4 april 2019 - Eindhoven

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie

Jaarlijks Congres - Angst bij kinderen en jongvolwassenen - 3e editie


Startdatum 4 april 2019

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 3 april 2019

Max. aantal deelnemers 350

Het jaarlijks congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen staat dit keer in het teken van school- en sociale angsten.

De omgang met anderen brengt voor veel mensen een bepaalde spanning met zich mee. Wat zal de ander van mij vinden? Pas ik er wel bij? Wat als ik niet aan hun verwachtingen kan voldoen? Hele gewone vragen voor jongeren om zichzelf te stellen als ze zich in een nieuwe sociale situatie begeven. Maar wat als het antwoord op die vragen steeds negatief is? Dan ontstaat sociale angst. Ze gaan dan trillen, blozen en klappen dicht. Omdat ze aannemen dat de anderen hen niet de moeite waard zullen vinden en ze bijvoorbeeld toch niet in staat denken te zijn die spreekbeurt tot een goed einde te brengen, worden zulke situaties vervolgens vermeden. Niet zelden met sociaal isolement, wegzakkende schoolprestaties en verzuim tot gevolg.

Op het congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij hoe je hen qua begeleiding, behandeling en onderwijs het beste tot steun kunt zijn.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het congres over angst bij kinderen en jongvolwassenen is gericht op hbo- en academisch opgeleide professionals die in hun werk met deze problematiek te maken krijgen. Daarbij valt te denken aan:

 • (Kinder)psychologen
 • (Ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • (School)maatschappelijk werkers
 • Jeugdartsen en -verpleegkundigen
 • Intern begeleiders
 • Zorgcoördinatoren
 • Leerkrachten

Wat leer je?

 • Wat sociale angst en sociale fobie zijn en hoe deze problemen aangepakt kunnen worden;
 • Waardoor schoolangst en schoolfobie gekenmerkt worden en hoe hiermee in de praktijk omgegaan kan worden;
 • Welke rol ouders kunnen spelen in het ontstaan, voortbestaan en behandelen van verlegenheid en sociale angst;
 • Wat de relatie tussen school- / sociale fobie en gehechtheidsproblematiek is en wat je daarmee kunt in de begeleiding en behandeling;
 • Welke elementen uit het programma "Plezier op school" ingezet kunnen worden om leerlingen met school- en / of sociale angst te helpen;
 • Hoe thuiszittende jeugd met school- en / of sociale angst en hun ouders begeleid kunnen worden;
 • De behandeling van angststoornissen bij kinderen om de cirkel van angst en vermijding te doorbreken;
 • Hoe je leerlingen met spreekangst en selectief mutisme kunt ondersteunen;
 • Hoe jonge mensen met autisme begeleid kunnen worden bij school- en / of sociale angst;
 • Op welke wijze om te gaan met school- en sociale angst als gevolg van onveilige gehechtheid.

Programma

9.15 uur Registratie en ontvangst

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

Plenaire sessies

10.15 uur Prof. Dr. Susan Bögels [Universiteit van Amsterdam] -  Verlegenheid en sociale angst: doen ouders ertoe?

11.00 uur Drs. Ard Nieuwenbroek [Orthohulp] - Schoolangst en schoolfobie

11.45 uur Pauze

Deelsessies ronde 1

12.15 uur 1A Drs. Karin Kelder [Lumens Groep] - Plezier op school

                 1B Indi Hondema en Hans Pollen [Adviescentrum thuiszitters] - Thuiszittende jeugd

13.00 Lunch

Deelsessies ronde 2

14.00 uur 2A Dr. Jeffrey Roelofs [Maastricht University] - De behandeling van angststoornissen bij kinderen

                 2B Dr. Max Güldner [De Bascule] - Spreekangst en selectief mutisme

15.00  uur Pauze

Deelsessies ronde 3

15.30 uur 3A Ralf Jacobs Master-SEN en Ramon Roks [Extrass] - Sociale- en schoolangst bij jonge mensen met autisme

                3B Giel Vaessen [Kinkindekabel] - School- en sociale angst als gevolg van hechtingsproblematiek

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Susan BögelsUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Susan Bögels
Bijdrage: Verlegenheid en sociale angst

Susan is Hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit van Amsterdam, psychotherapeut gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie en echtpaar- en gezinstherapie, mindfulness trainer, initiator van academisch Behandelcentrum UvA minds.

