17 mei 2018 - Zwolle

Landelijke Studiedag - De menselijke kant van calamiteiten

Landelijke Studiedag - De menselijke kant van calamiteitenStartdatum17 mei 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd16:30 uur

LocatieMercure - Zwolle

Prijs€ 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum15 mei 2018

Max. aantal deelnemers200

Het thema van het congres over calamiteiten in de hulpverlening en het onderwijs is dit keer "de menskant van een calamiteit".

Professionals doen in de regel hun uiterste best in het verlenen van zorg of het bieden van goed onderwijs. En toch gaat het herhaaldelijk mis en ontstaan verdrietige, niet beoogde- of onverwachte gebeurtenissen. Een plotseling overlijden van een leerling of cliënt, een ongeval dat tot blijvende schade leidt, een collega die een (ernstige) misstap begaat... Het kan in elke organisatie gebeuren. Deze voorvallen hebben op hun beurt weer impact op de leerling of cliënt en diens sociale omgeving, maar zeker ook op de professional en de organisatie waarin hij of zij werkzaam is.

Het adequaat omgaan met psychologische effecten na een heftig incident en/of grote calamiteit is ingewikkeld. Dat vraagt immers specifieke kennis en vaardigheden van zowel uitvoerend werkers als leidinggevenden.

Wat weten we over hoe vaak calamiteiten voorkomen, welke soorten er zijn en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn? Hoe voer je een slecht nieuws gesprek met direct betrokkenen en ouders / familieleden? Wat hebben collega's nodig na een schokkende gebeurtenis? Welke informatie mag met wie gedeeld worden na een calamiteit? En wat te denken over hoe je omgaat met de pers en de (sociale) media na een incident of calamiteit?

Deze vijf invalshoeken staan centraal op deze landelijke studiedag, waarbij vijf praktijkgerichte (plenaire) presentaties worden verzorgd door zeer ervaren sprekers.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze studiedag is bedoeld voor alle hbo- en academisch opgeleide hulpverleners, docenten, coördinatoren en managers, die in hun werk geconfronteerd worden met incidenten en calamiteiten. Te denken valt aan:

 • Directeuren
 • Bedrijfsartsen
 • Bedrijfmaatschappelijk werkers
 • Managers
 • Teamleiders
 • Coördinatoren

 • Jeugdzorgwerkers / jeugdbeschermers
 • Orthopedagogen / psychologen / gedragswetenschappers
 • Cliëntbegeleider / gezinsbegeleiders / pleegzorgbegeleiders / gezinshuisouders
 • Jeugdartsen / jeugdverpleegkundigen / (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten GGz / Praktijkondersteuners GGZ
 • Docenten / mentoren

Wat leer je?

 • Wat er verstaan wordt onder incidenten en calamiteiten;
 • Welke incidentie, (sub)typen en consequenties relevant zijn;
 • Wat belangrijk is in het voeren van een ouder-sensitief gesprek over slecht nieuws;
 • Welke eerste opvang en zorg belangrijk is voor professionals meteen na een calamiteit;
 • Hoe om te gaan met het delen privacygevoelige informatie en hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • Op welke manier om te gaan met de pers en (sociale) media tijdens en na een calamiteit.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst 

10.00 uur Opening congres en inleiding op het thema door dagvoorzitter Drs. Guus Feron

10.15 uur Drs. Maarten Faas [De Ambelt] - Incidentie, (sub)typen en consequenties vanuit bestuurdersperspectief

11.00 uur Mr. Mariska Kramer [Kantoor Kramer] - Informatie, privacy en aansprakelijkheid

11.45 uur Pauze

12.15 uur José Koster - [Praktijk Koster] - Oudersensitief communiceren

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Hans Marijnissen [Dagblad Trouw] - Pers en (sociale) media 

15.00 uur Pauze

15.30 uur Ceelina Janmaat - van Vliet [Emergenz] - Zorg voor personeel 

16.30 uur Afsluiting 


Wie zijn de sprekers?

