28 mei 2020 - Eindhoven

Congres - Psychiatrie in de samenleving

Congres - Psychiatrie in de samenleving


Startdatum 28 mei 2020

Aanvangstijd 10:00 uur

Eindtijd 16:30 uur

Locatie Pullman Cocagne - Eindhoven

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 maart 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 27 mei 2020

Max. aantal deelnemers 350

Het congres over de relatie tussen psychiatrie en samenleving vindt plaats in Eindhoven.

De psychiatrie is in de loop van de afgelopen jaren steeds meer midden in de samenleving komen te staan. Mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen vaker in de wijk. De centrale gedachte is dat mensen met psychiatrische problemen niet geholpen zijn met een bestaan aan de rand van de samenleving, maar een volwaardige plek in onze maatschappij verdienen. In de praktijk is dat echter niet altijd even eenvoudig. Zo brengt een diagnose (die vaak nodig is om toegang te krijgen tot zorg en begeleiding) ook vaak stigma met zich mee. Er wordt daarnaast een beroep gedaan op de tolerantie van de samenleving. Maar wat kun je daar in de praktijk reëel gezien van verwachten? Daarnaast is de GGz inmiddels - of we dat nou leuk vinden of niet - een markt. Daardoor wordt ook de vraag welke zorg betaalbaar is belangrijk. Met andere woorden: hoe kun je met beperkte middelen toch verantwoorde zorg bieden?

Deze en andere vragen staan centraal op het congres over psychiatrie in de samenleving.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo en academisch opgeleide hulpverleners, managers en beleidsmakers die binnen hun werk met deze complexe problematiek te maken hebben. Daarbij valt te denken aan: psychiaters, GGz-psychologen, (sociaal-)(psychiatrisch) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten GGz, sociotherapeuten, vaktherapeuten, medewerkers sociaal beheer van woningcorporaties, wmo-consulenten, medewerkers van sociale wijkteams, beleidsambtenaren sociaal domein, etc.


Wat leer je?

 • De verergering van psychische aandoeningen door stigma en de preventie daarvan
 • Tolerantie en rechtvaardigheid in relatie tot GGz-problematiek
 • De ontwikkeling van een duurzame GGz in de samenleving
 • Sociale psychiatrie en de link naar ontangsten in de praktijk
 • Belangrijke elementen in de praktische ondersteuning aan mensen met een GGZ problematiek
 • Machine learning en de klinische relevantie voor predictievraagstukken 
 • Westerse normen in de GGz en het werken met migranten

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Prof. Dr. Jan Derksen [Radboud Universiteit Nijmegen] - Voorkom de etikettenregen

11.00 uur Dr. Carl H.D. Steinmetz [Expats & Immigrants B.V.] - Over tolerantie en rechtvaardigheid

11.45 uur Pauze

12.15 uur Prof. Dr. Patrick Jeurissen [Radboud Universiteit Nijmegen] - Een duurzame GGZ? Wat en hoe?

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessieronde 1

Deelsessie 1A Drs. Stef Linsen [Psychotherapie en Psychiatrie Expertise] - Ontangsten

Deelsessie 1B Gerard Lohuis [Buurtzorg T-Groningen] - High performance in de GGZ

15.00 uur Pauze

15.30 uur Deelsessieronde 2

Deelsessie 2A Dr. Joran Lokkerbol [Trimbos Instituut] - Machine Learning voor klinisch relevante predictievraagstukken

Deelsessie 2B Jennet Ahbouk MSc. [Praktijk HSN] - Westerse normen in de geestelijke gezondheidszorg

16.30 uur Afsluiting

17.00 uur Einde


Wie zijn de sprekers?

Jan DerksenRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Jan Derksen
Bijdrage: De etikettenregen

Jan Derksen is emeritus hoogleraar Klinische Psychologie en praktiserend klinisch psycholoog. Hij is opgeleid in de psychoanalyse en in de cognitieve gedragstherapie. Behalve psychologie studeerde hij sociologie, journalistiek, filosofie en rondde een master af in de psychofarmacologie. Hij was en is actief op het terrein van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen, van psychologische tests, van cognitieve en emotionele intelligentie. Jan is gespecialiseerd in kortdurende psychodynamische psychotherapie en werkt 41 jaar in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij publiceerde een veertigtal boeken waaronder recentelijk een boek ter preventie van psychische aandoeningen en meer dan 200 artikelen.  

