8 februari 2018 - Zwolle

Jaarlijks Congres - Opvoedingsondersteuning en ouderschap - 2e editie

Jaarlijks Congres - Opvoedingsondersteuning en ouderschap - 2e editieStartdatum8 februari 2018

Aanvangstijd10:00 uur

Eindtijd16:30 uur

LocatieMercure - Zwolle

Prijs€ 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 15 december 2017 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum7 februari 2018

Max. aantal deelnemers200

Het jaarlijks congres over opvoedingsondersteuning en ouderschap staat dit jaar in het teken van "goed genoeg" opvoederschap.

Het opvoeden van kinderen is vaak niet eenvoudig. Elke leeftijdsfase kent tenslotte zijn eigen uitdagingen. Als hulpverlener krijg je te maken met dit soort uitdagingen én de manier waarop ouders van een kind daar al dan niet mee om kunnen gaan. Wanneer het in de opvoeding moeilijk wordt of zelfs mis dreigt te lopen, word je als professional ingezet om het te adviseren en ondersteunen. En dat is lang niet altijd even eenvoudig.

Want wanneer is de ouder-kind relatie nog goed genoeg en wanneer zal je er als hulpverlener iets mee moeten? Hoe kun je als professional ouders ondersteunen in het tot stand brengen van een veilige gehechtheidsrelatie met hun kind? Hoe ondersteun je het ouder- en opvoederschap van ouders van wie één of meer kinderen (al dan niet vrijwillig) in een pleeggezin of leefgroep opgroeien? En hoe begeleid je de pleegouders of groepsleiders van het kind dan om te voorkomen dat de plaatsing misloopt? Hoe leer je ouders om zich zonder lichamelijk of psychisch geweld te weer te stellen tegen een kind dat gedragsproblemen laat zien? Hoe help je ouders met een licht verstandelijke beperking het best? En wat als een ouder een psychiatrische aandoening en / of verslavingsprobleem heeft?

Op deze en andere vragen geven de sprekers op dit jaarlijkse congres hun antwoord.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het congres over opvoedingsondersteuning en ouderschap is gericht op hbo en wo opgeleide professionals in de hulpverlening en het onderwijs. Denk daarbij aan:

 • Jeugdzorgwerkers
 • Opvoedingsondersteuners
 • Jeugdartsen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Woonbegeleiders
 • Persoonlijk begeleiders
 • (School) Maatschappelijk werkers
 • Medewerkers van jeugd- en wijkteams
 • Orthopedagogen
 • Gezinsbegeleiders
 • Ouderbegeleiders
 • Vaktherapeuten
 • Sociotherapeuten
 • Intern- / ambulant begeleiders
 • Docenten
 • Etc.

Wat leer je?

Na deelname aan het congres over opvoedingsondersteuning en ouderschap weet je:

 • Wanneer ouderschap nog "goed genoeg" is en wanneer je als professional ondersteuning moet gaan bieden;
 • Hoe je de gehechtheidsrelatie tussen ouders en hun kinderen kunt ondersteunen;
 • Hoe je het opvoederschap en het ouderschap kunt ondersteunen van ouders wiens kind niet bij hen opgroeit;
 • Hoe je ouders kunt aanleren om "geweldloos verzet" te bieden wanneer zij kinderen met (ernstige) gedragsproblemen hebben;
 • Waar je rekening mee moet houden wanneer je ouders met een licht verstandelijke beperking ondersteunt;
 • Hoe je ouders en pleegouders middelen in handen geeft om om te gaan met moeilijk gedrag van hun (pleeg)kind;
 • Waar je rekening mee moet houden wanneer je ouders met een psychiatrische aandoening en / of verslavingsprobleem ondersteunt.

