4 november 2020 - Utrecht

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen

Jaarlijks Congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen


Startdatum 4 november 2020

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Jaarbeurs (Hallencomplex) - Utrecht

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 mei 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 3 november 2020

Max. aantal deelnemers 350

Het jaarlijks congres over psychische problemen bij migranten staat dit keer in het teken van de interculturele competenties die je nodig hebt in het werken met deze kwetsbare doelgroep.

Iedereen kan in zijn of haar leven psychische problematiek ervaren. Maar de zorg voor mensen met psychische problemen is niet altijd op iedereen afgestemd. De behandelmethoden, protocollen en richtlijnen gaan nog vaak uit van een autochtoon Nederlandse hulpvrager. Ook in de opleiding van jou als professional is er waarschijnlijk minder aandacht aan migranten issues besteed dan je zou willen. Daarom staat het congres dit keer in het teken van interculturele hulpverleningscompetenties.

Hoe beleven mensen uit niet-westerse culturen geestelijke gezondheid en psychische aandoeningen? Welke taboes zijn er? Hoe maak je een inschatting van de problematiek en de mate waarin cultuur daarin een rol speelt? Hoe maak je contact, houd je contact en zorg je dat dat contact ook tot de gewenste uitkomsten leidt? Hoe snijd je bij mensen met een andere culturele achtergrond gevoelige onderwerpen aan, zoals bijvoorbeeld seksueel geweld of suïcidaliteit? Hoe zorg je dat psycho-educatie ook echt 'aankomt' bij deze mensen?

Op dit congres spreken experts uit wetenschap en praktijk over de manier waarop je als hulpverlener cultuursensitieve zorg bij psychische problematiek vorm en inhoud kunt geven.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze bij- en nascholingsdag is gericht op hbo- en academisch opgeleide hulpverleners, begeleiders en artsen die in hun werk te maken hebben met psychische problemen bij migranten en vluchtelingen. Denk daarbij aan psychiaters, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, medewerkers van veiligheidshuizen, vluchtelingenwerk, asielzoekerscentra, creatief therapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, jeugdhulpverleners, gezinsbegeleiders, cliëntbegeleiders in de (L)VB-zorg of de psychiatrie, jeugdbescherming, begeleiders in het onderwijs, (jeugd)verpleegkundigen, jeugdartsen, etc.


Wat leer je?

 • Beleving van geestelijke gezondheid en psychiatrische aandoeningen bij migranten;
 • Superdiverse gezondheidszorg en hoe deze in de praktijk gestalte te geven;
 • De invloed van cultuur op psychische problemen en de benadering daarvan bij migranten en vluchtelingen;
 • Gespreksvoering met mensen met een migratie-achtergrond over GGZ-problematiek;
 • Het geven van psycho-educatie aan migranten en vluchtelingen;
 • Depressie en suïcidaliteit bij vrouwen en meisjes met een migratie-achtergrond;
 • Werken met slachtoffers van seksueel geweld met een migratie- of vlucht achtergrond en hun gezinnen / families.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Dr. Carl H.D. Steinmetz [Expats & Immigrants] - Migratie, vlucht en psychopathologie: superdiverse gezondheidszorg in de praktijk

11.00 uur Prof. Dr. Frank Kortmann [Radboud UMC] - De invloed van cultuur op psychische problemen

11.45 uur Pauze

12.15 uur Kaveh Bouteh [Pharos] - Gespreksvoering met mensen met een migratie-achtergrond over GGZ-problematiek

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessieronde 1

Deelsessie 1A Fadua el Bouazzaoui [Voorlichtersgezondheid] - Psycho-educatie

Deelsessie 1B Drs. Indra Boedjarath [Care Express] - Depressie en suïcidaliteit

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessieronde 2

Deelsessie 2A Cemil Bozkir [EsensGGZ] - Beleving van geestelijke gezondheid

Deelsessie 2B Theo Hendrickx [Stichting Manna] - Beschouwing verscheidenheid, complicaties en begeleiding van seksueel geweld bij migranten

16.30 uur Afsluiting 


Wie zijn de sprekers?

Carl H.D. SteinmetzExpats & Immigrants B.V.
Dr. Carl H.D. Steinmetz
Bijdrage: Superdiverse gezondheidszorg in de praktijk

Carl studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Hij richt zich op het bevorderen van tolerantie en rechtvaardigheid vanuit het kennisdomein van de (transculturele) psychologie/ therapie en victimologie vanuit zijn organisatie Expats & Immigrants.

