28 juni 2018 - Eindhoven

Congres - Pleeg- en gezinshuiszorg

Congres - Pleeg- en gezinshuiszorgStartdatum28 juni 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd16:30 uur

LocatiePullman Cocagne - Eindhoven

Prijs€ 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 24 februari 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum27 juni 2018

Max. aantal deelnemers350

Het congres over pleeg- en gezinshuiszorg vindt dit jaar plaats in Eindhoven.

Als een kind in een pleeggezin of een gezinshuis geplaatst wordt, dan grijpt dat in in de levens van alle betrokkenen. Het kind laat zijn of haar eigen ouders en bekende omgeving achter zich. Vervolgens komt het in een vreemde omgeving terecht, waarin alle vanzelfsprekendheden niet meer vanzelfsprekend zijn. De eigen ouders van het kind nemen (al dan niet vrijwillig) afscheid van (een deel van) hun opvoederschap. Pleeg- en gezinshuisouders moeten leren met de bijzonderheden van het kind dat aan hun zorg is toevertrouwd om te gaan, inclusief alle eventuele (psychiatrische) aandoeningen en schade die het kind opgelopen heeft. En ook de omgang tussen kind, pleegouders en eigen ouders heeft vaak veel aandacht nodig. Als pleegzorgbegeleider of gezinshuisouder, maar ook als bijvoorbeeld jeugdbeschermer of behandelaar heb je hierin een belangrijke begeleidende rol. Op dit congres worden je inzichten aangereikt waarmee je in de dagelijkse praktijk beter vorm en inhoud aan je begeleiding kunt geven.

Hoe kun je als professional bijdragen aan een veilige gehechtheid van een kind dat in een pleeggezin of gezinshuis verblijft? Hoe ga je om met contacten tussen pleegkind / pleegouders en de eigen ouders van het kind na een plaatsing als gevolg van mishandeling of misbruik? Hoe verhoud je je tot migrantengezinnen en -kinderen? Wat zijn in juridische zin de rechten en plichten van alle betrokkenen? Hoe help je pleeg- en gezinshuisouders in het omgaan met gedrags- en emotionele problemen van hun pleegkind? Hoe begeleid je pleegkinderen naar zelfstandigheid?

Bij deze en andere, soortgelijke vragen, staan de experts die op deze dag spreken uitvoerig stil.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het congres over pleeg- en gezinshuiszorg is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die een toeleidende, voorbereidende en / of begeleidende rol hebben bij pleegzorg- en gezinshuisplaatsingen. Denk daarbij aan:

 • Pleegzorgwerkers
 • Gezinshuisouders
 • Jeugdzorgwerkers
 • Ouderbegeleiders
 • Maatschappelijk werkers
 • Jeugdbeschermers
 • Raadsonderzoekers
 • Zelfstandigheidstrainers
 • Orthopedagogen
 • Psychologen
 • Gedragsdeskundigen
 • Medewerkers van jeugdteams
 • Enz.

Wat leer je?

Na deelname aan het congres over pleeg- en gezinshuiszorg weet je:

 • Wat de laatste stand van de wetenschap ten aanzien van pleegzorg en gezinshuiszorg is;
 • Hoe je een veilige gehechtheid bij pleegkinderen en kinderen in gezinshuizen kunt bevorderen;
 • Hoe je om kunt gaan met oudercontacten wanneer er sprake is (geweest) van mishandeling of seksueel misbruik;
 • Hoe je met pleegzorgvragers en -aanbieders met een migratie-achtergrond om kunt gaan;
 • Wat de rechten en plichten van pleegkinderen, de eigen ouders, pleeg- / gezinshuisouders, pleegzorgorganisatie, (gezins)voogd en andere betrokkenen zijn;
 • Op welke manier je pleeg- en gezinshuisouders kunt begeleiden en coachen in het omgaan met de gedrags- en emotionele problemen van kinderen;
 • Hoe je pleegkinderen kunt voorbereiden op zelfstandigheid.

