28 november 2019 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie

Jaarlijks Congres - Professionele nabijheid - 3e editie


Startdatum 28 november 2019

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 30 september 2019 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 26 november 2019

Max. aantal deelnemers 250

Het jaarlijks congres over professionele nabijheid staat dit keer in het teken van de dynamiek van het geven en nemen in de hulpverleningsrelatie.

Dit congres is bedoeld voor op hbo- en academisch opgeleide hulpverleners, die werken met hulpvragers in de jeugdzorg, de GGZ- en het LVB-domein. Het programma bestaat uit 3 plenaire lezingen en vier verschillende deelsessies, waarvan er twee gekozen kunnen worden.

Voor het aangaan van een constructieve hulpverleningsrelatie is het noodzakelijk dat mensen zich gezien en gehoord voelen en jou in je rol van professional vertrouwen. Ook weten we dat de kwaliteit van de werkrelatie tussen hulpvrager en professional een belangrijke voorspeller is van het resultaat dat een hulpverleningstraject uiteindelijk zal opleveren. Voor een kwalitatief goede werkrelatie is een professionele grondhouding in combinatie met zorgzaam communiceren dan ook essentieel.

Maar op welke wijze kun je als professional optimaal functioneren? Hoe autonomie en veerkracht te vergroten? Hoe activerende gespreksvoering in te zetten en systematisch feedback te vragen? Wat is de kracht van zelfmanagement voor professionals? Hoe secundaire traumatisering te voorkomen?

Deze en andere relevante vragen zullen worden behandeld door experts uit wetenschap en praktijk die hun inzichten op een interactieve wijze delen met het publiek. 

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Te denken valt aan

 • Jeugdzorgwerkers
 • JGZ-verpleegkundigen
 • Psychiatrisch verpleegkundigen
 • Gezins- en persoonlijk begeleiders
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Intramuraal- en ambulant begeleiders
 • Gedragswetenschappers
 • Orthopedagogen
 • Gz-psychologen
 • Jeugdartsen 

Wat leer je?

Tijdens dit congres wordt kennis opgedaan over:

 • De relatie tussen professionele afstand en professionele nabijheid
 • Positieve psychologie als middel voor het creëren van nabijheid
 • De dynamiek van geven en nemen in een werkrelatie
 • Zorgvermijding en zorgverlamming
 • Motiverende en activerende gespreksvoering
 • Secundaire traumatisering en afstemming van het cognitief functioneringsniveau
 • Zelfzorg en zelfmanagement als basis voor goed hulpverlenerschap

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Dr. Linda Bolier [Trimbos Instituut] - Positieve psychologie

11.00 uur Dr. Gert Schout [VUMC] - Zorgvermijding en zorgverlamming

11.45 uur Pauze

12.15 uur Drs. Ard Nieuwenbroek [Orthohulp] - De dynamiek van geven en nemen

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A  Drs. Angeline Donk [Praktijk Angeline Donk] - Secundaire traumatisering in de praktijk

Deelsessie 1B  Marcel Niessen [Virtus] - Vraaggericht werken vanuit de relatie

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Drs. Martin de Vor [dV support] - Motiverende en activerende gespreksvoering 

Deelsessie 2B Drs. Jos Arts [Bureau Jos Arts] - Zelfzorg

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Linda BolierTrimbos Instituut
Dr. Linda Bolier
Bijdrage: Positieve psychologie: een ingang voor meer nabijheid?

Linda is als psycholoog en projectleider verbonden aan het Trimbos-instituut. Haar projecten liggen op het gebied van het bevorderen van welbevinden en geluk en de ontwikkeling van onlinetherapie. 

In deze inleidende plenaire presentatie gaat Linda in op het begrip positieve psychologie. Wat is hierover bekend uit wetenschappelijk onderzoek, wat is de relatie met professionele nabijheid en wat betekent dit voor het werken in de praktijk? 

