1 oktober 2020 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 7e editie

Jaarlijks Congres - Hechtingsproblematiek - 7e editie


Startdatum 1 oktober 2020

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juni 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 30 september 2020

Max. aantal deelnemers 350

Het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek staat in het teken van gedragsproblemen en ouderschap.

De gehechtheid van kinderen met een ouder of betekenisvolle andere persoon komt vaak goed tot stand, maar is daarom zeker niet vanzelfsprekend. Er zijn tenslotte veel factoren die kunnen maken dat een veilige hechting moeilijker te realiseren is. Een ouder kan bijvoorbeeld om uiteenlopende redenen moeite hebben met mentaliseren en / of sensitief en responsief reageren. Bijvoorbeeld omdat ze autisme hebben, depressief zijn, psychiatrische problemen ervaren of verslaafd zijn. Ook kunnen er kindeigenschappen zijn, zoals bijvoorbeeld het hebben van een licht verstandelijke beperking of een trauma, die het hechtingsproces verstoren. Ouders moeten zich vervolgens weer op een goede manier zien te verhouden tot deze kenmerken van hun kind. Wanneer dat niet lukt, voelen ouders zich al snel schuldig. Zeker wanneer de term "hechtingsproblematiek" valt, denken ouders vaak dat zij iets fout gedaan hebben.

Het jaarlijks congres over hechtingsproblematiek gaat over de manier waarop je in zulke situaties als professional kunt werken aan een veilige gehechtheid tussen opvoeder en kind.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die vanuit hun beroep te maken hebben met cliënten of patiënten met hechtingsproblematiek. Denk daarbij aan (GZ-) psychologen, (ortho)pedagogen, jeugdzorgwerkers, gezinshuisouders, pleegzorgwerkers, jeugdartsen, jeugd- / GGz- / sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, cliëntbegeleiders, maatschappelijk werkers, verpleegkundig specialisten, agogen, enzovoort.


Wat leer je?

 • Op welke manier een verstoorde hechting invloed heeft op het breinfunctioneren van kinderen en hoe dit tot gedrags- en emotionele problematiek kan leiden;
 • Kindermishandeling en gedesorganiseerde gehechtheid: valkuilen en richtlijnen voor de praktijk
 • Hoe je in de begeleiding van gezinssystemen kunt omgaan met hechtingsproblematiek en het gedrag dat daaruit voortkomt;
 • Wat de impact van psychische- en/of verslavingsproblemen bij ouders kan zijn op de gehechtheid van (KOPP/KVO) kinderen;
 • Hoe je met het oog op gehechtheid enerzijds ouders van kinderen met autisme en anderzijds ouders met autisme kunt begeleiden in de omgang met hun kind;
 • Hoe je vanuit een systemische benadering kunt werken met gehechtheidsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB);
 • Op welke manier je depressieve moeders kunt begeleiden om zo de gehechtheid met hun (jonge) kind zo goed mogelijk te laten verlopen.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit] - Verstoorde hechting en de breinontwikkeling over de eerste levensjaren heen.

11.00 uur Dr. Sophie Reijman [Universiteit van Kopenhagen] - Kindermishandeling en gedesorganiseerde gehechtheid: valkuilen en richtlijnen voor de praktijk

11.45 uur Pauze

12.15 uur Giel Vaessen [Kinkindekabel] - Doorbreken van een disfunctionele homeostase in gezinssystemen

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A  Drs. Nel Petilon [GGNet]  - De impact van psychische- en verslavingsproblematiek

Deelsessie 1B  Drs. Birgitta Kox [Autrinsiek] - Kwetsbaarheid van gehechtheidsrelaties bij een autismespectrumstoornis (ASS)

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Harm Jan Blokzijl [Stichting Prisma] - Systemisch werken binnen gezinnen waarbij er sprake is van LVB- en hechtingsproblematiek

Deelsessie 2B Drs. Catherine Pannevis [Praktijk Pannevis] - Interventies om een veilige gehechtheidsrelatie op gang te brengen bij moeders met een post partum depressie en hun baby

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Verstoorde hechting en de breinontwikkeling over de eerste levensjaren heen

Fabiënne Naber is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

De invloed van een verstoorde hechting op het breinfunctioneren van kinderen en hoe dit tot gedrags- en emotionele problematiek kan leiden.

