2 november 2017 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Autisme - vijfde nationale editie

Jaarlijks Congres - Autisme - vijfde nationale editieStartdatum2 november 2017

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd16:30 uur

LocatiePullman Cocagne - Eindhoven

Prijs€ 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum1 november 2017

Max. aantal deelnemers350

Het jaarlijks autisme congres vindt dit jaar plaats op donderdag 2 november 2017 te Eindhoven.

Op het autisme congres voor professionals werkzaam in zorg, welzijn en onderwijs vormt het begrip ‘stress’ de rode draad in alle bijdragen die de revue passeren. 

Mensen met autisme ervaren iedere dag veel spanning en zoeken naar creatieve oplossingen om hiermee om te gaan. Na een emotionele crash komen zij in de regel moeizaam in balans en duurt het vaak relatief lang voordat de stress gedaald en verdwenen is. Sociale en sensorische factoren blijken een grote rol te spelen in het ontstaan van stress bij mensen met een autismespectrumstoornis. Daarnaast spelen misverstanden in communicatie, onvoorspelbare gebeurtenissen, overgangen en verstoringen van rituelen een belangrijke rol als stress-verhogende factoren.

Ervaren sprekers uit wetenschap en praktijk zullen autisme en de relatie met spanning en stress vanuit verschillende perspectieven behandelen. Na een korte inleiding door een ervaringsdeskundige volgen twee plenaire presentaties. Daarna gaan er vier interactieve deelsessies van start, waarvan iedere deelnemer er twee kan kiezen. Naast het delen van kennis zullen op dit autisme congres ook concrete handvatten voor de praktijk worden aangereikt.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het jaarlijks autisme congres is bedoeld voor HBO- en academisch opgeleide hulpverleners die in hun werk te maken krijgen met mensen met autisme en hun familie.

Daarbij valt te denken aan o.a. jeugdzorgwerkers, gezinsbegeleiders, (school-)maatschappelijk werkers, (sociaal-)psychiatrisch verpleegkundigen, gedragswetenschappers, Gz-psychologen, jeugdartsen, psychiaters, vaktherapeuten en leerkrachten.


Wat leer je?

Na deelname aan dit autisme congres:

 • Heb je zicht op belangrijke evolutionaire ontwikkelingen in de hulpverlening aan mensen met autisme;
 • Ben je op de hoogte van de meest recente inzichten in signalering en behandeling van autismespectrumstoornissen;
 • Heb je kennis opgedaan over evidence based onderzoek in relatie tot stress en psychoses bij mensen met autisme;
 • Weet je hoe je mensen met autisme kunt ondersteunen wanneer er sprake is van hoogbegaafdheid;
 • Weet je hoe je in de klas grip kunt krijgen op gedragsproblematiek voortkomend uit een autismespectrumstoornis;
 • Waar je op moet letten bij diagnostiek, begeleiding en behandeling bij ouder wordende mensen met een autismespectrumstoornis.

Programma

Het programma van het autisme congres bestaat uit drie plenaire bijdragen en vier deelsessies, waarvan iedere deelnemer er twee kan kiezen.

9.15 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Inleiding door de dagvoorzitter Drs Guus Feron

Plenaire bijdragen

10.10 uur Jeroen Spapens [Ervaringsdeskundige] - Ludieke opening

10.15 uur Michiel Eumelen [Ervaringsdeskundige] - Leven met autisme

11.00 uur Prof. Dr. Ina van Berckelaer-Onnes [Universiteit Leiden] - Verleden, heden en toekomst van de zorg voor mensen met autisme

11.45 uur Koffiepauze

12.15 uur Prof. Dr. Jean-Paul Selten [Maastricht University] - Stress en psychose bij mensen met autisme

12.55 uur Jeroen Spapens [Ervaringsdeskundige] - Ludieke afsluiting plenaire deel

13.00 uur Lunchbuffet

Deelsessies

14.00 uur Deelsessieronde 1

1 A Dr. Agnes Burger-Veltmeijer [Praktijk AbV] - Autisme en hoogbegaafdheid

1 B Dr. Sander Begeer [VU] - Autisme en empathie

15.00 uur Pauze en wissel

15.30 uur Deelsessieronde 2

2 A Giel Vaessen [Kinkindekabel] - Autisme en gedragsproblemen in de klas

2 B Dr. Annelies Spek [Autisme Academy] - Autisme en ouder worden

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Jeroen SpapensAutspoken
Jeroen Spapens
Bijdrage: Ludieke bijdrage

