22 september 2020 - Online scholing

Online congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie

Online congres

Dit congres zal in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden. Vanaf 10 uur op 22 september volgt een hele maand toegang tot deze professionele productie waarin alle presentaties zijn geplaatst. Je kunt gedurende één maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer van 50 % voordeel 

We bieden je bij online congressen de mogelijkheid om een collega gratis te laten deelnemen. Deze collega dient zich wel in te schrijven vóór 22 september en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres. Alle velden dienen te worden ingevuld, maar er zal voor de introducé geen factuur worden verstuurd.

Geen collega? Dan kun je in de plaats daarvan ook gratis jezelf inschrijven voor een ander online congres. Schrijf opnieuw in en vul je eigen naam in bij 2-voor-de-prijs-van-1. We hebben dan alle gegevens om het totale proces zorgvuldig te verzorgen, maar je ontvangt geen nieuwe factuur.

Wil je weten hoe een online congres van inschrijving tot het uitreiken van je bewijs van deelname in de praktijk werkt? Lees dan dit artikel.


Online congres - Multiprobleemgezinnen - 4e editie


Startdatum 22 september 2020

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 22 september 2020

Het online-congres over het werken met multiprobleemgezinnen staat dit keer in het teken van de werkrelatie en communicatie.

Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn al hele lastige problemen als ze op zichzelf staan. Maar in sommige gezinnen komen meerdere van zulke heftige problematieken bij elkaar. Vaak speelt er binnen het gezin ook LVB- en / of psychiatrische problematiek. En ga er dan maar eens aan staan als hulpverlener. Het begint er in ieder geval mee dat je contact maakt met deze gezinnen. Dat valt niet altijd mee, want in veel gevallen hebben deze mensen al een hele hulpverleningsgeschiedenis achter de rug en is er vaak scepsis of zelfs wantrouwen tegenover hulpverleners. Om dat wantrouwen te doorbreken is het in de samenwerking met zulke gezinnen belangrijk dat je bij hen aansluit en samen met hen kunt werken aan gezamenlijk gedragen doelen. Die zaken zijn allemaal afhankelijk van de mate waarin je erin slaagt een goede werkrelatie op te bouwen en op een goede, duidelijke en eerlijke manier met hen te communiceren.

Hoe sluit je aan bij mensen waarbij de cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling en emotionele ontwikkeling zich in verschillende (uiteenlopende) tempo's voltrekt, zoals bijvoorbeeld het geval is bij veel mensen met een LVB? Hoe communiceer je schriftelijk en mondeling met laag taalvaardige leden van multiprobleemgezinnen? Wat zijn ieders rechten en plichten binnen de werkrelatie tussen een hulpverlener en (leden van) een multiprobleemgezin, zoals bijvoorbeeld zwakbegaafde mensen of mensen die vanwege een migratieverleden de Nederlandse taal niet goed beheersen? Hoe houd je rekening met religieuze en culturele eigenschappen van migrantengezinnen wanneer je met hen in contact treedt en communiceert? Hoe ga je om met de kansen en risico's die social media voor multiprobleemgezinnen en hun hulpverleners met zich mee brengen? Hoe kun je een ouderbegeleidende positie innemen bij opvoedingsproblemen binnen multiprobleemgezinnen?

Op deze en andere vragen geven de sprekers via dit online-congres hun antwoorden.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze editie van het online-congres over multiprobleemgezinnen is wederom gericht op iedereen die beroepsmatig bij de hulp- en dienstverlening aan deze gezinnen betrokken is. Daarbij valt te denken aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen en gezins- en persoonlijkbegeleiders, maar ook aan trajectbegeleiders / trajectcoaches, medewerkers van Wmo-loketten, schuldhulpverleners, medewerkers sociaal beheer en handhavers.

Werk- en denkniveau: hbo/academisch


Wat leer je?

 • Bestanddelen, typologieën en concrete richtlijnen ten aanzien van multiprobleemgezinnen; 
 • Werkzame elementen in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen; 
 • Ontwikkelingsgericht denken over- en handelen met multiprobleemgezinnen;
 • De grenzen van drang en dwang in de aanpak van complexe gezinsproblematiek;
 • Communiceren met laag taalvaardige multiprobleemgezinnen;
 • Werken met interculturele multiprobleemgezinnen en de relatie met cultuur en geloof;
 • Gebruik, risico's en mogelijkheden van social media door multiprobleemgezinnen;
 • De ouderbegeleidende positie in problematische hulpverleningssituaties, zowel bij vrijwillige hulp als in de gedwongen hulpverlening.