Het brein is bij geboorte nog niet uit-ontwikkeld. Een groot deel van de ontwikkeling vindt plaats in de eerste jaren van het leven. Dit heeft het voordeel dat het brein afgesteld kan worden aan de omstandigheden waar de persoon in leeft. De gehechtheidsrelatie die een kind heeft met zijn ouders is een van de belangrijkste factoren die het fine-tunen van het brein beïnvloedt. Sensitieve ouders zorgen voor een optimale breinontwikkeling. Daar staat tegenover dat een verstoorde hechting ook verstoringen in de verdere ontwikkeling van het brein kan veroorzaken, die weer kunnen leiden tot gedrags- en emotionele problematiek. Welke invloed de gehechtheidsrelatie heeft op de ontwikkeling van het brein komt in deze inleidende lezing uitvoerig aan bod.

Sophie ReijmanUniversity of Copenhagen
Dr. Sophie Reijman
Bijdrage: Kindermishandeling en gedesorganiseerde gehechtheid: valkuilen en richtlijnen voor de praktijk

Sophie Reijman promoveerde aan de Universiteit Leiden op haar onderzoek 'Child maltreatment under the skin'. Zij deed vervolgonderzoek naar 'children's mental health' aan de Universiteit van Cambridge en is momenteel werkzaam aan de Universiteit van Kopenhagen. 

Kindermishandeling kent vaak geen enkelvoudige oorzaak maar is het resultaat van een complexe wisselwerking tussen risico- en beschermingsfactoren. Sophie Reijman zal bespreken welke risicofactoren het beste onderbouwd zijn met wetenschappelijk onderzoek en welke aanknopingspunten dit biedt voor interventies in de praktijk. Kinderen die mishandeld worden kunnen ook een onveilig-gedesorganiseerde hechting ontwikkelen met hun ouder(s). Gedesorganiseerde gehechtheid is vaak aangeduid als een risicofactor voor de verdere ontwikkeling van het kind. Tegelijkertijd zijn er nog veel beperkingen aan onze kennis van deze vorm van gehechtheid, die vertalingen naar de praktijk moeilijk of onwenselijk maken. 

Giel VaessenKinkindekabel
Giel Vaessen
Bijdrage: Doorbreken van een disfunctionele homeostase

Giel Vaessen werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. Daarnaast geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent diverse praktijkgerichte boeken.

Hechtingsproblematiek en hechtingsstoornissen zijn de meest intergenerationele problemen in de jeugdzorg.  Ongewild worden deze problemen veelvuldig “doorgegeven” van grootouders op ouders op kinderen, hoewel de intenties zo goed als altijd positief zijn. Het werken in gezinnen met ouders die zelf belaste hechtingsrepresentaties hebben en jongeren die onveilig gehecht zijn, is niet gemakkelijk. In deze bijdrage volgen praktijkgerichte inzichten en handvatten gericht op het stoppen van deze intergenerationele overdracht. 

Nel PetilonGGNet
Drs. Nel Petilon
Bijdrage: Hechting vanuit het perspectief van KOPP/KVO kinderen

Nel Petilon is orthopedagoog en werkzaam bij GGNet in Apeldoorn en omstreken. Daarnaast maakt zij deel uit van het Landelijk Platform KOPP/KVO.

De impact van psychische- en/of verslavingsproblemen bij ouders op de gehechtheid van (KOPP/KVO) kinderen.

Birgitta KoxAutrinsiek
Drs. Birgitta Kox
Bijdrage: Gehechtheid bij een ASS

Birgitta Kox is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Zij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen en is jarenlang werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, als lid van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). 

