26 november 2020 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie

Jaarlijks Congres - ACEs: nadelige jeugdervaringen - 3e editie


Startdatum 26 november 2020

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juni 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 24 november 2020

Max. aantal deelnemers 350

Het congres over 'Adverse Childhood Experiences' (nadelige jeugdervaringen) vindt dit jaar plaats in Eindhoven.

Kinderen zijn behalve kwetsbaar, óók veerkrachtig. We weten natuurlijk dat bepaalde situaties waarin kinderen opgroeien hun ontwikkeling kunnen schaden. Getuige zijn van huiselijk geweld of slachtoffer zijn van mishandeling bijvoorbeeld. Of ouders hebben die scheiden en elkaar naar het leven blijven staan. Of opgroeien met een verslaafde opvoeder. Door de veerkracht die kinderen bezitten, komen veel kinderen echter nog betrekkelijk goed uit zulke situaties.

Maar bij een aanzienlijk deel van de kinderen die vervelende en belastende zaken meemaken, komt de ellende niet alleen. De nare gebeurtenissen stapelen zich bij hen op. Zij groeiden met meerdere, elkaar vaak versterkende, riscofactoren op. De prognose van deze kinderen is aanmerkelijk slechter dan van kinderen die maar met één enkele risicofactor opgroeiden, zo laat het beschikbare onderzoek naar Adverse Childhood Experiences zien.

Welk recent onderzoek is er op het gebied van ACES relevant? Wat is van belang rondom preventie, signalering en het bieden van adequate hulp? Welke invloed hebben traumatische jeugdervaringen op het brein? Wat zijn de effecten van een opeenstapeling van ACES voor de verdere ontwikkeling van een persoon en wat kan er middels preventie worden gedaan? Hoe kan de schoolcontext bijdragen aan herstel? Welke mogelijke effecten hebben ACES op ouderschap en opvoederschap? Wat dien je als hulpverlener of professional in het onderwijs te weten van de langetermijngevolgen van mishandeling en verwaarlozing? Hoe gespreksvoering gestalte te geven met pleegouders en samengestelde gezinnen?

Bij deze en andere vragen staan sprekers uit wetenschap en praktijk tijdens dit congres uitvoerig stil.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met mensen die nadelige jeugdervaringen meemaken of in hun jeugd hebben ondergaan. Denk daarbij aan:

 • Psychologen
 • Orthopedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Jeugdartsen
 • Cliëntbegeleiders
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Jeugdbeschermers
 • (Sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Woonbegeleiders
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Vaktherapeuten
 • Intern- / ambulant begeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Raadsonderzoekers
 • Leerlingbegeleiders
 • Docenten

Wat leer je?

 • De noodzaak van preventie, signalering, hulp en een meer ‘trauma-informed’ manier van werken
 • De invloed van trauma uit de kindertijd op het brein
 • Methoden voor een samenhangende en effectieve preventie van ACES
 • De school als context voor herstellende ervaringen
 • ACES en de effecten op ouderschap en opvoederschap
 • De langetermijngevolgen van mishandeling en verwaarlozing
 • Gespreksvoering met pleegouders en samengestelde gezinnen over ACES

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst 

10.00 uur Opening en inleiding op het thema door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Drs. Remy Vink [TNO] - ACES en de dringende noodzaak van preventie, signalering, hulp en een meer ‘trauma-informed’ manier van werken

11.00 uur Dr. Fabiënne Naber [Erasmus Universiteit] - De invloed van trauma tijdens de kindertijd op het brein

11.45 uur Pauze

12.15 uur Prof. Dr. Hosman [Universiteit Maastricht] - Methoden voor een samenhangende en effectieve preventie van ACES

13.00 uur Lunchbuffet

Deelsessies

14.00 uur Deelsessie 1

1A Drs. Peter Mol [Gedragsondersteuning] - De school als context voor herstellende ervaringen

1B Dr. Carolien Gravesteijn [Hogeschool Leiden] - ACES en de effecten op ouderschap en opvoederschap

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessie 2

2A Dr. Marieke Tollenaar [Universiteit Leiden] - De lange termijn gevolgen van mishandeling en verwaarlozing

2B Arno Derikx [Mutsaersstichting]  - Gespreksvoering met pleegouders en samengestelde gezinnen over ACES

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Remy VinkTNO Child Health
Drs. Remy Vink
Bijdrage: De noodzaak van preventie, signalering, hulp en een meer ‘trauma-informed’ manier van werken

Remy is socioloog en onderzoeker bij TNO op het gebied van kindermishandeling. Zij deed onder andere onderzoek naar Adverse Childhood Experiences (ACE) bij kinderen en is auteur van twee richtlijnen kindermishandeling (voor de jeugdgezondheidszorg en voor jeugdhulp en jeugdbescherming). Eerder werkte Remy bij gemeenten en GGD-en en was zij projectleider van het eerste integrale project huiselijk geweld in Haarlem.

