1 december 2022 - Online scholing

Congres - Executieve functies

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 december 2022 een inlogcode om het totale congres tot en met 30 december 2022 online on demand te bekijken
 • Wat is een online congres? Klik hier
 • Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Congres - Executieve functies


Startdatum 1 december 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 december 2022

Sommige kinderen of tieners hebben een gezonde (of zelfs meer dan gezonde) intelligentie, maar lukt het niet om hun bezigheden te plannen en daarin prioriteiten aan te brengen.

Anderen slagen er niet in om hun aandacht op een bepaalde taak te focussen en vast te houden. Of ze hebben hele heftige emoties en ontremmen gedragsmatig. Zij slaan dan door in hun gedrag. Weer anderen hebben behalve deze problemen, ook nog een licht verstandelijke beperking. Waarin al deze kinderen - ondanks de verschillende oorzaken van hun problemen - overeen komen, is dat ze moeilijkheden ondervinden in hun zogenaamde "executieve functies": de hogere regelfuncties in de hersenen. En dat heeft dan weer gevolgen voor de wijze waarop anderen hen ervaren en (al dan niet) accepteren. Hun schools functioneren lijdt hier in de regel eveneens onder, evenals de manier waarop hun opvoeders tegen hen aan kijken en met hen omgaan.

Executieve functies hebben dus een aanzienlijke invloed op het gedrag en leervermogen. En zeker bij kinderen waar sprake is van probleemgedrag gedrag als gevolg van bijvoorbeeld ADHD, ASS of LVB is inzicht vereist in hoe hun executieve functies werken, voordat je tot het geven van instructie, het bieden van begeleiding of het vormgeven van behandeling over kunt gaan.

Want kán een kind zijn aandacht wel richten en volhouden? Hoe zit het met zijn gevoeligheid voor signalen en prikkels van buitenaf en daaruit voortkomende impulsieve reacties? In hoeverre lukt het een jeugdige om diens emoties onder controle te houden en gedrag te controleren? Ziet het kind welke invloed hij of zij heeft in uiteenlopende (sociale) omstandigheden en hoe gaat het om met wisselende situaties? De antwoorden op die vragen zijn enorm belangrijk voor leerkrachten en begeleiders om in de praktijk vorm en inhoud te geven aan begeleiding en onderwijs voor deze kinderen.

Op dit praktijkgericht congres geven zeven experts hun antwoorden op deze en andere vragen over executieve functies.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Volg je deze scholingsdag liever op locatie? Schrijf je dan hier in.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze congres is bedoeld als bij- en nascholing voor professionals die in de praktijk werkzaam zijn met kinderen binnen de begeleiding, de hulpverlening en het (speciaal) onderwijs. Denk hierbij aan leerkrachten, gezinsbegeleiders, IB-ers, jeugdzorgwerkers, gedragsdeskundigen, gz-psychologen, (school)maatschappelijk werkers, teamcoaches en ambulant begeleiders.


Werk- en denkniveau: HBO - Academisch


Wat leer je?

 • De ontwikkeling van executieve functies en de wetenschappelijke onderbouwing van wat er dan wél mogelijk is
 • Ondersteunen van emotie- en gedragsregulatie bij problemen in het executief functioneren
 • Executieve functies bij kinderen met ADHD: diagnostiek en implicaties voor behandeling
 • Executieve functies bij hoogbegaafden: wat is bekend en hoe hiermee om te gaan
 • Executieve functies van jeugd met een licht verstandelijke beperking
 • Executieve functies en leren in de klas
 • Executief functioneren van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en autisme

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - moderator

Dr. Mariëtte Huizinga [Vrije Universiteit Amsterdam] - Kan je executieve functies versterken?

Prof. Dr. Petra Hurks [Universiteit van Maastricht] - Executief functioneren bij kinderen: wat is de impact hiervan op gedrag en emoties?

Dr. Marjolein Luman [Vrije Universiteit Amsterdam] - Executieve functies bij kinderen met ADHD: diagnostiek en implicaties voor behandeling

Deelsessie 1A Drs. Sonja Borgsteede [Buro-Bloei] - Executieve functies bij hoogbegaafden

Deelsessie 1B Dr. Maaike Van Rest [Vrije Universiteit Amsterdam] - Afwijkend of vertraagd? Executieve Functies van jeugd met een Licht Verstandelijke Beperking

Deelsessie 2A Anton Horeweg M SEN [InHolland] - Executieve funties en leren in de klas

Deelsessie 2B Dr. Fabiënne Naber [Universiteit Utrecht] - Executief functioneren van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en autisme


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. 

Petra HurksUniversiteit Maastricht
Prof. Dr. Petra Hurks
Bijdrage: Executief functioneren bij kinderen: wat is de impact hiervan op gedrag en emoties?

