7 oktober 2020 - Online scholing

Online congres - Seksueel geweld

Verlengde inschrijving

Dit online congres is van start gegaan op 7 oktober 2020 en eindigt op 7 november 2020. Inschrijven is nog mogelijk tot 30 oktober 2020.

Let op: ook wanneer je later inschrijft, eindigt het proces op 7 november 2020 (dus let op je planning!). Je kunt gedurende deze periode zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer nog van 50 % voordeel.


Online congres - Seksueel geweld


Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Beschikbaar tot 30 oktober 2020

Het online-congres over seksueel geweld staat dit keer in het teken van werken met slachtoffers en plegers.

Seksueel geweld komt relatief vaak voor. Jaarlijks worden 100.000 kinderen, jongeren en volwassenen slachtoffer van seksueel geweld. Aanranding, verkrachting en seksueel misbruik hebben diepe impact op het bestaan van slachtoffers, maar ook van hun naasten. Bovendien vindt een groot deel van het seksueel geweld plaats binnen de familie en het gezin. Slachtoffers hebben te maken met de psychologische, maar ook de medische en sociale gevolgen van hun slachtofferschap. Niet zelden is er ook sprake van herhaald slachtofferschap. Dat kan zo zijn omdat het geweld zelf zich herhaalt of chronisch is, maar bijvoorbeeld ook doordat beelden van het geweld kunnen circuleren op het internet.

Ook voor plegers heeft seksueel geweld gevolgen. Denk daarbij aan vervolging, detentie, het wegvallen van vrienden en familie, verstoting uit een gemeenschap, het uiteenvallen van diens gezin en een scala aan psychologische problemen die oorzaak dan wel gevolg zijn van het gepleegde geweld. Daarnaast heeft seksueel geweld binnen gezinnen, families, scholen en gemeenschappen ook impact op deze sociale verbanden en hoe mensen zich daarbinnen tot elkaar verhouden.

Het werken met slachtoffers en daders van seksueel geweld is voor hulpverleners, artsen en andere professionals in zorg, welzijn en onderwijs een buitengewoon complexe en delicate aangelegenheid die vaak handelingsverlegenheid oproept.

Via dit online-congres over seksueel geweld zullen vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk uitvoerig stilstaan bij de hulpverlening rondom deze gevoelige en beladen problematiek.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Het online-congres over seksueel geweld is bedoeld voor professionals die in de praktijk te maken hebben met slachtoffers en daders van seksueel geweld.

Te denken valt aan:

 • (Gz-)psychologen
 • Orthopedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Gezinsbegeleiders
 • Jeugdartsen / bedrijfsartsen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • POH-GGz
 • Sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten GGz
 • Vaktherapeuten
 • Seksuologen
 • Maatschappelijk werkers
 • Jongerenwerkers

Werk- en denkniveau: hbo/academisch


Wat leer je?

 • Slachtoffers en daders van seksuele delicten en de kans op recidive
 • Gender, seksualiteit en seksueel geweld bij migranten
 • Het voeren van taxatiegesprekken bij (een vermoeden van) seksueel misbruik
 • Uitingsvormen van digitale zedendelicten en de professionele omgang daarmee
 • Signalering en behandeling van jongens die slachtoffer zijn van seksueel geweld
 • Seksueel geweld bij mensen met een LVB: van signalering naar behandelingsperspectieven
 • De invloed van seksueel trauma bij een ouder op de seksuele opvoeding van hun kinderen

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Prof. Dr. Jan Hendriks [Vrije Universiteit Amsterdam] - (Jeugdige) zedendelinquenten: slachtoffers en daders

Dr. Marijke Naezer  [Marijkenaezer.nl] - Ouderschap na seksuele kindermishandeling

Drs. Indra Boedjarath [Care Express] - Gender, seksualiteit en seksueel geweld bij migranten

Drs. Aafke Scharloo [Zelfstandig klinisch psycholoog] - Het voeren van taxatiegesprekken

Jacqueline Kleijer [Bureau Jeugd & Media] - Online seksueel misbruik

Drs. Rik Knipschild [Karakter Kinder- en jeugdpsychiatrie] - Jongens als slachtoffer van seksueel geweld

Drs. Daphne Kemner [Prinsenstichting] - Seksueel geweld bij mensen met een licht verstandelijke beperking


Wie zijn de sprekers?

