14 februari 2019 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Opvoedingsondersteuning en ouderschap - 3e editie

Jaarlijks Congres - Opvoedingsondersteuning en ouderschap - 3e editie


Startdatum 14 februari 2019

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 21 december 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 13 februari 2019

Max. aantal deelnemers 300

Dit congres gaat over hoe je als professional hulp en ondersteuning kunt bieden aan ouders in situaties waarbij ouderschap en opvoeding onder druk komen te staan.

Ouderschap is meer dan alleen maar opvoeden. Het is niet iets waar mensen in de regel voor opgeleid worden. Mensen krijgen kinderen en dan zijn ze plotseling ouders met alles wat daarbij hoort. Meestal gaat dat prima doordat aanstaande ouders de voorbereiding op hun nieuwe rol zelf oppakken en/of dat met behulp van hun sociale omgeving doen. Maar soms is een kind hebben moeilijker dan verwacht. Een kind kan namelijk van alles hebben, van een pittig temperament tot eet- of (door)slaapproblemen, maar ook een verstandelijke beperking of GGz-problematiek. Dat maakt ouderschap op allerlei manieren kwetsbaar en ingewikkeld. Bij sommige ouders ontbreekt de kennis en vaardigheid die ze nodig hebben, de energie die de opvoeding kost neemt toe, de partnerrelatie kan onder druk komen te staan en ook het sociale netwerk kan een minder begripvolle houding aannemen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op HBO- en academisch opgeleide hulpverleners en docenten die in hun werk ondersteuning en behandeling bieden aan ouders rondom ouderschap en opvoeding. Te denken valt aan gedragsdeskundigen, jeugdzorgwerkers, (jeugd-)verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, persoonlijk begeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, (GZ-)psychologen, docenten, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en para-medici.


Wat leer je?

 • Recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek rondom opvoeding en ouderschap;
 • Goed genoeg ouderschap verklaard vanuit een theoretisch pedagogisch kader;
 • Sensitieve ouderschapsinterventies bij risicovol ouderschap in de LVB doelgroep; 
 • Handreikingen voor ouders rondom een verantwoorde media-opvoeding voor kinderen;
 • Begeleiding van ouders met een licht verstandelijke beperking bij opvoeding en ouderschap;
 • Een beschouwing vanuit juridisch perspectief rondom ouderschap na scheiding;
 • Ouderbegeleiding bij niet-westerse culturen rondom geweld- en delictsituaties.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening en inleiding door dagvoorzitter Drs. Guus Feron

10.15 uur Dr. Nicole Lucassen [Erasmus Universiteit Rotterdam] - Inleiding in ouderschap en opvoeding

11.00 uur Prof. Dr. Stefan Ramaekers [KU Leuven] - Goed genoeg ouderschap

11.45 uur Pauze 

12.15 uur Dr. Marja W. Hodes [VU] - Werken met sensitieve ouderschapsinterventies 

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessie 1A  Dr. Justine Pardoen [Media & Wijs] - De invloed van (sociale) media op gezondheid en welzijn

                Deelsessie 1B  Mr. Ike Bouma Praktijk [Ike Bouma] - Ouderschap na scheiding en het juridisch perspectief

15.00 uur Pauze en wissel

15.30 uur Deelsessie 2A Dr. Jolanda Douma [Landelijk Kenniscentrum LVB] en Drs. Ans de Jong [Amerpoort] - Opvoedingsondersteuning van ouders met een LVB

                 Deelsessie 2B Theo Hendrickx [Helse Liefde] - Ouderbegeleiding bij niet-westerse culturen in relatie tot geweld- en delictsituaties

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Nicole LucassenErasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Nicole Lucassen
Bijdrage: Ouderschap: van onderzoek naar praktijk

Nicole is gezinspedagoog en promoveerde op de rol van vaders in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Haar huidige onderzoek richt zich op de unieke rol van beide ouders binnen het gezin. Zij verzorgt onderwijs over interculturele opvoeding en de invloed van moeder, vader, broertjes, zusjes en kinderopvang op de ontwikkeling van het kind. Nicole is werkzaam als universitair docent en onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (afdeling Pedagogische Wetenschappen). 

