8 oktober 2020 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 3e editie

Jaarlijks Congres - Persoonlijkheidsproblematiek - 3e editie


Startdatum 8 oktober 2020

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 mei 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 7 oktober 2020

Max. aantal deelnemers 380

Werken met mensen met persoonlijkheidsproblematiek is vaak complex.

Deze mensen ervaren problemen met identiteit, intimiteit en zelfsturing. Hun zelfbeeld is doorgaans laag, het aangaan en onderhouden van relaties met anderen verloopt moeizaam en haalbare perspectieven ontbreken vaak. Niet zelden leidt de emotionele last tot andere problemen, zoals relatiebreuken, huiselijk geweld en eenzaamheid. Maar ook zaken als slechte huisvesting, werkeloosheid en schulden zijn vaak nare gevolgen die grote en vaak langdurige impact hebben op iemands kwaliteit van leven. Dit keer zal de borderline- en de narcistische persoonlijkheidsstoornis speciale aandacht krijgen tijdens dit congres.

Wat kun je als professional dan doen om persoonlijkheidsstoornissen tijdig te signaleren, passend te begeleiden of te behandelen en/of door te verwijzen? Hoe is het om te leven met een stigma? Wat is belangrijk in de opbouw van een goede werkrelatie? Hoe gestalte te geven aan een empathische basishouding? Welke effectieve interventies en behandelingen zijn beschikbaar? Wat weten we van borderline- en narcistische persoonlijkheidsstoornissen en hoe ga je daar goed mee om in de praktijk? 

Deze en andere, aanverwante vragen staan centraal tijdens de derde editie van dit landelijk congres. Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk staan weer garant voor een interessant programma, waarbij sfeer en kwaliteit centraal staan. 

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide professionals die in de uitvoering van hun werk te maken krijgen met mensen met persoonlijkheidsproblematiek en/of hun naasten. Te denken valt aan psychologen, orthopedagogen, psychiaters, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, gezins- en persoonlijkbegeleiders, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, trajectbegeleiders / trajectcoaches en medewerkers van Wmo-loketten.


Wat leer je?

 • De invloed van stigma op het leven van mensen met een persoonlijkheidsstoornis en hoe dit stigma te verminderen
 • Kenmerken en werkzame mechanismen bij borderline- en narcistische persoonlijkheidsproblematiek
 • De rol van 'common features and factors' in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen
 • Effectieve interventies en behandelingen om de levenskwaliteit van mensen met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren
 • Mentaliseren bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Opbouwen van contact en vasthouden van een goede werkrelatie
 • Principes van bejegening en behandeling in relatie tot borderline- en narcistische stoornissen

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Karin Slotema [Psyq] - De invloed van stigma op het leven van mensen met een persoonlijkheidsstoornis

11.00 uur Prof. Dr. Jan Derksen [Radboud Universiteit] - Kenmerken en werkzame mechanismen bij borderline- narcistische persoonlijkheidsstoornissen 

11.45 uur Pauze

12.15 uur Dr. Joost Hutsebaut [De Viersprong] - Common features en factors in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1 A  Prof. Dr. Karin Slotema [Psyq] - De inzet van effectieve interventies en behandeling

Deelsessie 1 B  Drs. Liesbet Nijssens [KU Leuven] - Mentaliseren bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis

15.00 uur Pauze

15,.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2 A Dr. Joost Hutsebaut [De Viersprong] - Common factors: hoe? Opbouwen van contact en vasthouden van een goede werkrelatie

Deelsessie 2 B Prof. Dr. Jan Derksen [Radboud Universiteit] - Principes van bejegening en behandeling in relatie tot borderline- en narcistische persoonlijkheidsstoornissen

16.30 uur Afsluiting 


Wie zijn de sprekers?

Karin SlotemaPsyQ
Prof. Dr. Karin Slotema
Bijdrage: Over stigma en levenskwaliteit

Karin Slotema is psychiater en werkzaam bij het Programma Persoonlijkheidsstoornissen van PsyQ in Den Haag. Zij geeft onderwijs over persoonlijkheidsstoornissen en dissociatie bij de Faculteit Sociale Wetenschappen en is bijzonder hoogleraar aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Verder is zij onder andere lid van de Landelijke Visitatiecommissie voor de opleiding psychiatrie en lid van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. 

Onderzoek wijst uit dat 70% van de mensen met een psychische aandoening vooroordelen of discriminatie ervaren. Het hebben van een persoonlijkheidsstoornis en in het bijzonder een borderline persoonlijkheidsstoornis brengt nog meer stigmatisering met zich mee.  Deze mensen worden gezien als lastige lieden die suïcidepogingen doen en zichzelf beschadigen om aandacht te krijgen. Niet alleen door de maatschappij, maar door hulpverleners binnen de GGZ. Tijdens deze presentatie wordt een beeld geschetst van de mate waarin mensen met een persoonlijkheidsstoornis worden gestigmatiseerd en worden handvatten geboden om dit tegen te gaan. Aan de deelnemers de uitnodiging om hier zelf een bijdrage in te leveren.

Tijdens de deelsessie zal Karin Slotema de wetenschappelijke stand van zaken aangeven met betrekking tot effectieve interventies op het vlak van  trauma- en psychosebehandeling, non-verbale therapie en hersenstimulatie. Deze onderwerpen zullen aan de hand van casuïstiek uit de praktijk worden toegelicht.