Petra Hurks is in 1998 afgestudeerd als psycholoog (specialisatie: neuro- en revalidatiepsychologie). Vijf jaar later is zij gepromoveerd bij de universiteit Maastricht, op een onderzoek naar het cognitief functioneren van o.a. kinderen met (een vermoeden van) ADHD. Momenteel is zij bij dezelfde universiteit werkzaam als hoogleraar op het gebied van de psychodiagnostiek. In het kader van haar leerstoel verricht zij oa. onderzoek naar de kwaliteit van psychologische tests en het gebruik van tests bij het nemen van beslissingen. Een aantal voorbeelden van wat haar werk inhoudt zijn: Ze is voorzitter van COTAN, een landelijke commissie die de psychometrische kwaliteit van psychologische tests en testgebruik in Nederland evalueert (https://www.psynip.nl/actueel/themas/thema/psychologische-tests-cotan/). Daarnaast heef zij de afgelopen jaren bijgedragen aan publicaties over cognitie/intelligentie. Ze is bijv. betrokken bij de ontwikkeling van meerdere Nederlandse versies van de Wechsler-intelligentietests. Wechsler instrumenten worden veel gebruikt door psychologen om intelligentie te meten. Ze was adviseur oa. voor de Nederlandse Gezondheidsraad over de effecten van lood in water op de intelligentie van kinderen én de effecten van CO2 in schoolomgevingen op het leren van kinderen en ze was aangesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie als de beoordelaar van hun 5-jarig beleid inzake gedragsinterventies voor jongeren. Naast onderzoek bestaan haar kerntaken uit onderwijs en management.

De term “executieve functioneren” (EFs) verwijst naar een verzameling aan cognitieve functies, die een individu nodig heeft om succesvol te kunnen functioneren in de wereld om zich heen. Twee voorbeelden van deze functies zijn het vermogen om de aandacht te richten op relevante zaken en het kunnen negeren van irrelevante zaken en/of het kunnen remmen van iemand’s gedrag (een functie die in de literatuur vaker “inhibitie” wordt genoemd). De spreker zal in haar verhaal in gaan op deze EFs en meer specifiek op wat de consequenties zijn van het hebben van problemen op het gebied van de EFs. Daarbij zal ze in het bijzonder in gaan op de relatie tussen EFs (of tekorten daarin) en emotie- en gedragsregulatie bij kinderen. Daarbij biedt ze handvatten ten aanzien van het beter observeren en begrijpen van EFs en zal worden ingegaan op de mogelijkheid om deze EFs te verbeteren door “trainen”. Het doel van deze lezing is de toehoorder kennis over EFs te geven, als mede praktische handvaten om EF problemen te herkennen en aan te pakken.

Mariëtte HuizingaVrije Universiteit Amsterdam
Dr. Mariëtte Huizinga
Bijdrage: Kan je executieve functies versterken?

Mariëtte Huizinga is ontwikkelingspsycholoog en universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij doet onderzoek naar de ontwikkeling van executieve functies in relatie tot schoolprestaties bij kinderen vanaf 5 jaar tot aan de jongvolwassenheid. Zij richt zich hierbij op individuele verschillen tussen kinderen en hoe deze verschillen zich verhouden tot hun functioneren in het onderwijs. Zij is tevens mede-auteur van de Behavior Rating Inventory of Executive Function, een diagnostiekinstrument voor executieve functies bij 5- tot 18-jarigen en van Gedrag in uitvoering, een boek voor ouders en leerkrachten dat zich richt zich op het ondersteunen en trainen van executieve functies bij kinderen en jongeren in het dagelijks leven, thuis en op school.

De afgelopen maanden zien we in het kader van het NPO binnen PO en VO een explosie aan plannen voor het ondersteunen van executieve functies (EF). Voorbeelden als ‘We nemen het op in het curriculum’, of ‘We nemen bij alle leerlingen een screening af en gaan dan ondersteuning bieden’ zijn aan de orde van de dag. Allemaal interventies die een groot beroep doen op de inzet van de leerkracht. Ondersteuning van executieve functies is echter een uiterst complexe aangelegenheid die lang niet altijd tot succes leidt. De achtergrondinformatie die het NPO hierover geeft is een te positieve voorstelling van zaken. In deze presentatie geeft Mariëtte een overzicht van de wetenschappelijke inzichten die er bestaan om executieve functies te helpen ondersteunen.

Maaike van RestVrije Universiteit Amsterdam
Dr. Maaike van Rest
Bijdrage: Afwijkend of vertraagd? Executieve functies van jeugd met een Licht Verstandelijke Beperking

Maaike van Rest werkt sinds 2012 als onderzoeker en docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2020 werkt zij tevens bij Viveon: de Academische Werkplaats van 's Heeren Loo - VU voor onderzoek bij mensen met een Verstandelijke Beperking. De projecten van Maaike omvatten praktijkgerichte, wetenschappelijke studies voor de verbetering van de zorg: voornamelijk bij jeugd met een licht verstandelijke beperking en externaliserende gedragsproblemen. De concepten sociale informatieverwerking, executieve functies, kernovertuigingen en emotieherkenning staan hierbij centraal. Maaike onderzoekt deze in relatie tot het sociale gedrag van de jeugd en als verklaringen voor waarom sommige kinderen vaker agressief reageren en de wereld anders waarnemen.

