1 juli 2024 - On demand

Online congres - Georganiseerde criminaliteit en de rol van de jeugd

Iedereen die:

voor dit online congres inschrijft, krijgt toegang tot onze online leeromgeving tot en met 30 augustus 2024.

Wat is een online congres? Klik hier


Online congres - Georganiseerde criminaliteit en de rol van de jeugd


Locatie On demand

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Inschrijven mogelijk tot 23 augustus 2024

Jongeren worden steeds jonger de ondermijnende criminaliteit ingelokt.

Dit kan soms gebeuren door verleidelijke aanbiedingen zoals snel geld of luxe goederen. Andere keren kan het gebeuren door dwang, als tegenprestatie voor bescherming tegen intimidatie of onder directe bedreiging.

Wanneer een jongere eenmaal verwikkeld raakt in de georganiseerde drugscriminaliteit, mensenhandel of andere onderwereldpraktijken, starten ze meestal met eenvoudige taken. Maar al gauw wordt van hen verwacht dat ze zich bezighouden met ernstigere misdaden. Door de aanhoudende stress en bedreigingen voelen ze zich vaak gevangen en vinden ze het moeilijk om zich terug te trekken. Vaak weten ze na verloop van tijd ook zoveel over het criminele netwerk waar ze deel van uitmaken, dat eruit stappen of erover praten grote risico's voor hen met zich meebrengt.

Honderdduizenden Nederlandse jongeren maken deel uit van deze organisaties of lopen een groot risico in de georganiseerde criminaliteit verzeild te raken.

Op dit congres wordt gesproken over signalering, preventie, losmaking uit het criminele netwerk en de hulpverlening en begeleiding die daarbij en daarna geboden moet worden. Ook is er veel aandacht voor de gevolgen voor het gezinssysteem van kinderen en jongeren die hierin verzeild zijn geraakt.

Dit congres is ontwikkeld in samenwerking met XL Group.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld als bij- en nascholing voor hbo- en academisch opgeleide professionals die binnen de hulpverlening en het (speciaal) onderwijs werken en vanuit die hoedanigheid te maken hebben met jeugdcriminaliteit. Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, leerkrachten, jeugdzorgwerkers, gezinsbegeleiders, jeugdbeschermers, woonbegeleiders, (school)maatschappelijk werkers, (sociaal) (psychiatrisch) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, zorgcoördinatoren, reclasseringswerkers en pedagogisch begeleiders.


Wat leer je?

 • Beschouwing op jeugdcriminaliteit vanuit pré-forensisch jeugdwerk
 • Concretisering van het concept 'De 3-de familie'
 • Een alternatieve aanpak van jeugddelinquentie conform het good lives model
 • Systeembehandeling in relatie tot jeugdcriminaliteit
 • Hechtingsontwikkeling en soorten (jonge) daders
 • Vormen van inclusief (mbo) onderwijs om bij te dragen aan perspectief
 • Werken conform een procesgerichte aanpak in relatie tot een efectieve ketenwerking

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo]

Dr. Colinda Serie [Via Jeugd] - Jeugddelinquentie anders aanpakken: jongere gelukkig, samenleving veilig.

Dr. Jan Dirk de Jong [Hogeschool Leiden] - Inleiding vanuit pre-forensisch jeugdwerk: het concept van de 3e familie!

Kim Jolink [XLGroup Streetcare] - Het gezin: grenzen en verbinding

Deelsessie 1A Richard Brunneberg MSc. [BTC-Interactie] - Systeembehandeling in relatie tot jeugdcriminaliteit

Deelsessie 1B Prof. Dr. Peer van der Helm [Universiteit van Amsterdam en Hogeschool Leiden] - Hechtingsontwikkeling en soorten daders

Deelsessie 2A Jochem Zwerus [Kennispact MBO Brabant] - "Op school moet ik mijn pet af! Maar die pet is alles wat ik heb!"