Nicole verzorgt de inleidende presentatie tijdens dit congres. Zij gaat vanuit een wetenschappelijk kader in op de rol van de vader, moeder en familie in relatie tot ouderschap en opvoeding. Daarbij geeft zij ook handreikingen voor de praktijk.

Stefan RamaekersKatholieke Universiteit Leuven
Prof. Dr. Stefan Ramaekers
Bijdrage: Wanneer is goed ook goed genoeg?

Stefan is professor wijsgerige pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is verbonden aan het laboratorium Educatie, Cultuur en Samenleving en expert op het gebied van ouderschap.

Stefan plaatst in deze plenaire presentatie kritische kanttekeningen bij de verwetenschappelijking van de ouder-kind relatie. Hij zal vanuit een theoretisch pedagogisch kader een beschouwing geven op het onderwerp 'goed genoeg ouderschap'.

Marja HodesASVZ
Dr. Marja W. Hodes
Bijdrage: Sensitieve ouderschapsinterventies

Marja is NVO orthopedagoog-generalist, klinisch psycholoog, supervisor en opleider. Zij werkt als psycholoog bij ASVZ en promoveerde op een onderzoek gericht op het ondersteunen van ouders met een verstandelijke beperking. Hiervoor ontwikkelde zij een opvoedinterventie die gericht is op sensitief opvoeden door ouders met een verstandelijke beperking.

In deze laatste plenaire presentatie laat Marja zien hoe ouders met een LVB gevoeliger gemaakt kunnen worden voor ouderschap en opvoeding middels video-behandeling. Na een korte introductie over de LVB doelgroep zal Marja risicovol ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking linken aan sensitieve ouderschapsinterventies. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van uniek videomateriaal.

Justine PardoenBureau Jeugd en Media
Dr. Justine Pardoen
Bijdrage: De invloed van (sociale) media op gezondheid en welzijn

Justine is specialist mediaopvoeding bij Bureau Jeugd & Media. Ze vertaalt wetenschappelijke kennis over de invloed van media op kinderen en jongeren naar de dagelijkse praktijk. Ze geeft leiding aan een team experts die adviseren bij calamiteiten, maar ook ouderavonden verzorgen en lessen geven in de klas. Van sexting tot privacy. Van vloggen tot grooming. 

Justine zal in deze praktijkgerichte deelsessie uitleggen welke hulpmiddelen er zijn voor ouders om aan mediaopvoeding te doen. En hoe je die als professionals kunt aanreiken. Hoe doen ouders uit zichzelf aan mediaopvoeding, wat zijn hun meest gestelde vragen en wat werkt en wat niet?

Ike BoumaPraktijk Ike Bouma
Mr. Ike Bouma
Bijdrage: Ouderschap na scheiding

Ike is jurist en jeugdzorg professional met 30 jaar ervaring in het werkveld, als jeugdwelzijnswerker, hogeschooldocent, trainer en juridisch adviseur. Zij studeerde HBO-Jeugdwelzijnswerk en heeft haar rechtenstudie gevolgd aan de Universiteit van Maastricht.

Wat zijn de rechten en plichten van ouders, kinderen en familie na scheiding? Wat betekent dit vanuit juridisch perspectief en waar dienen professionals zorgvuldig rekening mee te houden? Deze vragen staan centraal in de deelsessie onder leiding van Ike.