Gert SchoutVUmc
Dr. Gert Schout
Bijdrage: Zorgvermijding en zorgverlamming

Gert is van huis uit sociaal psychiatrisch verpleegkundige en promoveerde in 2007 op een studie naar de relatie tussen zorgvermijding en zorgverlamming. Van 2008-2012 was hij lector OGGz in Groningen en begon in die periode onderzoek te doen naar Eigen Kracht-conferenties  voor mensen die ogenschijnlijk weinig hulpbronnen tot hun beschikking hebben.

Gert spits zijn lezing toe op de omgang met mensen die als oppositioneel te boek staan, mensen bij wie het aansluiten, invoegen en contact maken een uitdaging is. Hij begint zijn bijdrage met een contextuele verkenning van de hulpverlening aan ogenschijnlijk “moeilijke” mensen in Nederland. Heeft het werken op geleide van richtlijnen, indicaties en evidentie een vluchtig en procedureel contact in de hand gewerkt? Heeft de enorme toename van dwang in de GGZ en in de jeugdhulp ook te maken met deze procedurele omgang? En indien ja, hoe gaat dat in zijn werk? Kan ik desondanks toch zorgen dat er een klik ontstaat? Zijn intimiteit en intensiteit mogelijk in een context van risicomijding? Welke lichamelijke aspecten (lopen, zitten, kijken, mimiek) spelen een rol? Kunnen technieken als systematisch feedback vragen ook helpen? Uiteindelijk werkt Gert twee verhalen uit: het komen met sleutels (evidence based interventies) en de gezamenlijke zoektocht naar sleutels (houwtje-touwtje). Centrale vraag van zijn uiteenzetting is: hoe kunnen hulpverleners in een wereld van deskundologie zich kwetsbaar tonen, hun onzekerheid delen en dichtbij komen. 

Ard NieuwenbroekOrtho-Hulp
Drs. Ard Nieuwenbroek
Bijdrage: De dynamiek van geven en nemen

Ard is contextueel therapeut, communicatietrainer en een praktijkman 'pur sang'. Hij heeft ruime expertise op het gebied van activeren van de (vaak verborgen) kracht in mensen. Daarnaast is Ard auteur en heeft inmiddels 25 boeken op zijn naam staan, die veelal over het onderwerp faalangst gaan.

Wat is nu uiteindelijk de meest krachtige factor die voor de cliënt helend werkt? In het zoeken naar wat professionele nabijheid in de praktijk betekent wordt Ard erg geïnspireerd door het werk van Nagy, de grondlegger van de contextuele benadering. Hij beschrijft keer op keer hoe je, werkend vanuit de relationeel-ethische dimensie, in de praktijk van alledag van betekenis bent voor die ander. De basis van dit alles is, dat de relatie tussen hulpverlener en hulpvrager er een is van subject tot subject. In de presentatie concretiseert Ard dit paradigma vanuit zijn ervaringen als psychotherapeut. 

Angeline DonkPraktijk Angeline Donk
Drs. Angeline Donk
Bijdrage: Secundaire traumatisering

Angeline is Gz-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij werkt met EMDR-behandelingen voor traumaverwerking, burnout en secundaire traumatisering.

Secundaire traumatisering is een beroepsrisico in de hulpverleningswereld. Elk jaar opnieuw worden hulpverleners slachtoffer van secundaire traumatisering als gevolg van de confrontatie met het leed van cliënten waarmee zij beroepsmatig te maken hebben. Angeline laat in deze deelsessie zien hoe zij vanuit haar praktijk werkt met hulpvragen van professionals op het gebied van secundaire traumatisering.

Marcel NiessenVirtus Zorg & Ondersteuning
Marcel Niessen
Bijdrage: Werken vanuit de relatie

Marcel is oprichter en mede-eigenaar van "Virtus Zorg & Ondersteuning". Virtus biedt kleinschalige specialistische dagbesteding voor (met name) jongeren en jongvolwassenen met een langdurige hulpvraag (LVB+). Door hun expertise en kleinschalige- en specialistische werkwijze, zijn zij in staat om deelnemers effectief en efficiënt te begeleiden tijdens hun daginvulling. De methodiek ervaringsleren wordt daarbij gebruikt als onderlegger.