Programma

09.15 uur Inloop en registratie

10.00 uur Opening van het congres door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

Plenaire bijdragen:

10.15 uur Prof. Dr. Carlo Schuengel [VU]  - Het ondersteunen van veilige gehechtheid 

11.00 uur Prof. Dr. Louis Tavechhio [UvA] - Ondersteuning van ouder-kind interacties

11.45 uur Koffiepauze

12.15 uur Arno Derkx [Rubicon] - Het ondersteunen van (pleeg)ouders van kinderen met (ernstige) gedragsproblemen

13.00 uur Lunch

14.00 uur Eerste ronde deelsessies: keuze uit 1A of 1B

Deelsessie 1A Jeroen Wierstra [Lorentzhuis] - Ouders leren om geweldloos verzet te bieden tegen het probleemgedrag van hun kind

Deelsessie 1B Ans de Jong [Amerpoort] - Het ondersteunen van ouders met een licht verstandelijke beperking

15.00 uur Koffiepauze en wissel

15.30 uur Tweede ronde deelsessies: keuze uit 2A of 2B

Deelsessie 2A Wim Goossens [Zuyd Hogeschool] - Van ondersteuning naar existentiële aanwezigheid

Deelsessie 2B Dr. Peter van der Ende [Hanze Hogeschool] - Ouders met psychische aandoeningen ondersteunen

16.30 uur Afsluiting


Wie zijn de sprekers?

Carlo SchuengelVrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Carlo Schuengel
Bijdrage: Gehechtheid en opvoedingsondersteuning

Carlo is hoogleraar orthopedagogiek aan de faculteit der gedrags- en bewegingswetenschappen (sectie ontwikkelingspedagogiek) van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Carlo zal in deze inleidende plenaire presentatie nader in gaan op de ondersteuning van veilige gehechtheid middels opvoedondersteuning. Wat is bekend uit recent onderzoek en wat kunnen we hiermee in de praktijk?

Louis TavecchioUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Louis Tavecchio
Bijdrage: Ouder-Kind interacties

Louis studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een onderzoek naar de meting en evaluatie van onderwijsgedrag. Daarna werkte hij vele jaren bij de afdeling Algemene en Gezinspedagogiek van de Universiteit Leiden in de rol van Universitair Hoofddocent Gezinspedagogiek, waarna hij in 2001 bij de UvA terugkeerde als bijzonder hoogleraar pedagogische aspecten en kwaliteit van kinderopvang met de oratie: van opvang naar opvoeding. In 2011 ging hij met emeritaat maar is nog steeds actief als onderzoeker. Van februari 2007 tot september 2013 vervulde hij tevens de functie van Lector Vraaggerichte Methodiekontwikkeling en onderzoek bij het kenniscentrum van het domein Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam. Louis was van 2006 - 2012 hoofdredacteur van het tijdschrift Pedagogiek en tot 2013 lid van de redactie van Kind & Adolescent Review. Hij publiceerde vele tientallen (inter)nationale artikelen, hoofdstukken en boeken op het gebied van gezinsopvoeding, kinderopvang en hulpverlening. Ook schreef hij enkele boeken op het gebied van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden en statistiek.

In deze plenaire bijdrage ligt de nadruk op ouder-kind interacties. Er volgt een beschrijving van diverse soorten ouder-kind interacties en de manier waarop de kwaliteit van interacties kan worden beoordeeld en ‘gemeten’. Daarnaast wordt ingegaan op de relatie tussen interactiepatronen, opvoedingsgedrag en opvoedstijl en (mogelijke) gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Uiteraard wordt ook ingegaan op de relevantie voor professionals.

Arno Derikx congres hechtingsproblematiek 2015Rubicon Jeugdzorg
Arno Derikx
Bijdrage: (Pleeg)ouders

Arno is al geruime tijd werkzaam als gedragswetenschapper bij Rubicon Jeugdzorg. Hij is contextueel en systemisch opgeleid en is met name gespecialiseerd in de begeleiding van professionals binnen diverse hulpverleningsvormen waaronder ambulante- en residentiële pleegzorg.

In deze praktijkgerichte presentatie gaat Arno in op de begeleiding van ouders en pleegouders van kinderen met gedragsproblemen. Hij laat zien welke knelpunten in de praktijk ervaren worden en hoe hiermee om te gaan in de rol van professional.

