24 september 2020 - Utrecht

Congres - Veerkracht

Congres - Veerkracht


Startdatum 24 september 2020

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 17 april 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 23 september 2020

Max. aantal deelnemers 350

Het congres over veerkracht vindt dit keer plaats in Utrecht.

Veerkracht is het vermogen van mensen om psychologische, sociale, culturele en fysieke hulpbronnen aan te spreken wanneer ze (ernstige) tegenslag ervaren hebben. Bijvoorbeeld na het overlijden van een kind of partner, een nare diagnose of plotselinge beperking, een relatiebreuk, huiselijk geweld of ander psychotrauma. Kortom: in het omgaan met elk geval van menselijk leed, speelt veerkracht een belangrijke rol.

Als hulpverlener is één van je allerbelangrijkste taken om mensen daarin bij te staan. En toch hebben we het in de praktijk niet zo vaak over het ondersteunen en faciliteren van de veerkracht van mensen, maar vooral over het hanteren van de problemen die ze ervaren.

Op dit congres spreken diverse experts uit wetenschap en praktijk over de wetenschappelijke basis die ten grondslag ligt aan het concept "veerkracht", maar vooral over de manieren waarop je in de praktijk mensen kunt helpen om hun veerkracht te ontdekken, te benutten en te vergroten.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo en academisch opgeleide hulpverleners in de GGZ, Jeugd(gezondheids)zorg, zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, leerlingenzorg, onderwijs en medische zorg.


Wat leer je?

 • Wat er onder het begrip "veerkracht" verstaan dient te worden;
 • Hoe de mechanismen achter veerkracht werken;
 • Hoe om te gaan met veerkracht binnen gezinnen, families en gemeenschappen;
 • Wat er in biologisch, fysiologisch, psychisch en cultureel opzicht nodig is om veerkracht op te bouwen en te benutten;
 • Hoe mentale veerkracht bij vluchtelingenkinderen te bevorderen;
 • Hoe posttraumatische groei bij mensen te ondersteunen en te faciliteren;
 • Op welke wijze veerkracht na een verlieservaring ondersteund kan worden;
 • Hoe veerkracht na suïcide van een naaste te ondersteunen;
 • Hoe secundaire traumatisering van jezelf en collega's te voorkomen;
 • Welke rol veerkracht in het onderwijs speelt en wat je daar als leerkracht mee kunt.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Dr. Naomi Vandamme [Government of Curaçao] - Veerkracht: wat is het en hoe werkt het?

11.00 uur Dr. Erik De Soir [De Weg Wijzer] - Veerkracht in gezinnen, families en gemeenschappen

11.45 uur Pauze

12.15 uur Dr. Anna de Haan [Pharos] - Mentale veerkracht bij vluchtelingenkinderen

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1A  Dr. Naomi Vandamme [Government of Curaçao]  - Veerkracht en posttraumatische groei

Deelsessie 1B  Lies Scaut [De Weg Wijzer] - Veerkracht na verlies

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2A Marion Ferber [GGD Haaglanden] - Suïcide en secundaire traumatisering

Deelsessie 2B Drs. Peter Mol [Gedragondersteuning] - Veerkracht van kinderen in het onderwijs

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Naomi VandammeGovernment of Curaçao
Dr. Naomi Vandamme
Bijdrage: Veerkracht: wat is het en hoe werkt het?

Naomi is GZ-psycholoog. Ze specialiseerde zich tot psychotraumatoloog. Naomi werkte vele jaren als traumahulpverlener in de kinder- en jeugdpsychiatrie en was betrokken als leidinggevende en projectmanager bij diverse trauma- en veerkrachtgerelateerde projecten in binnen- en buitenland.

In deze inleidende presentatie legt Naomi uit wat we verstaan onder het begrip Veerkracht. Zij koppelt wetenschappelijk onderzoek aan praktijksituaties en gaat daarbij nader in op het ontwikkelen, selecteren en implementeren van diverse methodieken die bijdragen aan betere kwalitatieve hulpverlening ten behoeve van het algeheel welbevinden en de sociale ontwikkeling van mensen. Een benadering gericht op veerkracht staat hierbij centraal. 

Tijdens de praktijkgerichte deelsessie gaat Naomi in op veerkracht en posttraumatische groei. Er volgen tips en praktijkvoorbeelden voor professionals die kunnen bijdragen aan het vergroten van veerkracht bij getraumatiseerde kinderen.

