6 november 2019 - Utrecht

Jaarlijks Congres - ACEs: nare jeugdervaringen - 2e editie

Jaarlijks Congres - ACEs: nare jeugdervaringen - 2e editie


Startdatum 6 november 2019

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 20 september 2019 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 5 november 2019

Max. aantal deelnemers 350

Het congres over Adverse Childhood Experiences (ACEs: vrij vertaald als 'nare jeugdervaringen') vindt dit jaar plaats in Utrecht.

Kinderen zijn behalve kwetsbaar, óók veerkrachtig. We weten natuurlijk dat bepaalde situaties waarin kinderen opgroeien hun ontwikkeling kunnen schaden. Getuige zijn van huiselijk geweld of slachtoffer zijn van mishandeling bijvoorbeeld. Of ouders hebben die scheiden en elkaar naar het leven blijven staan. Of opgroeien met een verslaafde opvoeder. Door de veerkracht die kinderen bezitten, komen veel kinderen echter nog betrekkelijk goed uit zulke situaties.

Maar bij een aanzienlijk deel van de kinderen die iets vervelends meemaken, komt de ellende niet alleen. De nare gebeurtenissen stapelen zich bij hen op. Zij groeiden met meerdere, elkaar vaak versterkende, risicofactoren op. De prognose van deze kinderen is veel slechter dan van kinderen die maar met één enkele risicofactor opgroeiden, zo laat het beschikbare onderzoek naar Adverse Childhood Experiences zien.

Toxische stress, een verstoorde neuro-ontwikkeling en suïcidaliteit hangen samen met ACEs. Maar ook lifestyle problemen als roken en drinken, gezondheidsproblemen en vroegtijdig overlijden kunnen voortkomen uit een opeenstapeling van nare jeugdervaringen.

Op dit congres delen experts uit wetenschap en praktijk hun inzichten over dit onderwerp met de deelnemers.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met mensen die nare jeugdervaringen meemaken of in hun jeugd hebben ondergaan, en deze kwetsbare groep mensen beter willen leren ondersteunen. Denk daarbij aan:

 • Psychologen
 • Orthopedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Jeugdartsen
 • Huisartsen
 • Cliëntbegeleiders
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Jeugdbeschermers
 • (Sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Woonbegeleiders
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Vaktherapeuten
 • Intern- / ambulant begeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Raadsonderzoekers
 • Leerlingbegeleiders
 • Docenten
 • Etc.

Wat leer je?

 • Herkenning van Adverse Childhood Experiences en overlevingsmechanismen
 • De rol van (toxische) stress bij negatieve jeugdervaringen
 • Ervaringsgerichte behandelmethodieken
 • Verstoorde neurologische ontwikkeling in relatie tot emoties en empathie
 • Sociale, emotionele en cognitieve beperkingen als gevolg van ACEs
 • Werken met mensen die (mede) door ACEs depressief of suïcidaal geworden zijn
 • Omgaan met lifestyle problematiek en risicogedrag als gevolg van ACEs
 • Adequaat omgaan met hulpvragers met een belaste jeugd en psychische ziekte, beperking of sociale problematiek
 • Vroeg overlijden van mensen als gevolg van de negatieve ervaringen in hun jeugd en hoe signalering en behandeling hier tijdig op af te stemmen
 • Behandeling van gevolgen van ACEs in de latere volwassenheid middels narratieve exposure therapie

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Lenneke Alink [Universiteit Leiden] - De rol van stress bij negatieve jeugdervaringen

11.00 uur Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit] - Verstoringen in de neurologische ontwikkeling

11.45 uur Pauze

12.15 uur Drs. Jan Meerdinkveldboom - Depressie en suïcidaliteit

13.00 uur Lunch

14.00 uur Deelsessieronde 1

Deelsessie 1A Drs. Michiel Boog [Antes] - Life style problematiek en risicogedrag

Deelsessie 1B Drs. Stef Linsen [Psychotherapie en Psychiatrie Expertise] - Psychische ziekte, afwijking en sociale problematiek

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessieronde 2

Deelsessie 2A Prof. Dr. Majone Steketee [Verweij-Jonker Instituut] - Vroeg overlijden

