4 november 2020 - Online scholing

Online congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen

Online congres

Dit congres zal in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden. Vanaf 10 uur op 4 november volgt een hele maand toegang tot deze professionele productie waarin alle presentaties zijn geplaatst. Je kunt gedurende één maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer van 50 % voordeel 

We bieden je bij online congressen de mogelijkheid om een collega gratis te laten deelnemen. Deze collega dient zich wel in te schrijven vóór 4 november en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres. Alle velden dienen te worden ingevuld, maar er zal voor de introducé geen factuur worden verstuurd.

Geen collega? Dan kun je in de plaats daarvan ook gratis jezelf inschrijven voor een ander online congres. Schrijf opnieuw in en vul je eigen naam in bij 2-voor-de-prijs-van-1. We hebben dan alle gegevens om het totale proces zorgvuldig te verzorgen, maar je ontvangt geen nieuwe factuur.

Wil je weten hoe een online congres van inschrijving tot het uitreiken van je bewijs van deelname in de praktijk werkt? Lees dan dit artikel.


Online congres - Psychische problemen bij migranten en vluchtelingen


Startdatum 4 november 2020

Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 3 november 2020

Het online-congres over psychische problemen bij migranten staat dit keer in het teken van de interculturele competenties die je nodig hebt in het werken met deze kwetsbare doelgroep.

Iedereen kan in zijn of haar leven psychische problematiek ervaren. Maar de zorg voor mensen met psychische problemen is niet altijd op iedereen afgestemd. De behandelmethoden, protocollen en richtlijnen gaan nog vaak uit van een autochtoon Nederlandse hulpvrager. Ook in de opleiding van jou als professional is er waarschijnlijk minder aandacht aan migranten issues besteed dan je zou willen. Daarom staat het congres dit keer in het teken van interculturele hulpverleningscompetenties.

Hoe beleven mensen uit niet-westerse culturen geestelijke gezondheid en psychische aandoeningen? Welke taboes zijn er? Hoe maak je een inschatting van de problematiek en de mate waarin cultuur daarin een rol speelt? Hoe maak je contact, houd je contact en zorg je dat dat contact ook tot de gewenste uitkomsten leidt? Hoe snijd je bij mensen met een andere culturele achtergrond gevoelige onderwerpen aan, zoals bijvoorbeeld seksueel geweld of suïcidaliteit? Hoe zorg je dat psycho-educatie ook echt 'aankomt' bij deze mensen?

Op dit online-congres spreken experts uit wetenschap en praktijk over de manier waarop je als hulpverlener cultuursensitieve zorg bij psychische problematiek vorm en inhoud kunt geven.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Deze bij- en nascholingsdag is gericht op hbo- en academisch opgeleide hulpverleners, begeleiders en artsen die in hun werk te maken hebben met psychische problemen bij migranten en vluchtelingen. Denk daarbij aan psychiaters, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers, medewerkers van veiligheidshuizen, vluchtelingenwerk, asielzoekerscentra, creatief therapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, jeugdhulpverleners, gezinsbegeleiders, cliëntbegeleiders in de (L)VB-zorg of de psychiatrie, jeugdbescherming, begeleiders in het onderwijs, (jeugd)verpleegkundigen, jeugdartsen, etc.


Wat leer je?

 • Beleving van geestelijke gezondheid en psychiatrische aandoeningen bij migranten;
 • Superdiverse gezondheidszorg en hoe deze in de praktijk gestalte te geven;
 • Psycho educatie voor mensen met een interculturele achtergrond;
 • De invloed van cultuur op psychische problemen en de benadering daarvan bij migranten en vluchtelingen;
 • Gespreksvoering met mensen met een migratie-achtergrond over GGZ-problematiek;
 • Depressie en suïcidaliteit bij vrouwen en meisjes met een migratie-achtergrond;
 • Werken met slachtoffers van seksueel geweld met een migratie- of vlucht achtergrond en hun gezinnen / families.

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Dr. Carl H.D. Steinmetz [Expats & Immigrants] - Migratie, vlucht en psychopathologie: superdiverse gezondheidszorg in de praktijk

Prof. Dr. Frank Kortmann [Radboud UMC] - De invloed van cultuur op psychische problemen

Jennet Ahbouk MSc. [Praktijk HSN] - Psycho educatie voor mensen met een interculturele achtergrond

Kaveh Bouteh [Pharos] - Gespreksvoering met mensen met een migratie-achtergrond over GGZ-problematiek

Drs. Indra Boedjarath [Care Express] - Depressie en suïcidaliteit

Dr. Murat Can [Forta Groep] - Beleving van geestelijke gezondheid

Theo Hendrickx [Stichting Manna] - Beschouwing verscheidenheid, complicaties en begeleiding van seksueel geweld bij migranten


Wie zijn de sprekers?