Jeroen is voormalig leraar Speciaal Onderwijs Cluster 4, maar werd ontslagen kort nadat hij zijn diagnose autisme kreeg. Zijn motto: achter een berg van moeilijkheden ligt een land van mogelijkheden. Muziek vormt voor Jeroen een krachtig middel om zijn leven zo optimaal mogelijk te leiden.

Jeroen verzorgt twee ludieke optredens tijdens het plenaire deel van dit congres.

Michiel Eumelen
Michiel Eumelen
Bijdrage: Leven met autisme

Michiel is 37 jaar en heeft een autisme spectrum stoornis. Hij is een veelgevraagde spreker die vanuit zijn ervaringskennis levensecht kan uitleggen hoe het is om op te groeien en te leven met een autisme spectrum stoornis. 

Michiel gaat in zijn  bijdrage in op de vraag hoe het is om te leven met autisme. Hij zal daarbij ook focussen op het omgaan met stress gedurende verschillende levensfasen, gekoppeld aan verschillen in context.

Ina van Berckelaer-OnnesUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Ina van Berckelaer-Onnes
Bijdrage: Verleden, heden en toekomst

Ina studeerde Klinische en Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en promoveerde in Utrecht op het proefschrift "Vroegkinderlijk autisme: een opvoedingsprobleem". In 1991 werd zij benoemd tot bijzonder hoogleraar, gevolgd in 2001 tot gewoon hoogleraar. Sinds haar emeritaat is zij als gastmedewerker verbonden aan de Universiteit Leiden en verzorgt zij lezingen in binnen- en buitenland.

Ina geeft een historische schets van ontwikkelingen op het gebied van hulpverlening aan mensen met autisme. Wat is de huidige stand van zaken in wetenschap en praktijk en hoe zou de toekomst eruit moeten zien? 

Jean-Paul SeltenMaastricht University
Prof. Dr. Jean-Paul Selten
Bijdrage: Autisme versus stress en psychose

Jean-Paul is opgeleid tot psychiater en doceert sociale uitsluiting en psychische stoornissen aan de Universiteit van Maastricht.

Jean-Paul zal uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek op het gebied autisme in relatie tot stress en psychose gebruiken om de brug te slaan naar de praktijk. Wat weten we en wat kunnen we ermee?

Agnes Burger - VeltmeijerPraktijk ABV
Dr. Agnes Burger - Veltmeijer
Bijdrage: Hoogbegaafdheid plus Autisme: een verwarrende combinatie

Agnes is opgeleid als Klinisch Pedagoog, Gz-Psycholoog en NIP-Kinder en Jeugdpsycholoog Specialist en werkt vanuit haar praktijk ABV. Zij is gespecialiseerd in uitgebreide diagnostiek bij enkelvoudige en complexe leer-, ontwikkelings-, gedrags- en opvoedproblemen, (hoog)begaafdheid in combinatie met een autismespectrumstoornis.

Kinderen met (het vermoeden van) Hoogbegaafdheid plus Autisme (HB+ASS) worden nogal eens verkeerd gediagnosticeerd. Dit komt doordat kenmerken van HB en symptomen van autisme overeenkomsten vertonen en elkaar kunnen camoufleren. Ook speelt eenzijdige kennis van professionals een rol, evenals hiaten in wetenschappelijke kennis. Misdiagnoses en gemiste diagnoses kunnen voorkomen worden door niet (primair) te willen labelen en in plaats daarvan via de Sterkte en Zwakte Heuristiek de behoeften van een kind goed in kaart te brengen. Agnes gaat nader in op een andere manier van denken over kinderen met (het vermoeden van) HB+ASS.

Sander BegeerVrije Universiteit Amsterdam
Dr. Sander Begeer
Bijdrage: Autisme en empathie: diagnostiek en behandeling

Sander is universitair docent bij de afdeling ontwikkelingspsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van normaal intelligente kinderen met autisme spectrum stoornissen. Zijn huidige onderzoek richt zich vooral op de ontwikkeling en de diagnostiek van het sociaal-emotionele functioneren van kinderen met autismespectrumstoornissen. 