Jeroen WierstraLorentzhuis
Jeroen Wierstra
Bijdrage: Verbindend Gezag: Naar een nieuwe vorm van autoriteit gebaseerd op principes van Geweldloos Verzet

Jeroen werkt als systeemtherapeut /dramatherapeut met relaties, individuele cliënten en families. Voor hij zijn eigen praktijk begon in het Lorentzhuis werkte hij bij De Waag in Amsterdam (centrum voor ambulante forensische psychiatrie) en bij Tactus Verslavingszorg. Hij heeft veel ervaring in het werken met ouders en adolescenten, met mensen van diverse afkomst en verschillende culturele achtergronden. Hij is o.a. betrokken ‘Van (on)Macht naar Kracht (Verbindend gezag en Geweldloos Verzet)’ en bij Kinderen uit de Knel, beide projecten die ontwikkeld zijn vanuit het Lorentzhuis waarbij die laatste ontstaan is uit een samenwerkingsverband met het KJTC. 

Hulpverleners worden regelmatig geconfronteerd met ouders die zich geterroriseerd voelen door hun kind. Het externaliserend of internaliserend probleemgedrag dat kinderen laten zien brengt hen tot wanhoop. Als de situatie regelmatig escaleert en kinderen zelf niet gemotiveerd zijn voor hulp, is er zowel bij ouders als hulpverleners een sterke neiging om terug te grijpen op maatregelen passend bij klassieke autoriteit zoals straffen, dreigen, dwang en drang. Deze deelsessie zet een nieuwe visie op autoriteit centraal: Verbindend Gezag. Deze vorm van gezag is gebaseerd op principes van Geweldloos verzet en verenigt twee uitersten die ogenschijnlijk niet te verenigen zijn: zowel hiërarchische afstand als relationele nabijheid. Gedurende dit uur zal de essentie van deze methodiek worden geschetst en kunnen deelnemers door middel van beeldmateriaal en oefeningen kennismaken met de praktische vertaling van deze werkwijze en houding naar de dagelijkse praktijk.

Ans de JongAmerpoort
Drs. Ans de Jong
Bijdrage: Ouderschap en LVB

Ans is gedragsdeskundige, Gz-psycholoog en systeemtherapeut bij Amerpoort. Zij richt zich op behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en hun systeem. Daarnaast werkt zij als GZ-psycholoog en systeemtherapeut bij het Expertisecentrum Transculturele Therapie (ETT) in Amsterdam. 

Begeleiden van gezinnen met licht verstandelijk beperkte ouders; de essentie van samenwerken.

Licht verstandelijk beperkt functioneren betekent dat er beperkingen zijn in het cognitieve en adaptieve functioneren van een persoon. Deze beperkingen hebben vanzelfsprekend gevolgen voor de opvoedingsvaardigheden. Daarnaast spelen bij licht verstandelijk beperkte ouders vaak problemen op meerdere levensgebieden en kennen zij een levensloop waarin kwetsing in relaties centraal staat. Om deze ouders te ondersteunen in de opvoeding van hun kind, is het -blijvend- werken aan een samenwerkingsrelatie essentieel. Het vormt de noodzakelijke basis.

In deze deelsessie wordt uitleg gegeven over de lichte verstandelijke beperking en wordt ingegaan op de competenties die nodig zijn voor het opbouwen van een samenwerkingsrelatie waar opvoedingsondersteuning uit voort kan komen. 