Deelsessie 2B Drs. Jeanette Lely [Centrum'45] - Narrative exposure therapie versus Present centered therapie

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Lenneke AlinkUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Lenneke Alink
Bijdrage: De rol van stress bij negatieve jeugdervaringen

Lenneke Alink is Hoogleraar Forensische Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. Zij probeert de oorzaken en gevolgen van nare jeugdervaringen beter te begrijpen en maakt daarbij gebruik van kennis en methoden uit de pedagogische wetenschappen, neurobiologie, psychologie en rechtsgeleerdheid. Onderliggende mechanismen van oorzaken en gevolgen negatieve jeugdervaringen, intergenerationele overdracht, met een focus op de rol van stress.

Stress wordt vaak in verband gebracht met negatieve jeugdervaringen. Echter, over de precieze rol die stress hierbij speelt is nog veel onduidelijk. In deze presentatie wordt de rol van stress bij negatieve jeugdervaringen belicht. Het gaat dan om de rol van stress bij zowel opvoedingsproblemen en kindermishandeling als de effecten van negatieve jeugdervaringen. Ook zullen implicaties voor preventie en interventie worden besproken.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Disrupted neurodevelopment 

Fabiënne is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

In de jonge jaren wordt de basis van het sociale brein aangelegd. De kwaliteit van opvoeding en interactie met de opvoeders is hierbij van belang. Een veilige ontwikkelingsomgeving zorgt voor een optimale breinontwikkeling, maar helaas is dat niet voor ieder kind weggelegd. Gebeurtenissen hebben weerslag op de ontwikkeling van het brein en sommige gebeurtenissen drukken zulke zware stempels dat het de breinontwikkeling en het functioneren van een kind dusdanig beïnvloedt dat er de rest van het leven effecten van worden ondervonden.  Hoe gebeurtenissen effect hebben op de breinontwikkeling en waarom sommige kinderen beter met tegenslagen om kunnen gaan dan anderen maar ook wat de cumulatieve effecten van negatieve gebeurtenissen voor effect op veerkracht kunnen hebben, wordt allemaal besproken in deze lezing.

Jan Meerdinkveldboom
Drs. Jan Meerdinkveldboom
Bijdrage: Behandeling van suïcidale jongeren doe je niet alleen

Jan heeft ruim dertig jaar gewerkt als jeugdpsychiater in klinieken voor oudere jeugd. Daarnaast heeft hij ambulant gewerkt met kinderen en jeugdigen, steeds in samenwerking met de ouders. Hij heeft op meerdere plaatsen de patiëntenzorg gecombineerd met managementfuncties. De afgelopen jaren is Jan bezig geweest met het geven van lezingen, trainingen en cursussen op het gebied van suïcidale jongeren. Hij is eerste auteur van ‘Suïcidaal gedrag bij jongeren - Individuele en gezinsbehandeling’.

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de achtergronden van het suïcidale gedrag en van de behandelmogelijkheden. Daarbij is om een aantal redenen het betrekken van de ouders en anderen, een voorwaarde voor een goede uitkomst. Daarnaast dient de hulpverlener ook de eigen mogelijkheden en beperkingen te kennen. Gebruik maken van de extra hulp en expertise van anderen is  daarbij noodzakelijk. De valkuilen bij de hulpverlening komen uitgebreid aan bod.

Michiel BoogAntes
Drs. Michiel Boog
Bijdrage: Lifestyle problematiek

Michiel is klinisch psycholoog en werkzaam bij Antes. Hij werkt aan een proefschrift over verslaving en impulsiviteit.

Van zowel verslaving als persoonlijkheidsstoornissen is bekend dat ze vaak voorafgegaan worden door een jeugd van narigheid. Regelmatig is er sprake van trauma’s in de voorgeschiedenis. Verslaving en persoonlijkheidsstoornissen komen opvallend vaak voor, maar adequate behandelvormen voor deze dubbele problematiek zijn schaars. Uit recent onderzoek komen aanwijzingen voor de werkzaamheid van Schematherapie voor verslaving en persoonlijkheidsstoornissen. In deze presentatie wordt heel praktisch ingegaan op hoe deze vorm van psychotherapie werkt. Daarnaast wordt geprobeerd om vanuit het genoemde onderzoek te komen tot adviezen in het werken met kinderen en volwassenen die moeite hebben met emotieregulatie en contact/relaties met anderen. Wat is het belang van het kennen van iemands levensverhaal? Hoe begrens je ongewenst gedrag zonder het contact te verliezen?

