1 september 2021 - Online scholing

Online congres - HERHALING - Coping omgaan met stress - editie 2021

HERHALING online congres Coping omgaan met stress

Dit online congres is een herhaling van het congres dat plaatsvond op 1 april 2021.

Het online congres Coping omgaan met stress was een groot succes. Gezien de hoge waardering, enthousiaste reacties en verzoeken uit het werkveld is besloten dit online congres vanaf 1 september a.s. te herhalen. Je kunt je hier dus weer voor opgeven en vanaf deze datum alle presentaties een maand lang bekijken. Ook nu geldt dat jij gratis deel mag nemen aan een tweede online congres naar keuze of een introducé kunt uitnodigen voor dit online congres. 

Interesse, geef je dan nu nog op, te meer daar het congres volop geaccrediteerd is!

De herhaling van het online congres start op 1 september 2021 en is te bekijken t/m 30 september 2021.

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - HERHALING - Coping omgaan met stress - editie 2021


Startdatum 1 september 2021

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 september 2021

Elk mens is uniek. En dat geldt ook voor de manier waarop elk mens omgaat met z'n eigen psychische kwetsbaarheid.

Hoe iemand met problemen en stress omgaat wordt in de psychologie ‘coping’ genoemd. Coping is voornamelijk gericht op het direct veranderen van een probleem, het veranderen van de wijze waarop men het probleem beleeft of op het hanteren van door het probleem opgeroepen emoties. Daarbij geldt dat hoe iemand reageert op een stressvolle situatie, niet of nauwelijks wordt bepaald door de aard van het probleem, maar veel meer door de copingstrategie van die persoon.

Bij stress zoeken mensen vaak naar afleiding. Sommige mensen reageren passief, anderen juist actief. De een reageert emotioneel, de ander juist rationeel. De één zoekt steun bij familie of vrienden en de ander zoekt zijn toevlucht in het gebruik van alcohol of drugs om de problemen even te vergeten of de pijn voor een moment te verzachten. Copingstijlen lopen dus door elkaar heen.

Maar welke kennis is beschikbaar, wat kunnen we hiermee en wat is de beste aanpak? Dit zijn vragen die centraal staan tijdens het online congres Coping. Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk gaan dieper in op het fenomeen coping, waarbij onderzoeksresultaten worden gekoppeld aan toepassing in de praktijk.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide professionals die binnen de hulpverlening of het onderwijs werken.

Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, leerkrachten, jeugdzorgwerkers, (school)maatschappelijk werkers, (jeugd)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, remedial teachers, zorgcoördinatoren en pedagogisch begeleiders. 


Wat leer je?

 • Wetenschappelijk inzichten op het gebied van omgaan met stress
 • Effectieve copingmechanismen bij trauma en crises
 • Coping en de werking van het brein bij burn-out en depressie
 • Snelle traumatherapieën ter verbetering van coping gedrag 
 • Classificaties van copinggedrag vanuit de psychopathologie
 • Omgaan met copingmechanismen bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Coping vanuit het perspectief van mensen met een autismespectrumstoornis
 • EMDR therapie na ingrijpende levensgebeurtenissen, coping en copingstijlen

Programma

Dr. Carl H.D. Steinmetz [Expats & Immigrants] - Van kennis naar effectieve copingmechanismen bij trauma en crises

Dr. Fabiëne Naber [Erasmus Universiteit Rotterdam] - Coping en het brein bij burn-out en depressie

Dr. Carien Karsten [StroomQ] - Het verbeteren van coping gedrag bij stress en burn-out middels snelle traumatherapieën

Prof. Dr. Jan Derksen [Radboud Universiteit Nijmegen] - Coping en psychopathologie

Drs. Liesbet Nijssens [De Viersprong] - Copingmechanismen bij BPS

Drs. Céline Mollink [Autismekracht] - Coping en autisme

Dr. Liesbeth Mevissen [Trajectum] - Is EMDR-therapie een coping-therapie?