Carl H.D. SteinmetzExpats & Immigrants B.V.
Dr. Carl H.D. Steinmetz
Bijdrage: Superdiverse gezondheidszorg in de praktijk

Carl studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Hij richt zich op het bevorderen van tolerantie en rechtvaardigheid vanuit het kennisdomein van de (transculturele) psychologie/ therapie en victimologie vanuit zijn organisatie Expats & Immigrants.

Nederland wordt langzamerhand superdivers (geen meerderheden meer en mensen afkomstig uit verschillende culturen). Dat geldt vooral voor de Randstad en grote steden. Immigranten en vluchtelingen komen bij hulpverleners samen met sleutelfiguren uit hun Grootfamilie om te praten over hun lichamelijke en psychische klachten. Dat doen zij door een ziekteverhaal te vertellen en de bijbehorende culturele verklaring voor die ziekte. In dat ziekteverhaal valt het onderscheid tussen geest en lichaam vaak weg. Enkele concrete praktijk voorbeelden worden voor patiënten uit de populatie immigranten en vluchtelingen uitgewerkt. Tot slot komen concrete handvatten aan bod uit de superdiverse gezondheidspraktijk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de generieke module diversiteit van Akwa.

Jennet AhboukPraktijk HSN
Jennet Ahbouk MSc.
Bijdrage: Psycho educatie? Hoe leg je dát nou uit!

Jennet is forensisch gedragswetenschapper en werkzaam bij Praktijk HSN. Deze organisatie biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Psycho educatie is voor meerdere behandelingen een vast onderdeel. De technische kant van stoornissen en klachten komen aan de orde. Maar hoe leg je trauma uit aan mensen die daar geen enkele beeld bij hebben? Hoe geef je voorlichting over psychische problemen aan mensen die vanuit een ander perspectief kijken naar diezelfde psychische problemen als jij? In dit onderdeel zal er vanuit de praktijk stil worden gestaan bij deze vraagstukken.

Frank KortmannRadboud UMC
Prof. Dr. Frank Kortmann
Bijdrage: De invloed van cultuur op psychische problemen en de benadering daarvan bij migranten en vluchtelingen

Frank studeerde geneeskunde en volgde aansluitend de opleiding tot psychiater. Hij werkte onder andere als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de afdeling Psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen en was associate professor aan de Ethiopia University (Addis Ababa). Hij was zes jaren algemeen directeur en geneesheer-directeur van Pro Persona, waarna hij werd benoemd tot hoogleraar en afdelingshoofd Psychiatrie in het Radboudumc. Vanwege zijn ervaring als docent en praktiserend psychiater in veel niet-westerse landen, droeg Frank in belangrijke mate bij aan de transculturele psychiatrie in Nederland. Momenteel is hij ook werkzaam als psychotherapeut voor allochtone tbs-ers in de Pompekliniek te Nijmegen.

Psychiatrie en psychologie hebben universele, maar ook een cultuurgebonden kanten. Vanwege het universele karakter hebben deze vakken zich in de loop der tijden kunnen ontwikkelen als specialismen met regels, protocollen en richtlijnen voor diagnostiek en behandeling. De cultuur gebonden kanten komen onder andere aan het licht in de manier waarop hulpverlener en cliënt een vertrouwelijke behandelrelatie met elkaar aangaan. Migranten en vluchtelingen kunnen het daar extra moeilijk mee hebben. Door wat ze eerder hebben meegemaakt en door discriminatie kunnen ze grote moeite hebben met hulpverleners uit een andere cultuur te vertrouwen. Ook hun manier waarop ze hun ziektegevoel uiten en het ziektegedrag dat ze vertoont kan anders zijn dan westerse hulpverleners gewend zijn. In de hulpverleningspraktijk dient een hulpverlener daarmee rekening te houden. Doet hij dat niet dan heeft de therapietrouw van de cliënt daar sterk onder te leiden. 

Kaveh BoutehPharos
Kaveh Bouteh
Bijdrage: Gespreksvoering

Kaveh is trainer en adviseur bij Pharos, een landelijke organisatie die zich onder meer bezig houdt met het duurzaam verbeteren van de kwaliteit, effectiviteit en toegankelijkheid van zorg en preventie aan laagopgeleiden, migranten en vluchtelingen. Hij is daarnaast als gastdocent verbonden aan diverse hogescholen en universiteiten en is gespecialiseerd in healthcare and diversity, health literacy en diversiteitsmanagement.

Adequate gespreksvoering met mensen met een migratie-achtergrond vereist specifieke kennis en vaardigheden. Wanneer gesprekken zich richten op GGZ-problematiek, dan wordt het nog belangrijker om hier bewust en zorgvuldig mee om te gaan. Kaveh zal in zijn bijdrage ook de koppeling maken naar concrete praktijkvoorbeelden.