Jan DerksenRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Jan Derksen
Bijdrage: Borderline en narcistische aandoeningen: hoe kunnen we ze begrijpen?

Jan Derksen is emeritus hoogleraar Klinische Psychologie en praktiserend klinisch psycholoog. Hij is opgeleid in de psychoanalyse en in de cognitieve gedragstherapie. Behalve psychologie studeerde hij sociologie, journalistiek, filosofie en rondde een master af in de psychofarmacologie. Hij was en is actief op het terrein van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen, van psychologische tests, van cognitieve en emotionele intelligentie. Jan is gespecialiseerd in kortdurende psychodynamische psychotherapie en werkt 41 jaar in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij publiceerde een veertigtal boeken waaronder recentelijk een boek ter preventie van psychische aandoeningen en meer dan 200 artikelen.  

In de plenaire presentatie wordt ingegaan op de 'state of the art' kenmerken en mechanismen werkzaam bij mensen van wie we denken en vinden dat het etiket 'borderline' en/of 'narcisme' op hen van toepassing is. De etiketten krijgen aandacht net zoals de cultuur waarin we deze gebruiken. Tevens wordt het gebruik van deze diagnoses kritisch geanalyseerd en ligt het accent op de persoon achter deze etiketten. Het doel is om zo zuiver mogelijk om te gaan met deze en andere DSM Cluster B classificaties. 

In deze deelsessie worden de principes van bejegening en behandeling uit de doeken gedaan die betrekking hebben op mensen van wie we vinden dat ze beantwoorden aan borderline en narcistische stoornissen. Vaak wordt gedacht dat behandeling hier onmogelijk of uiterst moeilijk is. Deze mythe wordt doorgeprikt en de wijze waarop behandeling kan werken wordt vanuit de praktijk toegelicht. Casuïstiek en vragen van de deelnemers krijgen een ruime plaats in deze bijdrage.

Joost HutbebautDe Viersprong
Dr. Joost Hutsebaut
Bijdrage: Common features en factors in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

Joost is opgeleid tot klinisch psycholoog en deed zijn promotie-onderzoek aan de K.U.Leuven. Hij werkt als behandelaar en onderzoeker bij de Viersprong en is als zodanig ook verbonden aan het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen.

De symptomen van een persoonlijkheidsstoornis kunnen vrij goed worden behandeld door een uiteenlopend aantal behandelmethodieken. In de plenaire bijdrage wordt een overzicht gegeven van wat werkt in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, met aandacht voor algemene werkzame factoren voor alle types van persoonlijkheidsstoornissen en specifieke accenten voor specifieke types van persoonlijkheidsstoornissen. Tegelijk zal ingegaan worden op de uitdagingen voor de toekomst, in het bijzonder hoe de context van een cliënt beter ingebed kan worden in de behandeling en hoe behandelingen kunnen bijdragen aan een kwaliteitsvoller sociaal en professioneel leven.

De deelsessie is getiteld Common factors: hoe? Het opbouwen van contact en vasthouden van een goede werkrelatie staat hierin centraal. We weten dat het maken van contact en het opbouwen en vasthouden van een werkrelatie wellicht de belangrijkste werkzame factor is. Maar hoe doe je dat? Hoe ga je een empathische, steunende relatie aan met iemand die in contact extra gevoelig is? En wat doe je wanneer je in dat contact negatieve gevoelens gaat ervaren, zoals irritatie of onmacht of wanneer je het beu bent dat de cliënt steeds jou verantwoordelijk maakt en je zelf op eieren moet lopen om daar iets van aan te kaarten? Aan de hand van duidelijke voorbeelden en filmpjes worden concrete handvatten gegeven om de common factor bij uitstek – de therapeutische relatie – goed te hanteren.

Liesbet NijssensDe Viersprong
Drs. Liesbet Nijssens
Bijdrage: Mentaliseren bij mensen met een BPS

Liesbet Nijssens is psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut bij de Viersprong, een GGZ instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en/of gezin. Zij is trainer, supervisor en consultant bij MBT - Nederland en PhD student aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Liesbet legt in deze deelsessie de focus op mentaliseren in relatie tot de borderline persoonlijkheidsstoornis. Hoe kunnen we het ontstaan van persoonlijkheidsstoornissen begrijpen, en welke rol heeft mentaliseren hierin? De deelnemers leren hoe je hiaten in het mentaliseren kan herkennen, en hoe je hiermee rekening kan houden in de behandeling. Tot slot staat Liesbet stil bij de do’s en don'ts in het werken met patiënten met een BPS.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.


Accreditatie

SKJ
In behandeling

FGzPt
In behandeling

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

NVvP*
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling

VSR
In behandeling

Registerplein
In behandeling

Register Vaktherapie
In behandeling

LV POH-GGZ
In behandeling

* De door NVvP toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 mei 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en een lunchbuffet
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Wetenschappelijk onderbouwd, praktijkgericht congres over persoonlijkheidsproblematiek
 • High profile sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Centraal gelegen, gemakkelijk te bereiken congreslocatie
 • Gelegenheid tot netwerken met collega's uit het hele land 
 • Diverse kortingen mogelijk
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen
 • Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname
 • Geaccrediteerd door grote beroepsregisters

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!