Veel kinderen in Nederland maken thuis ingrijpende gebeurtenissen mee. Zij groeien bijvoorbeeld op met kindermishandeling, geweld tussen ouders, (v)echtscheiding, ouders met verslavings- of psychische problemen, een ouder in detentie, een overlijden in het gezin ed. Deze ‘Adverse Childhood Experiences’ (ACE) kunnen grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind en levenslange littekens veroorzaken. In de VS is hier onder volwassenen veel onderzoek naar gedaan. Uniek aan het onderzoek dat TNO in opdracht van en samen  met de Augeo Jongerentaskforce uitvoerde is dat aan kinderen zelf is gevraagd welke ingrijpende gebeurtenissen zij al hebben meegemaakt of nog steeds meemaken en hoe zij hun kwaliteit van leven ervaren.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: De invloed van trauma tijdens de kindertijd op het brein

Fabiënne Naber is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Het brein is vooral in de kindertijd volop in ontwikkeling. De ontwikkeling van het brein wordt door een groot deel bepaald door omgevingsinvloeden. Of de omgevingsinvloeden positief of negatief zijn wordt bepaald vervolgens voor een deel weer de structurele ontwikkeling van het brein en kan van sterke invloed zijn op het functioneren van een persoon. Sommige effecten van negatieve invloeden kunnen weer omgebogen worden terwijl andere negatieve invloeden voor blijvende structurele in 'schade' kunnen leiden. Of effecten blijvend zijn is afhankelijk van het tijdstip waarop deze negatieve invloeden plaatsvinden, evenals de duur en de intensiteit. Tijdens deze lezing wordt besproken wat de effecten zijn van trauma in de kindertijd op de ontwikkeling van het brein.

Clemens HosmanUniversiteit Maastricht
Prof. Dr. Clemens Hosman
Bijdrage: Methoden voor samenhangende en effectieve preventie

Clemens is emeritus hoogleraar Preventieve Geestelijke Gezondheidszorg aan Maastricht University (Health Promotion) en de Radboud Universiteit te Nijmegen (Clinical Psychology). Clemens was bij tal van wetenschappelijke onderzoeken betrokken en maakt deel uit van een uitgebreid internationaal samenwerkingsverband van wetenschappers en experts op het terrein van KOPP vanuit Australië, Canada, VS en diverse Europese landen.

Welke methoden voor een samenhangende en effectieve preventie van adverse childhood experiences (kindermishandeling, verwaarlozing, KOPP, gezinnen in armoede, huiselijk geweld, vroege stress, psychotrauma's, risicofactoren tijdens zwangerschap) zijn bekend? Clemens zal hierbij nader ingaan op verschillende strategische ingangen voor praktijk en beleid om de ACE-problematiek zo preventief mogelijk aan te pakken. 

Peter MolGedragondersteuning
Drs. Peter Mol
Bijdrage: De school als context voor herstellende ervaringen

Peter is orthopedagoog, directeur van Gedragondersteuning, columnist en auteur van diverse boeken over onderwijs. Als docent heeft hij in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring opgedaan. 

In elke klas zit gemiddeld een leerling die mishandeld, verwaarloosd, misbruikt is of een trauma heeft vanuit andere diep ingrijpende gebeurtenissen. Een leraar is geen hulpverlener. Toch kan de schoolomgeving zeer 'herstellend' zijn, wanneer de pedagogische houding van de leraren 'traumasensitief' is. In deze bijdrage wordt verkend hoe een trauma wordt ervaren door jongeren en worden praktische suggesties gegeven voor leraren.

