5 maart 2020 - Zwolle

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek - 2e editie

Jaarlijks Congres - Verslavingsproblematiek - 2e editie


Startdatum 5 maart 2020

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 17:00 uur

Locatie Mercure - Zwolle

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 4 maart 2020

Max. aantal deelnemers 200

Het congres over verslavingsproblematiek vindt dit keer plaats in Zwolle.

Op het congres over verslavingsproblematiek wordt verslaving dit keer bekeken in samenhang met andere belangrijke kenmerken van de persoon en diens situatie. Wat betekent het wanneer je met iemand met een verslaving en een hoog IQ te maken krijgt? Of juist iemand met een LVB? Welke rol speelt groepsdruk? En wat te denken van erfelijkheid? Of cultuur?

Ook is er vaak een interactie tussen de verslaving enerzijds en psychiatrische problematiek anderzijds. En wat doe je dan concreet in de behandeling of begeleiding van deze kwetsbare mensen? Hoe zet je elementen uit de motiverende gespreksvoering in? Hoe stel je realistische en haalbare doelen die ook gedragen worden door je cliënt en diens omgeving? Hoe ondersteun je mensen met een verslavingsprobleem in hun ouderschap?

Deze en andere, aanverwante vragen worden op het congres uitvoerig besproken.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het congres over verslavingsproblematiek is gericht op alle hbo- en academisch opgeleide hulpverleners die werken met jonge mensen met (een risico op) verslavingsproblematiek. Denk daarbij aan:

 • Psychologen
 • Orthopedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • (Sociaal-) (psychiatrisch) verpleegkundigen
 • Preventiewerkers
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Jeugdartsen
 • Maatschappelijk werkers
 • Cliëntondersteuners
 • GGz-agogen
 • Vaktherapeuten
 • Sociaal werkers
 • Jongerenwerkers
 • Leerlingbegeleiders
 • POH-GGz
 • Begeleiders
 • Etc.

Wat leer je?

 • Erfelijke factoren bij verslavend gedrag;
 • Verslaving in combinatie met psychiatrische problematiek;
 • De rol van groepsdruk en wat hiermee in de praktijk gedaan kan worden;
 • Problematisch middelengebruik bij jongeren met een licht verstandelijke beperking;
 • Verslaving bij niet-westerse migranten in Nederland;
 • Motiverende gespreksvoering middels de systematiek Motivier;
 • Preventie en behandeling bij alchoholverslaving;
 • Begeleiding van verslaafde ouders bij opvoederschap.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Jacqueline Vink [Radboud Universiteit Nijmegen] - Erfelijke factoren bij verslavend gedrag

11.00 uur Prof. Dr. Vincent Hendriks [Brijder] - De relatie tussen verslaving en (andere) psychiatrische problematiek

11.45 uur Pauze

12.15 uur Dr. Tibor Brunt [Universiteit van Amsterdam] - Verslaving en groepsdruk

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessieronde 1

Deelsessie 1A Dr. Murat Can [Forta Groep] - Verslaving bij niet westerse migranten

Deelsessie 1B Bernard van 't Klooster [Novadic-Kentron] - Motiverende gespreksvoering

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessieronde 2

Deelsessie 2A Dr. Victor Buwalda [Novadic-Kentron] - Preventie en behandeling bij alcoholverslaving

Deelsessie 2B Drs. Ellen Rosenberg [Inforsa]  - Verslaving en ouderschap

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Jacqueline VinkRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Jacqueline Vink
Bijdrage: De invloed van erfelijke factoren

Jacqueline is hoogleraar psychopathologie van Kind en Gezin aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zij is expert op het gebied van genetische kwetsbaarheid voor verslaving.

Zij studeerde biologie aan de VU en gebruikte in haar rol als moleculair bioloog, epidemiologische technieken voor haar onderzoek naar de invloed van genen in relatie tot verslaving.

Jacqueline gaat in op de rol van erfelijke factoren die van belang zijn bij middelengebruik en verslaving. Wat is bekend uit wetenschappelijk onderzoek en wat kun je als professional hiermee in de praktijk?