Jan HendriksVrije Universiteit Amsterdam
Prof. Dr. Jan Hendriks
Bijdrage: (Jeugdige) zedendelinquenten: slachtoffers en daders

Jan Hendriks is sociaal pedagoog en ontwikkelingspsycholoog. Sinds 1993 publiceert hij over (jeugd)criminaliteit, in het bijzonder over jeugdige zedendelinquenten. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit (VU) op het proefschrift Jeugdige zedendelinquenten; een studie naar subtypen en recidive. Als lid van Nederlandse Studiegroep naar Meisjes- en Vrouwencriminaliteit schreef hij verschillende artikelen over meisjescriminaliteit en meisjes als zedendelinquent. Daarnaast gaat zijn specifieke wetenschappelijke belangstelling uit naar (strafrechtelijke) interventies voor jeugdigen. Jan is werkzaam als klinisch psycholoog bij De Waag, bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogische Diagnostiek en Behandeling aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie aan de VU. 

In deze bijdrage zal het gaan om slachtoffers en daders van seksuele delicten. Voor sommige daders geldt dat zij zelf slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. Bij verreweg de meeste mannelijke daders is dit echter niet het geval. Bij vrouwelijke zedendaders wordt relatief meer eigen slachtofferschap waargenomen. Daderschap wordt bepaald door vele factoren, waar slachtofferschap er slechts 1 van is. Daders van seksuele delicten kunnen vervolgens weer als slachtoffers beschouwd wanneer de naaste omgeving/de buurt/de samenleving zich tegen hen keert. Deze reactie vanuit de (naaste) omgeving vergroot de kans op recidive.

Marijke NaezerMarijke Naezer
Dr. Marijke Naezer
Bijdrage: De impact van seksuele kindermishandeling op ouderschap

Marijke Naezer is cultureel antropoloog en genderstudies-wetenschapper, gespecialiseerd in de thema’s gender, diversiteit en seksualiteit. Ze doet onderzoek, adviseert, en schrijft en spreekt voor uiteenlopende doelgroepen over thema’s als jongeren en seksualiteit op sociale media, online en offline seksueel geweld, en de lange termijn gevolgen van seksuele kindermishandeling. Ze heeft bijvoorbeeld lezingen verzorgd voor ouders, jongeren en professionals uit de jeugdzorg en het onderwijs, het jongerenwerk, politie en justitie, de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek, de non-profit sector en de activistische sector. Ook is ze actief via de media en werkt ze mee aan creatieve producties zoals documentaires.

Iedereen die te maken heeft gehad met seksuele kindermishandeling beleeft de gevolgen hiervan op zijn of haar eigen wijze. In verschillende levensfasen zal iemand zich er steeds weer toe moeten verhouden, ook in de periode van mogelijk (naderend) ouderschap. Marijke Naezer zal in haar bijdrage de kennis en inzichten delen die voortkwamen uit haar eigen onderzoek naar de invloed van seksueel misbruik in het verleden op ouderschap in het latere leven. Voor dit onderzoek analyseerde zij de ervaringen van 26 ouders, zowel vaders als moeders, die zelf in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. In de presentatie bespreekt Marijke hoe deze ouders verschillende aspecten van het ouderschap ervaren: de keus om vader of moeder te worden; de emotionele, fysieke en seksuele opvoeding van kinderen; de rol die geweld speelt in de opvoeding; en helpende factoren. Ook gaat ze in op de vraag welke verschillen er bestaan tussen de ervaringen van vaders en die van moeders.

IndraCare Express
Drs. Indra Boedjarath
Bijdrage: Seksualiteit en migranten

Indra is werkzaam als psycholoog en psychotherapeut. Haar werk richt zich specifiek op hulpverlening aan allochtonen met als specialisaties: transculturele hulpverlening, genderspecifieke hulpverlening en seksuologie. Op deze vakgebieden publiceerde ze verschillende artikelen. Ook gaf Indra colleges in transculturele hulpverlening aan de Universiteit van Leiden.

Indra zal het onderwerp seksueel geweld benaderen vanuit migrantenperspectief. Wat weten we over gender, seksualiteit en seksueel geweld bij migrantengroepen en hoe hierop adequaat te reageren in de rol van professional?

Jacqueline KleijerBureau Jeugd & Media
Jacqueline Kleijer
Bijdrage: "Nee hoor, dat doet mijn kind niet"

Jacqueline Kleijer is opgeleid tot therapeutisch (jeugd) hulpverlener en intensief ambulant gezinsbegeleider. Zij heeft ruime expertise op het vlak van afhankelijkheidsrelaties, waaronder de (online-) loverboyproblematiek. Jacqueline ontwikkelde het stappenplan sexting voor scholen en introduceerde daarin de differentiatie shamesexting bij het begrip sexting. Zij werkt vanuit een contextuele en systemische basis, heeft ervaring met culturele diversiteit, jongensprostitutie, exposing, grooming, shamesexting en was de afgelopen jaren werkzaam als therapeutisch hulpverlener voor meiden en jongens van 12 t/m 23 jaar bij Pretty Woman in Utrecht. Momenteel is Jacqueline verbonden aan Bureau Jeugd & Media en werkt aan een handboek over online seksueel misbruik. 