De diagnostische criteria veronderstellen een beperking in empathie bij autisme. Maar wat is empathie precies? En zijn mensen met autisme echt beperkt op dit gebied? Hoe kunnen we empathie meten, en is het mogelijk om empathische vermogens te verbeteren met behandelingen? In deze bijdrage wordt ingegaan op recente ontwikkelingen over het meten en behandelen van empathie bij autisme.

Giel VaessenKinkindekabel
Giel Vaessen
Bijdrage: ASS in de klas

Giel werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. Daarnaast geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent diverse praktijkgerichte boeken, zoals “als hechten moeilijk is”, "Multiprobleemgezinnen in de jeugdzorg" en "Autisme...en nu?"

Gedragsproblemen bij jongeren met autisme kunnen voortkomen uit zintuiglijke informatie verwerkings problemen, uit centrale coherentie problemen of uit theory of mind problemen. Tijdens deze bijdrage wordt verduidelijkt hoe je in de praktijk van alle dag kunt analyseren vanuit welk ass probleem de gedragsproblemen voortkomen en vervolgens een gedifferentieerde aanpak kunt toepassen.

Annelies SpekWerkzaam bij: Autisme Academy
Dr. Annelies Spek
Bijdrage: Autisme en ouder worden

Annelies is klinisch psycholoog. Ze is gepromoveerd op autismespectrumstoornissen bij volwassenen en geeft regelmatig lezingen en bijscholing over diagnostiek en behandeling van volwassenen met ASS. Zij is hoofd van het Autisme Expertisecentrum en werkgroepvoorzitter van de zorgstandaard autismespectrumstoornissen. Daarnaast is Annelies redactielid van de Psycholoog en het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.

Diagnostiek naar autisme bij ouderen is complex, met name doordat een ontwikkelingsanamnese vaak ontbreekt en door de aanwezigheid van comorbide problematiek. Daarnaast is de presentatie van de symptomen van autisme vaak anders door biopsychosociale aspecten van veroudering. Er is nog weinig bekend over de cognitieve veroudering bij mensen met autisme. In deze lezing krijgen deelnemers een update van de huidige stand van zaken en wordt ingegaan op de gevolgen  hiervan voor de klinische praktijk.

Drs. Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problemen. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE), verzorgde gastcolleges in het Universitair- en HBO-onderwijs en heeft ruim ervaring opgedaan in leidinggevende- en bestuursfuncties.

Guus heeft jarenlange ervaring in de hulpverlening aan jongeren met autisme vanuit een orthopedagogische setting.


Accreditatie

Beroepsregister Toegekende accreditatiepunten
NIP K&J/NVO-OG

Herregistratie - 5 punten

Opleiding - behandeling - 1,5 punt

Opleiding - diagnostiek - 0,5 punt

Opleiding - overige taken - 0,5 punt

FGzPt 5 punten
VGCt 5 punten
Registerplein

Cliëntondersteuners - 5 punten

Gezinshuisouders - 1 punt

Agogen, GGZ-agogen en maatschappelijk werkers - 2 punten

SKJ

Categorie: jeugdzorgwerkers | Vrije ruimte jeugdzorgwerker

Subcategorie: scholing in de vrije ruimte

2,5 punt
VSR 5 punten

Kwaliteitsregister V&V

- SPV

- VG-Zorg

- GGZ

- Jeugdverpleegkunde

5 punten
SRVB 5 punten
AbSg 4 punten
Lerarenregister 5 registeruren
NVvP 4 punten

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks, toonaangevend autisme congres;
 • Praktijkgerichte benadering vanuit verschillende perspectieven in relatie tot stress-factoren ;
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk;
 • Bijdragen uit recent onderzoek en de actuele stand van de praktijk;
 • Geaccrediteerd door diverse beroepsregisters;
 • Keuzemogelijkheid uit diverse deelsessies;
 • Ontmoet collega's uit het hele land;
 • Een centraal gelegen toplocatie dichtbij het station van Eindhoven;
 • Diverse kortingen mogelijk.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!