Vincent HendriksCurium-LUMC
Prof. Dr. Vincent Hendriks
Bijdrage: Verslavingsinterventies

Vincent is als bijzonder hoogleraar Verslaving en Psychiatrische Comorbiditeit bij Jeugdigen verbonden aan Curium-LUMC. Met zijn leeropdracht bij het LUMC wil Vincent Hendriks het onderzoek en onderwijs op het gebied van verslaving bij jongeren stimuleren en de samenwerking tussen de jeugdpsychiatrie, jeugdverslavingszorg en academische setting versterken. Hij richt zich daarbij vooral op de effectiviteit van bestaande en nieuwe verslavingsinterventies, de psychologische en (neuro)biologische processen die daaraan ten grondslag liggen, en de mogelijkheden om interventies beter af te stemmen op deelgroepen jongeren. Naast onderzoek verzorgt hij onderwijs op het gebied van verslaving bij het LUMC en de UL. Vincent Hendriks is tevens werkzaam als hoofd van het Parnassia Addiction Research Centre (PARC) bij Brijder Verslavingszorg. Hij is lid van de stuurgroep van Stichting Resultaten Scoren (het landelijke kenniscentrum op het gebied van verslaving) en lid van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies.

Het ontwikkelstadium van een verslaving en persoonskenmerken zijn van belang bij het al dan niet slagen van een behandeling. Vincent gaat in deze presentatie in op gebruik en effectiviteit van bestaande en nieuwe verslavingsinterventies.

Tibor BruntUniversiteit van Amsterdam
Dr. Tibor Brunt
Bijdrage: Verslaving, een gevolg van groepsdruk of opvoeding?

Tibor Brunt heeft een biomedische achtergrond en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarna heeft hij onder meer gewerkt aan de UvA als docent en later als onderzoeker bij de afdeling Criminologie. In 2005 is hij als wetenschappelijk medewerker begonnen bij het Trimbos instituut op het gebied van drugs en verslaving. In 2009 is Tibor een promotietraject gestart bij Wim van den Brink bij de afdeling Psychiatrie aan het Academisch Medisch Centrum van de UvA. Dit traject heeft hij na drie jaar succesvol afgerond en in 2012 heeft hij de doctorsgraad verkregen binnen de Geneeskunde. Vanaf 2008 heeft hij talloze publicaties geschreven binnen de domeinen verslaving, druggebruik en drugsmisbruik met de focus op psychofarmacologische effecten. Hij heeft ook een certificaat als psychofarmacoloog (2008). Daarnaast heeft Tibor talloze lezingen verzorgd als keynote spreker en nascholingen voor onder meer artsen, verpleegkundigen, ambulancepersoneel en GGZ professionals. Hij heeft meerdere hoofdstukken in medische handboeken op zijn naam staan en geaccrediteerde nascholingen, zowel mondeling als schriftelijk.

Het is bekend dat druggebruik in hoge mate samenhangt met de omgeving. Vooral als leeftijdsgenoten (peers) drugs gebruiken in de puberteit en jongvolwassenheid is de kans op druggebruik aanzienlijk verhoogd. Dit verband is meerdere malen aangetoond in middelgrote en grote surveys of bevolkingsonderzoeken. Hoewel er geen discussie bestaat over het bestaan van dit verband is het lastiger om daarmee te oordelen dat druggebruik in de omgeving ook samenhangt met het ontstaan van problematisch druggebruik of verslaving. Er zijn beduidend minder onderzoeken gedaan naar deze correlatie en de resultaten zijn niet éénduidig. Er lijken voor het ontstaan van verslaving meerdere factoren van belang, en mogelijk factoren die een veel grotere invloed hebben op het ontstaan van verslaving. Enkele van die factoren zijn opvoeding, stress (op jonge en latere leeftijd), psychopathologie (het aanwezig zijn van andere mentale stoornissen), genetica en druggebruik van de ouder(s) en/of familie. Deze bijdrage gaat over enkele van die factoren en vergelijkt de invloed daarvan met de invloed van druggebruik bij leeftijdsgenoten.

Murat CanForta Groep
Dr. Murat Can
Bijdrage: Verschillende aspecten van verslaving bij migranten

Murat Can is gespecialiseerd in interculturele vraagstukken. Hij werkte aanvankelijk als hulpverlener en coördinator allochtonen bij RIAGG-Zuid in Rotterdam en als psychotherapeut en coördinator bij GGZ Midden Brabant. Murat was wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos Instituut en promoveerde in 2010 aan de Universiteit van Tilburg op een grootschalig promotieonderzoek onder allochtonen naar de kwaliteit van leven van migranten, hun psychische klachten en hun beleving van migrant zijn. Over deze onderwerpen publiceert hij veelvuldig en hij heeft inmiddels twee literatuurprijzen op zijn naam staan. Momenteel is Murat behandelaar en manager bij Forta Groep.