Verlegenheid en sociale angst is evolutionair gezien nuttig omdat het ons beschermd tegen uitstoting uit de groep. Kinderen hebben verhoogde niveaus van sociale angst in bepaalde fasen van hun ontwikkeling, die ook een functie heeft, zoals de vreemdenangst die baby's beschermd tegen kidnapping. Als de sociale angst overmatig is, en aanhoudt, spreken we van een sociale angststoornis die niet (meer) adaptief is. Sociale angststoornis is een van de meest voorkomende mentale stoornissen in de kindertijd, en kan onbehandeld leiden tot schooluitval, depressie, en problemen in het sociaal functioneren. De vraag is welke rol ouders spelen in de ontwikkeling van sociale angst en het bijsturen ervan. In deze lezing presenteert Susan een longitudinale studie waarin de ontwikkeling van sociale angst, verlegenheid en blozen bij kinderen van de geboorte tot 7,5 jaar is bestudeerd. Ook de sociale angst(stoornis) van hun beide ouders is in kaart gebracht, en de wijze waarop hun vader en moeder apart en samen met hun omgingen in het lab en thuis. Susan laat ook videofragmenten zien van de ouder-kind interacties, en zal antwoord geven op de vraag of vaders’ en moeders’ eigen sociale angst, en de wijze waarop zij met hun kind omgaan, van invloed is op de sociale angstontwikkeling van hun kind. Tenslotte bespreekt zij ook hoe ouders hun kind (en zichzelf) kunnen helpen sociale angst te overwinnen. 

Ard NieuwenbroekOrtho-Hulp
Drs. Ard Nieuwenbroek
Bijdrage: Schoolangst en schoolfobie: wat is het en hoe hiermee om te gaan in de praktijk?

Ard is contextueel therapeut, communicatietrainer en een praktijkman 'pur sang'. Hij heeft ruime expertise op het gebied van activeren van de (vaak verborgen) kracht in mensen. Daarnaast is Ard auteur en heeft inmiddels 25 boeken op zijn naam staan, die veelal over het onderwerp faalangst gaan.

Wat verstaan we onder schoolangst en schoolfobie en hoe hiermee om te gaan in de praktijk? In het onderwijs is er een groep leerlingen die met medeweten van de ouders weigeren naar school te gaan. Zo'n 3% van de 10/11- jarige valt in deze groep en ongeveer 1% van alle schoolgaande kinderen. Bij deze groep spreken we van een angst voor school of een schoolfobie. We zien bij kinderen met een schoolfobie vaak in eerste instantie (vage) lichamelijke klachten. De ouders melden het kind ziek en er is nog geen vermoeden dat er een probleem is, maar na enige tijd merken de ouders dat ze hun kind niet meer zover krijgen dat het naar school gaat. De lichamelijke klachten houden aan, zonder dat hier een oorzaak voor te vinden lijkt te zijn. Wanneer de ouders toch proberen het kind naar school te brengen dan roept dit angst en verzet op. In deze presentatie wordt ingegaan op achtergronden van deze uitdaging vanuit een systemische visie. 

Karin KelderLumens
Drs. Karin Kelder
Bijdrage: Deelsessie: Plezier op school

Karin is opgeleid tot gedragswetenschapper. Momenteel werkt zij als directeur van de Coöperatie Jeugd Veilig Verder en is zij projectleider organisatieontwikkeling van de Lumens Groep.

De zomercursus 'Plezier op School' is bedoeld om kinderen die op de basisschool gepest werden of andere problemen hadden in de omgang met anderen, te helpen om een goede start te maken in het voortgezet onderwijs. Het maken van een goede start bevordert dat kinderen met meer zelfvertrouwen en plezier naar school kunnen gaan. Daardoor lopen ze minder kans om gepest te worden en wordt de kans op het ontwikkelen van ernstig psychische problemen als angst en depressie verminderd c.q. voorkomen. In deze sessie wordt ingegaan op de achtergrond van de training en wordt duidelijk wat Plezier op School kan betekenen voor kinderen. 