Online seksueel misbruik is iets dat je overkomt, het is niet iets dat je kiest. En toch hebben slachtoffers van online seksueel misbruik veel te maken met victimblaming. “Hoe heb je zo dom kunnen zijn?”  Juist die benadering zorgt ervoor dat kinderen liever niet over online seksualiteit praten. Met alle gevolgen van dien. Hoe werk je op een positieve manier preventief met kinderen, jongeren en ouders aangaande dit onderwerp? Waar let je op? Hoe werkt dat eigenlijk die online misleiding? En wat kun je ertegen doen? Wat zeg je wel, zodat je nooit meer zegt: “Hoe heb je zo dom kunnen zijn.” In deze presentatie komen de volgende begrippen ter sprake: shamesexting, grooming, exposing en sextortion.

Aafke ScharlooZelfstandig klinisch psycholoog
Drs. Aafke Scharloo
Bijdrage: Het voeren van taxatiegesprekken na (het vermoeden van) seksueel misbruik

Aafke Scharloo is zelfstandig gevestigd klinisch psycholoog met specialistische expertise in diagnostiek en behandeling na seksueel misbruik, mishandeling en trauma. Ze is gespecialiseerd in de hulpverlening van mensen met een verstandelijke beperking. Naast diagnostiek en behandeling van seksueel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen, jongeren en volwassenen en adviseert ze instellingen, therapeuten, ouders en jongeren zelf in het omgaan met deze problematiek. Ze is co-auteur van het boek: SOS; Snelle Opvang na Seksueel Misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is ze lid van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. De Taskforce jaagt in opdracht van de ministeries van V&J en VWS (de uitvoering van) beleid op het gebied van misbruik en mishandeling aan. Aafke is tevens opgeleid tot APSAC Forensisch Interviewer en heeft jarenlange ervaring in het voeren van deze gesprekken zowel in het hulpverleningskader als in het justitiekader en het trainen van deze gesprekstechniek en het superviseren van hulpverleners en politiemensen hierbij.

Aafke laat in deze sessie zien hoe taxatiegesprekken op systematische wijze meer helderheid kunnen geven over vage signalen die zouden kunnen wijzen op seksueel misbruik. 

Rik KnipschildKarakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Drs. Rik Knipschild
Bijdrage: Jongens als slachtoffer van seksueel misbruik

Rik Knipschild is GZ-psycholoog en Psychotraumatherapeut NtVP bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en werkt in de functie van behandelcoördinator op een crisisafdeling. Naast zijn klinische werkzaamheden heeft hij een Fellowship aanstelling vanuit ZonMw. In deze functie verricht hij onderzoek naar de effectiviteit van verschillende behandelprogramma’s die als doel hebben het verminderen van posttraumatische stress bij kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling, geweld en/of misbruik. Verder maakt hij deel uit van de erkenningscommissie effectieve jeugdinterventies van het NJI, is hij bestuurslid van de Vereniging EMDR Nederland en redactielid van het tijdschrift GZ-psychologie.  

Rik Knipschild legt in deze bijdrage de focus op jongens als slachtoffer van seksueel geweld: signalering, behandeling en gevolgen op latere leeftijd. 

Daphne KemnerPrinsenstichting
Drs. Daphne Kemner
Bijdrage: LVB en seksueel geweld

Daphne is orthopedagoog-seksuoloog NVVS en sinds 1998 werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast seksuologische behandeling en het ondersteunen en adviseren van professionals, geeft zij regelmatig scholing over seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking onder andere in de zorg en onderwijs. Verder werkt zij als consulent voor het CCE en is actief lid van het landelijk netwerk voor seksuologen (L)VB.

Seksueel geweld bij mensen met een LVB: van signalering naar behandelingsperspectieven. Dit vormt de rode draad in de deelsessie onder leiding van Daphne Kemner.

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Accreditatie

FGzPt
7 punten

NIP K&J/NVO-OG
5 punten herregistratie
1 punt opleiding - behandeling
1 punt opleiding - diagnostiek
0,5 punt opleiding - overig

Registerplein
5 punten
Cliëntondersteuners, GGZ-agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers

AbSg* (KNMG/GAIA)
4 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten
GGZ, jeugdverpleegkunde, justitiële verpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV

VSR
5 punten

LV POH-GGZ
5 punten

Register Vaktherapie
5 punten

SKJ
7 punten

* De door AbSG toegekende punten gelden op basis van de 25%-regeling ook voor andere medische specialismen die onder KNMG/GAIA vallen.

Dit online-congres staat voor 7 studieuren. 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 45,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Vanaf 7 oktober een maand lang toegang tot alle bijdragen
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Breed geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Gratis een collega laten deelnemen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!