Jolanda DoumaLandelijk Kenniscentrum LVB
Dr. Jolanda Douma
Bijdrage: Ondersteunen van ouders met een licht verstandelijke beperking en multiproblematiek

Jolanda studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden, waarna zij promoveerde op het proefschrift Mental health problems in youths with intellectual disability: Need for help and help-seeking. Momenteel is zij werkzaam aan de Universiteit Utrecht als docent Pedagogische Wetenschappen, in het bijzonder op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is Jolanda als Onderzoekscoördinator verbonden aan het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Jolanda verzorgt deze deelsessie samen met haar collega Ans de Jong. In gezinnen waarvan een of beide ouders functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau, gaat het grootbrengen van kinderen vaak niet vanzelf. Het ondersteunen van deze gezinnen vergt specifieke kennis, houding en vaardigheden van de gezinsbegeleiders. In de wetenschappelijke literatuur en aan de hand van ‘best practices’ uit het hele land (opgehaald tijdens een aantal expertmeetings met ± 20 professionals) is nagegaan wat nodig is om deze ondersteuning te kunnen bieden. Dit is vervolgens vastgelegd in een handreiking.

In deze verdiepingssessie zal kort worden ingegaan op de totstandkoming en inhoud van deze handreiking, om vervolgens met de deelnemers een aantal thema’s nader uit te diepen a.d.h.v. casuïstiek. Basiskennis over ouders met een LVB is van belang voor deelname aan deze verdiepingssessie. 

Ans de JongAmerpoort
Drs. Ans de Jong
Bijdrage: Ondersteunen van ouders met een licht verstandelijke beperking en multiproblematiek

Ans is gedragsdeskundige, Gz-psycholoog en systeemtherapeut bij Amerpoort. Zij richt zich op behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en hun systeem. Daarnaast werkt zij als GZ-psycholoog en systeemtherapeut bij het Expertisecentrum Transculturele Therapie (ETT) in Amsterdam. 

Ans verzorgt deze duo-presentatie met haar collega Dr. Jolanda Douma.

Theo HendrickxHelse Liefde
Theo Hendrickx
Bijdrage: Begeleiding van geweld en delict bij ouders uit niet westerse culturen

Theo begon zijn loopbaan bij de gemeentepolitie in Limburg. Hij deed diverse (psychologische) studies en participeerde tijdens landelijke en provinciale werkgroepen rondom huiselijk geweld, seksueel geweld, eerwraak en kindermishandeling.

Sinds 20 jaar is Theo nauw betrokken bij de aanpak van loverboy problemen, slachtofferschap en ouderbegeleiding. Hij is mede initiator van het project 'Helse Liefde', dat in Limburg provinciebreed is geïmplementeerd. Ook internationaal zijn er nauwe banden om de aanpak van deze problematiek te ondersteunen. Momenteel is hij inhoudelijk expert bij expertise centrum Helse Liefde en coördinator van stichting Manna. 

In deze deelsessie gaat Theo in op de hiërarchische opbouw van geweld- en delictsituaties bij kinderen en jongeren met een niet westerse achtergrond. Wat moeten hulpverleners weten om alert te zijn op signalen en tijdig in gesprek te gaan met ouders? De manier waarop deze oudergesprekken gestalte kunnen krijgen, zullen ook door Theo worden toegelicht.

Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek en het begeleiden van gezinnen met complexe problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en verzorgde gastcolleges in Nederland en België. Guus volgde een variëteit aan opleidingen op het gebied van agogiek, rechtswetenschappen, management en kwaliteitszorg en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties opgedaan. 


Accreditatie

SKJ
In behandeling

Registerplein
In behandeling

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

AbSG*
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling

Verpleegkundig Specialisten Register
In behandeling

SRVB
In behandeling

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 21 december 2018 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Kennis en praktische inzichten op het gebied van ouderschaps- en opvoedingsondersteuning;
 • Zeer deskundige, hooggekwalificeerde en ervaren sprekers;
 • Breed geaccrediteerd door verschillende beroepsgroepen;
 • Bewijs van deelname voor iedere deelnemer;
 • Gelegenheid tot netwerken met collega's uit het hele land;
 • Gemakkelijk bereikbaar met het OV;
 • Parkeren tegen sterk gereduceerd tarief waarbij geldt vol=vol;
 • Koffie, thee en een goede lunch zijn inbegrepen.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!