Kinderen en jongeren met licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaak moeite met 'eerst denken, dan doen'. Ook hebben ze in veel gevallen moeite met het organiseren en plannen van opdrachten en het reflecteren op eigen gedachten, gevoelens en gedrag. Voor het bieden van een goede ondersteuning aan een persoon met een LVB is het dan ook van belang dat aangesloten wordt op zijn/haar niveau van sociaal-emotionele ontwikkeling, om overvraging op het gebied van aankunnen te voorkomen.

Marjolein LumanVrije Universiteit Amsterdam
Dr. Marjolein Luman
Bijdrage: Executieve functies bij kinderen met ADHD: diagnostiek en implicaties voor behandeling

Marjolein werkt als universitair hoofddocent en is hoofd van de sectie klinische neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is daarnaast werkzaam als psycholoog bij één van de regioteams van Levvel (voorheen Bascule). Ze doet onderzoek naar de etiologie, diagnostiek en behandeling van ADHD en disruptief probleemgedrag bij kinderen, onder andere binnen het PAINT consortium (www.PAINT-studies.nl) dat zich richt op verbeteren van psychosociale zorg voor kinderen met ADHD en gedragsproblemen.

Kinderen met ADHD laten vaak uitval zien op één of meerdere neurocogntieve domeinen. In deze plenaire bijdrage gaat Marjolein Luman in op hoe je deze neurocognitieve in kaart kunt brengen met de COTAPP, een genormeerde, gecomputeriseerde taak voor het meten van neurocognitieve functies bij kinderen in de klinische praktijk. Vervolgens worden implicaties gegeven voor behandeling, binnen ouder- en leerkrachtraining.

Anton HorewegInHolland
Anton Horeweg M SEN
Bijdrage: Executieve functies en leren in de klas

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Handboek Gedrag op school en De traumasensitieve school. Anton is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl
Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag, was trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Leerlingen met zwakkere executieve functies hebben het moeilijk op school. Deze leerlingen vertonen druk gedrag, zijn vaak snel boos en lijken om te komen in hun eigen chaos. In deze deelsessie gaat Anton Horweg in op wat de leerkracht praktisch kan met executieve functies zoals zelfinzicht, werkgheugen, inhibitie en emotieregulatie in de klas.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Denkprocessen bij kinderen en jongeren met een LVB en autisme

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Executieve functies of besturingsfuncties zijn denkprocessen die cruciaal zijn bij het plannen van acties en het doelgericht oplossen van een probleem. Ze omvatten ondermeer het stap-voor-stap kunnen plannen, impulscontrole, onderdrukken van voor de hand liggende maar foute reacties, aanpassen van strategieën, georganiseerd kunnen zoeken en zelfmonitoring. Fabiënne Naber gaat in haar deelsessie in op cruciale denkprocessen bij kinderen en jongeren met licht verstandelijke beperking en autisme. Hoe te signaleren en hoe aan te pakken?

Sonja BorgsteedeBuro Bloei
Drs. Sonja Borgsteede
Bijdrage: Hoogbegaafdheid en executieve functies

Sonja studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en ging vervolgens aan de slag als onderwijsadviseur / psycholoog en casemanager bij een onderwijs begeleidingsdienst. Zij heeft ruime expertise op het vlak van diagnostiek en behandeling van kinderen, leerkrachtconsultaties, systeembegeleiding, zorgteams en casemanagement.

Slimme kinderen, die (ondanks hun intelligentie) maar niet in staat zijn om hun kamer op te ruimen, de juiste spullen klaar te leggen, hun impulsen te beheersen, of te plannen en organiseren. In deze deelsessie gaat Sonja Borgsteede in op de vraag of hoogbegaafde kinderen zwakke executieve functies hebben. Zij zal resultaten vanuit wetenschappelijk onderzoek koppelen aan de praktische begeleiding van hoogbegaafde kinderen met zwakke executieve functies.


Accreditatie

SKJ
7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.

NIP K&J / NVO-OG
5 punten voor herregistratie
1 punt voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken

FGzPt
6 punten

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Kinder- / jongerwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal werkers
 • Sociaal agogen

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGZ verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • Justitieel verpleegkundigen
 • SPV-en

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

Register Vaktherapie
5 punten


Prijs, korting en STAP-subsidie

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenstaande kortingen zijn niet mogelijk voor wie zich op basis van STAP-budget aanmeldt.
Alles over het aanvragen van STAP-budget en gelegenheid tot het stellen van vragen daarover, vind je hier: www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres over executieve functies
 • Ontmoet collega's uit heel Nederland en Vlaanderen
 • Praktijkgericht en breed geaccrediteerd
 • Toegang tot alle praktijkgerichte deelsessies
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!