8 november 2018 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Autisme - 6e editie

Jaarlijks Congres - Autisme - 6e editie


Startdatum 8 november 2018

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 7 november 2018

Max. aantal deelnemers 375

Het jaarlijks congres autisme draait dit jaar om hoe je als professional mensen kunt helpen om hun autisme te hanteren.

Wie autisme heeft, loopt in het dagelijks leven tegen vanalles aan. Vaak ontgaat deze mensen bijvoorbeeld het grotere geheel, doordat ze de neiging hebben zich op de details te richten. Ook de communicatie met anderen is veelal ingewikkeld en ook veranderingen en onvoorspelbare situaties zijn voor hen vaak moeilijk te hanteren. Stress, angst, boosheid of zelfs "ontregelen" kunnen dan het gevolg zijn. En wie stress heeft, angstig of boos is, heeft daar last van op school, het werk en binnen het gezin. Wanneer je brein immers in de stress-stand staat, stop je met ontwikkelen en groeien. Omgekeerd kunnen klasgenoten, collega's, leerkrachten en gezinsleden van mensen met autisme dan weer last hebben van de stress-reacties van de persoon met autisme.

Het is voor mensen met autisme én hun sociale omgeving dus van het grootst mogelijke belang dat zij leren om hun autisme te hanteren. Als hulpverlenings- of onderwijsprofessional die werkt met mensen met autisme is dat dus een belangrijke, maar vaak ook moeilijke opdracht.

Op dit congres hoor je van vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk hoe je mensen met autisme en hun sociale omgeving daarin kunt ondersteunen. 

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het jaarlijks congres autisme is bedoeld voor HBO- en academisch opgeleide hulpverleners die in hun werk te maken krijgen met mensen met autisme en hun familie.

Daarbij valt te denken aan o.a. jeugdzorgwerkers, gezinsbegeleiders, (school-)maatschappelijk werkers, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, gedragswetenschappers, Gz-psychologen, jeugdartsen, psychiaters, vaktherapeuten en leerkrachten.


Wat leer je?

 • Wat de stand van wetenschappelijk onderzoek is over levensloopbegeleiding bij mensen met een ASS;
 • Hoe autonomie en zelfregie te stimuleren om grip te houden op het leven;
 • Hoe mensen met autisme zelfmanagement toepassen en hoe ze daarin ondersteund kunnen worden;
 • Op welke manier neurobiologie en neurocognitie een rol spelen in de manier waarop mensen al dan niet in staat zijn hun autisme te hanteren en wat dit impliceert voor begeleiding en behandeling;
 • Hoe stresshantering en mindfulness bij mensen met autisme aangeleerd en ondersteund kunnen worden;
 • Hoe het doorzettingsvermogen van mensen met autisme te stimuleren om tot talentontwikkeling te komen;
 • Hoe een positieve mindset bij mensen met autisme te bevorderen;
 • Hoe ouders te ondersteunen om het onbegrepen gedrag van hun kind te begrijpen;
 • Op welke manieren meisjes met autisme verschillen van jongens met autisme en wat dit impliceert voor de praktijk.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Jeroen Spapens [Autspoken] - Ludiek intermezzo

Plenaire sessies

10.25 uur Gijs Hovers [Auticomm]  Zelfmanagement ter voorkoming van psychisch lijden

11.00 uur Dr. Jan Pieter Teunisse [HAN] - Levensloopbegeleiding voor mensen met autisme

11.45 uur Pauze

12.15 uur Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit] - Helpen hanteren van psychisch lijden bij mensen met autisme

12.50 uur Jeroen Spapens [Autspoken] - Ludiek intermezzo

13.00 uur Lunch

Deelsessies

14.00 uur Deelsessie 1

1A Dr. Annelies Spek [Autisme Expertise.nl] - Stressregulatie en mindfulness bij volwassenen met autisme​

1B Kobe Vanroy [Autisme Centraal] - Talentontwikkeling en lange termijndoelen

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessie 2

2A Drs. Birgitta Kox [Autrinsiek] - Autisme helpen hanteren binnen het gezin

2B Prof. Dr. Carolien Rieffe [Universiteit Leiden] - Meisjes en vrouwen hun autisme helpen hanteren

16.30 uur Afsluiting

Interessant programma? Meld je dan snel aan via de knop inschrijven


Wie zijn de sprekers?

