12 december 2019 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Levend verlies - blijvend verdriet - eerste lustrumeditie!

Jaarlijks Congres - Levend verlies - blijvend verdriet - eerste lustrumeditie!


Startdatum 12 december 2019

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 10 december 2019

Max. aantal deelnemers 350

De eerste lustrumeditie van het jaarlijks congres over levend verlies en blijvend verdriet bij ouders en familie van zorgintensieve kinderen vindt dit jaar plaats in Eindhoven.

Dit congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met ouders van kinderen met een ernstige ziekte of beperking.

Bij de voorbereiding op hun toekomstige ouderrol, hebben mensen bepaalde verwachtingen bij hun toekomstige kindje. Maar wanneer dan blijkt dat hun kind een ernstige lichamelijke, verstandelijke en/of psychiatrische ziekte of beperking heeft, moeten die verwachtingen bijgesteld worden. Veelal betekent dat een proces van rouw en verdriet. 

Ouders zien de kinderen van vrienden en bekenden naar school gaan, een diploma halen, werk krijgen, trouwen en kinderen krijgen. Als dat er voor hun kind niet in zit, dan betekent dat steeds weer verdriet. Maar ook andere aspecten van hun leven veranderen vaak radicaal en moeten ook broertjes en zusjes van het zieke en/of beperkte kind leren omgaan met hun onmacht en verdriet.

In deze vijfde editie van het congres levend verlies - blijvend verdriet benaderen experts uit wetenschap en praktijk het onderwerp weer vanuit verschillende interessante en praktijkgerichte perspectieven. De centrale vraag daarbij is, hoe je als professional deze ouders en andere gezinsleden ondersteunt tijdens verlies en verdrietervaringen in relatie tot hun zorgintensieve kind, broer of zus.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op alle hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met ouders van kinderen met een ernstige ziekte of beperking. Daarbij valt te denken aan jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, vaktherapeuten, (medisch en algemeen) maatschappelijk werkers, ouderbegeleiders, gezinscoaches, (gz-) psychologen, psychotherapeuten, (ortho)pedagogen, gedagswetenschappers, kinderartsen / jeugdartsen, (kinder)fysiotherapeuten en docenten.


Wat leer je?

Tijdens dit congres wordt kennis opgedaan over:

 • Begripsbepaling van levend verlies en blijvend verdriet 
 • Verlies- en verdrietervaringen verdeeld over verschillende levensfasen van kind en ouder
 • Start en beëindiging van zorgtaken
 • Normale versus complexe rouw en verschillen in begeleidingsmogelijkheden
 • Omgaan met beperkingen in sociaal-emotionele zin bij mensen met een (L)VB
 • Begeleiding van verlies- en verdrietervaringen bij mensen van niet-westerse afkomst
 • Ondersteuning van ‘brusjes’ groepen 
 • Begeleiding van verlies- en verdrietervaringen bij ouders
 • Omgaan met verlies- en verdrietervaringen bij mensen met een ASS

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Wim Goossens  [Zuyd Hogeschool] - Van ervaring naar professie

11.00 uur Prof. Dr. Geert van Hove [Universiteit Gent] - Verdriet bij mensen met een (L)VB

11.45 uur Pauze

12.15 uur Prof. Dr. Jos de Keijser [Rijksuniversiteit Groningen] - Normale en complexe rouw

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1 A  Kaveh Bouteh [Pharos] - Verlies en verdriet bij migranten

Deelsessie 1 B  Lies Scaut [De Weg Wijzer] - De basisbehoeften van de ‘brus’ bij rouw 

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2 A Drs. Birgitta Kox [Autrinsiek] - Verlies en verdriet bij mensen met een autisme spectrum stoornis

Deelsessie 2 B José Koster [Expertise in Ouderschap] - Ouderbegeleiding in de praktijk

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Wim GoossensZuyd Hogeschool
Wim Goossens
Bijdrage: Van ervaring naar professie - bewegen tussen ervarings-,  professionele en opleidingsexpertise