Maarten FaasDe Ambelt
Drs. Maarten Faas
Bijdrage: Ernstige incidenten en calamiteiten. Wat nu?

Na zijn studie maatschappelijk werk en klinische & orthopedagogiek in Utrecht en Leiden heeft Maarten gewerkt in de jeugdzorg en het onderwijs. Aanvankelijk als manager in de crisisopvang & crisisinterventie in de regio Den Haag. Daarna was hij respectievelijk werkzaam als directeur van twee medische dagverblijven, bestuurder van Trajectum en bestuurder van de Leo Stichting Groep. In de jeugdzorg heeft Maarten op landelijk niveau binnen de brancheorganisatie bestuurlijk geopereerd als lid van het branchebestuur MOgroep Jeugdzorg en als voorzitter van het Overleg Arbeidsvoorwaarden Jeugdzorg en voorzitter van het CAO-overleg tussen werkgevers en werknemersorganisaties in de jeugdzorg [2006 t/m 2010]. Tot 1 januari 2018 was hij voorzitter van het College van bestuur van Orthopedagogisch centrum De Ambelt in Zwolle. Vanaf 1 januari 2018 is hij onder meer voorzitter van het bestuur de Werknemersorganisatie FBZ (Federatie Beroepen in de Zorg).

In deze inleidende presentatie gaat Maarten aan de hand van een aantal concrete casussen (fraude, seksueel misbruik, negatieve pers, suïcide) in op het managen van ernstige incidenten en calamiteiten in zorg en onderwijs. Hij zal de verbinding maken tussen de formele kaders (wetgeving, inspectie, organisatie) en de effecten op de professional in relatie tot het cliënt- en leerlingensysteem. En hoe hier vervolgens adequaat op te anticiperen.

Mariska KramerKantoor Kramer en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
Mr. Mariska Kramer
Bijdrage: Informatie delen versus privacy bij calamiteiten

Mariska studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vanuit haar praktijkstage bij het Bureau voor de Kinderrechter aan de Amsterdamse Rechtbank raakte zij geïnteresseerd in de kinderbescherming. Zij studeerde af op een praktijkonderzoek bij de voogdij- en gezinsvoogdij-instelling William Schrikker Stichting. In haar loopbaan als advocaat en als juridisch stafmedewerker bij het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R), specialiseerde zij zich geleidelijk steeds meer in de jeugdbescherming. In haar advies- en procespraktijk staat zij   regelmatig pleegouders bij en adviseert zijn pleegzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen. Ook in haar nevenfuncties maakt zij zich sterk voor het belang van het (pleeg)kind. Zo was zij onder meer voorzitter van diverse klachtencommissies en was zij enige jaren lid van het bestuur van de stichting Maan, die zich inzet voor de positie van kinderen zonder ouderlijke zorg. Mariska is auteur van het boek 'Paraplu voor pleegouders.' 

Hoe verantwoord te handelen binnen de juridische kaders tijdens en na een dreigende situatie, incident of calamiteit? Een vertaling naar de praktijk van de juridische begrippen 'beroepsgeheim, privacy en dossiervorming' in relatie tot calamiteiten in zorg en onderwijs.

José KosterExpertise in Ouderschap
José Koster
Bijdrage: Oudersensitief communiceren

José doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de omgang met ouders en leidt projecten op het gebied van werken met ouders en de (onderlinge-) communicatie. Zij heeft ruime ervaring en kennis over o.a. ouderschap & opvoedondersteuning; -migratie; -LVB; -detentie; en -(jeugd- ) zorg. 

Wat is belangrijk in het voeren van een slecht nieuws gesprek met ouders en familie na een heftige gebeurtenis? Deze vraag staat centraal bij de praktijkgerichte bijdrage van José Koster.