Deelsessie 2B Peggy Voorburg en Sandy Goossens [NCOD] - Domein overstijgende samenwerking rondom jongeren op het snijvlak van zorg en veiligheid


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Jan Dirk de JongHogeschool Leiden
Dr. Jan Dirk de Jong
Bijdrage: Pre-forensisch jeugdwerk: Concept van de 3e familie

Jan Dirk studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie op het onderwerp 'opvallend delinquent groepsgedrag onder (hoofdzakelijk) Marokkaanse straatjongens in Amsterdam Nieuw West.' Jan Dirk werkt als lector Aanpak Jeugdcriminaliteit bij Hogeschool Leiden en als universitair docent bij de sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het concept "derde familie" refereert aan het idee dat straatbendes of criminele groepen kunnen functioneren als een soort surrogaatfamilie voor hun leden. Deze “familie” staat los van de biologische familie (de eerste familie) en de vriendengroepen (de tweede familie). Het biedt een gevoel van saamhorigheid, bescherming en identiteit voor jongeren die mogelijk deze ondersteuning niet in hun biologische families of vriendengroepen vinden. Deze derde familie kan vooral aantrekkelijk zijn voor jongeren die zich gemarginaliseerd, buitengesloten of ondergewaardeerd voelen in de samenleving. Jan Dirk de Jong gaat hier tijdens zijn inleidende bijdrage nader op in en zal daarbij tevens handreikingen bieden voor professionals die beroepsmatig met deze doelgroep te maken hebben.

Colinda SerieVia Jeugd
Dr. Colinda Serie
Bijdrage: Jeugddelinquentie anders aanpakken: jongere gelukkig, samenleving veilig!

Colinda M.B. Serie heeft een Master in 'Forensic Psychology' en in 'Psychology & Law', beide 'cum laude' behaald in 2014 aan de Universiteit Maastricht. Na haar afstuderen ging ze eerst aan de slag als psycholoog in de verslavingszorg en even later als senior onderzoeksassistent bij de sectie forensische psychologie van de Universiteit Maastricht. In 2016 kreeg ze een PhD-positie bij de onderzoekslijn 'Jeugdcriminologie' van het Leuvens Instituut voor Criminologie (KU Leuven, België), om zich te richten op haar voornaamste interesse: rehabilitatie-interventies voor jonge delict plegers. Meer specifiek onderzocht ze de toepasbaarheid van het 'Good Lives Model of offender rehabilitation' in adolescenten. Dit resulteerde in 2022 in het behalen van een dubbel doctoraat in Criminologie en Psychologie aan de KU Leuven (BE) en Universiteit Maastricht (NL). Momenteel werkt zij als gedragswetenschapper bij Via Jeugd en ondersteunt zij als forensisch psycholoog het team van XLGroup Streetcare.

Een opkomend theoretisch kader, het ‘Good Lives Model of offender rehabilitation’ (GLM) suggereert dat effectieve rehabilitatie-interventies voor delinquenten een tweeledige focus moeten hebben: zowel het verbeteren van het welzijn van de dader als het verminderen van het recidive risico. Werken aan een beter leven zou het recidive-risico duurzamer kunnen verlagen door de belofte van een gelukkiger en prosociaal leven, in plaats van louter een minder risicovol leven. Verondersteld wordt dat wanneer men niet alleen werkt aan (door professionals bepaalde) risicofactoren, maar ook aan persoonlijk relevante behoeften en welzijn van de dader zelf, dit de behandelmotivatie kan vergroten en via die weg het recidive-risico kan verlagen. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoeksresultaten en praktijk voorbeelden wordt de theorie en mogelijke praktische toepassingen bij jonge delictplegers uitgelegd.

Kim Jolink-VerkuijlenXLGroup Streetcare
Kim Jolink-Verkuijlen
Bijdrage: Het gezin: grenzen versus verbinding

Kim Jolink is opgeleid binnen de cultureel maatschappelijke vorming en het maatschappelijk werk en dienstverlening. Het verbinden van het domein welzijn en zorg is en blijft één van haar speerpunten. Zij heeft ruime ervaring in het werken met jongeren uit alle lagen van de bevolking. Van enkelvoudige problematiek tot meervoudig complex. Van jongeren die om zorg vragen tot jongeren die zorg mijden. Al deze ervaring is opgebouwd binnen de jeugdzorg, het onderwijs maar met name het straathoekwerk. Zij is mede-eigenaar van XLGroup Streetcare in het straathoekwerk. Deze organisatie brengt de jeugdzorg terug naar de jongere en leert vanuit verbinding en aansluiting grenzen te stellen aan het toch vaak moeilijke gedrag van deze jongeren.

