21 maart 2019 - Utrecht

Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen

Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen


Startdatum 21 maart 2019

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 20 maart 2019

Max. aantal deelnemers 350

Het congres over het werken met psychische problemen bij migranten en vluchtelingen vindt dit keer plaats in Utrecht.

Iedereen kan in zijn of haar leven psychische problematiek ervaren. Maar de zorg voor deze mensen is niet altijd op iedereen afgestemd. De behandelmethoden, protocollen en richtlijnen gaan nog erg vaak uit van een autochtoon Nederlandse hulpvrager. Maar wat als iemand met een migratie-achtergrond een psychisch probleem krijgt? Weten we dan met welke cultuurgebonden factoren we rekening kunnen en moeten houden? 

Een extra kwetsbare groep zijn vluchtelingen. Zij zijn in de regel op de vlucht voor beangstigende situaties als oorlog of vervolging. Ook het vluchten zelf, vaak onder beangstigende omstandigheden en uitgeleverd aan mensensmokkelaars, kan de nodige psychische problemen opleveren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een psychotrauma of een depressie.

Op dit congres spreken experts uit wetenschap en praktijk over de manier waarop je als hulpverlener cultuursensitieve zorg bij psychische problematiek kunt geven.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze bij- en nascholingsdag is gericht op hbo- en academisch opgeleide hulpverleners en begeleiders die in hun werk te maken hebben met psychische problemen bij migranten en vluchtelingen. Denk daarbij aan psychiaters, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, medewerkers van veiligheidshuizen, vluchtelingenwerk, asielzoekerscentra, creatief therapeuten, praktijkondersteuners GGZ, jeugdhulpverleners, gezinsbegeleiders, cliëntbegeleiders in de (L)VB-zorg of de psychiatrie, jeugdbescherming, begeleiders in het onderwijs, (jeugd)verpleegkundigen, jeugdartsen, etc.


Wat leer je?

 • De laatste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot diagnostiek en behandeling van psychische problemen bij migranten;
 • Cultuurgebonden factoren die belangrijk zijn in de begeleiding van hulpvragers met een migratie-achtergrond;
 • Op welke wijze geslotenheid van migranten met psychische problematiek doorbroken kan worden;
 • Behandeling van migranten en vluchtelingen met een LVB;
 • Gender en suïcidaliteit in migrantengezinnen;
 • Interculturele psychotherapie;
 • Samenwerken met gezins-, familie- en sociale systemen van migranten met psychische problematiek.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst 

10.00 uur Opening door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Rolf Kleber  [Universiteit Utrecht] – Van wetenschap naar praktijk

11.00 uur Prof. Dr. Frank Kortmann [Radboud UMC] – Cultuurgebonden factoren

11.45 uur Pauze

12.15 uur Kaveh Bouteh [Pharos] – Doorbreken van geslotenheid bij migranten

13.00 uur Lunchbuffet

Deelsessies

14.00 uur Deelsessies ronde 1

1A Drs. Erik Jongman [Spirit Jeugdzorg] - Behandeling van migranten met een LVB

1B Drs. Marion Ferber [GGD Haaglanden] - Gender en suïcidaliteit in migrantengezinnen

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies ronde 2

2A Dr. Murat Can [EsensGGZ ] - Interculturele psychotherapie

2B Nora Akachar [Opella] - Samenwerken met gezins-, familie- en sociale systemen

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Rolf KleberUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Rolf Kleber
Bijdrage: Onderzoek en praktijk

Rolf is als emeritus hoogleraar verbonden aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Hij heeft cultuur– en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen gestudeerd, is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam en is gezondheidszorgpsycholoog (BIG geregistreerd). De leerstoel 'psychotraumatologie' betreft een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht met het Instituut voor Psychotrauma (IvP) en de Stichting Centrum ‘45, beide expertisecentra op het terrein van psychotrauma en onderdelen van Stichting Arq. Rolf Kleber houdt zich bezig met onderzoek en onderwijs omtrent de gevolgen van en de psychologische verwerkingsprocessen na schokkende ervaringen, zoals geweld, ongevallen, oorlogen en rampen. De aandacht gaat daarbij ook uit naar de studie van interventies ter voorkoming van gezondheidsproblemen en ter bevordering van normale verwerking. Speciale aandacht wordt geschonken aan de relatie werk en trauma, aan psychische effecten op langere termijn ten gevolge van oorlog en geweld, aan de studie van de gevolgen van calamiteiten en rampen, en aan culturele aspecten bij de verwerking van schokkende gebeurtenissen. 

Wat is specifiek als het gaat om psychische problematiek en/of psychotrauma bij migranten en vluchtelingen? Deze vraag staat centraal in de inleidende presentatie van Rolf, waarbij ook relevant wetenschappelijk onderzoek zal worden behandeld.

Frank KortmannRadboud UMC
Prof. Dr. Frank Kortmann
Bijdrage: Culturele competentie in de interculturele hulpverlening

Frank studeerde geneeskunde en volgde aansluitend de opleiding tot psychiater. Hij werkte onder andere als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de afdeling Psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en was associate professor aan de Ethiopia University (Addis Ababa). Hij was zes jaren algemeen directeur en geneesheer-directeur van Pro Persona, waarna hij werd benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd Psychiatrie in het Radboudumc. Vanwege zijn ervaring als docent en praktiserend psychiater in veel niet-westerse landen, droeg Frank in belangrijke mate bij aan de transculturele psychiatrie in Nederland. Momenteel is hij ook werkzaam als psychotherapeut voor allochtone tbs-ers in de Pompekliniek te Nijmegen.

