20 mei 2021 - Online scholing

Online congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - 2e editie

Dit online congres is nog te volgen tot en met 19 juni 2021

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Dit online congres start op 20 mei en is te bekijken t/m 19 juni 2021


Online congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen - 2e editie


Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Inschrijven mogelijk tot 13 juni 2021

In deze tweede editie van het online congres Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen staat omgaan met culturele diversiteit en risicofactoren centraal.

De prevalentie van psychische stoornissen of problematiek bij mensen met een migratieachtergrond ligt in het algemeen hoger dan bij mensen zonder deze achtergrond. Daarbij verkeren vluchtelingen en asielzoekers vaak in een extra risicovolle situatie als gevolg van mogelijke traumatisering voor, tijdens en na de vlucht. Ook factoren als bestaansonzekerheid en onzekerheid over het lot van familieleden, ongunstige leefomstandigheden (zoals langdurige procedures en stressvol verblijf in AZC’s) kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van psychopathologie. De methoden die gebruikt worden in de behandeling en begeleiding zijn echter veelal ontwikkeld met een autochtoon-Nederlandse doelgroep in het achterhoofd. Kennis van culturele diversiteit is echter van groot belang in het slagen van interventies en behandelingen.

Welke evidence is beschikbaar over signalering, diagnostiek en behandeling? Wat verstaan we onder therapietrouw en hoe hier adequaat mee om te gaan? Wat is het belang van cultuursensitief handelen en hoe gaat dit concreet in z'n werk? Wat weten we van delictgedrag in de niet westerse doelgroep en wat impliceert dit voor de praktijk? Hoe om te gaan met geweld en andere risicofactoren? En op het domein van verslaving, hoe om te gaan met ernstige rookproblematiek onder migranten en vluchtelingen?

Deze en andere, aanverwante vragen komen aan bod tijdens de tweede editie van it online congres. Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk staan weer garant voor een interessant programma.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze bij- en nascholingsdag is gericht op hbo- en academisch opgeleide hulpverleners, begeleiders en artsen die in hun werk te maken hebben met psychische problemen bij migranten en vluchtelingen. Denk daarbij aan psychiaters, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, medewerkers van veiligheidshuizen, vluchtelingenwerk, asielzoekerscentra, creatief therapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, jeugdhulpverleners, gezinsbegeleiders, cliëntbegeleiders in de (L)VB-zorg of de psychiatrie, jeugdbescherming, begeleiders in het onderwijs, (jeugd)verpleegkundigen, jeugdartsen, etc.


Wat leer je?

 • Signalering, diagnostiek en behandeling van psychische problemen bij mensen met een migratiegeschiedenis
 • Communicatie, samenwerking en therapietrouw bij cliënten met een niet-westerse achtergrond
 • Cultuursensitief behandelen en begeleiden van migranten en vluchtelingen
 • Delictgedrag van mensen met een niet-westerse achtergrond
 • Signaleren en hanteren van geweldadige uitingsvormen bij vluchtelingen 
 • Omgaan met ernstige rookproblematiek onder migranten en de (on)mogelijkheden in begeleiding en behandeling
 • Risicofactoren als gevolg van gedwongen migratie en lang verblijf in de asielopvang

Programma

Prof. Dr. Rolf Kleber [Universiteit Utrecht] - Signalering, diagnostiek en behandeling van psychische problemen bij mensen met een migratiegeschiedenis

Prof. Dr. Frank Kortmann [Universiteit Nijmegen] - Communicatie, samenwerking en therapietrouw bij cliënten met een niet-westerse achtergrond

Prof. Dr. Mario Braakman [Universiteit Tilburg] - Delictgedrag van mensen met een niet-westerse achtergrond

Dr. Carl H.D. Steinmetz [Expats & Immigrants] - Vluchtelingen en Agressie in de praktijk

Jennet Ahbouk MSc. [HSN] - Cultuursensitief behandelen en begeleiden van migranten en vluchtelingen

Drs. Marieke Helmus en Annegien Langedijk MSc. [Pharos] - Omgaan met ernstige rookproblematiek onder migranten en de (on)mogelijkheden in begeleiding en behandeling

Kaveh Bouteh [Pharos] - De impact van gedwongen migratie


Wie zijn de sprekers?