Programma

09.15 uur Inloop en registratie

10.00 uur Opening van het congres door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

Plenaire bijdragen:

10.15 uur Prof. Dr. Hans Grietens [RUG]  - Stand van wetenschap en praktijk

11.00 uur Prof. Dr. Femmie Juffer [Universiteit Leiden] - Hechting in pleeg- en gezinshuiszorg

11.45 uur Koffiepauze

12.15 uur Drs. Arno Derkx [Rubicon] - Pleeg- en gezinshuiszorg en oudercontacten na incidenten en calamiteiten

13.00 uur Lunch

14.00 uur Eerste ronde deelsessies: keuze uit 1A of 1B

Deelsessie 1A Emel Tuncel MSc. [Pleegzorg Oost Vlaanderen] - Migratie versus pleeg- en gezinshuiszorg

Deelsessie 1B Mr. Mariska Kramer [Kantoor Kramer] - Juridische aspecten in de pleeg- en gezinshuiszorg

15.00 uur Koffiepauze en wissel

15.30 uur Tweede ronde deelsessies: keuze uit 2A of 2B

Deelsessie 2A Drs. Pinie Smits [Youké] - Emotionele- en gedragsroblematiek

Deelsessie 2B Drs. Isabel Alarcon [vanMontfoort] - Op weg naar zelfstandigheid

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Hans GrietensRijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Hans Grietens
Bijdrage: Wetenschap en praktijk

Hans studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is doctor in de psychologische-, pedagogische- en sociale wetenschappen. Momenteel is Hans hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen op de leerstoel orthopedagogiek, in het bijzonder de onderkenning en interventie bij kinderen met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen. Zijn domein van onderzoek en onderwijs betreft jeugdzorg, in het bijzonder het jonge kind in de zorg en de pleegzorg. Hans publiceerde onder andere over kindermishandeling, agressie tussen peers, jeugddelinquentie, en geestelijke gezondheidsproblemen bij minderjarigen in de jeugdzorg.

In deze eerste plenaire presentatie gaat Hans in op de vraag: wat weten we over pleeg- en gezinshuiszorg en wat kunnen we daar als professional mee in de praktijk? 

Femmie JufferUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Femmie Juffer
Bijdrage: Veilig opgroeien in een vervangend gezin

Femmie is bijzonder hoogleraar op het gebied van adoptie en pleegzorg aan de Universiteit Leiden. Zij bestudeert de levenslange gevolgen van adoptie en pleegzorg, de veerkracht en herstelkansen van kinderen die vroege verwaarlozing hebben meegemaakt, en de effecten van gezinsinterventies gebaseerd op de gehechtheidstheorie. Femmie is mede-ontwikkelaar van het door het Nederlands Jeugdinstituut erkende, evidence-based opvoedingsondersteuningsprogramma VIPP-SD (Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline). Ze is mede-redacteur van het boek ‘18 x 18, Pleegkinderen op de drempel’ en redactielid van de tijdschriften ‘De Pedagoog’ en ‘BIJ ONS, thuis in pleeggezin en gezinshuis’. 

Femmie gaat dieper in op het belang van het stimuleren van veilige gehechtheid in de pleeg- en gezinshuiszorg. Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek en wat kun je hiermee in de praktijk vanuit professioneel perspectief?

Arno Derikx congres hechtingsproblematiek 2015Rubicon Jeugdzorg
Drs. Arno Derikx
Bijdrage: Kindermishandeling: wat nu?

Arno is al geruime tijd werkzaam als gedragswetenschapper bij Rubicon Jeugdzorg. Hij is contextueel en systemisch opgeleid en is met name gespecialiseerd in de begeleiding van professionals binnen diverse hulpverleningsvormen waaronder ambulante- en residentiële pleegzorg.

In deze derde en laatste plenaire bijdrage legt Arno de nadruk op pleeg- en gezinshuiszorg en oudercontacten na kindermishandeling en/of seksueel misbruik.

Emel TuncelPleegzorg Oost Vlaanderen
Emel Tuncel MSc.
Bijdrage: Migratie versus pleeg- en gezinshuiszorg

Emel studeerde klinische psychologie aan de Universiteit Gent. Zij is werkzaam als pleegzorgbegeleidster en coördinator cultuursensitieve pleegzorg bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen.

Hoe om te gaan met mensen met een migratiegeschiedenis in de pleeg- en gezinshuiszorg? Deze vraag staat centraal in de praktijkgerichte deelsessie onder leiding van Emel.