Carolien GravesteijnHogeschool Leiden
Dr. Carolien Gravesteijn
Bijdrage: ACES en de effecten op ouderschap en opvoederschap

Carolien heeft klinische psychologie aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Vanaf 2012 is zij lector Ouderschap & Ouderschap aan Hogeschool Leiden en sinds 2 jaar lid van Raad van Toezicht van het Kabouterhuis in Amsterdam. Zij heeft boeken geschreven en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over ouderschap, opvoeden, levensvaardigheden en rouwverwerking. Momenteel volgt ze meer dan 500 ouders vanaf het moment dat ze zwanger zijn. De kinderen zijn inmiddels 4 jaar. Ook doet ze gesubsidieerd onderzoek naar het versterken van Levensvaardigheden van kinderen op school en het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 

Ouderschap is meer dan alleen opvoeden. Het is een complex proces van continue interactie tussen ouder, kind en omgeving. In de huidige tijd wordt vanuit de omgeving steeds meer van ouders verwacht en dit vraagt aandacht voor positief ouderschap. Immers, positief ouderschap vormt de basis voor positief opvoeden en voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar wat zijn de effecten van ACES op ouderschap en opvoederschap en hoe hiermee om te gaan? 

Marieke TollenaarUniversiteit Leiden
Dr. Marieke Tollenaar
Bijdrage: Langetermijngevolgen gevolgen van kindermishandeling en verwaarlozing

Marieke Tollenaar studeerde Biologische Psychologie aan de VU in Amsterdam waarna zij is gepromoveerd bij de afdeling Klinische Psychologie in Leiden op onderzoek naar de effecten van stress op het geheugen. Na een Postdoc-onderzoek bij de Radboud Universiteit over de effecten van prenatale stress op de ontwikkeling van het kind, is zij sinds 2011 Universitair docent in Leiden. Bij de afdeling Klinische Psychologie doet zij onderzoek naar, en geeft zij les geef over, de psychische en biologische gevolgen van kindermishandeling.

Marieke Tollenaar zal uiteenzetten hoe kindermishandeling en verwaarlozing niet alleen op de korte termijn, maar ook op de lange termijn gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Zij zal daarbij zowel de psychische als de (neuro)biologische gevolgen bespreken die naar voren komen uit wetenschappelijk onderzoek, alsmede de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. Deze mechanismen kunnen aanknopingspunten bieden voor de behandeling van, en mogelijk het voorkomen van, de langetermijngevolgen van kindermishandeling en verwaarlozing.

Arno Derikx congres hechtingsproblematiek 2015Mutsaersstichting - Plinthos
Arno Derikx
Bijdrage: Gespreksvoering over ACES

Arno is contextueel en systemisch opgeleid en is gespecialiseerd in de begeleiding van professionals binnen diverse hulpverleningsvormen waaronder ambulante- en residentiële pleegzorg. Arno is werkzaam bij Hoeve de Kaolder als coach voor medewerkers van de Mutsaersstichting.

Vroegkinderlijke ervaringen hebben een (voorheen) ongekend grote impact op het bio-psycho-sociaal leven van het individu, de context waarbinnen dit individu leeft en de generaties die hij/zij nog voort zal brengen. Het inventariseren en in kaart brengen van de vroegkinderlijke ervaringen (van -9 maanden tot +/- 5 jaar) vergt ervaring en kennis. Geput moet worden uit de bewuste en onbewuste kennis en ervaring van de context van het kind en de signalen die het kind zelf afgeeft. De context kan echter veranderd zijn, deze kan inmiddels geheel of gedeeltelijk vervangen zijn door de context van een adoptiegezin, pleeggezin of een nieuw samengesteld gezin. Context informatie kan gefragmenteerd geraakt zijn of verloren gegaan. Het bespreken van de ervaringen die in een geheel of gedeeltelijk binnen een andere context opgedaan werden kan leiden tot nog meer versplintering als het thema “schuld” in de dynamiek binnen sluipt. Arno zal aan de hand van casuïstiek nader ingaan op dit thema.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname 


Accreditatie

NIP K&J / NVO-OG
In behandeling

FGzPt
In behandeling

SKJ
In behandeling

Registerplein
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
In behandeling

VSR
In behandeling

Register Vaktherapie
In behandeling

AbSg
In behandeling

LV POH-GGZ
In behandeling

Lerarenregister
In behandeling

* Door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 juni 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en een lunchbuffet
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks congres over nadelige jeugdervaringen / Adverse Childhood Experiences
 • Praktijkgericht en geaccrediteerd door diverse beroepsregisters
 • Keuze uit diverse deelsessies, dus altijd een relevant programma
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen
 • Bewijs van deelname en handouts inbegrepen
 • Gemakkelijk bereikbaar per openbaar vervoer of auto
 • Ontmoet collega's uit andere sectoren en andere delen van het land

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!