Rolf KleberUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Rolf Kleber
Bijdrage: Signalering, diagnostiek en behandeling

Rolf is als emeritus hoogleraar verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Hij heeft cultuur– en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen gestudeerd, is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam en is gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd). De leerstoel 'psychotraumatologie' betreft een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht met het Instituut voor Psychotrauma (IvP) en de Stichting Centrum ‘45, beide expertisecentra op het terrein van psychotrauma en onderdelen van Stichting Arq. Rolf Kleber houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs omtrent de gevolgen van en de psychologische verwerkingsprocessen na schokkende ervaringen, zoals geweld, ongevallen, oorlogen en rampen. De aandacht gaat daarbij ook uit naar de studie van interventies ter voorkoming van gezondheidsproblemen en ter bevordering van normale verwerking. Speciale aandacht wordt geschonken aan de relatie werk en trauma, aan psychische effecten op langere termijn ten gevolge van oorlog en geweld, aan de studie van de gevolgen van calamiteiten en rampen, en aan culturele aspecten bij de verwerking van schokkende gebeurtenissen. 

In deze inleidende presentatie van Rolf Kleber staat signalering, diagnostiek en behandeling van psychische problemen bij mensen met een migratiegeschiedenis centraal. Wat is de rol van cultuur in het omgaan met psychotrauma en waar zitten overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende doelgroepen.

Frank KortmannRadboud UMC
Prof. Dr. Frank Kortmann
Bijdrage: Communicatie, samenwerking en therapietrouw bij cliënten met een niet-westerse achtergrond

Frank studeerde geneeskunde en volgde aansluitend de opleiding tot psychiater. Hij werkte onder andere als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de afdeling Psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en was associate professor aan de Ethiopia University (Addis Ababa). Hij was zes jaren algemeen directeur en geneesheer-directeur van Pro Persona, waarna hij werd benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd Psychiatrie in het Radboudumc. Vanwege zijn ervaring als docent en praktiserend psychiater in veel niet-westerse landen, droeg Frank in belangrijke mate bij aan de transculturele psychiatrie in Nederland. Momenteel is hij ook werkzaam als psychotherapeut voor allochtone tbs-ers. 

Moderne psychologische hulpverlening is steeds meer gefundeerd op wetenschappelijk onderzoek (evidence based) en wordt vaak uitgewerkt in protocollen en richtlijnen. De effectiviteit van protocollen hangt echter samen met een goede samenwerking met de cliënt en zijn systeem en met het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Het realiseren daarvan is een extra uitdaging voor het werk met cliënten uit een niet-westerse cultuur komt. De weg om te komen tot een vruchtbare interculturele communicatie staat centraal in deze voordracht.

Jennet AhboukPraktijk HSN
Jennet Ahbouk MSc.
Bijdrage: Cultuursensitief werken met migranten en vluchtelingen

Jennet is forensisch gedragswetenschapper en werkzaam bij Praktijk HSN. Deze organisatie biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Cultuursensitief behandelen en begeleiden betekent openstaan voor de culturele waarden, geloof, gedragingen en opvattingen en problemen door migratie zoals afscheid en verhuizing. Zingeving en identitiet zijn belangrijke factoren die een rol spelen in de behandeling en begeleiding van deze doelgroep. Jennet zal aan de hand van casuïstiek verschillende methoden behandelen die worden ingezet in het werken met mensen met een interculturele achtergrond.

