26 maart 2020 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie

Jaarlijks Congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie


Startdatum 26 maart 2020

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 28 februari 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 25 maart 2020

Max. aantal deelnemers 350

Het jaarlijks congres over het werken met multiprobleemgezinnen staat dit keer in het teken van de werkrelatie en communicatie.

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn al hele lastige problemen als ze op zichzelf staan. Maar in sommige gezinnen komen meerdere van zulke heftige problematieken bij elkaar. Vaak speelt er binnen het gezin ook LVB- en / of psychiatrische problematiek. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Het begint er in ieder geval mee dat je contact maakt met deze gezinnen. Dat valt niet altijd mee, want in veel gevallen hebben deze mensen al een hele hulpverleningsgeschiedenis achter de rug en is er vaak scepsis of zelfs wantrouwen tegenover hulpverleners. Om dat wantrouwen te doorbreken is het in de samenwerking met zulke gezinnen belangrijk dat je bij hen aansluit en samen met hen kunt werken aan gezamenlijk gedragen doelen. Die zaken zijn allemaal afhankelijk van de mate waarin je erin slaagt een goede werkrelatie op te bouwen en op een goede, duidelijke en eerlijke manier met hen te communiceren.

Hoe sluit je aan bij mensen waarbij de cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling zich in verschillende (uiteenlopende) tempo's voltrekt, zoals bijvoorbeeld het geval is bij veel mensen met een LVB? Hoe communiceer je schriftelijk en mondeling met laag taalvaardige leden van multiprobleemgezinnen? Wat zijn ieders rechten en plichten binnen de werkrelatie tussen een hulpverlener en (leden van) een multiprobleemgezin, zoals bijvoorbeeld zwakbegaafde mensen of mensen die vanwege een migratieverleden de Nederlandse taal niet goed beheersen? Hoe houd je rekening met religieuze en culturele eigenschappen van migrantengezinnen wanneer je met hen in contact treedt en communiceert? Hoe ga je om met de kansen en risico's die social media voor multiprobleemgezinnen en hun hulpverleners met zich mee brengen? Hoe kun je een ouderbegeleidende positie innemen bij opvoedingsproblemen binnen multiprobleemgezinnen?

Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit congres hun antwoorden.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze editie van dit jaarlijkse congres over multiprobleemgezinnen is wederom gericht op iedereen die beroepsmatig bij de hulp- en dienstverlening aan deze gezinnen betrokken is. Daarbij valt te denken aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en gezins- en persoonlijkbegeleiders, maar ook aan trajectbegeleiders / trajectcoaches, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners, medewerkers sociaal beheer en handhavers.

Werk- en denkniveau: hbo/academisch


Wat leer je?

 • Bestanddelen, typologieën en concrete richtlijnen ten aanzien van multiprobleemgezinnen; 
 • Werkzame elementen in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen; 
 • Ontwikkelingsgericht denken over- en handelen met multiprobleemgezinnen;
 • De grenzen van drang en dwang in de aanpak van complexe gezinsproblematiek;
 • Communiceren met laag taalvaardige multiprobleemgezinnen;
 • Werken met interculturele multiprobleemgezinnen en de relatie met cultuur en geloof;
 • Gebruik, risico's en mogelijkheden van social media door multiprobleemgezinnen;
 • De ouderbegeleidende positie in problematische hulpverleningssituaties, zowel bij vrijwillige hulp als in de gedwongen hulpverlening.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Drs. Guus Feron

10.15 uur Dr. Jana Knot- Dickscheit [Rijks Universiteit Groningen] - ‘Wat we weten en (niet) doen’

11.00 uur Dr. Jelle Drost [Rijks Universiteit Groningen] - Werkzame elementen in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen

11.45 uur Pauze

12.15 uur Mr. Lydia Janssen [Praktijk Lydia Janssen] - De grenzen van drang en dwang 

13.00 uur Lunch

Deelsessies

14.00 uur Deelsessie 1

1A Tessie Wittelings [Koraal Groep] - Communiceren met laag taalvaardige mensen

1B Jennet Ahbouk MSc. [Praktijk HSN] - Werken met interculturele multiprobleemgezinnen

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessie 2

2A Sonja Heijkamp [Bureau Jeugd en Media] - Omgaan met online (on)veiligheid binnen MPG

2B Mr. Goos Cardol [Zuyd Hogeschool] - Ouderbegeleidende posities 

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Jana KnotRijksuniversiteit Groningen
Dr. Jana Knot - Dickscheit
Bijdrage: ‘Wat we weten en (niet) doen’: Over de (on)mogelijkheden in de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Jana is onderzoeker en Universitair Hoofddocent aan de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij werkzaam bij GGz-instelling Molendrift als Gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut.

