1 mei 2022 - Online scholing

Online congres - Coping - editie 2022

Verlenging inschrijving - wat en hoe?

Dit online congres is gestart op 1 mei 2022 en is te volgen tot en met 30 mei 2022

Deelnemers:

 • ontvangen na inschrijving een inlogcode om het totale congres te bekijken in een digitale leeromgeving
 • kunnen de beschikbare handouts downloaden vanuit deze digitale leeromgeving
 • hebben toegang tot alle deelsessies
 • ontvangen hun bewijs van deelname en accreditatiepunten na 14 dagen (wanneer het congres voor alle deelnemers is afgelopen)
 • mogen gratis meedoen aan een ECB - online congres naar keuze OF mogen een collega als introducé gratis laten meedoen aan de online vorm van dit congres

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe schrijf ik in? Hoe profiteer ik van gratis deelname aan een tweede online congres? Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Coping - editie 2022


Locatie Online scholing

Prijs € 299,00 ex. 21% BTW

Inschrijven mogelijk tot 24 mei 2022

Elk mens is uniek. En dat geldt ook voor de manier waarop elk mens omgaat met z'n eigen psychische kwetsbaarheid.

Hoe iemand met problemen en stress omgaat wordt in de psychologie ‘coping’ genoemd. Coping is voornamelijk gericht op het direct veranderen van een probleem, het veranderen van de wijze waarop men het probleem beleeft of op het hanteren van door het probleem opgeroepen emoties. Daarbij geldt dat hoe iemand reageert op een stressvolle situatie, niet of nauwelijks wordt bepaald door de aard van het probleem, maar veel meer door de copingstrategie van die persoon.

Bij stress zoeken mensen vaak naar afleiding. Sommige mensen reageren passief, anderen juist actief. De een reageert emotioneel, de ander juist rationeel. De één zoekt steun bij familie of vrienden en de ander zoekt zijn toevlucht in het gebruik van alcohol of drugs om de problemen even te vergeten of de pijn voor een moment te verzachten. Copingstijlen lopen dus door elkaar heen.

Maar welke kennis is beschikbaar, wat kunnen we hiermee en wat is de beste aanpak? Dit zijn vragen die centraal staan tijdens het online congres Coping. Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk gaan dieper in op het fenomeen coping, waarbij onderzoeksresultaten worden gekoppeld aan toepassing in de praktijk.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide professionals die binnen de hulpverlening of het onderwijs werken.

Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, leerkrachten, jeugdzorgwerkers, (school)maatschappelijk werkers, (jeugd)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, remedial teachers, zorgcoördinatoren en pedagogisch begeleiders. 


Wat leer je?

 • Herkenning van stresstypen herkennen en de behandeling van stress en burn-out
 • Neurologische processen bij stress en coping
 • Het effect van stress bij ouders op kinderen
 • Verschillen in copingstrategieën bij stress van jongens en meisjes
 • Copingmechanismen vanuit verschillende culturen
 • Omgevingsfactoren die van belang zijn in relatie tot de ontwikkeling van veerkracht bij kinderen en jongeren
 • De aanpak van stress bij leerlingen op school

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Mr. Dr. Carien Karsten [StroomQ] - Herkenning van stresstypen herkennen en de behandeling van stress en burn-out

Dr. Fabiënne Naber [UMC Utrecht] - Coping en het brein

Drs. Paulien Kuipers [Kinderleven Opleidingscentrum] - Het effect van stress bij ouders op kinderen

Deelsessie 1A  Dr. Tibor Brunt [Het Kleine Heldenhuis] - Copingstrategieën van jongens en meisjes

Deelsessie 1B  Prof. Dr. Frank Kortmann [Radboud UMC] - Coping en cultuur

Deelsessie 2A Prof. Dr. Joost Hutsebaut [DeViersprong] - Veerkrachtige jongeren in veerkrachtige omgevingen

Deelsessie 2B Drs. Peter Mol [Gedragondersteuning] - De aanpak van stress bij leerlingen op school


Wie zijn de sprekers?