Mario BraakmanUniversiteit Tilburg
Prof. Dr. Mario Braakman
Bijdrage: Omgaan met delictgedrag bij migranten en vluchtelingen

Mario Braakman is psychiater, psychotherapeut en cultureel antropoloog. Hij verrichte antropologisch veldwerk onder Maya indianen in Yucatan, Mexico en studeerde cum laude af als antropoloog. Na het behalen van zijn artsdiploma begon hij met zijn opleiding tot psychiater en was hij tien jaar lang hoofd behandeling van een gespecialiseerde psychiatrische kliniek voor asielzoekers en vluchtelingen van het latere Pro Persona. Sinds 2007 is hij hoofdopleider psychiatrie van Pro Persona en in 2013 promoveerde hij op een onderzoek naar het vaststellen van de diagnostische validiteit van het concept ‘psychotische posttraumatische stress stoornis’ bij vluchtelingen. Daarnaast is Mario psychiater van een transcultureel psychiatrisch behandelteam en verricht hij second opinions bij migranten en vluchtelingen met psychiatrische problematiek. Gedurende zijn gehele carrière verrichte hij Pro Justitia rapportages en momenteel uitsluitend gespecialiseerde rapportages bij onderzochten met een migratie-achtergrond. Tevens is hij als hoogleraar transculturele forensische psychiatrie verbonden aan de Tilburg University.

Waarom is het aantal mensen met een migratieachtergrond in gevangenissen en tbs-klinieken veel hoger dan op grond van hun % in de algemene bevolking verwacht mag worden? Wat weten we van delictgedrag in de niet-westerse doelgroep en wat impliceert dit voor de praktijk? Wat weten we over bejegening, begeleiding en behandeling van mensen met een niet-westerse achtergrond in relatie tot delictgedrag? Wat wijst onderzoek uit? Wat kunnen we doen ter voorkoming van detentie? En welke mogelijkheden zijn er tijdens en na detentie?

Carl H.D. SteinmetzExpats & Immigrants B.V.
Dr. Carl H.D. Steinmetz
Bijdrage: Vluchtelingen en agressie in de praktijk

Carl studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Hij richt zich op het bevorderen van tolerantie en rechtvaardigheid vanuit het kennisdomein van de (transculturele) psychologie/ therapie en victimologie vanuit zijn organisatie Expats & Immigrants.

Gewelddadige uitingen van vluchtelingen kunnen voortkomen uit een psychiatrisch ziektebeeld. Vluchtelingen kunnen echter ook ontsporen door de vele trauma’s en onbegrepen wanhoop en verdriet, door schokkende gebeurtenissen in hun moederland, onderweg op reis en bij aankomst in hun nieuwe vaderland. Het bestaande beeld is dat vluchtelingen agressief zijn. Dat wordt zo door ook Nederlandse politici verkondigd. Carl H.D. Steinmetz zal in deze bijdrage laten zien dat dit beeld over vluchtelingen niet klopt. Dat geschiedt aan de hand van cijfermateriaal van de OECD en criminologisch onderzoek. Daarna wordt aandacht besteed aan de verschillende uitingsvormen van agressie van vluchtelingen, vooral aan jonge vluchtelingen die alleen naar het Westen komen. Pas daarna wordt de vraag beantwoord wat dit betekent voor behandel- en begeleidingsperspectieven. Apart zal in deze presentatie aandacht worden besteed de verschillende richtlijnen voor de hulpverlening aan vluchtelingen.

Marieke HelmusPharos
Drs. Marieke Helmus
Bijdrage: Tabaksgebruik en tabaksontmoediging onder migranten: wat weten we en wat is er mogelijk?

Marieke Helmus is van 2007-2018 werkzaam geweest als (verslavings)arts KNMG bij Jellinek (onderdeel van Arkin). Momenteel werkt zij bij Pharos als strategisch adviseur Rookvrij! Zij zet haar kennis en praktijkervaring in om de 'stoppen met roken zorg' kwalitatief sterk te verbeteren en inclusief te maken. 