Hans MarijnissenDagblad Trouw
Hans Marijnissen
Bijdrage: Pers en (sociale) media

Hans heeft Dagbladjournalistiek gestudeerd aan de School voor Journalistiek te Utrecht. Hij is als senior-redacteur werkzaam bij dagblad Trouw waar hij chef van de Nieuwsdienst was en eindredacteur van de dagelijkse bijlage De Verdieping. Daarnaast vervulde hij de rol van docent 'Achtergrondjournalistiek' aan de Universiteit van Amsterdam. 

In 2010 deed Hans onderzoek onder scholen voor voortgezet onderwijs die door een ‘crisis’ waren getroffen, en combineerde hij die praktijkvoorbeelden met zijn eigen kennis van massacommunicatie. Daaruit ontstond de praktische presentatie die hij ook op deze scholingsdag zal ontvouwen. De presentatie sluit naadloos aan bij de praktijk van zorginstellingen. Centraal staat: hoe kan een instelling tijdens de emotionele chaos van een calamiteit grip houden op de informatievoorziening?

CeelinaEmergenz
Ceelina Janmaat -van Vliet
Bijdrage: Wat heb jij nodig?

Ceelina is opgeleid tot coach / counselor en heeft zich als traumahulpverlener gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van schokkende gebeurtenissen bij Emergenz. 

Schokkende gebeurtenissen als een ongeluk, agressie of geweldsituatie zijn niet te voorspellen. De reactie van mensen op een incident evenmin. Terwijl de één een schokkende ervaring snel in zijn of haar leven een plaats kan geven, zal de ander langere tijd nodig hebben om een incident te verwerken. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ernst van de gebeurtenis of de zwaarte van de ‘rugzak’ die iemand al met zich meedraagt.

Hoe ziet een verwerkings- en begeleidingsproces na een schokkende gebeurtenis eruit? Wat helpt en wat helpt niet? Hoe herken je signalen van herstel? Wanneer moet er een verwijzing naar professionele ondersteuning komen? Hoe ga je als manager/direct leidinggevende om met werknemers die slachtoffer geworden zijn van een schokkende gebeurtenis?

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden ervaringen en tips uitgewisseld over het voeren van opvang- en begeleidingsgesprekken en het eigen functioneren. Doel: het voorkomen van langdurige klachten of uitval.

Drs. Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problemen. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE), verzorgde gastcolleges in het Universitair- en HBO-onderwijs en heeft ruim ervaring opgedaan in leidinggevende- en bestuursfuncties.


Accreditatie

Deze studiedag is geaccrediteerd door:

 • SKJ (Vrije ruimte jeugdzorgwerker - Referaat/studiedag/conferentie/congres/symposium): 5 punten
 • AbSG (nascholing Maatschappij & Gezondheid): 4 punten
 • Verpleegkundig Specialisten Register (Scholing verpleegkundig specialisten): 5 punten
 • Kwaliteitsregister V&V (Scholing algemeen): 5 punten
 • Registerplein (cliëntondersteuners, gezinshuisouders, GGz-agogen, maatschappelijk werkers, sociaal agogen): 5 punten
 • SRVB: 5 punten
 • NIP K&J / NVO-OG:
  • Herregistratie: 5 punten
  • Opleiding - Diagnostiek: 0,5 punt
  • Opleiding - Behandeling: 0,5 punt
  • Opleiding - Overige taken: 1,5 punten

Leraren ontvangen een bewijs van deelname op naam, met daarop vermeld 5 registeruren in de categorie "pedagogisch". Dit mag aan het dossier in Registerleraar toegevoegd worden.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Gratis busvervoer van het station naar de locatie van dit landelijke studiedag.

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgerichte studiedag met praktische handreikingen
 • Zeer deskundige en ervaren sprekers
 • Breed geaccrediteerd
 • Bewijs van deelname
 • Ontmoet collega's uit het hele land
 • Gemakkelijk bereikbaar 
 • Gratis busvervoer vanaf station Zwolle 
 • Koffie, thee en goede lunch inbegrepen
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!