Carien KarstenStroomQ
Dr. Carien Karsten
Bijdrage: Stresstypen herkennen en de behandeling van stress en burn-out

Carien Karsten is psychotherapeut en coach en richt zich op preventie van stress en burn-out. Zij studeerde Nederlands Recht en Klinische psychologie aan de Universiteit van Groningen en promoveerde op de wijze waarop heroïneprostituées zich door het leven slaan. Kern van het proefschrift is de invloed van trauma’s op hun leven en overlevingsgedrag. Traumatisering en de invloed ervan op ontwikkeling en psychisch lijden is een doorgaand thema in haar werk. Carien heeft verschillende boeken op haar naam staan.

Wat verstaan we onder stress en welke types stress zijn er? Waaraan herken je verschillende soorten stress en waarom is het belangrijk om daar onderscheid in te maken? Wanneer spreek je van een burn-out of een bore-out? Carien zal in haar bijdrage nader ingaan op deze begrippen en uitleggen op welke manieren je deze vormen van stress bij een cliënt of leerling tegemoet kunt treden. 

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Coping en het brein

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Fabiënne zal in haar bijdrage stilstaan bij de rol van het brein in stress. En dan niet alleen de gedachten die mensen hebben, maar ook hoe het brein bijvoorbeeld stresshormonen beïnvloedt. Welke neurologische processen spelen bij stress en coping? En wat kun je in de hulpverleningspraktijk met deze inzichten?

Joost HutsebautDe Viersprong
Prof. Dr. Joost Hutsebaut
Bijdrage: Veerkrachtige jongeren in veerkrachtige omgevingen

Joost Hutsebaut is klinisch psycholoog. Hij werkt als behandelaar en onderzoeker bij de Viersprong. Verder is hij verbonden aan het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen en heeft hij een bijzondere leerstoel 'Preventie en Vroege Interventie van Persoonlijkheidspathologie' aan de Tilburg University.

Elke ouder wil zijn of haar kind helpen om op te groeien tot veerkrachtige pubers en jongvolwassenen. Ook scholen besteden steeds meer aandacht aan de socio-emotionele ontwikkeling van kinderen. Maar wat is veerkracht en welke omgeving kan kinderen en jongeren helpen om meer veerkracht te ontwikkelen? Wat kan jij zelf doen, als ouder, hulpverlener, leerkracht, buurvrouw…? In deze presentatie maken de deelnemers kennis met een visie op veerkracht vanuit de gehechtheidsliteratuur. Er wordt ingegaan op het belang van een mentaliserende omgeving rond kinderen en jongeren en wat ieder van ons daarin kan betekenen.

Tibor BruntHet Kleine Heldenhuis
Dr. Tibor Brunt
Bijdrage: Copingstrategieën van jongens en meisjes

Tibor Brunt heeft een biomedische achtergrond, is in 1999 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarna heeft hij onder meer gewerkt aan de UvA als docent en later als onderzoeker bij onder andere het RIVM. In 2009 is hij een promotietraject gestart bij de afdeling Psychiatrie aan het Academisch Medisch Centrum van de UvA. Dit traject heeft hij na drie jaar succesvol afgerond en in 2012 heeft hij de doctorsgraad verkregen binnen de Geneeskunde. Vanaf 2008 heeft hij talloze publicaties geschreven binnen de domeinen verslaving, druggebruik en drugsmisbruik met de focus op gedrag en psychofarmacologie. Daarnaast heeft hij talloze internationale en nationale lezingen verzorgd als keynote spreker en nascholingen voor onder meer artsen, verpleegkundigen, ambulancepersoneel en GGZ professionals. Verder heeft hij vele tientallen publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en meerdere hoofdstukken in medische handboeken op zijn naam staan. Tibor werkt momenteel als psychiatrisch gedragswetenschapper aan de behandeling van casussen binnen het Kleine Heldenhuis, een multidisciplinair behandelcentrum voor kinderen en gezinnen met een moeilijke start, zoals premature geboorte. Zijn focus bij de behandeling ligt daarbij op vaders in deze gezinnen.

Jongens en meisjes hanteren vaak verschillende copingstrategieën als ze geconfronteerd worden met stress. Dat vraagt ook om verschillen in begeleiding door professionals. Hoe maak je dat onderscheid en wat doe je dan concreet anders in de bejegening en de begeleiding / behandeling?

