23 september 2020 - Online scholing

Online congres - Ouder-kind interacties

Online congres

Dit congres zal in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online leeromgeving plaatsvinden. Vanaf 10 uur op 23 september volgt een hele maand toegang tot deze professionele productie waarin alle presentaties zijn geplaatst. Je kunt gedurende één maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer van 50 % voordeel 

We bieden je bij online congressen de mogelijkheid om een collega gratis te laten deelnemen. Deze collega dient zich wel in te schrijven vóór 23 september en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres. Alle velden dienen te worden ingevuld, maar er zal voor de introducé geen factuur worden verstuurd.

Geen collega? Dan kun je in de plaats daarvan ook gratis jezelf inschrijven voor een ander online congres. Schrijf opnieuw in en vul je eigen naam in bij 2-voor-de-prijs-van-1. We hebben dan alle gegevens om het totale proces zorgvuldig te verzorgen, maar je ontvangt geen nieuwe factuur.

Wil je weten hoe een online congres van inschrijving tot het uitreiken van je bewijs van deelname in de praktijk werkt? Lees dan dit artikel.


Online congres - Ouder-kind interacties


Startdatum 23 september 2020

Locatie Online scholing

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 15 augustus 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 21 september 2020

Het online-congres over ouder-kind interacties staat dit keer in het teken van verstoring in de ouder-kind relatie. 

De interactie tussen ouder en kind is voor zowel het welzijn van de ouder, als voor de ontwikkeling van het kind ongelooflijk belangrijk. Onder meer de gehechtheid tussen kind en ouder valt of staat met een gezonde interactie. In de hulpverlening en begeleiding komen we echter vaak situaties tegen waarin de ouder-kind interactie verstoord is. Op dit online-congres zullen experts uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de manieren waarop je als professional van betekenis kunt zijn wanneer het niet goed loopt tussen ouders en hun kinderen. Zaken als gehechtheid, kindermishandeling, toxische stress, het begeleiden van interacties in scheidingssituaties en het doorbreken van intergenerationele overdracht komen daarbij uitgebreid aan de orde. 

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is gericht op hbo- en academisch opgeleide hulpverleners en begeleiders die in hun werk te maken hebben met (verstoorde) ouder-kind interacties. Daarbij kun je denken aan jeugdzorgwerkers, opvoedondersteuners, jeugdbeschermers, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, cliëntbegeleiders, jeugd- en gezinsprofessionals, maatschappelijk werkers, (ortho)pedagogen, psychologen, praktijkondersteuners GGz, GGz-agogen, gezinsmanagers, gedragsdeskundigen, jeugdconsulenten, gezinscoaches, medewerkers van sociale wijkteams, systeemtherapeuten, ouderbegeleiders, etc.


Wat leer je?

 • Ouder-kind interacties en de ontwikkeling van het kind
 • Signaleren van toxische stress en aangrijpingspunten voor preventie en behandeling
 • Omgaan met ouder-kind gerelateerde risico's vanuit hechtingsperspectief
 • Het voeren van kindgesprekken tijdens en na complexe scheidingen
 • De transitie van verstoorde ouder-kind interacties naar kracht bij ouder(s) en kind
 • Intergenerationele overdracht van onveilige gehechtheid
 • Herstel van beschadigd basisvertrouwen
 • Het juridische speelveld rondom de vraag 'goed genoeg' ouderschap

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Introductie

Prof. Dr. Carolien Rieffe [Universiteit Leiden] - Ouder-kind interacties en de ontwikkeling van het kind

Dr. Frans Pijpers [Nederlands Centrum Jeugdgezondheid] - Toxische stress: gevolgen en aangrijpingspunten voor preventie en behandeling

Arno Derkx [Mutsaersstichting] - Ouder-kind gerelateerde risico's vanuit hechtingsperspectief

Robbert Hogenelst [All about people] - Het voeren van kindgesprekken tijdens en na complexe scheidingen

Drs. Regi Melcherts [Strategisch coachen] - De transitie van verstoorde ouder-kind interacties naar kracht bij ouder(s) en kind

Arno Derkx [Mutsaersstichtingl] - Intergenerationele overdracht van onveilige gehechtheid

Mr. Lydia Janssen [Zelfstandig adviseur] - Het juridische speelveld rondom de vraag 'goed genoeg' ouderschap


Wie zijn de sprekers?