Ouders van multiprobleemgezinnen kampen in de opvoeding van hun kinderen niet zelden met crimineel gedrag van hun kroost. Kim Jolink-Verkuijlen behandelt in deze deelsessie drie pijlers die van belang zijn om de balans binnen zulke gezinnen te herstellen. Wat kun je als hulpverlener doen om aan te sluiten en welke interventies kunnen op de korte termijn worden ingezet?

Richard BrunnebergBTC-Interactie
Richard Brunenberg MSc
Bijdrage: Compassie voor gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen

Richard Brunenberg is opgeleid als (RGT) systeemtherapeut & supervisor en Verpleegkundig Specialist GGZ. Hij heeft 25+ jaar werkervaring binnen de jeugd GGZ, waarbij zijn expertise voornamelijk ligt op het snijvlak van forensische- en orthopsychiatrie en complexe jeugdhulpproblematiek. Momenteel werkt hij als opleider en supervisor/coach bij Via Jeugd, Civil Care en Hogeschool Zuyd.

Het hoort bij een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren om grenzen op te zoeken en soms te overschrijden. Op het moment dat deze overschrijdingen ernstig en/of structureel worden kunnen ze leiden tot ontwrichting binnen het hele systeem. Met regelmaat leidt dit tot ernstige handelingsverlegenheid bij alle betrokkenen. Een valkuil van deze handelingsverlegenheid is dat de betreffende jongere als 'probleemdrager' wordt gezien door alle betrokkenen, met als belangrijk risico dat deze jongere de verbinding met zijn beschermende omgeving verliest en verder verhardt in zijn/haar gedrag. In deze deelsessie worden de deelnemers meegenomen in een systemische visie op gedragsproblemen en delict gedrag. Hierbij wordt stilgestaan bij oorzakelijke factoren, instandhoudende factoren en handvatten vanuit een systemische visie.

Peer van der HelmUniversiteit van Amsterdam en Hogeschool Leiden
Prof. Dr. Peer van der Helm
Bijdrage: Hechtingsontwikkeling en soorten daders

Peer van der Helm studeerde psychologie en promoveerde in 2011 aan de Vrije Universiteit Amsterdam op onderzoek naar het leefklimaat in de Justitiële Jeugdzorg.

Hij is sinds 2014 lector Residentiele Jeugdzorg van Hogeschool Leiden, en in 2021 is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar onderwijs en zorg aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet samen met een team onderzoekers en docenten onderzoek naar het leef- en leerklimaat voor jongeren die het in onze samenleving minder getroffen hebben, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, het speciaal onderwijs en gezinshuizen. Ook doet het lectoraat onderzoek naar het werkklimaat onder medewerkers van instellingen en het speciaal onderwijs. Het doel van dit onderzoek is het verbeteren van het klimaat in de instellingen om daarmee de ontwikkelingskansen van jongeren te vergroten. Om weer deel te nemen aan de samenleving, is het voor deze jongeren erg belangrijk van groot belang voor participatie in onze samenleving.

Hechtingsontwikkeling heeft te maken met de manier waarop kinderen emotionele banden vormen met hun verzorgers, en dit kan op verschillende manieren worden verstoord, wat kan leiden tot een verscheidenheid aan gedragsproblemen. De aard en kwaliteit van de hechting kunnen een significante invloed hebben op de ontwikkeling van het kind, inclusief de kans dat een kind later in het leven betrokken raakt bij crimineel gedrag. Soorten daders verwijzen naar de verschillende profielen van mensen die strafbare feiten plegen, elk met hun eigen motivaties, achtergronden en gedragspatronen.

Jochem ZwerusKennispact MBO Brabant
Jochem Zwerus
Bijdrage: "Op school moet ik mijn pet af! Maar die pet is alles wat ik heb"!

Jochem Zwerus is een allround jeugd- jongerenprofessional met een achtergrond in de gesloten jeugdzorg, jeugd- en jongerenwerk, straathoekwerk, mbo onderwijs, projectmanagement en advies. Hij staat bekend als een creatieve professional die werkt vanuit de relatie, een sterk netwerk en het verbinden van systeemwereld met de dagelijkse praktijk. Hij is momenteel werkzaam als projectleider preventie op ondermijning in het MBO namens Kennispact MBO Brabant.