Indi HondemaAdvies Centrum Thuiszitters
Indi Hondema
Bijdrage: Traumatische stress door complexe thuiszitcasuïstiek

Indi heeft in diverse landen gewoond en voornamelijk gewerkt als manager in de gastvrijheidsindustrie en facilitaire dienst. Haar passie voor onderwijstransitie startte toen ze als docent in het VO ging werken. Als therapeut Kindertolk leerde zij de niet-verbale taal van kinderen herkennen en begreep dat kinderen ook boodschappen voor ons hebben! Zij startte een landelijk onderwijsplatform en richtte later Education Cities en Advies Centrum Thuiszitters op, en gebruikt o.a. de techniek van het Kindertolken om te doorgronden wat nodig is. Nu woont zij deels in Frankrijk waar zij en haar partner een initiatie-school hebben.

Thuiszittersproblematiek is in de afgelopen drie jaar steeds meer naar voren gekomen. De wet Passend Onderwijs zou een verbetering moeten geven. Het vertrouwen in deze wet is uitzonderlijk laag (3% in het onderwijsveld). Scholen wijzen op de enorme werkdruk. Vrijstelling van de leerplicht en handelingsverlegenheid worden te snel als een uitweg gezien. Maar het is geen echte uitweg, want het kind krijgt geen onderwijs meer. Thuiszittende kinderen raken vaak zeer geïsoleerd en vol wantrouwen jegens daar waar ze naar terug geleid zouden moeten worden volgens hulpverlening, Leerplicht en onderwijs. De gevolgen voor het gezin zijn altijd groot. Deze stress wordt door ons herkend als LAS: Legal Abuse Syndrom*. Ook zijn er positieve ontwikkelingen aan te wijzen. Er wordt meer samengewerkt en de signalering neemt toe. Thuiszittende jeugd met school- en/ of sociale angst en hun ouders: hoe en waarheen begeleid je ze? 

Hans PollenAdvies Centrum Thuiszitters
Drs. Hans Pollen
Bijdrage: Traumatische stress door complexe thuiszitproblematiek

Hans is zelfstandig professional en kernteamlid ACT! Hij werkt o.a. als coach van schoolbestuurders (in opleiding) en is ontwikkelaar van professionaliseringsprogramma's. 

Hans verzorgt deze duopresentatie samen met zijn collega Indi Hondema.

Jeffrey RoelofsPsychologenpraktijk Margraten
Dr. Jeffrey Roelofs
Bijdrage: Behandeling van angststoornissen bij kinderen

Jeffrey is na zijn studie geestelijke gezondheidkunde promotieonderzoek gaan doen aan de Universiteit Maastricht naar psychologische aspecten van chronische pijn. Na zijn onderzoek heeft hij zich verder verdiept in depressie- en persoonlijkheidsproblematiek bij kinderen en jongeren. Hij werkt momenteel bij de Universiteit Maastricht als docent en bij de Riagg Maastricht als GZ-psycholoog, gedragstherapeut en schematherapeut. Jeffrey heeft een eigen praktijk voor eerstelijnspsychologische zorg. 

Angststoornissen komen veel voor bij kinderen en jongeren. Gerichte diagnostiek en behandeling is van eminent belang om de angst te verminderen. In deze presentatie wordt kort stil gestaan bij diagnostiek van angststoornissen en wordt vervolgens ingegaan op diverse modellen van waaruit de behandeling van angst kan worden bekeken, waaronder de cognitieve gedragstherapie (uitdagen gedachten, exposure, gedragsexperimenten), EMDR en ACT. De verschillen en overeenkomsten tussen deze methoden zal aan bod komen evenals resultaten van onderzoeken naar de effectiviteit van deze methoden. 

Wit vlak MaxDe Bascule
Dr. Max Güldner
Bijdrage: Deelsessie: Zwijgen is zilver spreken is goud - over selectief mutisme

Max is klinisch psycholoog (BIG), GZ-psycholoog, psychotherapeut, voorheen werkzaam bij de polikliniek van De Bascule, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Amsterdam. Hij is supervisor bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen, Onderwijskundigen (NVO), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), NvPP (Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie) en de VKJP (Vereniging voor kinder- en jeugdpsychotherapie. Max is gespecialiseerd in de angststoornis selectief mutisme bij kinderen en jongeren.

