28 mei 2020 - Online scholing

Webinar - Psychiatrie in de samenleving

Van congres naar webinar

De overheid heeft in verband met de uitbraak van het coronavirus alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden. Daarom zal dit congres in een exclusief voor deelnemers toegankelijke online omgeving doorgang gaan vinden. Verder willen we jou en je organisatie in deze moeilijke tijden graag steunen. We hebben ervoor gekozen om dat te doen door je de mogelijkheid te bieden om een collega naar keuze gratis te laten deelnemen, terwijl ook de kortingsopties blijven gelden. Deze collega dient zich dan wel nog in te schijven en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit webinar. Je krijgt een maand toegang tot de online leeromgeving waarin de bijdragen geplaatst worden. Dus niet in één dag urenlang naar een scherm kijken, maar gedurende een maand zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen bekijkt.


Webinar - Psychiatrie in de samenleving


Startdatum 28 mei 2020

Locatie Webinar - Online scholing

Prijs € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 17 april 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW)

Uiterste inschrijfdatum 27 mei 2020

Max. aantal deelnemers 350

Het congres over de relatie tussen psychiatrie en samenleving zal vanwege het nieuwe coronavirus plaatsvinden via het internet.

De psychiatrie is in de loop van de afgelopen jaren steeds meer midden in de samenleving komen te staan. Mensen met een psychische kwetsbaarheid wonen vaker in de wijk. De centrale gedachte is dat mensen met psychiatrische problemen niet geholpen zijn met een bestaan aan de rand van de samenleving, maar een volwaardige plek in onze maatschappij verdienen. In de praktijk is dat echter niet altijd even eenvoudig. Zo brengt een diagnose (die vaak nodig is om toegang te krijgen tot zorg en begeleiding) ook vaak stigma met zich mee. Er wordt daarnaast een beroep gedaan op de tolerantie van de samenleving. Maar wat kun je daar in de praktijk reëel gezien van verwachten? Daarnaast is de GGz inmiddels - of we dat nou leuk vinden of niet - een markt. Daardoor wordt ook de vraag welke zorg betaalbaar is belangrijk. Met andere woorden: hoe kun je met beperkte middelen toch verantwoorde zorg bieden?

Deze en andere vragen staan centraal op het congres over psychiatrie in de samenleving, dat deze keer via het internet aangeboden wordt. De bijdragen van alle sprekers worden exclusief voor deelnemers als video online gezet. Je hebt dat een maand de tijd om ze allemaal te bekijken. Je hoeft dus niet op een vaste dag gedurende de hele dag achter een scherm te zitten. Je kunt kijken zo lang, waar en waneer je wil. Op je telefoon, je tablet of je computer. Heb je alles afgerond? Dan krijg je een bewijs van deelname en schrijven we je registerpunten bij.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is gericht op hbo en academisch opgeleide hulpverleners, managers en beleidsmakers die binnen hun werk met deze complexe problematiek te maken hebben. Daarbij valt te denken aan: psychiaters, GGz-psychologen, (sociaal-)(psychiatrisch) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten GGz, sociotherapeuten, vaktherapeuten, medewerkers sociaal beheer van woningcorporaties, wmo-consulenten, medewerkers van sociale wijkteams, beleidsambtenaren sociaal domein, etc.


Wat leer je?

 • De verergering van psychische aandoeningen door stigma en de preventie daarvan
 • Tolerantie en rechtvaardigheid in relatie tot GGz-problematiek
 • De ontwikkeling van een duurzame GGz in de samenleving
 • Sociale psychiatrie en de link naar ontangsten in de praktijk
 • Belangrijke elementen in de praktische ondersteuning aan mensen met een GGZ problematiek
 • Machine learning en de klinische relevantie voor predictievraagstukken 
 • Westerse normen in de GGz en het werken met migranten

Programma

Introducerende video door "dagvoorzitter" Dr. Guido van de Luitgaarden

Prof. Dr. Jan Derksen [Radboud Universiteit Nijmegen] - Voorkom de etikettenregen

Dr. Carl H.D. Steinmetz [Expats & Immigrants B.V.] - Over tolerantie en rechtvaardigheid

Prof. Dr. Patrick Jeurissen [Radboud Universiteit Nijmegen] - Een duurzame GGZ? Wat en hoe?

Drs. Stef Linsen [Psychotherapie en Psychiatrie Expertise] - Ontangsten

Gerard Lohuis [Buurtzorg T-Groningen] - High performance in de GGZ

Dr. Joran Lokkerbol [Trimbos Instituut] - Machine Learning voor klinisch relevante predictievraagstukken

Jennet Ahbouk MSc. [Praktijk HSN] - Westerse normen in de geestelijke gezondheidszorg


Wie zijn de sprekers?

Jan DerksenRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Jan Derksen
Bijdrage: De etikettenregen

Jan Derksen is emeritus hoogleraar Klinische Psychologie en praktiserend klinisch psycholoog. Hij is opgeleid in de psychoanalyse en in de cognitieve gedragstherapie. Behalve psychologie studeerde hij sociologie, journalistiek, filosofie en rondde een master af in de psychofarmacologie. Hij was en is actief op het terrein van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen, van psychologische tests, van cognitieve en emotionele intelligentie. Jan is gespecialiseerd in kortdurende psychodynamische psychotherapie en werkt 41 jaar in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij publiceerde een veertigtal boeken waaronder recentelijk een boek ter preventie van psychische aandoeningen en meer dan 200 artikelen.  