Erik de SoirDe Weg Wijzer
Dr. Erik De Soir
Bijdrage: Veerkracht in gezinnen, families en gemeenschappen

Erik is doctor in de psychologie en doctor in de sociale en militaire wetenschappen. Hij is verbonden aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie, verricht onderzoekswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering en doceert aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Als traumapsycholoog en –psychotherapeut verleent hij vanuit het centrum voor psychotherapie De Weg Wijzer, psychologische opvang en begeleiding aan slachtoffers van ongevallen, rampen en oorlogen. Hij treedt regelmatig op als expert in de media en publiceerde een aantal sterk gewaardeerde boeken voor professionele hulpverleners en traumaslachtoffers. 

Stress en tegenslag is van alle tijden, de veerkracht van ons niet. In deze lezing wordt onthuld hoe veerkracht echt kan ontstaan en in stand kan blijven. Wat is er nodig in onze biologie en fysiologie, in onze psyche en in onze cultuur, om een robuuste veerkracht op te bouwen en te onderhouden? Na een beschouwing volgen tips voor opvoeders, therapeuten en docenten.

Anna de HaanWerkzaam bij: Pharos
Dr. Anna de Haan
Bijdrage: Vluchtelingenkinderen en hun gezinnen in Nederland

Anna is psycholoog en onderzoeker en is als senior projectleider / adviseur werkzaam bij Pharos. Zij is betrokken bij verschillende projecten rondom vluchtelingenkinderen en vluchtelingengezinnen. Veel van deze projecten hebben betrekking op het (psychisch) welbevinden van deze kinderen en hun ouders, de belangrijke rol die school daarbij heeft en de samenwerking tussen onderwijs en zorg. Daarnaast werkt zij aan projecten die zich richten op de toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdhulp voor deze groep en houdt zij zich bezig met de ontwikkeling van online modules voor professionals en vrijwilligers die werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond.  Hiervoor heft zij als onderzoeker gewerkt bij verschillende Jeugd-GGZ instellingen. Haar promotieonderzoek (2014) ging over migrantenjeugd in de GGZ: “Ethnic minority youth in youth mental health care: utilization and dropout”. 

Mentale veerkracht bij vluchtelingenkinderen staat centraal in deze derde plenaire presentatie. Hoe komen gevluchte kinderen in Nederland op verhaal, wat is de rol van de JGZ en het onderwijs, wat weten we over gezinshereniging en over AMV’s (alleenstaande minderjarige vreemdelingen)? Anna gaat nader in op 'cultuursensitief werken' en bespreekt succesfactoren bij het werken met vluchtelinggezinnen. Er volgen handvatten hoe professionals veerkracht bij gevluchte kinderen (en gezinnen) direct en indirect kunnen versterken en hoe zij beter bereikbaar en toegankelijk worden voor anderstaligen /mensen met andere culturele herkomst.

Lies ScautPraktijk De Weg Wijzer
Lies Scaut
Bijdrage: Peddelen tussen verlies en herstel door middel van veerkracht"

Lies is opgeleid tot relatie- en gezinstherapeute. Zij specialiseerde zich in rouwbegeleiding bij kinderen en jongeren door middel van jarenlange ervaring in acute opvang op scholen, begeleiden van kinderen en jongeren in haar praktijk en het volgen van nationale en internationale opleidingen. Tevens is zij als facultymember verbonden aan het Portland Institute for Loss and Transition (US).  Als psychotherapeute richt zij zich hoofdzakelijk op de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen, psychotrauma en ingrijpende gebeurtenissen met vooral aandacht voor kinderen en jongeren. Als docent is zij verbonden aan verschillende hogescholen in België en is zij een veelgevraagd spreker op congressen, studiedagen en trainingen of om duiding te geven in de media. Als auteur zijn er reeds verscheidene boeken van haar verschenen rond het thema rouw en trauma bij kinderen.

Wanneer we geconfronteerd worden door een plots of aangekondigd verlies, raken we even de grond onder onze voeten kwijt. Het peddelen tussen verlies en herstel vergt veel energiewaarin mensen dreigen hun veerkracht te verliezen. In deze praktijkgerichte deelsessie staat de kracht van de mens centraal. Hoe blijf je in verbinding met jezelf, je gezin, je werk, je omgeving en bovenal de overledene? Als hulpverlener spreek je mensen aan op hun kracht of ga je er samen naar op zoek. Hoe krijg je mensen die vastzitten in hun verlies, terug op weg richting herstel?