Na een korte inleiding over selectief mutisme en het veranderde denken over deze bijzondere vorm van angststoornis wordt aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden stil gestaan bij de diagnostiek en behandeling van deze kinderen. De behandeling wordt toegelicht aan de hand van het behandelprotocol ‘Praten op school, een kwestie van doen’. Daarbij zal er ook aandacht uit gaan naar de uitdagingen en valkuilen die het werken met deze kinderen met zich mee kan brengen. Tot slot volgen nog recente gegevens uit wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot selectief mutisme en het huidige onderzoek binnen de Bascule. Naast Dr. Max Güldner werken ook Drs. Annelot Roorda en Drs. Chaya Rodrigues Pereira mee aan deze deelsessie.

Ralf en RamonExtrass
Ralf Jacobs Master-SEN en Ramon Roks
Bijdrage: Sociale en schoolangst bij jonge mensen met autisme

Ralf en Ramon zijn beide begeleider, coach, en trajectbegeleider van mensen met een autisme spectrum stoornis. Daarnaast zijn zij trainers op het gebied van autisme en bedenkers van de educatieve tool: Autisme Op Je Bord. Zij hebben veel ervaring op het vlak van complexe gedragsproblematiek en autisme, waarbij zij samen met de cliënt en zijn naasten, op zoek gaat naar de kwaliteiten en mogelijkheden. 

Kinderen met autisme zijn vaak angstig, hetgeen tot uiting kan komen in gedrag. Van teruggetrokken tot agressief gedrag, chronische stress en gevoelens van onveiligheid. In deze praktijkgerichte deelsessie leggen Ralf en Ramon de focus op sociale- en schoolangst bij jonge mensen met autisme, gekoppeld aan handreikingen voor de praktijk. Welke ondersteuningsvragen dienen zich aan en op welke wijze wordt het hulpaanbod gestalte gegeven.

Giel VaessenKinkindekabel
Giel Vaessen
Bijdrage: Deelsessie: Sociale- en schoolangst bij hechtingsproblematiek

Giel werkte decennia lang als groepswerker, behandelcoördinator en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Momenteel is hij werkzaam als zorgcoördinator en gezinstherapeut in de ambulante GGZ. Daarnaast geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent diverse praktijkgerichte boeken, zoals “als hechten moeilijk is”, "Multiprobleemgezinnen in de jeugdzorg" en "Autisme...en nu?"

Werken aan school- en sociale angst als gevolg van een onveilige gehechtheid. De benamingen voor kinderen en jeugdigen met hechtingsproblemen en hechtingsstoornissen veranderen door de jaren heen. De kinderen en jeugdigen blijven dezelfde. Rondom onderliggende angst bij jongeren met een moeizame hechting zijn de oorspronkelijke benamingen van Ainsworth mogelijk nog steeds de beste. Er zijn jongeren die angstig vermijdend, angstig ambivalent of angstig gedesorganiseerd zijn. Veilige hechting is de basis om je veilig te voelen in relaties, onveilige hechting om onderliggend angstig te zijn. Een "angstige grijze muis" of een "angstbijter" te worden.

Giel zal in zijn presentatie dagdagelijkse en praktijkgerichte inzichten en handvatten geven om sensitief responsief te reageren op gedrag dat weinig angstig uit ziet maar wel voortkomt uit angst en onveiligheid, zodat dysfunctionele homeostasen / onveilige patronen doorbroken kunnen worden. Zowel bij de geremde- als de ontremde kinderen.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

SKJ
5 punten
Categorie: Informeel leren - Conferentie

FGzPt
2 punten voor gezondheidszorgpsychologen

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

AbSg*
5 punten (JGZ)

NVvP*
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGz
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • SPV
 • Verstandelijk Gehandicapten Zorg

VSR
5 punten (alle specialismen)

Registerplein
5 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Sociaal agogen
 • Sociaal Werkers

Register Vaktherapie
5 punten

ADAP
4,5 punten Algemene Nascholing

LV POH-GGZ
5 punten

Lerarenregister:
In behandeling

* Door AbSG en NVvP toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Toonaangevend, jaarlijks multidisciplinair congres
 • Praktijkrelevante bijdragen
 • Keuze uit verschillende deelsessies
 • Breed geaccrediteerd door kwaliteitsregisters
 • Bewijs van deelname en handouts achteraf digitaal
 • Gemakkelijk met het OV te bereiken
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen
 • Diverse kortingen voor o.a. groepen van vijf of meer deelnemers, studenten, ZZP-ers en abonnees van Blik op Hulp

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!