Roken komt veel vaker voor onder bepaalde groepen in Nederland met een migratieachtergrond: zo rookt 63% van de Syrische mannen (onder mannen met een Nederlandse achtergrond rookt 25%) en rookt ruim 40% van de Turkse mannen. Roken is veelal onderdeel van de mannelijke cultuur, maar roken ontstaat ook uit verveling of stress. Roken is een verslaving, leidt tot talloze ziektes en vervroegd overlijden, en wordt veelal doorgegeven aan de volgende generatie. Multi-problematiek binnen gezinnen maken het vaak moeilijker om te stoppen. In deze bijdrage gaan Marieke Helmus en haar collega Annegien Langedijk in op deze problematiek en geven zij inzichten in hoe je mensen met een migratieachtergrond kan motiveren om te stoppen met roken en hulp passend maakt.

Annegien LangedijkPharos
Annegien Langedijk MSc.
Bijdrage: Tabaksgebruik en tabaksontmoediging onder migranten: wat weten we en wat is er mogelijk?

Annegien Langedijk heeft van 2009 tot 2019 bij PharmAccess gewerkt aan het ontwerpen en opschalen van initiatieven in de gezondheidszorg in Afrika, met name Nigeria en Kenya, om mensen met multi-problematiek te helpen om de zorg de krijgen die ze nodig hebben en om een gezondere leefstijl te hanteren. Zij is gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding, gedragsveranderingsmethodes en heeft meerdere multi-mediale campagnes opgezet met doelgroepen om ongezonde sociale normen te shiften naar gezondere. Voor Pharos verdiept zij zich in hoe het stoppen-met-roken pad voor mensen in een kwetsbare positie beter kan worden vormgegeven zodat meer mensen gaan stoppen en het stoppen kunnen volhouden.

Annegien Langedijk verzorgt deze presentatie samen met haar collega Marieke Helmus

Kaveh BoutehPharos
Kaveh Bouteh
Bijdrage: Risicofactoren bij lang verblijf in de asielopvang

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.

Een lang verblijf in de asielopvang kan problemen opleveren als gevolg van sociaal isolement en verveling. Kaveh Bouteh heeft meegewerkt aan diverse interventies die zijn ontwikkeld en ingezet in opdracht van het COA en in samenwerking met Stichting Nidos. Hij zal vanuit dat perspectief antwoord geven op vraag: hoe risicofactoren te signaleren en wat te doen?

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Moderator

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

Bij onderstaande registers is accreditatie aangevraagd voor dit congres. Wie lid is van één van de registers die op dit moment onze aanvraag nog in behandeling hebben, kan zich gewoon al inschrijven. Mocht het congres dan (tegen iedere verwachting in) onverhoopt niet geaccrediteerd worden, dan krijg je niet alleen je geld terug, maar mag je ook gratis deelnemen aan dit congres.

 • SKJ
  7 punten in categorie informeel leren - conferentie
   
 • FGzPt
  5 punten
   
 • Kwaliteitsregister V&V
  7 punten voor:
  • GGz-verpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • Kinderverpleegkundigen
  • SPV-en
  • Wijkverpleegkundigen

 • LV POH-GGZ
  7 punten
   
 • NIP K&J/NVO-OG
  7 punten voor herregistratie
  1,5 punten voor opleiding - behandeling
  1 punt voor opleiding - diagnostiek
  1 punt voor opleiding - overige taken
   
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • Gezinshuisouders
  • GGz-agogen
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers

 • Register Vaktherapie
  7 punten
   
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  7 punten

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 45,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Iedere deelnemer mag een collega naar keuze gratis laten deelnemen aan dit online-congres. De gratis collega dient zich wel in te schrijven. Je collega krijgt ook eventuele registerpunten en een bewijs van deelname. De introducé ontvangt de standaard geautomatiseerde bevestiging, maar er zal geen factuur worden verstuurd. 


Alle voordelen op een rij

 • Vooraanstaande sprekers werkzaam in wetenschap en praktijk
 • Gevarieerd programma en toegang tot alle presentaties, een maand lang, incl. handouts
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsregisters
 • Gratis een collega laten deelnemen of zelf gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!