29 november 2018 - Eindhoven

Congres - Externaliserend gedrag

Congres - Externaliserend gedrag


Startdatum 29 november 2018

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 28 november 2018

Max. aantal deelnemers 350

Het congres over externaliserend gedrag staat dit keer in het teken van het helpen reguleren van emoties en gedrag.

Externaliserend gedrag, zoals schelden, schoppen en slaan is tenslotte geen op zichzelf staand verschijnsel. Het komt ergens vandaan. Emotionele problemen liggen vrijwel altijd ten grondslag aan gedrag dat door de omgeving als hinderlijk of zelfs bedreigend wordt ervaren. Erkenning voor die onderliggende emoties is van enorm belang voor het helpen van kinderen, jongeren en volwassenen die gedragsproblemen laten zien. Te vaak wordt er alleen op het probleemgedrag gereageerd. Er wordt dan gedreigd, gestraft en gesanctioneerd. Door de daarmee gepaard gaande frustratie en de miskenning van de emoties die tot het probleemgedrag leidden, worden de problemen vaak (onbedoeld) verder aangewakkerd door ouders, maar ook door hulpverleners, begeleiders en leerkrachten. 

Op dit congres delen vooraanstaande experts uit wetenschap en praktijk hun inzichten en praktische adviezen ten aanzien van het omgaan met de gedragingen én emoties van kinderen en volwassenen met externaliserend gedrag. Daarbij wordt onder meer ook aandacht besteed aan mensen met een LVB, een-migratie achtergrond en / of diverse psychiatrische problematiek.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met kinderen of volwassenen die externaliserend gedrag laten zien.

Denk daarbij aan:

 • Psychologen / (ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Jeugdartsen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • (Sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • POH-GGZ
 • Maatschappelijk werkers
 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Woon- / activiteiten- / persoonlijk begeleiders
 • Vaktherapeuten
 • Intern- / ambulant begeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Etc.

Wat leer je?

 • Wat externaliserend gedrag is;
 • Wat oorzaken van externaliserend gedrag zijn;
 • Welke risico- en beschermende factoren er zijn ten aanzien van externaliserend gedrag;
 • Hoe het functioneringsniveau van kinderen en volwassenen in te schatten bij complex (psychiatrische) beelden;
 • Hoe externaliserende gedragsproblemen bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis te begeleiden;
 • Hoe volgens een effectief communicatiemodel boosheid en agressie te reguleren;
 • Hoe externaliserend probleemgedrag te reguleren bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (en eventueel bijkomende psychiatrische problemen);
 • Hoe te werken met ontwikkelingsdomeinen om externaliserend gedrag te verminderen en hanteerbaar te houden, zowel individueel als in de groep;
 • Hoe migrantenouders te ondersteunen in het omgaan met het externaliserend gedrag van hun kind.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst 

10.00 uur Opening en inleiding op het thema door dagvoorzitter Drs. Guus Feron

10.15 uur Prof. Dr. Susan Branje [Universiteit Utrecht] - Externaliserend gedrag: oorzaken en implicaties

11.00 uur Drs. Michiel Noordzij [Childpoint] - Gedragsproblemen: over het topje en de ijsberg

11.45 uur Pauze

12.15 uur Drs. Liesbet Nijssens [Viersprong] - Externaliserende gedragsproblematiek bij borderline persoonlijkheidsstoornis

13.00 uur Lunchbuffet

Deelsessies

14.00 uur Deelsessie 1

1A Fenno Moes [Durga training] - Reguleren van agressie en boosheid

1B Anne Have MSc. [Lentis] - Externalisererend probleemgedrag bij LVB

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessie 2

2A Giel Vaessen [Kinkindekabel] - Werken met ontwikkelingsdomeinen

2B Kaveh Bouteh [Pharos] - Ondersteunen van ouders met een migratie-achtergrond en een kind met externaliserende gedragsproblematiek

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Susan BranjeUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Susan Branje
Bijdrage: Externaliserend gedrag: oorzaken en implicaties

Susan studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en promoveerde daar in 2003 cum laude op een longitudinaal onderzoek naar persoonlijkheid en relationele ondersteuning in gezinnen van adolescenten. Sinds juli 2002 is ze verbonden aan de opleiding Pedagogische wetenschappen en de Onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht, sinds 2012 als Hoogleraar. Ze doet onderzoek naar ontwikkeling en relaties in de adolescentie.

