2 december 2021 - Online scholing

Online congres - Het belang van het kind

Verlenging online congres

Dit online congres is gestart op 2 december 2021 en is te volgen t/m 1 januari 2022

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Het belang van het kind


Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Inschrijven mogelijk tot 25 december 2021

"Het belang van het kind" is een vaak gebruikte term, maar iedereen lijkt er anders invulling aan te geven.

Wat kan er allemaal verstaan worden onder "het belang van het kind"? En wat dan met de belangen van de ouders? Doen die er dan niet meer toe? Wat betekent het belang van het kind eigenlijk juridisch gezien? En hoe en wanneer maak je onderscheid tussen de juridische en de pedagogische aspecten van "het belang van het kind"? Hoe wordt dit begrip binnen de context van scheidingssituaties als wapen ingezet en hoe verhoud je je daar dan als hulpverlener toe? Hoe kan het belang van het kind ingezet worden ter voorkoming van een uithuisplaatsing?

De sprekers op dit congres zullen hun antwoorden op deze en andere, aanverwante vragen delen met de deelnemers.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor hbo en academisch opgeleide professionals die zich in hun werk moeten verhouden tot "het belang van het kind". Denk daarbij aan:

 • Jeugdbeschermers
 • Jeugdzorgwerkers
 • Gezinsbegeleiders
 • Cliëntbegeleiders
 • (Ortho)pedagogen
 • (GZ-)psychologen
 • Mediators
 • Maatschappelijk werkers
 • Gezinshuisouders

Wat leer je?

Na deelname aan dit congres heb je kennis opgedaan over:

 • Het begrip 'het belang van het kind' in relatie tot de hulpverlening;
 • Het hanteren van 'het belang van het kind' vanuit het perspectief van de ouderschapstheorie;
 • De pedagogische invulling van 'het belang van het kind';
 • De juridische invulling van 'het belang van het kind' en hoe je je hiertoe als hulpverlener kunt verhouden;
 • Professioneel handelen wanneer 'het belang van het kind' binnen de context van een (conflict)scheiding als wapen ingezet wordt door betrokkenen;
 • Hoe je subtiel balanceert tussen kindperspectief en ouderperspectief;
 • Hoe het belang van het kind als hefboom aangewend kan worden om een uithuisplaatsing te voorkomen.

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Prof. Dr. Susan Branje [Universiteit Utrecht] - De belangen van het kind: wat, waarom en hoe

Dr. Carolien Gravesteijn [Hogeschool Leiden] - Het belang van het kind en het ouderschapsperspectief

Mr. Lydia Janssen [Praktijk Lydia Janssen] - Wetgeving en juridische kaders

Deelsessie 1A Drs. Katrien de Vuyst [Pro6] - Hoe kan je door samenwerking met ouders een uithuisplaatsing voorkomen?

Deelsessie 1B Wim Goossens [Zuyd Hogeschool] - De balans tussen kind- en ouderperspectief

Deelsessie 2A Kim Jolink [Streetcare] - Het belang van het kind binnen de gedwongen hulpverlening

Deelsessie 2B Drs. Liesbeth Groenhuijsen [Pedagogische Adviespraktijk Thuis] - Het belang van het kind in echtscheidingssituaties


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Susan BranjeUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Susan Branje
Bijdrage: Het belang van het kind, wat en hoe?

Susan Branje is hoogleraar Ontwikkeling en socialisatie in de adolescentie aan de opleiding Pedagogische wetenschappen en de Onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar ontwikkeling van persoonlijkheid, identiteit en relaties van jongeren met ouders en leeftijdgenoten en de samenhang daarvan met psychosociale aanpassing. Binnen het universitaire strategische thema Dynamics of Youth doet ze onderzoek naar het gevoel van erbij horen van kinderen met meer dan een thuissituatie.

Het belang van het kind: wat kunnen we hieronder verstaan, hoe kunnen de fundamentele behoeften worden vervuld en op welke wijze is dit mogelijk binnen het gezin? Welke situaties vormen op dit vlak een bedreiging, vooral wanneer kinderen niet met of bij het hele gezin kunnen wonen? Deze vragen staan centraal in de inleidende bijdrage onder leiding van Susan Branje. Daarbij legt zij ook uit dat de belangen van ouders en opvoeders eveneens meegenomen dienen te worden worden om de belangen van kinderen te kunnen behartigen. 