Marion FerberGGD Haaglanden
Marion Ferber
Bijdrage: Suïcidaal gedrag en voorkoming van secundaire traumatisering

Als zorgcoördinator (VO) heeft Marion veel jongeren begeleid in zorgwekkende situaties. Met deze ervaring heeft ze een project bij de GGD opgezet om jongeren (12-27 jaar) nazorg te bieden na een suïcidepoging. Marion is commissielid suïcidepreventie bij ZonMw en is externe vertrouwenspersoon voor het basisonderwijs in Den Haag en Zuid-Holland. Zij is trainer en adviseur op gebied van  suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag. Marion heeft voor haar werk verschillende prijzen in ontvangst mogen nemen, waaronder Parnassiaprijs 2007, Avicennaprijs 2013 en de Ivonne van de Venprijs 2015.

Suïcidaal gedrag kenmerkt zich door een hardnekkige doodswens: een einde willen maken aan langdurig ongelukkig zijn, steeds zelf kwellende gedachten, zelfhaat, walging, schuld, chronische depressie en angst. Door suïcidaal gedrag willen mensen ontsnappen aan hun zich herhalende kwellende gedachten en gevoelens. Door suïcidaal gedrag bescherm je jezelf tegen jezelf.

Zelfbeschadigend gedrag is een uit de hand gelopen manier om stress te hanteren, die leidt tot emotionele ontregeling. Men zit als het ware gevangen tussen een te grote paniek (hyperarousal) en de neiging tot niets voelen, terugtrekken en verlamming (dissociatie). Zelfbeschadigend gedrag is geen op zichzelf staande stoornis, maar een heftige uiting van onverdraaglijke gevoelens. Het kan een symptoom zijn van een depressie, een angststoornis, een posttraumatische stressstoornis of een dissociatieve stoornis of onveilige hechting. Maar het hoeft geen symptoom te zijn van een onderliggende stoornis.

Begeleiding en behandeling van suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag vergt veel van een begeleider of behandelaar. Het verdagen van ernstig menselijk lijden is belangrijk, maar zwaar. De kunst is om de juiste afstand te bewaren en toch dichtbij te zijn: dat geeft betrokkenheid, steun en ruimte voor eigen regie. Zelfzorg door middel van intervisie en supervisie is onontbeerlijk.

Peter MolGedragondersteuning
Drs. Peter Mol
Bijdrage: Veerkracht van kinderen in het onderwijs

Peter is orthopedagoog, directeur van Gedragondersteuning, columnist en auteur van diverse boeken over onderwijs. Als docent heeft hij in vrijwel alle vormen van (speciaal) onderwijs veel ervaring opgedaan. 

Kinderen met trauma vertonen vaak opstandig, afwerend of teruggetrokken gedrag. Als je kunt kijken met een ‘traumabril’ en een lange adem hebt, kun je als docent voor deze kinderen een ‘betekenisvolle andere’ worden. In die rol kun je het kind helpen om de eigen veerkracht te benutten en te versterken, waarbij er uiteindelijk zelfs sprake kan zijn van post-traumatische groei. In deze deelsessie geeft Peter ook praktische tips voor de praktijk op school.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

SKJ
5 punten
Informeel leren - conferentie

FGzPt
7 punten

NIP K&J / NVO-OG
Herregistratie - 5 punten
Opleiding - behandeling - 1,5 punt
Opleiding - diagnostiek - 0,5 punt
Opleiding - overige taken - 0,5 punt

Registerplein
5 punten
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers

KNMG/GAIA (AbSG*)
4 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
GGZ, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV, VG-zorg

VSR
5 punten

ADAP
5 punten

Register Vaktherapie
5 punten

Lerarenportfolio
5 uren pedagogisch (aanbodcode 00801-05241)

*In het kader van de 25%-regeling kunnen artsen die geen Sociaal Geneeskundige zijn, ook aanspraak maken op de AbSg-punten.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 17 april 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en een lunchbuffet
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres met vooraanstaande sprekers;
 • Praktijkgericht;
 • Geaccrediteerde nascholing door een CRKBO-erkende congresaanbieder;
 • Keuze uit diverse deelsessies, dus altijd een 100% relevant programma;
 • Gelegenheid tot netwerken met collega's uit verschillende disciplines, afkomstig uit Nederland en Vlaanderen;
 • Gemakkelijk bereikbaar met het OV;
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen;
 • Diverse kortingsmogelijkheden.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!