Jeroen SpapensAutspoken
Jeroen Spapens
Bijdrage: Ludieke intermezzo's

Jeroen is voormalig leraar Speciaal Onderwijs Cluster 4, maar werd ontslagen kort nadat hij zijn diagnose autisme kreeg. Zijn motto: achter een berg van moeilijkheden ligt een land van mogelijkheden. Muziek vormt voor Jeroen een krachtig middel om zijn leven zo optimaal mogelijk te leiden.

Jeroen verzorgt ook dit jaar op veler verzoek weer enkele ludieke bijdragen aan dit congres. Daarbij worden eigen teksten en muziekarrangementen gerkoppeld aan het thema van de dag. 

Gijs HorversAuticomm
Gijs Horvers
Bijdrage: Zelfmanagement

Gijs is autisme ambassadeur. Zijn missie is te streven naar een maatschappij waar autisme volledig geaccepteerd wordt. Hij vindt het daarom belangrijk dat de maatschappij een juist beeld krijgt van de diversiteit van autisme. Gijs is een enthousiaste en deskundige spreker en gebruikt zijn persoonlijke ervaringen, visie en beeldvorming ten behoeve van de autismehulpverlening.

Zelfmanagement blijkt een effectief middel te zijn om mensen met autisme vaardig te maken in hun alledaagse functioneren. Zij leren zichzelf te sturen en corrigeren in hun gedrag, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van visuele of digitale richtlijnen. Zelfmanagement bij mensen met een ASS vormt de rode draad in deze inleidende presentatie onder leiding van ervaringsdeskundige Gijs Horvers.

Jan Pieter TeunisseHogeschool van Arnhem en Nijmegen
Dr. Jan Pieter Teunisse
Bijdrage: Levensloopbegeleiding

Jan Pieter is senior onderzoeker en programmamanager van de praktijkgerichte onderzoekslijn van het Dr. Leo Kannerhuis. Hij is daarnaast lector Autisme aan de HAN, waar de rol van het sociale netwerk in het kader van levensloopbegeleiding eveneens een belangrijk onderzoeksthema is. 

Jan Pieter zal in deze plenaire presentatie de focus leggen op levensloopbegeleiding bij mensen met autisme. Wat is hierover bekend uit wetenschappelijk onderzoek en op welke wijze kunnen (jonge) mensen met een ASS geholpen worden om autonomie en zelfregie te ontwikkelen en optimaal grip te houden op hun eigen leven.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Omgaan met psychisch lijden

Fabiënne is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Vanuit de klinische praktijk wordt er veel gedaan om psychisch lijden van patiënten te verminderen. Hierbij wordt dan voornamelijk gekeken naar de hulp die geboden kan worden om het psychisch lijden af te laten nemen, maar er is minder aandacht voor  (en begrip van) de oorzaken van psychisch lijden. In deze presentatie wordt ingegaan op de verschillende (neuro-biologische) oorzaken van dit psychisch lijden. Deze kennis kan vervolgens gebruikt worden in de hulpverlening. 

Annelies SpekAutisme Expertise.nl
Dr. Annelies Spek
Bijdrage: Stressregulatie en mindfulness bij volwassenen met autisme

Annelies is klinisch psycholoog en hoofd van het Autisme Expertisecentrum. Ze is gepromoveerd op autismespectrumstoornissen bij volwassenen doet onderzoek naar diagnostiek en behandeling van deze groep. Hiernaast is ze voorzitter van de Zorgstandaard Autismespectrumstoornissen en redactielid van de Psycholoog en van Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

Mensen met autisme ervaren vaak spanningsklachten, wat hun belastbaarheid beperkt. Tijdens deze prresentatie wordt ingegaan op hoe mensen met autisme stress beleven en wat hen kan helpen om stress en spanning beter te reguleren. 

Kobe VanroyAutisme Centraal
Kobe Vanroy
Bijdrage: Talentontwikkeling

Kobe is educatief medewerker van Autisme Centraal. Met ervaring als leerkracht en leerlingbegeleider van normaalbegaafde jongeren met autisme in het speciaal onderwijs, geeft hij onder meer theoretische en praktische cursussen omtrent autisme.