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagzoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Liesbet NijssensDe Viersprong
Drs. Liesbet Nijssens
Bijdrage: De kracht van mentaliseren

Liesbet Nijssens is psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut bij de Viersprong, een GGZ instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en/of gezin. Zij is trainer, supervisor en consultant bij MBT - Nederland en PhD student aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Indien je over goede copingstrategieën beschikt, vergemakkelijkt dat je leven aanzienlijk. Het maakt je weerbaar tegen stress en helpt jezelf te reguleren. Hierdoor kan je beter omgaan met moeilijke situaties, wat een voordeel is onze dynamische en steeds veranderende maatschappij. De mate waarin mensen over adequate coping beschikken is erg verschillend en weerspiegelt de onderliggende veerkracht. Wanneer er sprake is van persoonlijkheidsproblematiek, gaat dit vaak gepaard met verminderde of destructieve copingstrategieën. Copingstrategieën zijn deels gedragsmatig aan te leren of bij te sturen, maar nog belangrijker is het om de onderliggende veerkracht te versterken. In de behandeling van personen met persoonlijkheidsproblemen is het dan ook belangrijk om niet enkel oog te hebben voor de aanwezigheid van (destructieve) klachten en symptomen, maar ook op zoek te gaan naar datgene wat afwezig is. Waar is de veerkracht verloren gegaan? Of wat is het punt waarop bestaande copingstrategieën ontoereikend werden? In deze deelsessie wordt stilgestaan bij het versterken van veerkracht en het belang van mentaliseren hierin. Praktische handvaten zullen aangereikt worden, zowel op het niveau van de cliënt als de omgeving. Veerkracht is immers niet alleen iets van de persoon zelf, maar ontwikkelt zich en komt tot uiting in interactie met de omgeving en wij allen kunnen hier een belangrijk steentje aan bijdragen.

Carien KarstenStroomQ
Dr. Carien Karsten
Bijdrage: Hoe je met snelle traumatherapieën het coping gedrag bij stress en burn-out kunt verbeteren

Carien Karsten is psychotherapeut en coach en richt zich op preventie van stress en burn-out. Zij studeerde Nederlands Recht en Klinische psychologie aan de Universiteit van Groningen en promoveerde op de wijze waarop heroïneprostituées zich door het leven slaan. Kern van het proefschrift is de invloed van trauma’s op hun leven en overlevingsgedrag. Traumatisering en de invloed ervan op ontwikkeling en psychisch lijden is een doorgaand thema in haar werk. Carien heeft verschillende boeken op haar naam staan.

Iemand die getraumatiseerd is, voelt zich al gauw hulpeloos, kwetsbaar, psychisch onveilig, en schaamt zich snel. Zo iemand staat voortdurend in de ‘overlevingsstand’. Het is vechten of vluchten. Risico’s worden niet meer reëel ingeschat. Snelle traumatherapieën, zoals Flash, EMDR 2.0, de Wooshtechniek en HAT, kunnen dan helpen om iemands ‘window of tolerance’ weer te vergroten. Waardoor iemand weer effectief met stressvolle situaties kan omgaan. Deze bijdrage gaat over welke snelle traumatherapie je in welke situatie het best kunt toepassen en hoe je cliënten leert om de therapie bij zichzelf toe te passen.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Erasmus Universiteit Rotterdam
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Het brein versus psychische kwetsbaarheid

Fabiënne Naber is van huis uit biologe en doet als Universitair Hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek naar de relatie tussen neurologie, gedrag en begeleiding bij mensen met een autismespectrumstoornis.