We weten inmiddels al veel over wat werkt voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Hoe komt het dan toch dat het soms moeilijk lukt deze kennis toe te passen en beoogde resultaten te bereiken? Wat dien je als (jeugdzorg)professional die met deze gezinnen werkt te weten, te kunnen en te doen? Er wordt stilgestaan bij actuele discussies en ontwikkelingen in praktijk en onderzoek zoals de betekenis van chronische problematiek van ouders (bijv. psychiatrische problematiek) voor het hulpverleningsproces; de positie en ontwikkeling van kinderen in deze gezinnen; en de verhouding tussen werkzame elementen en het handelen van professionals in de gezinnen.

Jelle DrostRijksuniversiteit Groningen
Dr. Jelle Drost
Bijdrage: Zien en gezien worden: je krijgt niet wat je ziet

Jelle is Sociaal Pedagoog en Orthopedagoog-Generalist, GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Gezinstherapeut en Hypnotherapeut. Hij heeft ruime expertise op het vlak van behandeling en begeleiding van voornamelijk kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en langdurig problematische gezinssituaties. Hij is hoofddocent Orthopedagogiek en hoofd van het Universitair Ambulatorium Groningen. Jelle is tevens als hoofdopleider interventie, docent en supervisor verbonden aan de Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek te Groningen.

Jongeren met een LVB worden vaak overschat. Men houdt dan nog wel rekening met hun cognitieve ontwikkelingsachterstand, maar vergeet dat deze jongeren ook vaak sociaal en emotioneel functioneren ver beneden hun kalenderleeftijd. Dit heeft grote consequenties voor zowel de diagnostiek als de behandeling van deze jongeren en gezinnen. In deze bijdrage wordt hier dieper op ingegaan.

Mr. Lydia JanssenZelfstandig adviseur
Mr. Lydia Janssen
Bijdrage: De grenzen van drang en dwang in de aanpak van de multiproblemen van gezinnen

Lydia is jurist, zelfstandig adviseur en opleider, gespecialiseerd in recht, (jeugd)zorg en welzijn. Zij heeft in opdracht van het ministerie de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontworpen. Lydia heeft ruime werkervaring op het gebied van privacyreglementen, ouderschap en gezag, dossiervorming, beroepsgeheim en juridische aspecten van de (jeugd)zorg en incidentenonderzoek. Zij is auteur van diverse brochures en boeken over recht en zorg.

Het is voor professionals van belang om de juridische kaders te kennen die gelden bij de aanpak van de problemen waarmee multiprobleemgezinnen kampen. Deze kaders worden door hulpverleners regelmatig als belemmerend ervaren. Toch kunnen de wettelijke regels professionals ook helpen om het vertrouwen van deze gezinnen te winnen en te houden. Als het voor de gezinnen duidelijk is dat ook de hulpverlener is gebonden aan regels en niet zomaar  – wat sommige gezinnen vrezen –gedwongen hulp kan opleggen of kinderen uit huis kan plaatsen, kan dat rust en vertrouwen geven in de werkrelatie.

TessieKoraal Groep
Tessie Wittelings
Bijdrage: Taal voor allemaal

Tessie is kernteamlid en projectcoördinator 'Taal voor allemaal'. Daarnaast vervult zij de functie ondersteuningsfunctionaris cliëntparticipatie binnen Maasveld, onderdeel van Koraal Groep. 

Het besef dat voor een grote groep mensen de Nederlandse samenleving te complex is en te snel gaat is bij professionals in het sociaal domein doorgedrongen. Juist mensen die in armoede leven en met schulden kampen – één op de vijf huishoudens in Nederland – worden geconfronteerd met allerlei regelingen, vorderingen en heel veel ingewikkelde brieven. Onder hen een grote groep mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen is het van belang om eenvoudige taal te gebruiken. Taal die iedereen begrijpt. Eenvoudig maar niet kinderachtig. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De overheid en andere instellingen worstelen daar ook mee. Ze proberen nu steeds vaker om op B1-niveau te communiceren. Maar B1 is voor de ruim 2 miljoen laaggeletterden, onder wie veel mensen die op lvb-niveau functioneren, nog te moeilijk. De kunst is om eenvoudig maar niet kinderachtig te zijn. In het 'Taal voor allemaal' project wordt hier onderzoek naar verricht. In deze deelsessie vertelt Tessie over het ontstaan en de ontwikkeling van 'Taal voor allemaal' en over wat het project tot nu toe opgeleverd heeft. Deelnemers ontvangen handreikingen en tips over het toepassen van 'Taal voor allemaal'.