Nederland wordt langzamerhand superdivers (geen meerderheden meer en mensen afkomstig uit verschillende culturen). Dat geldt vooral voor de Randstad en grote steden. Immigranten en vluchtelingen komen bij hulpverleners samen met sleutelfiguren uit hun Grootfamilie om te praten over hun lichamelijke en psychische klachten. Dat doen zij door een ziekteverhaal te vertellen en de bijbehorende culturele verklaring voor die ziekte. In dat ziekteverhaal valt het onderscheid tussen geest en lichaam vaak weg. Enkele concrete praktijk voorbeelden worden voor patiënten uit de populatie immigranten en vluchtelingen uitgewerkt. Tot slot komen concrete handvatten aan bod uit de superdiverse gezondheidspraktijk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de generieke module diversiteit van Akwa.

Frank KortmannRadboud UMC
Prof. Dr. Frank Kortmann
Bijdrage: De invloed van cultuur op psychische problemen en de benadering daarvan bij migranten en vluchtelingen

Frank studeerde geneeskunde en volgde aansluitend de opleiding tot psychiater. Hij werkte onder andere als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de afdeling Psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en was associate professor aan de Ethiopia University (Addis Ababa). Hij was zes jaren algemeen directeur en geneesheer-directeur van Pro Persona, waarna hij werd benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd Psychiatrie in het Radboudumc. Vanwege zijn ervaring als docent en praktiserend psychiater in veel niet-westerse landen, droeg Frank in belangrijke mate bij aan de transculturele psychiatrie in Nederland. Momenteel is hij ook werkzaam als psychotherapeut voor allochtone tbs-ers in de Pompekliniek te Nijmegen.

Psychiatrie en psychologie hebben universele, maar ook een cultuurgebonden kanten. Vanwege het universele karakter hebben deze vakken zich in de loop der tijden kunnen ontwikkelen als specialismen met regels, protocollen en richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. De cultuur gebonden kanten komen onder andere aan het licht in de manier waarop hulpverlener en cliënt een vertrouwelijke behandelrelatie met elkaar aangaan. Migranten en vluchtelingen kunnen het daar extra moeilijk mee hebben. Door wat ze eerder hebben meegemaakt en door discriminatie kunnen ze grote moeite hebben met hulpverleners uit een andere cultuur te vertrouwen. Ook hun manier waarop ze hun ziektegevoel uiten en het ziektegedrag dat ze vertoont kan anders zijn dan westerse hulpverleners gewend zijn. In de hulpverleningspraktijk dient een hulpverlener daarmee rekening te houden. Doet hij dat niet dan heeft de therapietrouw van de cliënt daar sterk onder te leiden. 

Kaveh BoutehPharos
Kaveh Bouteh
Bijdrage: Gespreksvoering

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.

Adequate gespreksvoering met mensen met een migratie-achtergrond vereist specifieke kennis en vaardigheden. Wanneer gesprekken zich richten op GGZ-problematiek, dan wordt het nog belangrijker om hier bewust en zorgvuldig mee om te gaan. Kaveh zal in zijn bijdrage ook de koppeling maken naar concrete praktijkvoorbeelden.

FaduaVoorlichters Gezondheid
Fadua el Bouazzaoui
Bijdrage: Psycho-educatie

Fadua is werkzaam als coördinator bij Voorlichters Gezondheid. Zij verzorgt voorlichting aan kwetsbare groepen over algemene gezondheid. Daarnaast geeft zij trainingen voor hulpverleners over de ziektebeleving binnen verschillende culturen. Een specifiek ontwikkelde 'train de trainer cursus voor LVB en GGZ' wordt momenteel gegeven in een aantal grote zorgorganisaties.

Op welke wijze kan er concreet gestalte worden gegeven aan psycho-educatie aan vluchtelingen en migranten. Dit is de kernvraag die centraal staat in de deelsessie onder leiding van Fadua.

IndraCare Express
Drs. Indra Boedjarath
Bijdrage: Depressie en suïcidaliteit

Indra is werkzaam als psycholoog en psychotherapeut. Haar werk richt zich specifiek op hulpverlening aan allochtonen met als specialisaties: transculturele hulpverlening, genderspecifieke hulpverlening en seksuologie. Op deze vakgebieden publiceerde ze verschillende artikelen. Ook gaf Indra colleges in transculturele hulpverlening aan de Universiteit van Leiden.