Als je een psychische kwetsbaarheid hebt, betekent het dat je sneller risico loopt op de ontwikkeling van psychische problematiek bij (langdurige) stress. Stress kan worden veroorzaakt door heel veel verschillende factoren waar je vaak zelf geen controle over hebt kunnen uitvoeren. Langdurige stress is voor niemand goed, maar niet iedereen ontwikkeld dan direct een psychisch probleem. Hoe kan het dat sommige mensen een psychische kwetsbaarheid hebben en hoe wat gebeurd er dan? Om daar antwoord op te kunnen geven moet je weten wat er precies in het brein gebeurd. Tijdens deze  wordt er ingezoomd op hoe het brein ontwikkeld waardoor er sprake kan zijn van psychische kwetsbaarheid en hoe die breinontwikkeling kan leiden tot depressie of verslaving.

Carl H.D. SteinmetzExpats & Immigrants B.V.
Dr. Carl H.D. Steinmetz
Bijdrage: Omgaan met stress als gevolg van ontwrichtende gebeurtenissen in een mensenleven

Carl studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Hij richt zich op het bevorderen van tolerantie en rechtvaardigheid vanuit het kennisdomein van de (transculturele) psychologie/ therapie en victimologie vanuit zijn organisatie Expats & Immigrants.

In de inleidende bijdrage van Carl H.D. Steinmetz zal de focus liggen op het omgaan met problemen en stress bij slachtoffers van ingrijpende en schokkende gebeurtenissen. Hij doet dit langs een wetenschappelijk en praktisch discours, waarbij praktijkgerichte handreikingen aan bod komen. Omgaan met problemen en stress is geen eenvoudige opgave. Dit wordt uitgedrukt via het psychologische label ‘Coping with’ dat afkomstig is van de Amerikaanse psycholoog Lazarus.  Maar ook met het psychotrauma label ‘Verwerken van schokkende gebeurtenissen’ waarvan de godfather de psychiater Horowitz is met zijn boek ‘Stress Response Syndromes’ en waarvan de Nederlandse Godfathers Kleber en Brom zijn. In zijn bijdrage worden verschillende manieren van kijken naar (ernstige) problemen, schokkende gebeurtenissen en stress en hoe daarmee om te gaan in een enkel model verwerkt. Dat wordt vervolgens geïllustreerd aan de hand van praktijkervaringen die oplopen in de mate van ernst. Hierbij kan gedacht worden aan slachtoffers van misdrijven, omgaan met agressie in de psychiatrie en sociale diensten, omgaan met rampen (w.o. de Bijlmer en de SLM Vliegramp), eigen ervaringen met EMDR en Yoga (op basis van het werk van Bessel van der Kolk), en omgaan met COVID-19 (in het bijzonder door jongeren).      

Celine MollinkAutismeKRACHT
Céline Mollink MSc.
Bijdrage: Coping en autisme

Céline Mollink studeerde forensische orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is werkzaam als psycholoog ontwikkelingsstoornissen bij Dimence en als Autisme-coach bij AutismeKRACHT.

Autisme en stress gaan hand in hand. Volwassenen met autisme rapporteren significant hogere ervaren stress en een slechter vermogen om te kunnen omgaan met dagelijkse stress in vergelijking met volwassenen zonder ASS. Je ziet bij hen verschillende strategieën die worden ingezet om met stress om te gaan. Als psycholoog, autismecoach, trainer en ervaringsdeskundige zal Céline tijdens het congres spreken over autisme en coping. Dit zal zij doen vanuit haar eigen ervaringen met autisme, vanuit de ervaringen die zij heeft opgedaan in de praktijk en de huidige theorie.

Jan DerksenRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Jan Derksen
Bijdrage: Coping en psychopathologie

Jan Derksen is emeritus hoogleraar Klinische Psychologie en praktiserend klinisch psycholoog. Hij is opgeleid in de psychoanalyse en in de cognitieve gedragstherapie. Behalve psychologie studeerde hij sociologie, journalistiek, filosofie en rondde een master af in de psychofarmacologie. Hij was en is actief op het terrein van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen, van psychologische tests, van cognitieve en emotionele intelligentie. Jan is gespecialiseerd in kortdurende psychodynamische psychotherapie en werkt 41 jaar in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij publiceerde een veertigtal boeken waaronder recentelijk een boek ter preventie van psychische aandoeningen en meer dan 200 artikelen.  