Wim deed jarenlange ervaring op als ouderbegeleider. Bij Zuyd Hogeschool, faculteit Sociale Studies, heeft hij als expertdocent in het Initieel Onderwijs van de Social Worker (keuzemodules, minoren, gastcolleges) en in de Post-HBO (leergang ouderbegeleiding, basismodules, incompanytrajecten) als projectleider een belangrijke impuls gegeven en bijdrage geleverd aan het uitdragen van de ouderschapstheorie en de methodiek ouderbegeleiding. Wim is een van de initiatiefnemers bij het oprichten van een Europees samenwerkingsverband tussen 7 Europese Hogescholen over de het thema ouderschap: Het International Parenting Program i.s.m. het ECB ontwikkelde hij een on-line cursus + daaraan gekoppelde training over oudergericht werken. Regelmatig publiceert over thema’s rondom ouderschap en ouderbegeleiding.

In deze eerste presentatie gaat Wim op het thema levend verlies en blijvend verdriet in vanuit zijn persoonlijke ervaringen, toegespitst vanuit het ouderperspectief van een zoon met autisme, verstandelijke beperking en ernstige gedragsstoornissen. Hij combineert dit met theorie en methoden als professional en opleider. Hij houdt een pleidooi om af te zien van lineaire gedachtegangen over rouw en verdriet. Hij ageert tegen de dwang tot acceptatie en bepleit het recht op non acceptatie. Wat hem als ouder en professional heeft geholpen is een circulaire- of doolhof benadering en bovenal het werken vanuit ‘present zijn’ door de professional (in plaats van een geprotocolleerde en technologische benadering). Een professional die de ouder benadert vanuit evenwaardige waardering voor ervarings- en professionele kennis en de bereidheid om uit het traditionele professional support – cliëntsysteem denken durft te treden en een authentieke dialoog en samenwerkingsrelatie aangaat. Dit tevens met veel aandacht voor de systemische context van levend verlies en de socialisatie/ leergeschiedenis geschiedenis van de ouder!

Geert Van HoveUniversiteit van Gent
Prof. Dr. Geert Van Hove
Bijdrage: Verdriet, verlies en (L)VB

Geert is bijzonder hoogleraar Disability Studies VUmc, binnen het onderzoeksinstituut EMGO+, afdeling Metamedica. Hij deed onderzoek naar participatie van mensen met een beperking en complexe processen. 

Tegen welke beperkingen in sociaal-emotioneel opzicht lopen mensen met een verstandelijke beperking aan wanneer het gaat om verdriet en verlies? Wat is bekend uit wetenschappelijk onderzoek en wat impliceert dit voor de praktijk? 

Jos de KeijserRijksuniversiteit Groningen
Prof. Dr. Jos de Keijser
Bijdrage: Normale- en complexe rouw: verschillen en begeleidingsmogelijkheden bij verlies van een toekomstperspectief

Jos is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Friesland en Hoofdopleider Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut te Groningen (RUG). Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar psychologie.

Na het verlies van een dierbare hebben circa 10% van de nabestaanden te kampen met ‘persisterende complexe rouwstoornis (PCRS)’ een DSM 5 classificatie waarvoor evidence based behandelingen bestaan. In deze presentatie wordt het verschil tussen normale rouw en PCRS toegelicht. Verreweg het meeste rouwonderzoek gaat over het verlies van een persoon. Bij een kind dat leeft, maar een beperking heeft moeten de naasten hun verwachtingspatroon en toekomstperspectief aanpassen. De ene persoon kan dat beter dan de andere, waardoor ook sprake kan zijn van normale en complexe rouw. Het wetenschappelijk onderzoek rond begeleidingsmogelijkheden is beperkt. Vandaar dat Jos zal ‘lenen’ van de begeleiding van rouw na een overlijden en behandeling van PCRS. Recent is het Handboek traumatische rouw (J. de Keijser e.a. 2018) verschenen, waarin behandelprotocollen na diverse soorten verlies worden beschreven, die in deze bijdrage kort zullen worden toegelicht.