Psychiatrie in relatie tot het voorkomen van etikettenregen vormt de rode draad in de bijdrage onder leiding van Jan Derksen. Stigma kan de impact van een psychische aandoening verergeren. Hoe hiermee om te gaan? ADHD, autisme, pddnos, narcisme, we hebben al deze en wellicht nog veel meer etiketten in ons taalgebruik geïntegreerd. Maar wat betekent dit voor onze gezondheid, meer specifiek voor onze identiteit? Worden we hier sterker door of vooral zieker van?   
 

Carl H.D. SteinmetzExpats & Immigrants B.V.
Dr. Carl H.D. Steinmetz
Bijdrage: Tolerantie en rechtvaardigheid in de superdiverse GGZ

Carl studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Hij richt zich op het bevorderen van tolerantie en rechtvaardigheid vanuit het kennisdomein van de (transculturele) psychologie/ therapie en victimologie vanuit zijn organisatie Expats & Immigrants.

Vanuit het perspectief van de niet-westerse gezondheidszorg wordt de ggz-definitie van zorg onder de loep genomen. Concreet staat daarbij het holisme en collectivisme centraal. Maar ook begrippen als vergeving en verzoening, empathie, mindreading en de cirkel van sympathie. Daarnaast wordt een centrale plaats ingeruimd voor ervaringen van patiënten met uitsluiting, discriminatie en ervaringen van machteloosheid in hun contacten met ‘witte’ hulpverleners. Aan bod komen mogelijke oplossingen, zoals het introduceren van ‘all-inclusive multiculturalisme’ in ggz-organisaties en andere werkwijzen in de ggz.

Patrick JeurissenRadboud UMC
Prof. Dr. Patrick Jeurissen
Bijdrage: Een duurzame GGZ? Wat en hoe?

Patrick Jeurissen is hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg. Ook werkt hij als wetenschappelijk adviseur voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is een expert in het ontwerpen en implementeren van beleid dat aandacht besteedt aan duurzaamheid en betaalbaarheid van gezondheidszorg.

In het GGZ-stelsel is er de afgelopen tien jaar meer veranderd dan in de decennia daarvoor. Nog steeds is er veel turbulentie. GGZ stond, staat en blijft in het middelpunt van de maatschappelijke aandacht staan. Wat kunnen we leren van de ervaringen uit de achter ons liggende periode (Zvw, Wlz, jeugd-ggz, eigen bijdragen)? Welke vraagstukken liggen nu nog voor ons (verwarde personen, participatie, e-health en nieuwe therapieën, betaalbaarheid)? Hoe kan dit alles houdbaar en betaalbaar blijven en werken voor cliënten? Een tour de horizon.

Stef LinsenPsychotherapie en Psychiatrie Expertise
Drs. Stef Linsen
Bijdrage: Psychiatrie en ontangsten

Stef Linsen werkt als psychiater en psychotherapeut. Hij werkt(e) in dienstverband e/o freelance basis met adolescenten, ouderen en volwassenen in diverse instituten ((poliklinisch en dagbehandeling), een tbs-kliniek, een instituut voor mensen met een verstandelijke beperking en in eigen praktijk (met leerpsychotherapie aan psychiaters in opleiding). Hij schrijft/  blogt/ vlogt voor partners van mensen met depressie of psychose gevoeligheid op zijn website en YouTube.

In deze deelsessie slaat Stef Linsen de brug vanuit de sociale psychiatrie naar het fenomeen ontangsten. Welke knelpunten spelen er in de praktijk, wat komt (on)terecht op het bordje van de GGZ terecht en wat kunnen we hiermee? 

Gerard LohuisBuurtzorg T - Groningen
Gerard Lohuis
Bijdrage: High performance in de GGZ

Gerard is werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij BuurtzorgT Groningen en richt zich vooral op de sociale psychiatrie, dubbele diagnoses en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is hij trainer, docent en opleider aan de Hanzehogeschool en redacteur van het tijdschrift Sociale Psychiatrie. Hij is nauw betrokken geweest bij het opzetten van een ambulant crisisteam in Groningen en het project Vangnet & Advies op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg gaat uit van persoonlijke diagnostiek en betekenisgeving. Vanuit wederkerigheid en goed contact worden krachten aangeboord om complexe problematieken aan te pakken. Deze  bijdrage helpt deelnemers om beter aan te leren sluiten bij wat een cliënt daadwerkelijk nodig heeft en hoe de cliënt zichzelf beter kan leren begrijpen. Een krachtgerichte benadering staat primair.