Externaliserend gedrag van kinderen en jongeren kan overlast veroorzaken voor ouders, leerkrachten, leeftijdgenoten en hulpverleners. In deze inleidende bijdrage wordt ingegaan op verschillende vormen van externaliserend gedrag en hun ontwikkeling. Wat kan beschouwd worden als “normaal” en behorend bij de leeftijd, en kunnen we grenzen tussen gezond en problematisch gedrag vaststellen? Daarnaast wordt ingegaan op de factoren die een rol spelen in verschillende vormen van externaliserend gedrag en wat dit betekent voor het omgaan met kinderen en jongeren die veel externaliserend gedrag vertonen.

Michiel NoordzijChildpoint
Drs. Michiel Noordzij
Bijdrage: Gedragsproblemen: over het topje en de ijsberg

Michiel is kinder- en jeugdpsychiater en heeft meer dan 25 jaar praktijkervaring in het coachen van gezinnen en scholen rond kinderen en jongeren met gedragsproblematiek. Hij is verbonden aan YOEP Onderwijs Zorg BV. Hij is auteur van het boek “Echt Wel!”,  waarin hij zijn methode om moeilijker gedragsproblemen aan te pakken beschrijft. Tevens is hij mede ontwikkelaar van het digitaal instrument FunctioneringsProfiel.

Het FunctioneringsProfiel [www.functioneringsprofiel.nl] is een digitaal instrument waarmee in het werkveld de aangrijpingspunten voor ondersteuning van kinderen gevonden kunnen worden. Dat helpt bij het nemen van beslissingen door ouders, school en jeugdhulpverleners in soms complexe situaties. Gedragsproblemen trekken veel aandacht en zorgen voor handelingsverlegenheid. Toch zijn zij meestal slechts het topje van een ijsberg. Vrijwel altijd zijn zij onderdeel van een complexe set van bijdragende factoren. De vraag is hoe je zicht  krijgt op dat deel van de ijsberg dat zich onder water bevindt. En hoe je vervolgens systematisch en systemisch kunt ondersteunen. Aan de orde komen: het voorkomen van erger, het adequaat handelen bij ‘first signs’ en het helpen bij organisatie en voorlichting.

 

Liesbet NijssensDe Viersprong
Drs. Liesbet Nijssens
Bijdrage: BPS en externaliserend gedrag

Liesbet Nijssens is psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut bij de Viersprong, een GGZ instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en/of gezin. Zij is trainer, supervisor en consultant bij MBT - Nederland en PhD student aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Persoonlijkheidsstoornissen, waaronder de borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS), behoren tot de meest voorkomende psychische problemen. Liesbet zal in haar bijdrage ingaan op wat er uit wetenschappelijk onderzoek bekend is over BPS in relatie tot externaliserend gedrag om van daaruit de verbinding te maken naar implicaties voor de klinische praktijk en mogelijke interventies.

Fenno MoesAgressie Academie
Fenno Moes
Bijdrage: Agressiepreventie: wat en hoe?

Fenno studeerde aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam en volgde opleidingen op het vlak van toegepaste psychologie. De opleiding "Violence Reduction" volbracht hij aan de Glamorgan University in Wales.

Profressionals worden regelmatig geconfronteerd met agressie en boosheid in de vorm van intimidatie, bedreiging of chantage. Aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden zal Fenno handvatten bieden om bij externaliserend gedrag tijdig effectieve agressiepreventie in te zetten. Een gezonde dosis humor maakt deel uit van zijn presentatie.