Carolien RieffeUniversiteit Leiden
Prof. Dr. Carolien Rieffe
Bijdrage: Ouder-kind interacties en de ontwikkeling van het kind

Carolien is hoogleraar (Ontwikkelingspsychologie, Universiteit Leiden; Honorary Professor ULC, Londen) op het gebied van sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen en jongeren met communicatieve beperkingen, zoals autisme, gehoorverlies, of een taalontwikkelingsstoornis. In haar onderzoekslab (www.focusonemotions.nl) wordt vooral onderzocht wat het effect is van toegang tot de sociale wereld op de emotionele ontwikkeling, en hoe dit dan weer het sociaal functioneren beïnvloedt. 

In de ontwikkeling van het kind speelt de ouder-kind interactie een belangrijke rol. Een groot aspect binnen deze ouder-kind interactie is de sensitieve houding van de ouder naar het kind toe. Carolien zal in deze inleidende presentatie nader ingaan op de ouder-kind interactie in relatie tot de ontwikkeling van het kind. Wat zegt wetenschappelijk onderzoek hierover en wat is belangrijk om in de praktijk mee te nemen?

Frans PijpersNederlands Centrum Jeugdgezondheid
Dr. Frans Pijpers
Bijdrage: Toxische stress: gevolgen en aangrijpingspunten voor preventie

Frans heeft een achtergrond als huisarts, jeugdarts bij GGD West-Brabant, onderzoeker aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en hoofd implementatie, training en opleiding bij TNO Kwaliteit van Leven. Ook was hij hoofd jeugdgezondheidszorg en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) bij GGD West-Brabant en hoofd JGZ bij GGD Amsterdam. Frans ontving in 2016 de Dr. A.J. Swaakprijs voor zijn werk en inzet voor de gezonde ontwikkeling  van het kind. Momenteel is hij werkzaam als adviseur voor het onderwerp Early Life Stress. 

Toxische stress vergroot de kans op psychische en lichamelijke ziekten aanzienlijk. Toxische stress tijdens het opgroeien beïnvloedt de ontwikkeling van hersenen én lichaam negatief. Vooral in kwetsbare perioden zoals de eerste 1000 dagen na de conceptie en in de adolescentie, zijn de hersenen erg gevoelig voor externe invloeden. In deze interactieve presentatie zal besproken worden wat toxische stress is, hoe deze te signaleren is en wat aangrijpingspunten zijn voor preventie en behandeling.

Arno Derikx congres hechtingsproblematiek 2015Mutsaersstichting - Plinthos
Arno Derikx
Bijdrage: Ouder-kind, kansen en risico's gerelateerd aan gehechtheid

Arno is contextueel en systemisch opgeleid en is gespecialiseerd in de begeleiding van professionals binnen diverse hulpverleningsvormen waaronder ambulante- en residentiële pleegzorg. Arno is werkzaam bij Hoeve de Kaolder als coach voor medewerkers van de Mutsaersstichting.

Gehechtheid is inherent aan het gegeven dat een zoogdier van volwassen zoogdieren afhankelijk is om te kunnen overleven. Het is geen keuze, geen besluit dat wel of niet genomen kan worden, maar een must. Verbindingsverlangen is er altijd, waarbij het kind alles in het werk stelt om de volwassene aan zich te doen hechten. Super fijn als dat lukt en als een op de vijf interacties slaagt, dan is dat al voldoende om te komen tot veilige gehechtheid. Wat is de rol van ouders, waar zitten de risico's en kansen en hoe hier vervolgens mee om te gaan?

Tijdens zijn tweede bijdrage gaat Arno in op het begrip intergenerationele overdracht, dat wordt uitgelegd vanuit onveilige hechting. Zowel met betrekking tot uiterst onvoorspelbare gezinscontexten als emotioneel verwaarlozende gezinssituaties. Arno zal handvatten geven, hoe je het getraumatiseerd basisvertrouwen kunt herstellen en daarmee intergenerationele herhalingen waar mogelijk voorkomen kunnen worden.

Robbert HogenelstAll about people
Robbert Hogenelst
Bijdrage: Kindgesprekken en complexe scheidingen

Robbert behoort tot de meest ervaren mediators van Nederland. Hij verzorgt jaarlijks circa 200 mediations, waaronder zeer ingewikkelde zaken via de rechtbank en kinderhulp-verleningsinstanties. Hij gaat daarbij op zoek naar de juiste balans, waarbij het belang van de kinderen voorop staat. Robbert voert regelmatig kind-gesprekken, is hiervoor opgeleid door Villa Pinedo en traint nu zelf ook mediators in het voeren van kind-gesprekken. Daarnaast verzorgt Robbert de opleiding tot mediator en beoordeeld hij nieuwe mediators in het kader van toelating tot het nationale kwaliteitsregister mediators. 