Bestaat er een grote cultuurkloof tussen hulpvrager en hulpverlener dan verdient het aangaan en onderhouden van een goede vertrouwenwekkende relatie extra aandacht, om voldoende therapietrouw te bewerkstelligen. Frank richt zich in deze plenaire presentatie op de competenties die daarvoor nodig zijn in de interculturele hulpverlening.

Kaveh BoutehPharos
Kaveh Bouteh
Bijdrage: Geslotenheid van migranten. Wat nu?

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.

Kaveh gaat in deze presentatie in op de vraag op welke wijze de geslotenheid van migranten met een psychische problematiek doorbroken kan worden. Daarbij zal hij het onderscheid tussen vrijwillige en gedwongen migratie kort behandelen om van daaruit het verband te leggen tussen de ontwikkeling van jongeren en de aard van de migratie. Tenslotte zal Kaveh aangeven hoe invloed uit te oefenen op mentale veerkracht aan de hand van stressfactoren en beschermende factoren. 

Erik JongmanSpirit Jeugdzorg
Drs. Erik Jongman
Bijdrage: Migranten met een LVB

Erik is psycholoog en psychotherapeut bij Spirit Jeugdzorg en De Waag. Daarvoor was hij werkzaam bij het RET Institute in New York, Behandeltehuis Harreveld en Centrum voor Orthopsychiatrie de Fjord. 

Hoe kan de behandeling van migranten met een licht verstandelijke beperking vormgegeven worden? Deze vraag staat primair in de deelsessie onder leiding van Erik, waarbij ook praktische tips voor de praktijk gegeven zullen worden.

Marion FerberGGD Haaglanden
Drs. Marion Ferber
Bijdrage: Gender en suïcidaliteit

Als zorgcoördinator (VO) heeft Marion veel jongeren begeleid in zorgwekkende situaties. Met deze ervaring heeft ze een project bij de GGD opgezet om jongeren (12-27 jaar) nazorg te bieden na een suïcidepoging. Marion is commissielid suïcidepreventie bij ZonMw en is externe vertrouwenspersoon voor het basisonderwijs in Den Haag en Zuid-Holland. Zij is trainer en adviseur op gebied van  suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag. Marion heeft voor haar werk verschillende prijzen in ontvangst mogen nemen, waaronder Parnassiaprijs 2007, Avicennaprijs 2013 en de Ivonne van de Venprijs 2015.

Marion gaat in deze deelsessie in op de twee begrippen: sekseverschillen en zelfdoding binnen migrantengezinnen. 

Murat CanEsensGGZ
Dr. Murat Can
Bijdrage: Interculturele psychotherapie

Murat Can is gespecialiseerd in interculturele vraagstukken. Hij werkte aanvankelijk als hulpverlener en coördinator allochtonen bij RIAGG-Zuid in Rotterdam en als psychotherapeut en coördinator bij GGZ Midden Brabant. Murat was wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos Instituut en promoveerde in 2010 aan de Universiteit van Tilburg op een grootschalig promotieonderzoek onder allochtonen naar de kwaliteit van leven van migranten, hun psychische klachten en hun beleving van migrant zijn. Over deze onderwerpen publiceert hij veelvuldig en hij heeft inmiddels twee literatuurprijzen op zijn naam staan. Momenteel is Murat directeur Zorg, psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut bij EsensGGZ

Overzicht- inzicht en vooruitzicht is een triade die Murat als leidraad gebruikt bij de ‘anders zijnde’. In zijn deelsessie wordt op een interactieve manier uitgelegd op welke wijze het hulpverleningsproces naar tevredenheid van alle partijen kan verlopen. Daarbij gaat hij ook nader in op de zwaardere psychopathologie bij asielzoekers en vluchtelingen.

NoraOpella
Nora Akachar
Bijdrage: Samenwerken met gezins-, familie- en sociale systemen

Nora studeerde Applied Sciences aan de Haagse Hogeschool en startte haar loopbaan als adviseur diversiteitsbeleid bij de gemeente Veenendaal en als hulpverlener bij Moviera. Momenteel werkt zij in de functie van gezinsbegeleider bij zorgdienstverlener Opella.

In deze praktijkgerichte deelsessie geeft Nora aan de hand van praktijkvoorbeelden aan op welke wijze samenwerking met gezins-, familie- en sociale systemen van migranten met psychische problematiek gestalte kan krijgen.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

AbSG*
4 punten (AJN en KAMG)

FGzPt
5 punten

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

SKJ
5 punten in de categorie Informeel leren - Conferentie

Registerplein
5 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Maatschappelijk werkers
 • Psychodiagnostisch werkenden
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers

Register Vaktherapie
5 punten

LV POH-GGZ
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
4 punten voor:

 • GGz
 • Jeugdverpleegkunde
 • Kinderverpleegkunde
 • SPV
 • Wijkverpleegkunde

VSR
5 punten

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen, zoals bijvoorbeeld psychiaters.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • High profile sprekers werkzaam in wetenschap en praktijk;
 • Breed geaccrediteerd;
 • Praktijkgericht;
 • Goed bereikbare congreslocatie met OV en auto;
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen;
 • Met bewijs van deelname ten behoeve van kwaliteitsregister / werkgever.


Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!