Wim GoossensZuyd Hogeschool
Wim Goossens
Bijdrage: Existentiële aanwezigheid

Wim werkte jarenlang in de rol van ouderbegeleider. Bij Zuyd Hogeschool, faculteit Sociale Studies heeft hij als expertdocent in het Initieel Onderwijs van de Social Worker (keuzemodules, minoren, gastcolleges) en in de Post HBO (leergang ouderbegeleiding, basismodules, incompanytrajecten) als projectleider een belangrijke impuls gegeven en bijdrage geleverd aan het uitdragen van de ouderschapstheorie en de methodiek ouderbegeleiding. Hij is een van de initiatiefnemers bij het oprichten van een Europees samenwerkingsverband tussen Hogescholen over het thema ouderschap: het International Parenting Program

In deze deelsessie legt Wim de nadruk op een (andere) relatie waarbij de ouder niet bij voorbaat in de onder-positie wordt geplaatst en neemt hij afstand van het gebruikelijke 'professioneel support cliëntsysteem. Wim houdt een pleidooi voor een 'dialogische samenwerkingsrelatie' gebaseerd op gelijkwaardigheid en partnership.

Peter van der EndeHanzehogeschool Groningen
Dr. Peter van der Ende
Bijdrage: Ouders met psychische aandoeningen

Peter is medewerker/senioronderzoeker bij het lectoraat rehabilitatie en docent bij de Academie voor Sociale Studies aan de Hanzehogeschool te Groningen. Hij is afgestudeerd in de Klinische Psychologie en Onderzoeksmethoden te Leiden. Peter is in 2016 gepromoveerd op het proefschrift Vulnerable parenting a study on parents with mental health problems: strategies and support.

Ouderschap van ouders met psychische aandoeningen lijkt onvoldoende bespreekbaar te zijn, terwijl ongeveer de helft van de cliënten in de geestelijke gezondheidszorg kinderen heeft. Weliswaar weten hulpverleners sinds enkele jaren, in ieder geval door de verplichte kind-check, of cliënten kinderen hebben, maar de kwetsbaarheid die ouderschap kan opleveren wordt niet altijd besproken. Het is vaak bedreigend voor ouders om te praten over de belemmeringen bij de opvoeding. Mogelijk leidt dit in de richting van het verlies van het gezag over hun kinderen. Hulpverleners ervaren handelings­verlegenheid bij deze groep. Vanuit de individuele rehabilitatiebenadering is een methodiek ontwikkeld om deze verlegenheid te doorbreken. Het gaat hierbij om moederschap en nadrukkelijk ook om vaderschap. Er wordt voornamelijk gewerkt vanuit het perspectief van de ouders, maar ouderschap betreft de kinderen en als zodanig werkt deze methodiek ook preventief voor de ontwikkeling van problemen bij kinderen. Ook aansluiting met steun voor Kinderen van Ouders met Psychische Problematiek (KOPP) wordt steeds gezocht. Resultaten van diverse onderzoeken en handreikingen voor het bespreekbaar maken van de problematiek komen in deze deelsessie aan de orde.  

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.


Accreditatie

Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij:

Beroepsregister Accreditatiepunten

SKJ
Categorie: jeugdzorgwerkers | Vrije ruimte jeugdzorgwerker
Subcategorie: scholing in de vrije ruimte

2,5 punten
Registerplein

Cliëntondersteuners, gezinshuisouders: 5 punten

GGZ-agogen, sociaal agogen, maatschappelijk werkers: 2 punten

NIP K&J/NVO-OG

Herregistratie: 5 punten

Behandeling: 1,5 punt

Diagnostiek, overige taken: 0,5 punt

AbSg

Nascholing jeugdgezondheidszorg

4 punten
Kwaliteitsregister V&V:
 • GGZ
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • SPV
 • Verstandelijk gehandicapten zorg
5 punten
VSR 5 punten
SRVB 5 punten


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 15 december 2017 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Gratis busvervoer van het station naar de locatie van dit jaarlijks congres.

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Congres van kennis naar praktijk
 • Deskundige en ervaren sprekers
 • Breed geaccrediteerd
 • Bewijs van deelname
 • Diverse deelsessies om uit te kiezen
 • Ontmoet collega's uit het hele land
 • Goed bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Gratis busvervoer van station Zwolle naar de congreslocatie
 • Gratis parkeerplaats voor de deur van de congreslocatie
 • Koffie, thee en goede lunch inbegrepen
 • Diverse kortingen mogelijk

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!