Anne HaveLentis
Anne Have MSc.
Bijdrage: Externaliserend probleemgedrag bij LVB

Anne is orthopedagoog en GZ-psycholoog en heeft gewerkt bij de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland. Momenteel is zij werkzaam in de functie van GZ-psycholoog bij het Autisme Team Noord Nederland, onderdeel van Lentis.

Probleemgedrag kan zich op twee manieren uiten. Enerzijds externaliserend in de vorm van bijvoorbeeld antisociaal gedrag of automutilatie. Anderzijds internaliserend in de vorm van angst of depressie. Om als professional aansluiting te vinden is het van belang om zicht te krijgen op de mogelijkheden van een jongere. Dit kan onder andere door te kijken naar intelligentie en mogelijke psychopathologie. De belangrijkste vraag is vervolgens: welke hulp sluit het beste aan? 

Giel VaessenKinkindekabel
Giel Vaessen
Bijdrage: Het werken met ontwikkelingsdomeinen

Giel werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. Daarnaast geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent diverse praktijkgerichte boeken, zoals “als hechten moeilijk is”, "Multiprobleemgezinnen in de jeugdzorg" en "Autisme...en nu?"

Externaliserende gedragsproblemen kunnen voortkomen uit een extreem pittig temperament. In geval van druk gedrag, impulsiviteit, slechte concentratie en tegendraads gedrag kan het werken met ontwikkelingsdomeinen uitkomst bieden om externaliserende gedragsproblemen te verminderen en hanteerbaar te houden. Giel laat in deze praktijkgerichte deelsessie zien hoe dat in de praktijk gestalte kan krijgen.

Kaveh BoutehPharos
Kaveh Bouteh
Bijdrage: Begeleiding van allochtone ouders

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.

In deze deelsessie gaat Kaveh dieper in op ondersteuningsvormen voor allochtone ouders bij externaliserende gedragsproblematiek van hun kind(eren). Daarbij worden specifieke communicatietechnieken ingezet als ingang voor de omgang.

Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek en het begeleiden van gezinnen met complexe problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en verzorgde gastcolleges in Nederland en België. Guus volgde een variëteit aan opleidingen op het gebied van agogiek, rechtswetenschappen, management en kwaliteitszorg en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties opgedaan. 


Accreditatie

Voor dit congres is bij de volgende registers accreditatie aangevraagd:

SKJ
5 punten
Categorie: Informeel leren - conferentie

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie - 5 punten
Opleiding - behandeling - 1 punt
Opleiding - diagnostiek - 1 punt
Opleiding - overige taken - 0,5 punt

Registerplein
5 punten voor Maatschappelijk Werkers, Sociaal Agogen, GGZ-Agogen, Cliëntondersteuners en Gezinshuisouders.
1 ontwikkelactiviteit van 5 uur voor Sociaal Werkers.

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
- GGZ
- Jeugdverpleegkunde
- Kinderverpleegkunde
- SPV
- Justitiële verpleegkunde

VSR
5 punten

AbSg
4 punten*
Nascholing jeugdgezondheidszorg

FGzPt
3 punten

Register vaktherapie
5 punten

LBSB
In behandeling

LBRT
In behandeling

LV POH-GGZ
5 punten

Lerarenregister
Leraren krijgen een op naam gesteld bewijs van deelname dat ze kunnen toevoegen aan hun portfolio.

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres over externaliserend gedrag;
 • Praktijkgericht en breed geaccrediteerd;
 • Keuze uit diverse deelsessies, dus altijd een relevant programma;
 • Inclusief koffie, thee, lekkers en een goede lunch;
 • Gemakkelijk bereikbaar: op loopafstand van station Eindhoven en parkeergelegenheid bij de congreslocatie en de directe omgeving;
 • Inclusief bewijs van deelname en bijschrijving van eventuele registerpunten;
 • Ontmoet collega's uit heel Nederland en Vlaanderen.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!