26 september 2017 - Utrecht

Congres - Hoogbegaafdheid - 2e editie

Congres - Hoogbegaafdheid - 2e editieStartdatum26 september 2017

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd16:30 uur

LocatieJaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs€ 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 25 augustus 2017 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum25 september 2017

Max. aantal deelnemers300

Het jaarlijks congres over hoogbegaafdheid vindt dit jaar plaats in Utrecht.

Wie hoogbegaafd is, is niet alleen heel intelligent. We spreken pas van hoogbegaafdheid als een kind, behalve een (heel) hoog IQ, óók over een creatief brein en een groot doorzettingsvermogen beschikt. Deze kinderen zijn meesters in "out of the box"-denken en hebben qua intellectuele ontwikkeling een grote voorsprong op leeftijds- en klasgenoten. Dat is natuurlijk heel mooi. Maar het is niet alléén maar fijn wanneer kinderen hoogbegaafd zijn.

Zo moeten ze op school en thuis wel de juiste uitdaging ervaren. Krijgen ze die niet, dan gaan ze met een beetje pech onderpresteren en kunnen ze gedragsproblemen ontwikkelen. Maar hoe kom je dan tegemoet aan hun onderwijsbehoeften? En hun sociale behoeften? Door hun ontwikkelingsvoorsprong worden ze immers vaak niet begrepen door hun leeftijdsgenoten.

Ook is niet altijd duidelijk of een kind hoogbegaafd is. Hoe zie je dat? Want soms lijkt hoogbegaafdheid wel erg op bijvoorbeeld autisme. En wat als een kind een groot verschil tussen verbale en performale intelligentie laat zien? 

Op dit congres delen vooraanstaande wetenschappers en ervaren uitvoerend werkers hun inzichten en werkwijzen met betrekking tot deze en vele andere vragen over hoogbegaafdheid met de deelnemers.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor iedereen met een hbo- of academisch werk- en denkniveau die beroepsmatig te maken heeft met hoogbegaafden. Bijvoorbeeld onderwijsprofessionals zoals leerkrachten / docenten, intern begeleiders, onderwijsadviseurs, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers en schoolpsychologen. Maar ook hulpverleners zoals (kinder- en jeugd)psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen, kindercoaches, enzovoort.


Wat leer je?

Na deelname aan dit congres weet je:

 • Wat de kenmerken van hoogbegaafdheid zijn;
 • Wat de belangrijkste uitgangspunten voor de didactische, pedagogische en sociaal-emotionele begeleiding van hoogbegaafden zijn;
 • Wat de onderwijsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen zijn en hoe je daar je onderwijs op afstemt;
 • Wanneer je een hoogbegaafd kind wel en niet naar een plusklas laat gaan, (zo ja) wat je hem of haar daar dan laat doen en hoe je dat organiseert;
 • Hoe en waarom hoogbegaafden gedragsproblemen ontwikkelen en wat je daaraan kunt doen;
 • Hoe je werkt met hoogbegaafde kinderen / volwassenen met autisme;
 • Hoe je een discrepantie tussen het verbale en performale IQ bij hoogbegaafden vaststelt middels testen;
 • Hoe je aan psycho-educatie kunt doen bij hoogbegaafden, hun ouders en hun leeftijdsgenoten.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Jan Derksen [Universiteit Brussel] - Hoogbegaafdheid en sociaal-emotionele problemen

11.00 uur Dr. Annemieke Mol Lous [Hogeschool Leiden] - Hoogbegaafdheid en onderwijsbehoeften

11.45 uur Pauze

12.15 uur Drs. Eleonoor van Gerven [Slimeducatief] - Hoogbegaafdheid en de plusklas

13.00 uur Lunch

Deelsessies

14.00 uur Deelsessie 1

1A Anton Horeweg MSEN [De Peperklip] - Hoogbegaafdheid en gedragsproblemen in de klas

1B Drs. Lisanne van Nijnatten [Edu&Ik] - Hoogbegaafdheid en autisme in de hulpverlening

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessie 2

2A Wendy van Bohemen MSc. [HIQ] - Psycho-educatie aan hoogbegaafde kinderen en hun ouders