IndraCare Express
Drs. Indra Boedjarath
Bijdrage: Depressie en suïcidaliteit

Indra is werkzaam als psycholoog en psychotherapeut. Haar werk richt zich specifiek op hulpverlening aan allochtonen met als specialisaties: transculturele hulpverlening, genderspecifieke hulpverlening en seksuologie. Op deze vakgebieden publiceerde ze verschillende artikelen. Ook gaf Indra colleges in transculturele hulpverlening aan de Universiteit van Leiden.

Hoe om te gaan met depressie en suïcidaliteit bij vrouwen en meisjes met een migratie-achtergrond? Welke signalen zijn van belang en hoe hier adequaat op te reageren?

Murat CanForta Groep
Dr. Murat Can
Bijdrage: Uiting van ziekte en hulpzoekgedrag bij niet-westerse migranten

Murat Can is gespecialiseerd in interculturele vraagstukken. Hij werkte aanvankelijk als hulpverlener en coördinator allochtonen bij RIAGG-Zuid in Rotterdam en als psychotherapeut en coördinator bij GGZ Midden Brabant. Murat was wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos Instituut en promoveerde in 2010 aan de Universiteit van Tilburg op een grootschalig promotieonderzoek onder allochtonen naar de kwaliteit van leven van migranten, hun psychische klachten en hun beleving van migrant zijn. Over deze onderwerpen publiceert hij veelvuldig en hij heeft inmiddels twee literatuurprijzen op zijn naam staan. Momenteel is Murat behandelaar en manager bij Forta Groep.

Migratie maakt van oudsher mensen ziek (naast de verrijking en aanwinst) of op z'n minst kwetsbaarder voor ziektes. Hier spelen zowel cultuurgebonden als migratiegebonden factoren een rol in. Anders dan wat bekend is, zetten deze factoren zich ook bij de nieuwe generatie migranten voort. De invloeden van deze factoren zien we terug in de uiting van hun ziektes, in de ziektebeleving en hun hulpzoekgedrag. Uiteraard komt dit ook bij asielzoekers en vluchtelingen voor, maar zij hebben ook andere problemen dan de andere migranten die zich meer uiten in wat zwaardere psychopathologie. Als je de do's en don’t s van het omgaan met deze mensen en deze problematiek niet goed weet, zouden deze factoren heel gemakkelijk een knelpunt of valkuil kunnen worden, waardoor het hulpverleningsproces moeilijk loopt of zelfs stagneert. Het is echter mogelijk om deze knelpunten om te toveren tot aandachtspunten en zo te zorgen dat het proces beter verloopt naar de tevredenheid van beide partijen. Hoe dit in de praktijk gebracht kan worden, zal in deze sessie aan de orde komen.

Theo HendrickxExpertisebureau Helse Liefde
Theo Hendrickx
Bijdrage: Beschouwing verscheidenheid, complicatie en begeleiding seksueel geweld migranten

Theo Hendrickx, coördinator Expertisebureau Helse Liefde, is regelmatig betrokken bij mensenhandel waarbij migratie en seksueel geweld een belangrijke rol spelen. Hij is adviseur bij eergerelateerde problemen en coördineert casuïstiek waarbij migratie en seksueel geweld  een rol spelen.

Nederland heeft de afgelopen jaren een veelheid aan migranten gekregen, de meesten met verschillende achtergronden en levensverhalen. De bijdrage ´Migratie en seksueel geweld´ bestaat uit een beschouwing over het probleem van seksueel geweld bij migranten. De beschouwing gaat dieper in op de ontwikkelingen van migratie en achtergronden met seksuele verscheidenheden die een rol spelen in de benadering en begeleiding van slachtoffers. Daarnaast zal er veel aandacht besteed worden aan complicerende factoren, sleutelfactoren die bespreekbaarheid benadelen of bevorderen. Deze praktijkgerichte sessie wordt vervolgens afgesloten met tips en tools.


 

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

AbSG*
4 punten nascholing JGZ

ABC1
5 punten
(Nascholing cluster 1)

NVvP
4 punten

FGzPt
7 punten

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie - 5 punten
Opleiding - behandeling - 1,5 punt
Opleiding - diagnostiek - 0,5 punt
Opleiding - overige taken - 0,5 punt

SKJ
7 punten
Informeel leren | conferentie

Registerplein
5 punten
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers

Register Vaktherapie
5 punten

LV POH-GGZ
6 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
(Consultatieve psychiatrie, GGZ, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV)

VSR
5 punten

Lerarenregister
5 uren pedagogisch (aanbodcode 00101-05742)

Dit online-congres staat voor 7 studieuren. 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Vooraanstaande sprekers werkzaam in wetenschap en praktijk
 • Gevarieerd programma en toegang tot alle bijdragen, een maand lang 
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsregisters
 • Gratis een collega laten deelnemen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!