Joran LokkerbolTrimbos Instituut
Dr. Joran Lokkerbol
Bijdrage: De belofte van Machine Learning in het verbeteren van de kwaliteit van zorg

Joran Lokkerbol studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam bij het Trimbos-instituut, waar hij zich toelegt op het evalueren van de kosteneffectiviteit van zorg in de ggz. Joran promoveerde in 2015 op het proefschrift Rationalization of Innovation: The Role of Health Economic Evaluation in improving the efficiency of mental health care. Naast zijn positie als hoofd van het Centrum voor Economische Evaluatie werkt hij als post-doc bij het UMCG, waar hij onderzoek doet naar de doelmatigheid van de ggz in Noord-Nederland. Hij specialiseerde zich een jaar aan Harvard (Boston, US) en MIT in machine learning: het achterhalen welke behandeling het beste gegeven kan worden aan welke groep patiënten. Met deze kennis kan de effectiviteit, kwaliteit en betaalbaarheid van behandelingen voor mensen met angst en depressie in de GGZ worden vergroot.

Machine Learning is in korte tijd zeer populair geworden, waarbij enerzijds wordt gedacht dat het een enorme potentie heeft in het verbeteren van zorg, en anderzijds wordt gevreesd voor de ethische kwesties die eruit voort kunnen komen. Een constructieve discussie over de manieren waarop machine learning wel of niet gebruikt kan worden om de zorg te verbeteren, kan alleen gevoerd worden wanneer we goed begrijpen wat machine learning precies is. Maar dit begrip ontbreekt vaak. Deze deelsessie staat stil bij wat machine learning precies is, welke vraagstukken er mee worden opgelost, en op welke manieren het zou kunnen bijdragen aan meer persoonsgerichte, effectieve en doelmatige zorg.

Jennet AhboukPraktijk HSN
Jennet Ahbouk MSc.
Bijdrage: Westerse normen in de geestelijke gezondheidszorg

Jennet is forensisch gedragswetenschapper en werkzaam bij Praktijk HSN. Deze organisatie biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Jennet gaat in deze deelsessie in op de hiaten in de GGZ-hulpverlening aan niet-westerse mensen met een GGZ-hulpvraag. Welke westerse normen gelden in de geestelijke gezondheidszorg en hoe kan een reguliere behandeling gericht op klachten- en problemenreductie de niet westerse doelgroep gestalte krijgen?

Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie
Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problematiek en het begeleiden van gezinnen met complexe problematiek. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE) en verzorgde gastcolleges in Nederland en België. Guus volgde een variëteit aan opleidingen op het gebied van agogiek, rechtswetenschappen, management en kwaliteitszorg en heeft meer dan 20 jaar ervaring in leidinggevende- en beleidsfuncties opgedaan. 


Accreditatie

NVvP
4 punten

FGzPt
7 punten

NIP K&J/NVO-OG
In behandeling

Kwalteitsregister V&V
5 punten
Consultatieve psychiatrie, GGZ, jeugdverpleegkunde, justitiële verpleegkunde, SPV

VSR
5 punten

Register vaktherapie
5 punten

Registerplein
5 punten
Cliëntondersteuners, GGZ agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers

SKJ
5 punten
 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW wanneer je je inschrijft vóór 01 maart 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.


Alle voordelen op een rij

 • Zeer deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Keuze uit meerdere relevante deelsessies
 • Congreslocatie gemakkelijk bereikbaar met de trein en de auto
 • Parkeren tegen gereduceerd tarief op het terrein van de congreslocatie
 • Geaccrediteerd door relevante beroepsregisters
 • Programma, schrijfmaterialen, lunch, koffie, thee en lekkernijen inbegrepen
 • Bewijs van deelname en beschikbare hand-outs worden achteraf toegezonden per e-mail

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!