2B Willemien Schollaart - Vogel MSc. [Dotado] - Testen van hoogbegaafdheid

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Jan DerksenVrije Universiteit Brussel
Prof. Dr. Jan Derksen
Bijdrage: Inleiding hoogbegaafdheid

Jan Derksen is hoogleraar Klinische psychologie aan de Universiteit Brussel. Hij ijkte en valideerde veel psychologische tests zoals een test voor emotionele intelligentie, maar ook de MMPI-2. Zijn specialismen zijn psychologische diagnostiek, psychodynamische psychotherapie, test voor emotionele intelligentie en cognitieve intelligentie. In 2007 verscheen zijn boek over narcisme in deze tijd. 

Jan verzorgt een algemene inleiding over hoogbegaafheid en licht toe hoe het begeleiden en behandelen van sociale- en emotionele problemen bij HB-kinderen vormgegeven kan worden. Wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek en wat betekent dit voor de praktijk? Op die vraag zal hij uitvoerig stilstaan.

Annemieke Mol LousHogeschool Leiden
Dr. Annemieke Mol Lous
Bijdrage: Hoogbegaafdheid is dat een probleem?

Annemieke is doctor in de Sociale Wetenschappen en als zodanig verbonden aan de Hogeschool Leiden en ThomasMore Hogeschool. Zij heeft ruime ervaring opgedaan in verschillende functies zoals leerkracht primair- en speciaal onderwijs, orthopedagoog, onderzoeker, lerarenopleider, hoofddocent en lector passend onderwijs / inclusive education.

Onderzoek naar de perspectieven van hoogbegaafde leerlingen, hun ouders en hun leraren biedt ons inzichten in hoe onderwijs en zorg hier op kunnen worden afgestemd. Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerlingen? Hoe kunnen leerkrachten, ouders en zorgverleners hier op inspelen en wat moeten we vooral (niet) doen om deze leerlingen tot bloei te laten komen? In deze presentatie wordt ingegaan op onderzoek en ervaringen vanuit de praktijk. Er wordt expliciet ingegaan op de problemen die deze leerlingen vaak ondervinden bij overgang van PO naar VO en de samenwerking tussen ouders, school en (jeugd)zorg en mogelijke oplossingen.

Eleonoor van GervenWerkzaam bij: Slim!Educatief
Drs. Eleonoor van Gerven
Bijdrage: Plusklas ja of nee?

Eleonoor studeerde pedagogiek aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. In haar praktijk Slim! Educatief adviseert en begeleidt zij scholen inzake hoogbegaafdheid. Zij verzorgt diverse trainingen en studiedagen en ontwikkelde o.a. de eerste Master SEN leerroute Specialist Begaafdheid en e eenjarige opleiding Specialist Begaafdheid SE/ZOO®.

Over plusklas onderwijs is veel te doen. Het heetste hangijzer is daarbij het antwoord op de vraag ‘voor wie is die plusklas nu eigenlijk bedoeld?’ Die vraag blijkt voor veel scholen tot hoofdbrekens te leiden. Als scholen eenmaal een selectieprocedure hebben ontwikkeld, dan blijkt die procedure niet altijd te leiden tot een situatie waarbij er een goede ‘match’ is tussen de geselecteerde leerlingen en het bedachte leerstofaanbod.

De interactieve lezing ‘wie mag er naar de plusklas' is bedoeld voor leraren met lef. Deelnemers gaan niet weg met pasklare antwoorden, maar krijgen tools mee die helpen om tot een betere match van leerlingen en leerstofaanbod te komen.

Anton HorewegBasisschool De Peperklip
Anton Horeweg M SEN
Bijdrage: HB en probleemgedrag in de klas.

Anton is gedragsspecialist (M SEN) en ruim dertig jaar leraar in het basisonderwijs. Daarnaast is hij trainer/coach. Hij is auteur van de handboeken Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en van Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Deze boeken zijn verplichte literatuur bij een groot aantal lerarenopleidingen. Hij is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl.  Anton heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP). Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

Anton gaat in deze praktijkgerichte deelsessie in op HB in relatie tot ADHD en/of Autisme, maar hij zal ook een brug slaan naar HB en faalangst in de klas. De mythe dat er geen instructie nodig is voor hoogbegaafde leerlingen zal stevig ter discussie worden gesteld.