Migratie als een soort permanent tijdelijk verblijf, maakt mensen kwetsbaar voor het ontwikkelen van de psychische klachten, inclusief verslavingsproblematiek. Het bemoeilijkt ook het behandelproces hiervan. Hier spelen naast bekende taal en culturele problemen (ziektebeleving en hulpzoekgedrag) ook de beroemde 3 A's (Afstand, Achterstand en Achterstelling) een belangrijke rol. Het is niet alleen een probleem van minderheid (migrantgebonden) maar ook van meerderheid (autochtoon- en autochtone instellingengebonden). Zodoende krijgt het verslavingsprobleem andere functies en betekenissen bij migranten dan bij autochtonen en zelfs onder landgenoten in het land van herkomst. De oorzaken en gevolgen hiervan, de diagnostiek en de oplossingen hiervoor, hebben kort samengevat te maken met het acculturatie proces van migranten en interculturalisatie proces van de algemene samenleving en de maatschappelijke instellingen, w.o. de verslavingszorg. In deze deelessie worden deze aspecten op een interactieve wijze nader toegelicht en worden praktische tips en tools aangereikt.

Bernhard van 't KloosterNovadic-Kentron
Bernard van 't Klooster
Bijdrage: Motiverende gespreksvoering bij verslaving

Bernhard is senior preventiewerker (SKJ, jeugd en gezinswerker), voorlichter en adviseur bij Novadic-Kentron. Hij heeft ruime expertise in het werken binnen de geestelijke gezondheidszorg, het gemeentelijk sociale domein, jeugd, onderwijs en de eerstelijnszorg. 

In deze praktijkgerichte deelsessie wordt uitgelegd hoe motiverende gespreksvoering plaatsvindt bij jongeren die kampen met middelengebruik en verslaving. De werkpraktijk wordt gekoppeld aan casuïstiek op het gebied van middelenproblemen (inclusief gokken en gamen) en beginnende verslavingsproblematiek. Er is aandacht voor (vroeg)signalering van verslavingsgedrag en voor het gespreksmodel Moti-4. 

Victor BuwaldaNovadic-Kentron
Dr. Victor Buwalda
Bijdrage: Preventie en behandeling bij alcoholverslaving

Victor is psychiater en studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft in de rol van arts gewerkt bij Jellinek en de Valeriuskliniek, waarna hij als afdelingspsychiater aan de slag ging bij Altrecht. Hij promoveerde op het onderwerp Routine Outcome Monitoring (ROM). Momenteel werkt Victor als geneesheer-directeur bij Novadic-Kentron en is als zodanig verantwoordelijk voor het medisch behandelklimaat binnen de organisatie.

Welke kennis en behandelmethodieken zijn beschikbaar in relatie tot preventie en behandeling van alcoholverslaving? Naast het delen van kennis volgen handvatten voor de praktijk.

Ellen RosenbergInforsa
Drs. Ellen Rosenberg
Bijdrage: Verslaving en ouderschap

Ellen is klinisch psycholoog en werkt als manager behandelzaken Forensische Ambulante Zorg (FAZ) Midden-Nederland bij Inforsa.

Tijdens deze bijdrage wordt uitgelegd hoe in de behandeling van cliënten met verslavingsproblemen aandacht besteed kan worden aan (het herstel van) de ouderrol van de cliënt. Er wordt gewerkt met voorbeelden uit de dagelijkse werkpraktijk. 

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

SKJ
5 punten

AbSg*
4 punten

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie - 6 punten
Opleiding - behandeling - 1,5 punt
Opleiding - diagnostiek - 1 punt
Opleiding - overige taken - 0,5 punt

FGzPt
7 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
Consultatieve psychiatrie, GGZ, jeugdverpleegkunde, justitiële verpleegkunde, SPV, VG-zorg

VSR
5 punten

Registerplein
5 punten
Cliëntondersteuners, GGZ agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers

Register Vaktherapie
5 punten

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Gratis busvervoer van het station naar de locatie van dit jaarlijks congres.

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk, praktijkgericht congres;
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk;
 • Keuze uit diverse deelsessies, dus altijd een optimaal relevant programma;
 • Gratis busvervoer van station Zwolle naar de congreslocatie;
 • Geaccrediteerd door diverse beroeps- en kwaliteitsregisters;
 • Koffie, thee en een goede lunch inbegrepen;
 • Diverse kortingen mogelijk.

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!