Carolien GravesteijnHogeschool Leiden
Dr. Carolien Gravesteijn
Bijdrage: Het belang van het kind vanuit het ouderschaps-theorie-perspectief

Carolien heeft klinische psychologie aan de Universiteit Leiden gestudeerd. Vanaf 2012 is zij lector Ouderschap & Ouderschap aan Hogeschool Leiden en sinds 2 jaar lid van Raad van Toezicht van het Kabouterhuis in Amsterdam. Zij heeft boeken geschreven en wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over ouderschap, opvoeden, levensvaardigheden en rouwverwerking. Momenteel volgt ze meer dan 500 ouders vanaf het moment dat ze zwanger zijn. De kinderen zijn inmiddels 4 jaar. Ook doet ze gesubsidieerd onderzoek naar het versterken van Levensvaardigheden van kinderen op school en het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 

Ouderschap is meer dan alleen opvoeden. Het is een complex proces van continue interactie tussen ouder, kind en omgeving. In de huidige tijd wordt vanuit de omgeving steeds meer van ouders verwacht en dit vraagt aandacht voor positief ouderschap. Immers, positief ouderschap vormt de basis voor positief opvoeden en voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Maar ​hoe kunnen we beschermende factoren voor ouder en kind versterken? 

Mr. Lydia JanssenZelfstandig adviseur
Mr. Lydia Janssen
Bijdrage: Maakt het belang van het kind alles mogelijk?

Lydia is jurist, zelfstandig adviseur en opleider, gespecialiseerd in recht, (jeugd)zorg en welzijn. Zij heeft in opdracht van het ministerie de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontworpen. Lydia heeft ruime werkervaring op het gebied van privacyreglementen, ouderschap en gezag, dossiervorming, beroepsgeheim en juridische aspecten van de (jeugd)zorg en incidentenonderzoek. Zij is auteur van diverse brochures en boeken over recht en zorg.

De erkenning, dat het kind recht op leven en de grootst mogelijke ontwikkelingskansen heeft, is wettelijk vastgelegd. Het kind moet beschermd worden tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, met inbegrip van seksueel misbruik en lichamelijke en geestelijke verwaarlozing. Welke juridische kaders zijn van belang en wat betekent het in de praktijk van de hulpverlening? Lydia Janssen gaat in deze presentatie in op de kansen en de risico's in relatie tot de belangen van kinderen en hoe je in de rol van hulpverlener of leerkracht met behup van een stappenplan tot een goed besluit kunt komen in het belang van het kind.

Katrien De VuystPro6 Jeugdhulpverlening
Drs. Katrien De Vuyst
Bijdrage: Hoe kan je door samenwerking met ouders een uithuisplaatsing voorkomen?

Katrien is orthopedagoog-generalist en begon haar loopbaan bij De Viersprong. Daarna maakte zij de overstap naar Stichting Prisma en richtte zij zich op ambulante, systemische behandeling voor jongeren die anti-sociaal gedrag vertonen, waarbij ouders en/of jongeren op LVB niveau functioneren. Momenteel werkt Katrien bij Pro6 Jeugdhulpverlening te Breda, als regiebehandelaar en ontwikkelaar van nieuwe ambulante systemische producten. 

Als er een uithuisplaatsing voorkomen wil worden, zullen de volwassenen om het kind heen moeten samenwerken en veranderen. Maar hoe krijg je deze volwassenen zo ver? En wat als een ouder een verstandelijke beperking heeft? Welke handvatten geven de systeemtherapie, de gedragstherapie en de cognitie therapie ons? Deze vragen vormen de rode draad in de deelsessie onder leiding van Katrien De Vuyst.

Kim Jolink-VerkuijlenKim Streetwise Advies
Kim Jolink-Verkuijlen
Bijdrage: Het belang van het kind binnen de context van de gedwongen hulpverlening

Kim Jolink is opgeleid binnen de cultureel maatschappelijke vorming en het maatschappelijk werk en dienstverlening. Het verbinden van het domein welzijn en zorg is en blijft 1 van haar speerpunten. Zij heeft ruime ervaring in het werken met jongeren uit alle lagen van de bevolking. Van enkelvoudige problematiek tot meervoudig complex. Van jongeren die om zorg vragen tot jongeren die zorg mijden. Al deze ervaring is opgebouwd binnen de jeugdzorg, het onderwijs maar met name het straathoekwerk. Momenteel werkt zij voor XLGroup Streetcare in het straathoekwerk en is zij eigenaar van KIM Streetwise Advies van waaruit onlangs de werkmethodiek Streetcare is uitgebracht. Een methodiek die inzoomt op jongeren met complexe multi-problematiek, veelal afkomstig uit de straatcultuur. Streetcare brengt de jeugdzorg terug naar de jongeren, en leert vanuit verbinding en aansluiting grenzen te stellen aan het toch vaak moeilijke gedrag van deze jongeren.