Kobe gaat in deze praktijkgerichte deelsessie in op het fenomeen talentontwikkeling bij (jonge) mensen met autisme. Op welke wijze kan coaching gericht op doorzettingsvermogen gestalte krijgen en hoe te werken aan lange-termijn-doelen en het behalen van successen? 

Birgitta KoxAutrinsiek
Drs. Birgitta Kox
Bijdrage: ASS en gezin

Birgitta Kox is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Zij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen en was jarenlang werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, als lid van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 

Birgitta gaat in deze deelsessie in op autismespectrumstoornissen en het gezin, bekeken vanuit meerdere facetten. Welke methoden zijn beschikbaar voor het begrijpen en vertalen van onbegrepen gedrag en op welke wijze is een positieve mindset te bevorderen?

Carolien RieffeUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Carolien Rieffe
Bijdrage: Meisjes met autisme: weten we hoe we moeten kijken?

Carolien is hoogleraar (Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden; Honorary Professor ULC, Londen) op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen en jongeren met communicatieve beperkingen, zoals autisme, gehoorverlies, of een taalontwikkelingsstoornis. In haar onderzoekslab (www.focusonemotions.nl) wordt vooral onderzocht wat het effect is van toegang tot de sociale wereld op de emotionele ontwikkeling, en hoe dit dan weer het sociaal functioneren beïnvloedt. 

De laatste jaren komt er steeds meer inzicht in autisme bij meisjes, en raken we ons ervan bewust dat het fenotype autisme bij meisjes zich mogelijk anders manifesteert dan gedrag waarop jongens worden gediagnosticeerd. Met andere woorden, meisjes met autisme laten vaak gedrag zien waardoor de sociale omgeving niet denkt aan autisme. Dit komt vooral door de relatief goede sociale vaardigheden die deze meisjes zich eigen hebben gemaakt. Dat roept twee vragen op die ik in deze lezing zal toelichten en bespreken. Ten eerste, wat zien we dan wel bij meisjes met autisme? Hoe herkennen hulpverleners, maar ook de meisjes zelf, dat er mogelijke sprake is van autisme? Ten tweede, en dan? Als deze meisjes zich sociaal zo goed hebben ontwikkeld, hebben zij dan wel een hulpvraag? Of anders geformuleerd, wat hebben deze meisjes (extra) nodig voor een goede verdere ontwikkeling?

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie - 5 punten
Opleiding: behandeling - 1 punt
Opleiding: diagnostiek - 1 punt
Opleiding: overige taken - 0,5 punt

FGzPt
4 punten voor Specialismen Gezondheidszorg

VGCt
Afgewezen

Registerplein
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, sociaal agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, sociaal werkers
5 punten

SKJ
5 punten
categorie: informeel leren
subcategorie: conferentie

VSR
5 punten voor alle specialismen

Kwaliteitsregister V&V
GGZ, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV, VG-zorg
5 punten

SRVB
5 punten

AbSg
4 punten

Lerarenregister
Leraren krijgen een op naam gesteld bewijs van deelname dat ze kunnen toevoegen aan hun portfolio. Op basis daarvan komen zij in het lerarenregister in aanmerking voor 5 registeruren in de categorie "pedagogisch".

NVvP
In behandeling
(Door een ander KNMG/GAIA-accreditatiebureau, namelijk AbSG, zijn wel al punten toegekend. Dat betekent dat andere medisch specialisten, waaronder NVvP-leden, in ieder geval kunnen rekenen op 4 punten op basis van de zogenoemde 25%-regel. Zodra NVvP zelf een besluit heeft genomen over het accrediteren van dit congres, zal dat hier vermeld worden)

ADAP
Algemene nascholing
4 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks, toonaangevend autisme congres;
 • Praktijkgerichte benadering vanuit verschillende perspectieven in relatie tot het hanteren van autisme;
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk;
 • Bijdragen uit recent onderzoek en de actuele stand van de praktijk;
 • Geaccrediteerd door diverse beroepsregisters;
 • Keuzemogelijkheid uit diverse deelsessies;
 • Ontmoet collega's uit het hele land;
 • Een centraal gelegen toplocatie dichtbij station Utrecht Centraal;
 • Diverse kortingen mogelijk.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!