In algemene zin kan coping gericht zijn op het direct veranderen van het probleem, op het veranderen van de wijze waarop men het probleem beleeft, of op het hanteren van door het probleem opgeroepen emoties. Wat is bekend over de relatie van psychopathologie en coping-strategieën, zoals sociale terugtrekking bij een psychotische stoornis. Deze vraag staat centraal in de bijdragen van Jan Derksen.

Dr. Liesbeth MevissenTrajectum
Dr. Liesbeth Mevissen
Bijdrage: Is EMDR-therapie een coping-therapie?

Liesbeth Mevissen is orthopedagoog generalist en klinisch psycholoog en is zelfstandig gevestigd als psychotraumatherapeut, consulent, docent en EMDR supervisor. Daarnaast is zij is als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum van Trajectum, een instelling voor specialistische zorg aan volwassenen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid en onbegrepen, risicovol gedrag. Liesbeth heeft jarenlange ervaringen in zowel de gehandicaptenzorg als de GGZ en is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking en bij mensen met een autisme spectrum stoornis. Zij ontwikkelde de DITS-LVB, een diagnostisch interview waarmee PTSS en andere trauma- en stressorgerelateerde klachtenpatronen kunnen worden vastgesteld. Met haar proefschrift  "assessment and treatment of PTSD in individuals with ID" won zij de Jan van Dijk Award.  

Trauma-en stressorgerelateerde klachten zoals PTSS gaan gepaard met dysfunctioneel gedrag. Een behandeling met EMDR-therapie beschouwen we als geslaagd als het functioneel gedrag daarna weer als vanzelf terugkeert. Is EMDR-therapie dan dus een coping-therapie? Aan de hand van casuïstiek verkennen we de relatie tussen ingrijpende levensgebeurtenissen, coping en copingstijlen, en onderzoeken we de mogelijkheden die EMDR-therapie ons in dit kader biedt. 


Accreditatie

Bij onderstaande registers is accreditatie aangevraagd voor dit congres. Wie lid is van één van de registers die op dit moment onze aanvraag nog in behandeling hebben, kan zich gewoon al inschrijven. Mocht het congres dan (tegen iedere verwachting in) onverhoopt niet geaccrediteerd worden, dan krijg je niet alleen je geld terug, maar mag je ook gratis deelnemen aan dit congres.

 • SKJ
  7 punten in categorie informeel leren - conferentie
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • Gezinshuisouders
  • GGz-agogen
  • Maatschappelijk werkers
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
 • Kwaliteitsregister V&V
  7 punten voor:
  • GGz-verpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • Kinderverpleegkundigen
  • SPV-en 
  • Wijkverpleegkundigen
 • Verpleegkundig Specialisten Register
  7 punten
   
 • Register Vaktherapie
  7 punten
   
 • NIP K&J / NVO-OG
  7 punten voor herregistratie
  2 punten voor opleiding - behandeling
  1 punt voor opleiding - diagnostiek
  0,5 punt voor opleiding - overige taken
   
 • FGzPt
  8 punten
   
 • LV POH-GGz
  7 punten
   
 • Lerarenportfolio
  7 uren in de categorie pedagogisch onder aanbodcode 00901-11402 

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 45,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Iedere deelnemer mag een collega naar keuze gratis laten deelnemen aan dit online-congres. De gratis collega dient zich wel in te schrijven. Je collega krijgt ook eventuele registerpunten en een bewijs van deelname. De introducé ontvangt de standaard geautomatiseerde bevestiging, maar er zal geen factuur worden verstuurd. 


Alle voordelen op een rij

 • Online congres over omgaan met coping: psychische kwetsbaarheid
 • Praktijkgericht en geaccrediteerd door diverse beroepsregisters
 • Alle deelsessies beschikbaar
 • Handouts rechtsstreeks downloaden de online omgeving
 • Bewijs van deelname en bijschrijven van accreditatiepunten achteraf

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!