Een autismespectrumstoornis (ASS) bij een kind maakt zowel het kind als ouders kwetsbaar in het ontwikkelen van een veilige gehechtheidsrelatie. Op welke manier is deze kwetsbaarheid te begrijpen? Daarbij is niet zelden sprake van een ASS bij één of beide ouders. Wat betekent dit voor de ouder-kind relatie? En op welke manier beïnvloedt zowel de ASS bij één of beide ouders als hun eigen gehechtheid hun ouder- en partnerrelatie? En wat betekent dit voor de behandeling en begeleiding? 

Harm Jan Blokzijl
Harm Jan Blokzijl
Bijdrage: Systemisch werken binnen gezinnen waarbij er sprake is van LVB problematiek en hechtingsproblemen

Harm Jan Blokzijl is werkzaam als systeemtherapeut en supervisor MST-LVB. Hij werkt met jongeren van 12 tot 18 jaar waarbij sprake is van ernstig antisociaal gedrag en die vanwege hun ernstig grensoverschrijdend gedrag (dreigen) uit huis geplaatst te worden. Harm Jan heeft ruime expertise in de behandeling van de LVB doelgroep (I.Q. 50 - 85).

Tijdens deze praktisch ingestelde deelsessie light het accent op de complexiteit van de combinatie van LVB problematiek en hechtingsproblemen. Een zoektocht naar werkzame interventies voor het waarneembare "ongewenste" gedrag dat kinderen of jongeren met deze achtergronden kunnen laten zien. Dat dit gedrag een complexe herkomst kent is duidelijk, maar kan binnen de dagelijkse gang van zaken binnen het gezin alleen effectief worden aangepakt door te werken met interventies die afgestemd zijn op de mogelijkheden van de gezinsleden. 

Catherine PannevisPraktijk Pannevis
Drs. Catherine Pannevis
Bijdrage: Als er geen roze wolk te bekennen is

Catherine Pannevis is psychodynamisch georiënteerd klinisch psycholoog/psychotherapeut en Infant Mental Health specialist. Ze werkt inmiddels ruim twintig jaar in de geestelijke gezondheidszorg met kinderen, jongeren en hun ouders. Sinds vijf jaar heeft zij haar eigen psychotherapiepraktijk in Amsterdam. Daarnaast geeft zij onderwijs op het gebied van Infant Mental Health. 

Interventies om de een veilige gehechtheidsrelatie op gang te brengen bij moeders met een post partum depressie en hun baby.

Wanneer de komst van een baby gepaard gaat met een post partum depressie staat de ouder-babyrelatie vanaf de start onder grote druk. Dit kan leiden tot herhaaldelijke mismatches in de ouder-kindinteractie die onvoldoende gerepareerd worden wat de ontwikkeling van een veilige gehechtheidsrelatie in de weg staat. Dit ondermijnt zowel ouders als de opgroeiende baby. Een ouder-kindpsychotherapie vanuit de Infant Mental Health visie kan ouders en hun kindje helpen om elkaar te vinden, de sensitiviteit van ouders voor de behoeften van de baby te vergroten en de baby te laten ervaren dat ouders een veilige haven zijn. In deze deelsessie wordt aan de hand van casuïstiek besproken welke interventies in een ouder-kindbehandeling kunnen bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie wanneer er sprake is van een post partum depressie.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

Register Vaktherapie
In behandeling

SKJ
In behandeling

FGzPt
In behandeling

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

Registerplein
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling

VSR
In behandeling

AbSg*
In behandeling

Lerarenregister
5 uren pedagogische (aanbodcode 00301-05745)

*Door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juni 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en een lunchbuffet
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Neem kennis van het begeleiden van hechting met hindernissen
 • Zeer vooraanstaande, deskundige en ervaren sprekers
 • Praktijkgerichte inhoud
 • Goed bereikbare congreslocatie met zowel de trein als de auto
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen
 • Handouts achteraf digitaal opgestuurd
 • Breed geaccrediteerd
 • Bewijs van deelname
 • Diverse kortingen voor o.a. vroegboekers, ZZP-ers / praktijkhouders, groepen en studenten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!