Tijdens deze interactieve deelsessie wordt stilgestaan bij de volgende vragen: Hoe inclusief is het onderwijs? Hoe werken we aan perspectief voor mensen die "niet geboren zijn met een zilveren lepel in de mond"? Wat is inclusief onderwijs? Hoe kom je tot inclusief onderwijs om bij te dragen aan een niet-crimineel perspectief? Welke kansen liggen er voor het grijpen, waar schieten we te kort?

Aan de hand van wetenschappelijke inzichten, vertaald naar krachtige praktijkvoorbeelden, neemt Jochem Zwerus de deelnemers mee in een inspirerend verhaal over inclusief onderwijs anno nu en hoe dat eraan bijdraagt dat je leerlingen uit de criminaliteit weghoudt.

Peggy VoorburgNOCD
Peggy Voorburg
Bijdrage: Domein overstijgende samenwerking rondom jongeren op het snijvlak van zorg en veiligheid

Peggy Voorburg is handhavingsspecialist binnen NCOD Toezicht Handhaving Ondermijning en Preventie (THOP). Peggy houdt zich onder andere bezig met woonfraude en ondermijningscasuïstiek. Tijdens haar werkzaamheden komt zij in aanraking met vele vormen van criminele uitbuiting en jeugd(criminaliteit). Ook vervult zij de rol van aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling en voert zij regie tijdens integrale interventies.

Voor een doeltreffende en doelmatige benadering in de sfeer van jeugdzorg en jeugdcriminaliteit is een intensieve samenwerking tussen diverse entiteiten en instanties, zoals onderwijsinstellingen, zorgverleners, politiediensten en gerechtelijke instanties, onontbeerlijk. In deze deelsessie zullen Peggy Voorburg en Sandy Goossens hun inzichten en expertise met betrekking tot dit thema delen, waarbij ook toepasselijke praktijkvoorbeelden besproken zullen worden.

Sandy GoossensNCOD
Sandy Goossens
Bijdrage: Domein overstijgende samenwerking rondom jongeren op het snijvlak van zorg en veiligheid

Sandy Goossens is adviseur binnen NCOD Zorg & Support. Met 20 jaar ervaring binnen complexe casuïstiek in voornamelijk de jeugdzorg, heeft Sandy een expertise op het snijvlak zorg en veiligheid opgebouwd. Hierin staan samenwerking en verbinding centraal.

Voor een doeltreffende en doelmatige benadering in de sfeer van jeugdzorg en jeugdcriminaliteit is een intensieve samenwerking tussen diverse entiteiten en instanties, zoals onderwijsinstellingen, zorgverleners, politiediensten en gerechtelijke instanties, onontbeerlijk. In deze deelsessie zullen Peggy Voorburg en Sandy Goossens hun inzichten en expertise met betrekking tot dit thema delen, waarbij ook toepasselijke praktijkvoorbeelden besproken zullen worden.

Guus FeronEuregionaal Congresburo
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Congresmanager

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties. Hij was onder andere manager, projectleider en directeur van een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Guus is getrouwd, vader van twee kinderen en trotse grootvader van drie kleinkinderen.


Certificering

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname na afronding van het gehele programma.


Accreditatie

SKJ
7 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie

NIP K&J / NVO-OG
5,5 punten voor herregistratie
1,5 punten voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek

FGzPt
3 punten

AbSG*
In behandeling

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • Jeugdverpleegkundigen
 • GGZ-verpleegkundigen
 • SPV-en
 • Justitiëel verpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGZ-agogen
 • Maastchappelijk werkers
 • Gezinshuisouders
 • Kinder- / jongerenwerkers
 • Mantelzorgmakelaars
 • Psychodiagnostisch werkers
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

* LET OP: Toegekende punten van AbSG / KNMG-GAIA voor artsen gelden uitsluitend voor deelname aan de live-versie van dit congres en NIET voor deze online versie.

Dit online-congres staat voor 7 studie-uren.


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres over georganiseerde criminaliteit en rol van de jeugd
 • Praktijkgericht en breed geaccrediteerd
 • Bewijs van deelname en bijschrijven van accreditatiepunten (achteraf)
 • Diverse kortingsmogelijkheden

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!