Jennet AhboukPraktijk HSN
Jennet Ahbouk MSc.
Bijdrage: Werken met interculturele multiprobleemgezinnen

Jennet is forensisch gedragswetenschapper en werkzaam bij Praktijk HSN. Deze organisatie biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Het werken met multiprobleemgezinnen is altijd uitdagend. Soms zijn er culturele en/of religieuze verschillen die het werk een stuk uitdagender maken. Het kan voor menig hulpverlener lastig zijn om hier mee om te gaan. Welke rol speelt geloof en cultuur voor deze groep en hoe verhoudt dit zich tot de (ervaarde) multi problematiek. Bedien je deze groep net zoals ieder ander of houdt je wel extra rekening met hun cultuur en geloof? In deze deelsessie gaat Jennet nader in op deze vraagstukken en staan zij stil bij de kennis en vaardigheid die belangrijk is bij het werken met deze groep.

SonjaBureau Jeugd & Media
Sonja Heijkamp
Bijdrage: Omgaan met online (on)veiligheid binnen MPG

Sonja studeerde sociaal pedagogisch hulpverlening aan Hogeschool de Horst in Driebergen. Zij werkte circa 20 jaar als begeleider en coördinerend begeleider met jongeren en volwassenen met een licht verstandelijk handicap, psychische- en verslavingsproblematiek. De afgelopen jaren heeft zij zich gespecialiseerd in mediawijsheid bij mensen met een verstandelijke beperking. Als projectcoördinator bij het expertisecentrum van Amerpoort coördineert zij het consultatieteam Cliënt, Internet en Sociale media. Via Bureau Jeugd en Media zet zij zich actief in voor meer mediawijsheid en digitale vaardigheden bij mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. 

In deze deelsessie worden de deelnemers meegenomen in de wereld van mediawijsheid en het belang van mediaopvoeding in elk gezin. Hoe werkt online groepsdynamiek op Instagram en Snapchat?  Welke online risico’s en kansen zijn er met sociale media? Er worden voldoende praktische handvatten aangereikt om zelf actief aan de slag te gaan met mediaopvoeding. 

Goos CardolZuyd Hogeschool
Mr. Dr. Goos Cardol
Bijdrage: De ouderbegeleidende positie

Goos is onderzoeker en programmaleider Jeugd bij het lectoraat Sociale Integratie aan de Zuyd hogeschool en werkt daarnaast zelfstandig als trainer en adviseur. Zijn specialisaties zijn jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, kinderrechten, internationale kinderbescherming en preventie huiselijk geweld.

Hoe een ouderbegeleidende positie in te nemen in problematische hulpverleningssituaties? Deze vraag staat centraal in de deelsessie onder leiding van Goos Cardol, waarbij hij de vraag zowel vanuit het perspectief van het vrijwillige hulpkader, als ook vanuit het perspectief van het gedwongen kader zal behandelen.

Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek en het begeleiden van gezinnen met complexe problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en verzorgde gastcolleges in Nederland en België. Guus volgde een variëteit aan opleidingen op het gebied van agogiek, rechtswetenschappen, management en kwaliteitszorg en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties opgedaan. 


Accreditatie

SKJ
5 punten
Informeel leren | conferentie

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie - 5 punten
Opleiding behandeling - 1,5 punt
Opleiding diagnostiek - 0,5 punt
Opleiding overige taken - 0,5 punt

Registerplein
5 punten
Cliëntondersteuners, GGz-agogen, maatschappelijk werkers, gezinshuisouders, psychodiagnostisch werkers, sociaal agogen, sociaal werkers

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
GGZ, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV, VG-zorg, wijkverpleegkunde

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

AbSg*
4 punten nascholing JGZ

ABC1
5 punten
(Nascholing cluster 1)

FGzPt
6 punten

Register Vaktherapie
5 punten

LV POH-GGZ
5 punten

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 28 februari 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Praktijkgericht landelijk congres
 • Vooraanstaande sprekers met decennialange ervaring
 • Kies uit diverse deelsessies en verdien registerpunten
 • Ontmoet collega's uit het hele land
 • Ontvang (achteraf) de presentaties, ook van de deelsessies waar je niet aan deelnam
 • Diverse kortingsmogelijkheden
 • Parkeren tegen gereduceerd tarief op het parkeerterrein van de congreslocatie
 • Op loopafstand van station Eindhoven Centraal
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!