De huidige jeugdwet in combinatie met de invoering van het SKJ maakt dat steeds meer wordt ingezoomd op de veilige ontwikkeling van het kind. Iets wat niet per definitie slecht hoeft te zijn. Echter, wanneer hulpverlening vanuit een verplicht kader komt ontstaat er een spanningsveld tussen enerzijds de autonome ontwikkeling van het kind en zijn eigen leerprocessen en anderzijds de noodzaak tot het vlot trekken van de ontwikkelingsbedreigende situatie. Tijdens deze bijdrage gaan we met elkaar aan de slag om te ontdekken wanneer een ontwikkelingsbedreiging daadwerkelijk bedreigend is. Maar gaan we vooral aan de hand van praktische voorbeelden leren laveren tussen de autonome ontwikkeling van het kind, het stimuleren van leerprocessen en tegelijkertijd kunnen voldoen aan de kaders van ons beroep. De inzet is voorkomen van uithuisplaatsing van het kind, door vanuit een andere bril naar gedrag te kijken en vanuit die andere bril ook anders durven sturen op ouder en kind.

De focus van deze bijdrage ligt op de doelgroep die afglijdt richting (licht)crimineel gedrag en uitval in de maatschappij. Het gedwongen kader van hulpverlening kan gaan van jeugdreclassering tot onder toezichtstelling tot plaatsing in de jeugdzorg + 

Wim GoossensZuyd Hogeschool
Wim Goossens
Bijdrage: Kind belang = Ouderbelang!

Wim deed jarenlange ervaring op als ouderbegeleider. Bij Zuyd Hogeschool, faculteit Sociale Studies, heeft hij als expertdocent in het Initieel Onderwijs van de Social Worker (keuzemodules, minoren, gastcolleges) en in de Post-HBO (leergang ouderbegeleiding, basismodules, incompanytrajecten) als projectleider een belangrijke impuls gegeven en bijdrage geleverd aan het uitdragen van de ouderschapstheorie en de methodiek ouderbegeleiding. Wim is een van de initiatiefnemers bij het oprichten van een Europees samenwerkingsverband tussen 7 Europese Hogescholen over de het thema ouderschap: Het International Parenting Program i.s.m. het ECB ontwikkelde hij een on-line cursus + daaraan gekoppelde training over oudergericht werken. Regelmatig publiceert over thema’s rondom ouderschap en ouderbegeleiding.

Startend vanuit zijn ervaringen in de ruim afgelopen 25 jaar met tussen de 250 en 300 zorgprofessionals die betrokken waren bij zijn zoon, zal Wim Goossens in zijn bijdrage vanuit zijn professionele expertise reflecteren over het eenzijdige benadrukken van het kind belang. Daarbij zal hij een dergelijke focus problematiseren en bespreken hoe dit kan leiden tot morele en methodische dilemma’s van de professional richting de ouders waarmee hij werkt. Daarbij is tevens een risico en mogelijke valkuil dat er vanuit het kindperspectief persoonlijke opvattingen over opvoederschap (kindperspectief) en normatieve ideaalbeelden over ouderschap worden geïntroduceerd. Dit is eens temeer het geval omdat de context van professionals een sociaal discours en organisatorische context is die uitgaan van het kind belang preferent stelt. Aan het einde van zijn betoog behandelt hij een aantal denkrichtingen om het kind- en ouderbelang in juiste balans te plaatsen.

Liesbeth GroenhuijsenPedagogische Adviespraktijk Thuis
Drs. Liesbeth Groenhuijsen
Bijdrage: Belangen van het kind in echtscheidingssituaties

Liesbeth is klinisch pedagoog en echtscheidingsdeskundige. Na haar studie Pedagogiek was Liesbeth werkzaam in de jeugdgezondheidszorg en de Kinder- en jeugdbescherming. Zij groeide uit tot een nationale autoriteit op het gebied van (v)echtscheiding, is regelmatig als deskundige te gast in diverse radio- en televisieprogramma's en is auteur van diverse boeken op het gebied van Echtscheiding, Adoptie en Stiefgezin.

De gevolgen voor kinderen die een echtscheiding meemaken zijn divers. Zo hebben kinderen van gescheiden ouders hebben een vergrote kans op het ontwikkelen van problemen. Meer en meer wordt er met kinderen gesproken als de ouders na scheiding een ouderschapsplan maken of als ze in conflict blijven met elkaar. Maar wordt er ook echt naar de stem van het kind geluisterd? En wordt ook begrepen wat een kind ons echt wil vertellen?  In deze deelsessie gaat Liesbeth Groenhuijsen in op de rol die de begrippen  ‘loyaliteit’ en ‘het belang van het kind’ kunnen spelen als stoorzender in het begrijpen van de nood van kinderen.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

SKJ
In behandeling

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie: 4,5 punt
Opleiding - behandeling: 1 punt
Opleiding - diagnostiek: 1 punt

FGzPt
Afgewezen

MfN
In behandeling

Registerplein
6,5 punt
(Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers)


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.


Alle voordelen op een rij

 • Multidisciplinair congres
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Keuze uit verschillende deelsessies
 • De niet-gevolgde deelsessies kunnen alsnog on-demand bekeken worden via het internet
 • Diverse kortingen mogelijk
 • Een top locatie en gemakkelijk te bereiken met het OV
 • Voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de congreslocatie
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!