De therapeutische alliantie, ook wel therapeutische relatie of relatie tussen hulpverlener en cliënt genoemd, heeft een causaal effect heeft op de resultaten van begeleiding en behandeling. Wanneer het lukt om de cliënt echt te begrijpen en mee te voelen met wat deze meemaakt, dan zal deze zich emotioneel begrepen voelen, zich meer ontspannen gedragen en daadwerkelijk gemotiveerd zijn om stappen te zetten. In deze deelsessie laat Marcel zien op welke wijze er binnen Virtus gestalte wordt gegeven aan een betekenisvolle zorgrelatie in het bieden van dagbesteding voor jongeren en jongvolwassenen met een langdurige hulpvraag (LVB+).

Martin de VordV support
Drs. Martin de Vor
Bijdrage: Activerende en motiverende gespreksvoering

Martin is NVO orthopedagoog-generalist, gezondheidszorgpsycholoog BIG en NVO supervisor. Hij is auteur van het boek Active Support, een handreiking voor de ondersteuning aan mensen met een beperking. Martin is consulent, supervisor en docent in het postacademisch onderwijs.

Deze bijdrage betreft de samenwerking tussen hulpverleners en hulpvragers in de vorm van activerende en motiverende gesprekvoering. De betrokkenheid van de cliënt is essentieel voor het behalen van doelen. Betere resultaten worden immers behaald als de persoon invloed ervaart en zich eigenaar voelt van zijn/haar doelen. Deze deelsessie gaat over activerende gesprekstechnieken zoals aandachtig kijken, actief luisteren, vragen stellen en feedback geven. Daarnaast is er aandacht voor het belang van de non-verbale communicatie en de inzet van ondersteunende middelen.

Jos ArtsBureau Jos Arts
Drs. Jos Arts
Bijdrage: Zelfzorg: een noodzaak!

Jos studeerde pedagogische wetenschappen en werkte geruime tijd als hulpverlener in de zorg voor mensen met verstandelijke beperking en Jeugdhulpverlening. Hij ging vervolgens aan de slag als docent in het MBO- en HBO onderwijs, waarna hij nu al weer 30 jaar werkt vanuit zijn eigen advies-trainings-en coachingsbureau.

Zelfzorg en zelfmanagement zijn belangrijke voorwaarden voor goed hulpverlenerschap. Jos behandelt in deze deelsessie cliëntoverstijgende thema's waarbij de volgende vragen worden gesteld. Hoe belangrijk vind jij jezelf? Hoe blijf jij in balans? Op welke wijze kun je als hulpverlener dicht bij jezelf blijven? Hoe en waar trek je grenzen naar jezelf en naar anderen?

Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek en het begeleiden van gezinnen met complexe problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en verzorgde gastcolleges in Nederland en België. Guus volgde een variëteit aan opleidingen op het gebied van agogiek, rechtswetenschappen, management en kwaliteitszorg en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties opgedaan. 


Accreditatie

ABC1
5 punten nascholing cluster 1

AbSg
4 punten nascholing JGZ

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGz-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • SPV-en
 • Verpleegkundigen verstandelijk gehandicapten zorg
 • Kinderverpleegkundigen

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

SKJ
5 punten in categorie informeel leren, subcategorie conferentie

Registerplein
5 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

NIP K&J/NVO-OG
5 punten herregistratie
1,5 punten opleiding - behandeling
0,5 punt opleiding - diagnostiek
0,5 punt opleiding - overige taken

Register Vaktherapie
5 punten

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 30 september 2019 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.


Alle voordelen op een rij

 • Deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Accreditatie aangevraagd bij relevante beroepsregisters
 • Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname
 • Diverse kortingen zijn mogelijk
 • Centraal gelegen, gemakkelijk te bereiken congreslocatie
 • Gelegenheid tot netwerken met collega's uit het hele land 
 • Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!