Robbert gaat in deze praktijkgerichte presentatie in op het voeren van kindgesprekken tijdens en na complexe scheidingen, gekoppeld aan een (directieve) opstelling naar de ouders gericht op hun verantwoordelijkheid naar het kind. 

Regi MelchertsStrategisch Coachen Groep
Drs. Regi Melcherts
Bijdrage: Ouderschap in de winnaarsdriehoek: van verstoring naar kracht

Regi is voormalig topjudoka, ondernemer, topcoach en internationaal docent. Zijn focus is gericht op persoonlijk leiderschap, coaching en organisatiegroei. Hij is gespecialiseerd in het oplossen van complexe geëscaleerde conflicten. Regi is onder meer als docent verbonden aan de SSR en heeft rechters intensief opgeleid in conflictcoaching. Hij is erkend docent-intervisiebegeleider bij de vFAS en is eveneens verbonden aan de VVCP. Regi heeft uitgebreide ervaring in ouderschapsonderzoeken en complexe overlegscheiden. Hij is een meester in het inspireren met de focus en spirit van een topsporter.

Er zijn talloze redenen die tot verstoringen kunnen leiden in ouder-kind relaties. De afgelopen tientallen jaren is enorm veel kennis en expertise opgebouwd in het professionele werkveld over de oorzaken en ‘symptomen’ van dergelijke verstoringen. Een diepgaand begrip bij professionals is essentieel om de juiste interventies en begeleiding te kiezen om de gezin- en ontwikkelingsproblematieken opgelost of beheersbaar te krijgen. De uitdaging naar de toekomst voor de professional ligt naar de toekomst niet zozeer in meer kennis verwerven van de oorzaken en symptomen van verstoorde ouder-kindrelaties. Hiervoor heeft het werkveld de wet van de verminderende meerwaarde te respecteren. Waar die uitdaging voor de toekomst wel ligt, is professionals die tools en vaardigheden te leren dat zij succesvol ouders begeleiden in het verbeteren van hun: 

 • Zelfinzicht | Wie ben ik als ouder?
 • Leiderschapsvaardigheden | Hoe kan ik mijzelf leiden naar een positieve gezonde ouder-kindrelatie?
 • Communicatievaardigheden| Hoe kan ik (op)voedend communiceren?

Regi Melcherts geeft aan de hand van ‘ouderschap in de winnaarsdriehoek’ een praktische visie op de begeleiding van ouders die worstelen met verstoringen in hun ouder-kind relaties. In zijn visie staan groei en ontwikkeling van de ouders centraal op weg naar krachtig en liefdevol ouderschap. En dat is wat hij ieder kind gunt.

Mr. Lydia JanssenZelfstandig adviseur
Mr. Lydia Janssen
Bijdrage: De juridische invalshoek rondom 'goed-genoeg-ouderschap'

Lydia is jurist, zelfstandig adviseur en opleider, gespecialiseerd in recht, (jeugd)zorg en welzijn. Zij heeft in opdracht van het ministerie de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontworpen. Lydia heeft ruime werkervaring op het gebied van privacyreglementen, ouderschap en gezag, dossiervorming, beroepsgeheim en juridische aspecten van de (jeugd)zorg en incidentenonderzoek. Zij is auteur van diverse brochures en boeken over recht en zorg.

In deze bijdrage wordt het thema 'goed genoeg ouderschap' verkend vanuit de juridische invalshoek. Aan de orde komen vragen zoals: Wat is goed genoeg ouderschap? Welke mogelijkheden zijn er om ‘goed genoeg ouderschap’ te stimuleren en wat te denken van de creatieve drang-mogelijkheden die de laatste jaren worden bedacht? Welke juridische instrumenten zijn er als  het ouderschap niet goed genoeg is en welke voorwaarden gelden er dan? En is acceptatie van hulp voldoende om weer ‘goed genoeg’ ouder te zijn? Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

SKJ
7 punten

Registerplein
5 punten
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers

NIP K&J/NVO-OG
5 punten herregistratie
1,5 punten opleiding - behandeling
0,5 punt opleiding - diagnostiek
0,5 punt opleiding - overige taken

AbSg
4 punten

VSR
5 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
GGZ, jeugdverpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV

LV POH-GGZ
5 punten

Register Vaktherapie
5 punten

Dit online-congres staat voor 7 studieuren. 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 15 augustus 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Ouders Centraal, dan neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Zeer deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Vanaf 23 september een maand lang toegang tot alle inhoud van het online-congres
 • Geaccrediteerd door relevante beroepsregisters
 • Achteraf: bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten
 • Gratis een collega laten deelnemen of zelf gratis inschrijven voor een tweede online-congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!