Lies ScautPraktijk De Weg Wijzer
Lies Scaut
Bijdrage: Aandacht voor de brusjesgroep bij rouw

Lies is opgeleid tot relatie- en gezinstherapeute. Zij specialiseerde zich in rouwbegeleiding bij kinderen en jongeren door middel van jarenlange ervaring in acute opvang op scholen, begeleiden van kinderen en jongeren in haar praktijk en het volgen van nationale en internationale opleidingen. Tevens is zij als facultymember verbonden aan het Portland Institute for Loss and Transition (US).  Als psychotherapeute richt zij zich hoofdzakelijk op de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen, psychotrauma en ingrijpende gebeurtenissen met vooral aandacht voor kinderen en jongeren. Als docent is zij verbonden aan verschillende hogescholen in België en is zij een veelgevraagd spreker op congressen, studiedagen en trainingen of om duiding te geven in de media. Als auteur zijn er reeds verscheidene boeken van haar verschenen rond het thema rouw en trauma bij kinderen.

Lies gaat in deze praktijkgerichte deelsessie in op zorg en aandacht voor de brusjesgroepen. Hoe gaan zij om met levend verlies van een brus, welke ondersteuningsmogelijkheden zijn beschikbaar, welke interventies zijn bekend en hoe zien deze er uit in de praktijk? 

Kaveh BoutehPharos
Kaveh Bouteh
Bijdrage: Verlies en verdriet ervaringen bij migranten

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen van levend verlies en blijvend verdriet bij mensen van niet-westerse afkomst? Wat zijn uitingsvormen en welke praktische handvatten zijn er te geven voor hulpverleners en docenten?

Birgitta KoxAutrinsiek
Drs. Birgitta Kox
Bijdrage: Autisme, wat is belangrijk om te weten?

Birgitta Kox is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Zij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen en is jarenlang werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, als lid van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 

Hoe kunnen verlies- en verdrietervaringen tot uiting komen bij mensen met een autismespectrumstoornis en hoe kan ouder- en kindbegeleiding in het omgaan met levend verlies - blijvend verdriet er in de praktijk uitzien?

José KosterExpertise in Ouderschap
José Koster
Bijdrage: Uw kind heeft ‘iets’…

José doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de omgang met ouders en leidt projecten op het gebied van werken met ouders en de (onderlinge-) communicatie. Zij heeft ruime ervaring en kennis over o.a. ouderschap & opvoedondersteuning; -migratie; -LVB; -detentie; en -(jeugd- ) zorg. 

Wanneer er ‘iets’ is met een kind, bijvoorbeeld een beperking of chronische ziekte, dan is de focus van zorgprofessionals doorgaans met name gericht op het kind. Logisch, want je wilt er alles aan doen om het kind te ondersteunen bij een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Waar vaak aan voorbij wordt gegaan is dat wanneer een kind ‘iets’ heeft, automatisch ook de ouders en het hele systeem ‘iets’ heeft. Niets is meer ‘Normaal’. Wat is de impact van zorgen rondom een kind op ouders? Hoe kun je ouders ondersteunen? Wat zijn de do’s & don’ts? 

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij onderstaande registers.

NIP K&J/NVO-OG
5 punten herregistratie
1,5 punten opleiding - behandeling
0,5 punt opleiding - diagnostiek
0,5 punt opleiding - overige taken

FGzPt
7 punten

Registerplein
5 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

SKJ
5 punten in de categorie informeel leren - conferentie

VSR
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • Ggz-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en
 • Verpleegkundigen verstandelijk gehandicaptenzorg

Register Vaktherapie (voormalig SRVB)
5 punten beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd

ABAN
4 punten in cluster 1, 2 en 3

KNGF
In behandeling

ABvC
In behandeling

SKGV
1,5 punt vakbekwaamheid

ADAP
5 punten algemene nascholing


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Keuze uit verschillende deelsessies
 • Diverse kortingen mogelijk
 • Een top locatie en gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!