Mariska KramerKantoor Kramer en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering
Mr. Mariska Kramer
Bijdrage: Juridische aspecten van pleeg- en gezinshuiszorg

Mariska studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vanuit haar praktijkstage bij het Bureau voor de Kinderrechter aan de Amsterdamse Rechtbank raakte zij geïnteresseerd in de kinderbescherming. Zij studeerde af op een praktijkonderzoek bij de voogdij- en gezinsvoogdij-instelling William Schrikker Stichting. In haar loopbaan als advocaat en als juridisch stafmedewerker bij het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R), specialiseerde zij zich geleidelijk steeds meer in de jeugdbescherming. In haar advies- en procespraktijk staat zij   regelmatig pleegouders bij en adviseert zijn pleegzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen. Ook in haar nevenfuncties maakt zij zich sterk voor het belang van het (pleeg)kind. Zo was zij onder meer voorzitter van diverse klachtencommissies en was zij enige jaren lid van het bestuur van de stichting Maan, die zich inzet voor de positie van kinderen zonder ouderlijke zorg. Mariska is auteur van het boek 'Paraplu voor pleegouders.' 

Mariska gaat in haar deelsessie in op de positie van het kind, ouders, pleegouders, Bureau Jeugdzorg en de pleegzorgorganisatie. De meest belangrijke juridische aspecten die gelden in de pleeg- en gezinshuiszorg zullen de revue passeren, waarna concrete aanwijzingen voor de praktijk volgen.

Pinie SmitsYouké
Drs. Pinie Smits
Bijdrage: Emotionele- en gedragsproblematiek

Pinie studeerde HBO-Jeugdwelzijnswerk, gevolgd door de studie orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Ze werkt als gedragskundige bij Youké Pleegzorg en is supervisor voor traject orthopedagoog-generalist van de NVO. Pinie heeft meer dan 25 jaar ervaring als gedragskundige in de residentiële jeugd- en pleegzorg.

De begeleiding van pleeg- en gezinshuisouders bij emotionele- en gedragsproblemen van hun pleegkind, staat centraal in deze deelsessie. Pinie zal naast het delen van kennis ook concrete tips voor professionals werkzaam in de praktijk meegeven.

Isabel AlarconVanMontfoort
Drs. Isabel Alarcon
Bijdrage: De weg naar zelfstandigheid

Isabel werkt als adviseur bij VanMontfoort. Ze heeft ruime expertise op het gebied van participatief kwalitatief onderzoek en is betrokken geweest bij de kwaliteitstoetsing van o.a. Families First en Jeugd Preventie Project Eindhoven. Zij heeft meegewerkt aan de proces-evaluaties van de methode Veerkracht voor de Federatie Opvang en het project Wel Thuis van Humanitas. Isabel is inhoudelijk portefeuillehouder van de methodes VertrekTraining, Nieuwe Perspectieven en Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer. Deze methodes zijn gericht op het op intensieve, outreachende manier jongeren te begeleiden. De afgelopen drie jaren is zij projectleider geweest van Kind Veilig Thuis Brabant waarbij vrijwilligers naast professionals worden ingezet in de jeugdbescherming om te werken aan meer veiligheid voor jeugdigen. Daarnaast is zij coördinator van het Jeugdwelzijnsberaad, het grootste platform van jongeren in de jeugdzorg. 

Hoe pleegkinderen te begeleiden naar zelfstandigheid? Vanuit dit perspectief zal Isabel haar bijdrage leveren aan deze scholingsdag. 

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Voor dit congres wordt accreditatie aangevraagd bij:

 • NIP K&J / NVO-OG
 • FGzPt
 • SKJ
 • Registerplein
 • SRVB
 • Kwaliteitsregister V&V

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 24 februari 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres voor pleegzorg- en gezinshuisprofessionals;
 • Zeer vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk;
 • Programma met diverse keuzemogelijkheden, dus altijd een 100% relevant programma;
 • Bewijs van deelname inbegrepen;
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen;
 • Breed geaccrediteerd;
 • Gemakkelijk te bereiken met het OV en de auto;
 • Parkeren tegen sterk gereduceerd tarief op het terrein van de congreslocatie.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!