Stef LinsenPsychotherapie en Psychiatrie Expertise
Drs. Stef Linsen
Bijdrage: Last van, door of met ziekte, tegenslag en ongemak. Hoe draag je dat?

Stef is opgeleid tot psychiater en psychotherapeut. Vanuit die hoedanigheid werkt hij met adolescenten, ouderen en volwassenen in diverse instituten ((poli-klinisch en dagbehandeling), een tbs-kliniek, een instituut voor mensen met een verstandelijke beperking en in een eigen praktijk. Op freelance basis werkt hij onder andere voor forensische GGZ-instellingen en geeft hij leerpsychotherapie aan psychiaters in opleiding.

Stef gaat in deze deelsessie in op het begrip ziektelast. Wat zegt de wetenschap, wat doe je met visieverschillen en wat is dan goed hulpverlenerschap in de praktijk? Er volgen praktijkvoorbeelden met insteken vanuit de context van de hulpvraag van de lijder, diens naasten of van collega hulpverleners. Hierbij zal ook een vleugje wetgeving en ethiek aan bod komen.

Majone SteketeeVerweij-Jonker Instituut
Prof. Dr. Majone Steketee
Bijdrage: Leiden jeugdtrauma’s zoals kindermishandeling tot gezondheidsklachten en eerder overlijden?

Majone is voorzitter van het Bestuur Verwey-Jonker Instituut en Hoogleraar Intergenerationele overdracht geweld in gezinnen.

Kindermishandeling op zich kan zo ernstig zijn dat kinderen eraan overlijden of beschadigingen oplopen zoals breuken of baby shaken syndroom. Maar nare belevenissen kunnen ook op de langere termijn lijden tot eerder overlijden. In deze deelsessie wordt dieper ingegaan op de langere termijn gevolgen van jeugdtrauma’s en welke (preventie) aanpak er is om dit probleem aan te pakken.

Jeanette LelyCentrum '45
Drs. Jeanette Lely
Bijdrage: Narrative exposure therapy 

Jeannette is psychotherapeut en onderzoeker bij Stichting Centrum ’45 / Arq Psychotrauma Expert Groep. Zij studeerde klinische en gezondheidspsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden (cum laude). Als behandelaar was zij sinds 2000 betrokken bij de behandeling van patiënten met traumatische oorlogservaringen. Tweemaal ging zij als trainer van psychosociale vaardigheden op een missie van Artsen zonder Grenzen: naar Sri Lanka en DR Congo. Als onderzoeker werkt zij  aan haar promotieproject “Naar een betere traumabehandeling voor ouderen: van vergelijkend onderzoek tot concrete toepassing”.

Behandeling van gevolgen van ACEs in de latere volwassenheid, zoals beangstigende herinneringen, nachtmerries en flashbacks.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

NIP K&J / NVO-OG
5 punten herregistratie
1,5 punten opleiding - behandeling
0,5 punt opleiding - diagnostiek
0,5 punt opleiding - overige taken

FGzPt
7 punten

SKJ
5 punten in de categorie informeel leren, subcategorie conferentie

Registerplein
5 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGz-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • SPV-en
 • Justitiëel verpleegkundigen

VSR
5 punten

Register Vaktherapie
5 punten nascholing cluster 1

AbSg
4 punten nascholing JGZ

ABC1
5 punten

LV POH-GGZ
In behandeling

Lerarenregister
In behandeling

* Door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 20 september 2019 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres over nare jeugdervaringen / Adverse Childhood Experiences
 • Op een steenworp van Utrecht Centraal Station
 • Praktijkgericht en geaccrediteerd door diverse beroepsregisters
 • Keuze uit diverse deelsessies, dus altijd een relevant programma
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen
 • Bewijs van deelname en handouts inbegrepen
 • Ontmoet collega's uit andere sectoren en andere delen van het land

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!