Frank KortmannRadboud UMC
Prof. Dr. Frank Kortmann
Bijdrage: Coping en cultuur

Frank studeerde geneeskunde en volgde aansluitend de opleiding tot psychiater. Hij werkte onder andere als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de afdeling Psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en was associate professor aan de Ethiopia University (Addis Ababa). Hij was zes jaren algemeen directeur en geneesheer-directeur van Pro Persona, waarna hij werd benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd Psychiatrie in het Radboudumc. Vanwege zijn ervaring als docent en praktiserend psychiater in veel niet-westerse landen, droeg Frank in belangrijke mate bij aan de transculturele psychiatrie in Nederland. Momenteel is hij ook werkzaam als psychotherapeut voor allochtone tbs-ers. 

Coping verschilt niet alleen vaak tussen mannen en vrouwen, maar ook van cultuur tot cultuur. Wat in de ene cultuur een volstrekt normale copingstrategie is, daar rust in de andere cultuur een taboe op. Frank gaat in zijn bijdrage in op coping vanuit verschillende culturen en het omgaan met het taboe rondom het zoeken van psychische hulp.

Paulien Kuipers congres hechtingsproblematiek 2015Kinderleven Opleidingscentrum
Drs. Paulien Kuipers
Bijdrage: Coping: het effect van stress bij ouders op kinderen

Paulien is GZ-psycholoog/kinderpsycholoog en directeur van Kinderleven Opleidingscentrum. Deze organisatie heeft als focus de ouder-kind relatie en biedt ondersteuning bij de totstandkoming van een positieve verbinding tussen ouders en kind. 

Stress heeft een enorme invloed op de gehechtheid van kinderen. Wanneer ouders stress hebben en daar op een disfunctionele manier mee omgaan, dan kan dat het vertrouwen en het gevoel van veiligheid van een kind aantasten. Paulien deelt met de deelnemers hoe je ouders ondersteunt om stress op een zodanige manier te hanteren, dat de kinderen daar zo weinig mogelijk last van hebben.

Peter MolGedragondersteuning
Drs. Peter Mol
Bijdrage: De aanpak van stress bij leerlingen op school

Peter is orthopedagoog, directeur van Gedragondersteuning, columnist en auteur van diverse boeken over onderwijs. Als docent heeft hij in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring opgedaan. 

De school kan voor een kind of jongvolwassene een stressvolle plek zijn. Druk van ouders, afgerekend worden door leraren, beoordeeld worden door klasgenoten. Spreekbeurten. Gymlessen. Peter Mol gaat in zijn bijdrage in op de verschillende stressoren die leerlingen zoal ervaren en wat je daar als leerkracht, begeleider, hulpverlener of behandelaar mee kunt.

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

 • FGzPt
  6 punten
   
 • NIP K&J / NVO-OG
  6 punten voor herregistratie
  2 punten voor opleiding - behandeling
  1 punt voor opleiding - diagnostiek
   
 • SKJ
  7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.
   
 • Registerplein
  7 punten voor:
  • Cliëntondersteuners
  • GGZ-agogen
  • Gezinshuisouders
  • Maatschappelijk werkers
  • Mantelzorgmakelaars
  • Psychodiagnostisch werkers
  • Sociaal agogen
  • Sociaal werkers
 • LV POH-GGZ
  6 punten
   
 • Kwaliteitsregister V&V
  6 punten voor:
  • GGZ-verpleegkundigen
  • Kinderverpleegkundigen
  • Jeugdverpleegkundigen
  • SPV-en
 • VSR
  6 punten
   
 • Register Vaktherapie
  5 punten

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 299,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan neem je deel voor € 255,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 100 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenop deze kortingen geldt het aanbod dat jij zelf gratis mee mag doen aan een ander online congres naar keuze OF een collega als introducé gratis mee mag doen aan de online versie van dit congres.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres
 •  Deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Geaccrediteerd door verschillende beroepsregisters
 • Gratis toegang alle deelsessies in de online versie van dit congres 
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Zelf gratis deelnemen aan een tweede online congres OF een collega gratis laten deelname aan de online versie van dit congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!