Hoe om te gaan met depressie en suïcidaliteit bij vrouwen en meisjes met een migratie-achtergrond? Welke signalen zijn van belang en hoe hier adequaat op te reageren?

Cemil BozkirEsensGGZ
Cemil Bozkir
Bijdrage: Uiting van ziekte en hulpzoekgedrag bij niet-westerse migranten

Cemil Bozkir io opgeleid tot SPV+VO (systeemtherapie) en Seksuoloog NVVS. Hij is werkzaam bij EsensGGZ en werkt voor meer dan 90% met cliiënten van “allochtone” afkomst en de rest zijn “autochtone” Nederlanders. 

Migratie maakt van oudsher mensen ziek (naast de verrijking en aanwinst) of op z'n minst kwetsbaarder voor ziektes. Hier spelen zowel cultuurgebonden als migratiegebonden factoren een rol in. Anders dan wat bekend is, zetten deze factoren zich ook bij de nieuwe generatie migranten voort. De invloeden van deze factoren zien we terug in de uiting van hun ziektes, in de ziektebeleving en hun hulpzoekgedrag. Uiteraard komt dit ook bij asielzoekers en vluchtelingen voor, maar zij hebben ook andere problemen dan de andere migranten die zich meer uiten in wat zwaardere psychopathologie. Als je de do's en don’t s van het omgaan met deze mensen en deze problematiek niet goed weet, zouden deze factoren heel gemakkelijk een knelpunt of valkuil kunnen worden, waardoor het hulpverleningsproces moeilijk loopt of zelfs stagneert. Het is echter mogelijk om deze knelpunten om te toveren tot aandachtspunten en zo te zorgen dat het proces beter verloopt naar de tevredenheid van beide partijen. Hoe dit in de praktijk gebracht kan worden, zal op een interactieve manier in deze deelsessie aan de orde komen.

Theo HendrickxExpertisebureau Helse Liefde
Theo Hendrickx
Bijdrage: Beschouwing verscheidenheid, complicatie en begeleiding seksueel geweld migranten

Theo Hendrickx, coördinator Expertisebureau Helse Liefde, is regelmatig betrokken bij mensenhandel waarbij migratie en seksueel geweld een belangrijke rol spelen. Hij is adviseur bij eergerelateerde problemen en coördineert casuïstiek waarbij migratie en seksueel geweld  een rol spelen.

Nederland heeft de afgelopen jaren een veelheid aan migranten gekregen, de meesten met verschillende achtergronden en levensverhalen. De deelsessie ´Migratie en seksueel geweld´ bestaat uit een beschouwing over het probleem van seksueel geweld bij migranten. De beschouwing gaat dieper in op de ontwikkelingen van migratie en achtergronden met seksuele verscheidenheden die een rol spelen in de benadering en begeleiding van slachtoffers. Daarnaast zal er veel aandacht besteed worden aan complicerende factoren, sleutelfactoren die bespreekbaarheid benadelen of bevorderen. Deze praktijkgerichte deelsessie af wordt afgesloten met tips en tools.


 

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

AbSG*
4 punten nascholing JGZ

ABC1
5 punten
(Nascholing cluster 1)

NVvP
4 punten

FGzPt
7 punten

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie - 5 punten
Opleiding - behandeling - 1,5 punt
Opleiding - diagnostiek - 0,5 punt
Opleiding - overige taken - 0,5 punt

SKJ
5 punten
Informeel leren | conferentie

Registerplein
5 punten
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers

Register Vaktherapie
5 punten

LV POH-GGZ
6 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
(Consultatieve psychiatrie, GGZ, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV)

VSR
5 punten

Lerarenregister
5 uren pedagogisch (aanbodcode 00101-05742)


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 mei 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie, thee en een lunchbuffet
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Vooraanstaande sprekers werkzaam in wetenschap en praktijk;
 • Breed geaccrediteerd;
 • Praktijkgericht;
 • Goed bereikbare congreslocatie met OV en auto;
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen;
 • Ontmoet collega's uit heel Nederland en Vlaanderen;
 • Met bewijs van deelname voor kwaliteitsregister / werkgever.


Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!