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Dr. Jana Knot- Dickscheit [Rijks Universiteit Groningen] - ‘Wat we weten en (niet) doen’

Dr. Jelle Drost [Rijks Universiteit Groningen] - Werkzame elementen in de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen

Mr. Lydia Janssen [Praktijk Lydia Janssen] - De grenzen van drang en dwang

Tessie Wittelings [Koraal Groep] - Communiceren met laag taalvaardige mensen

Jennet Ahbouk MSc. [Praktijk HSN] - Werken met interculturele multiprobleemgezinnen

Linda Vergouwen [Bureau Jeugd & Media] - Omgaan met online (on)veiligheid binnen MPG

Mr. Goos Cardol [Zuyd Hogeschool] - Ouderbegeleidende posities 
 


Wie zijn de sprekers?

Jana KnotRijksuniversiteit Groningen
Dr. Jana Knot - Dickscheit
Bijdrage: ‘Wat we weten en (niet) doen’: Over de (on)mogelijkheden in de hulp aan gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Jana is onderzoeker en Universitair Hoofddocent aan de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij werkzaam bij GGz-instelling Molendrift als Gz-psycholoog en cognitief gedragstherapeut.

We weten inmiddels al veel over wat werkt voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Hoe komt het dan toch dat het soms moeilijk lukt deze kennis toe te passen en beoogde resultaten te bereiken? Wat dien je als (jeugdzorg)professional die met deze gezinnen werkt te weten, te kunnen en te doen? Er wordt stilgestaan bij actuele discussies en ontwikkelingen in praktijk en onderzoek zoals de betekenis van chronische problematiek van ouders (bijv. psychiatrische problematiek) voor het hulpverleningsproces; de positie en ontwikkeling van kinderen in deze gezinnen; en de verhouding tussen werkzame elementen en het handelen van professionals in de gezinnen.

Jelle DrostRijksuniversiteit Groningen
Dr. Jelle Drost
Bijdrage: Zien en gezien worden: je krijgt niet wat je ziet

Jelle is Sociaal Pedagoog en Orthopedagoog-Generalist, GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Gezinstherapeut en Hypnotherapeut. Hij heeft ruime expertise op het vlak van behandeling en begeleiding van voornamelijk kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en langdurig problematische gezinssituaties. Hij is hoofddocent Orthopedagogiek en hoofd van het Universitair Ambulatorium Groningen. Jelle is tevens als hoofdopleider interventie, docent en supervisor verbonden aan de Universitaire Postmasteropleiding Orthopedagogiek te Groningen.

Jongeren met een LVB worden vaak overschat. Men houdt dan nog wel rekening met hun cognitieve ontwikkelingsachterstand, maar vergeet dat deze jongeren ook vaak sociaal en emotioneel functioneren ver beneden hun kalenderleeftijd. Dit heeft grote consequenties voor zowel de diagnostiek als de behandeling van deze jongeren en gezinnen. In deze bijdrage wordt hier dieper op ingegaan.

Mr. Lydia JanssenZelfstandig adviseur
Mr. Lydia Janssen
Bijdrage: De grenzen van drang en dwang in de aanpak van de multiproblemen van gezinnen

Lydia is jurist, zelfstandig adviseur en opleider, gespecialiseerd in recht, (jeugd)zorg en welzijn. Zij heeft in opdracht van het ministerie de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontworpen. Lydia heeft ruime werkervaring op het gebied van privacyreglementen, ouderschap en gezag, dossiervorming, beroepsgeheim en juridische aspecten van de (jeugd)zorg en incidentenonderzoek. Zij is auteur van diverse brochures en boeken over recht en zorg.

Het is voor professionals van belang om de juridische kaders te kennen die gelden bij de aanpak van de problemen waarmee multiprobleemgezinnen kampen. Deze kaders worden door hulpverleners regelmatig als belemmerend ervaren. Toch kunnen de wettelijke regels professionals ook helpen om het vertrouwen van deze gezinnen te winnen en te houden. Als het voor de gezinnen duidelijk is dat ook de hulpverlener is gebonden aan regels en niet zomaar  – wat sommige gezinnen vrezen –gedwongen hulp kan opleggen of kinderen uit huis kan plaatsen, kan dat rust en vertrouwen geven in de werkrelatie.

TessieKoraal Groep
Tessie Wittelings
Bijdrage: Taal voor allemaal

Tessie is kernteamlid en projectcoördinator 'Taal voor allemaal'. Daarnaast vervult zij de functie ondersteuningsfunctionaris cliëntparticipatie binnen Maasveld, onderdeel van Koraal Groep. 