Lisanne van NijnattenEdu&Ik
Drs. Lisanne van Nijnatten
Bijdrage: Autistiform en autistisch gedrag bij hoogbegaafde kinderen

Lisanne is opgeleid tot kinder- en jeugdpsycholoog, waarna zij zich richtte op hoogbegaafdheid en onderwijs. Daarnaast is zij bevoegd tot het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek. Lisanne is ervaringsdeskundig op het gebied van hoogbegaafdheid en combineert haar persoonlijke affiniteit in relatie tot HB met haar professionele werkcontext.

Hoogbegaafde kinderen waar het niet goed mee gaat laten regelmatig autistiform gedrag zien dat moeilijk te onderscheiden is van gedrag dat daadwerkelijk voortkomt uit een autismespectrumstoornis. Het is dan de taak van professional om het onderscheid wel te maken. Dit is een essentieel onderdeel van het bieden van de juiste, meest werkzame interventie. Vanuit praktijkervaring in diagnostiek en good practice in begeleiding licht Lisanne toe hoe dit onderscheid gemaakt kan worden en welke interventies autistiform gedrag kunnen verminderen.

Wendy van BohemenHIQ
Wendy van Bohemen MSc.
Bijdrage: Psycho-educatie bieden over HB: wat, wanneer en aan wie?

Wendy studeerde Neuropsychologie aan de Universiteit van Utrecht, waarbij zij zich gespecialiseerd heeft in de (neuro)psychologische ontwikkeling van kinderen. Daarnaast heeft zij ervaring in het uitvoeren van psychologisch- en intelligentieonderzoek. Zij biedt individuele begeleiding en training aan kinderen en geeft voorlichting aan ouders en professionals rondom hoogbegaafdheid. 

In deze deelsessie staat centraal hoe psycho-educatie over hoogbegaafdheid wordt gegeven aan HB kinderen, hun ouders en leeftijdsgenoten. Er wordt ingegaan op de beweegredenen achter pscycho-educatie en de mogelijke inhoud hiervan. Ook gaat aandacht uit naar factoren die van invloed zijn op de wijze waarop hoogbegaafdheid tot uiting komt, zoals (hoog)sensitiviteit en een visueel-ruimtelijke denkstijl.

Willemien Schollaart-VogelWerkzaam bij: Dotado - Advies bij HB
Willemien Schollaart-Vogel MSc.
Bijdrage: Testen van hoogbegaafdheid

Willemien is orthopedagoge en coach. Zij behaalde haar master Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden en studeerde af op het onderwerp geloofsontwikkeling van hoogbegaafde jongeren. Daarnaast is zij Academisch Counselor.

Het testen van HB kinderen, waaronder de discrepantie tussen verbaal en performaal IQ. Wat geeft onderzoek aan en welke handreikingen zijn relevant voor de praktijk?

Guido van de LuitgaardenBlikopHulp
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Beroepsregister Toegekende accreditatiepunten
Registerplein

Cliëntondersteuners - 5 punten

Gezinshuisouders - 1 punt

Agogen, GGZ-agogen en maatschappelijk werkers - 2 punten

NIP K&J/NVO-OG

Herregistratie - 5 punten

Opleiding - behandeling - 1,5 punt

Opleiding - diagnostiek - 0,5 punt

Opleiding - overige taken - 0,5 punt

VSR 5 punten
FGzPt 2 punten
VGCt Afgewezen
SKJ 2,5 punten in de vrije ruimte voor jeugdzorgwerkers

Kwaliteitsregister V&V

- GGZ

- Jeugdverpleegkunde

- Kinderverpleegkunde

- SPV

5 punten
SRVB 5 punten
AbSg 4 punten
Lerarenregister 5 registeruren


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 25 augustus 2017 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Gerenommeerd, landelijk congres;
 • Praktijkgerichte bijdragen;
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk;
 • Breed geaccrediteerd door diverse beroepsregisters;
 • Gemakkelijk bereikbare locatie;
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen;
 • Diverse kortingen mogelijk.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!