Het besef dat voor een grote groep mensen de Nederlandse samenleving te complex is en te snel gaat is bij professionals in het sociaal domein doorgedrongen. Juist mensen die in armoede leven en met schulden kampen – één op de vijf huishoudens in Nederland – worden geconfronteerd met allerlei regelingen, vorderingen en heel veel ingewikkelde brieven. Onder hen een grote groep mensen met een licht verstandelijke beperking. Voor hen is het van belang om eenvoudige taal te gebruiken. Taal die iedereen begrijpt. Eenvoudig maar niet kinderachtig. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De overheid en andere instellingen worstelen daar ook mee. Ze proberen nu steeds vaker om op B1-niveau te communiceren. Maar B1 is voor de ruim 2 miljoen laaggeletterden, onder wie veel mensen die op lvb-niveau functioneren, nog te moeilijk. De kunst is om eenvoudig maar niet kinderachtig te zijn. In het 'Taal voor allemaal' project wordt hier onderzoek naar verricht. In deze deelsessie vertelt Tessie over het ontstaan en de ontwikkeling van 'Taal voor allemaal' en over wat het project tot nu toe opgeleverd heeft. Deelnemers ontvangen handreikingen en tips over het toepassen van 'Taal voor allemaal'.

Jennet AhboukPraktijk HSN
Jennet Ahbouk MSc.
Bijdrage: Werken met interculturele multiprobleemgezinnen

Jennet is forensisch gedragswetenschapper en werkzaam bij Praktijk HSN. Deze organisatie biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Het werken met multiprobleemgezinnen is altijd uitdagend. Soms zijn er culturele en/of religieuze verschillen die het werk een stuk uitdagender maken. Het kan voor menig hulpverlener lastig zijn om hier mee om te gaan. Welke rol speelt geloof en cultuur voor deze groep en hoe verhoudt dit zich tot de (ervaarde) multi problematiek. Bedien je deze groep net zoals ieder ander of houdt je wel extra rekening met hun cultuur en geloof? In deze bijdrage gaat Jennet nader in op deze vraagstukken en staan zij stil bij de kennis en vaardigheid die belangrijk is bij het werken met deze groep.

Goos CardolZuyd Hogeschool
Mr. Dr. Goos Cardol
Bijdrage: De ouderbegeleidende positie

Goos is onderzoeker en programmaleider Jeugd bij het lectoraat Sociale Integratie aan de Zuyd hogeschool en werkt daarnaast zelfstandig als trainer en adviseur. Zijn specialisaties zijn jeugdbeschermingsrecht, jeugdstrafrecht, kinderrechten, internationale kinderbescherming en preventie huiselijk geweld.

Hoe een ouderbegeleidende positie in te nemen in problematische hulpverleningssituaties? Deze vraag staat centraal in de bijdrage onder leiding van Goos Cardol, waarbij hij de vraag zowel vanuit het perspectief van het vrijwillige hulpkader, als ook vanuit het perspectief van het gedwongen kader zal behandelen.

Linda VergouwenBureau Jeugd & Media
Linda Vergouwen
Bijdrage: Omgaan met online (on)veiligheid binnen MPG

Linda Vergouwen is trainer en mediacoach. Zij geeft mediatrainingen aan cliënten met een verstandelijke beperking en aan zorgprofessionals. 

In deze presentatie worden de deelnemers meegenomen in de wereld van mediawijsheid en het belang van mediaopvoeding in elk gezin. Welke kansen en risico’s brengen social media met zich mee, en hoe vind je hierin de juiste balans. Hoe versterk je samen met ouders en het netwerk je media lessen zodat ze nog beter geborgd worden. Hoe ga je om met negatieve online ervaringen van cliënten en zorg je voor een veilige leeromgeving. Er worden voldoende praktische handvatten aangereikt om zelf actief aan de slag te gaan met mediaopvoeding.  

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

SKJ
7 punten
Informeel leren | conferentie

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie - 5 punten
Opleiding behandeling - 1,5 punt
Opleiding diagnostiek - 0,5 punt
Opleiding overige taken - 0,5 punt

Registerplein
5 punten
Cliëntondersteuners, GGz-agogen, maatschappelijk werkers, gezinshuisouders, psychodiagnostisch werkers, sociaal agogen, sociaal werkers

Kwaliteitsregister V&V
7 punten
GGZ, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV, VG-zorg, wijkverpleegkunde

Verpleegkundig Specialisten Register
7 punten

AbSg*
4 punten nascholing JGZ

ABC1
5 punten
(Nascholing cluster 1)

FGzPt
7 punten

Register Vaktherapie
7 punten

LV POH-GGZ
7 punten

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.

Dit online-congres staat voor 7 studieuren. 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Zeer deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Vanaf 22 september een maand lang toegang tot alle inhoud van het online-congres
 • Geaccrediteerd door relevante beroepsregisters
 • Achteraf: bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten
 • Gratis een collega mee laten doen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!