Psychiatrie in relatie tot het voorkomen van etikettenregen vormt de rode draad in de bijdrage onder leiding van Jan Derksen. Stigma kan de impact van een psychische aandoening verergeren. Hoe hiermee om te gaan? ADHD, autisme, pddnos, narcisme, we hebben al deze en wellicht nog veel meer etiketten in ons taalgebruik geïntegreerd. Maar wat betekent dit voor onze gezondheid, meer specifiek voor onze identiteit? Worden we hier sterker door of vooral zieker van?   
 

Carl H.D. SteinmetzExpats & Immigrants B.V.
Dr. Carl H.D. Steinmetz
Bijdrage: Tolerantie en rechtvaardigheid in de superdiverse GGZ

Carl studeerde psychologie aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Hij richt zich op het bevorderen van tolerantie en rechtvaardigheid vanuit het kennisdomein van de (transculturele) psychologie/ therapie en victimologie vanuit zijn organisatie Expats & Immigrants.

Vanuit het perspectief van de niet-westerse gezondheidszorg wordt de ggz-definitie van zorg onder de loep genomen. Concreet staat daarbij het holisme en collectivisme centraal. Maar ook begrippen als vergeving en verzoening, empathie, mindreading en de cirkel van sympathie. Daarnaast wordt een centrale plaats ingeruimd voor ervaringen van patiënten met uitsluiting, discriminatie en ervaringen van machteloosheid in hun contacten met ‘witte’ hulpverleners. Aan bod komen mogelijke oplossingen, zoals het introduceren van ‘all-inclusive multiculturalisme’ in ggz-organisaties en andere werkwijzen in de ggz.

Patrick JeurissenRadboud UMC
Prof. Dr. Patrick Jeurissen
Bijdrage: Een duurzame GGZ? Wat en hoe?

Patrick Jeurissen is hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg. Ook werkt hij als wetenschappelijk adviseur voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is een expert in het ontwerpen en implementeren van beleid dat aandacht besteedt aan duurzaamheid en betaalbaarheid van gezondheidszorg.

In het GGZ-stelsel is er de afgelopen tien jaar meer veranderd dan in de decennia daarvoor. Nog steeds is er veel turbulentie. GGZ stond, staat en blijft in het middelpunt van de maatschappelijke aandacht staan. Wat kunnen we leren van de ervaringen uit de achter ons liggende periode (Zvw, Wlz, jeugd-ggz, eigen bijdragen)? Welke vraagstukken liggen nu nog voor ons (verwarde personen, participatie, e-health en nieuwe therapieën, betaalbaarheid)? Hoe kan dit alles houdbaar en betaalbaar blijven en werken voor cliënten? Een tour de horizon.

Stef LinsenPsychotherapie en Psychiatrie Expertise
Drs. Stef Linsen
Bijdrage: Psychiatrie en ontangsten

Stef Linsen werkt als psychiater en psychotherapeut. Hij werkt(e) in dienstverband e/o freelance basis met adolescenten, ouderen en volwassenen in diverse instituten ((poliklinisch en dagbehandeling), een tbs-kliniek, een instituut voor mensen met een verstandelijke beperking en in eigen praktijk (met leerpsychotherapie aan psychiaters in opleiding). Hij schrijft/  blogt/ vlogt voor partners van mensen met depressie of psychose gevoeligheid op zijn website en YouTube.

In deze deelsessie slaat Stef Linsen de brug vanuit de sociale psychiatrie naar het fenomeen ontangsten. Welke knelpunten spelen er in de praktijk, wat komt (on)terecht op het bordje van de GGZ terecht en wat kunnen we hiermee? 

Gerard LohuisBuurtzorg T - Groningen
Gerard Lohuis
Bijdrage: High performance in de GGZ

Gerard is werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij BuurtzorgT Groningen en richt zich vooral op de sociale psychiatrie, dubbele diagnoses en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is hij trainer, docent en opleider aan de Hanzehogeschool en redacteur van het tijdschrift Sociale Psychiatrie. Hij is nauw betrokken geweest bij het opzetten van een ambulant crisisteam in Groningen en het project Vangnet & Advies op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg gaat uit van persoonlijke diagnostiek en betekenisgeving. Vanuit wederkerigheid en goed contact worden krachten aangeboord om complexe problematieken aan te pakken. Deze  bijdrage helpt deelnemers om beter aan te leren sluiten bij wat een cliënt daadwerkelijk nodig heeft en hoe de cliënt zichzelf beter kan leren begrijpen. Een krachtgerichte benadering staat primair.

Joran LokkerbolTrimbos Instituut
Dr. Joran Lokkerbol
Bijdrage: De belofte van Machine Learning in het verbeteren van de kwaliteit van zorg

Joran Lokkerbol studeerde econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkzaam bij het Trimbos-instituut, waar hij zich toelegt op het evalueren van de kosteneffectiviteit van zorg in de ggz. Joran promoveerde in 2015 op het proefschrift Rationalization of Innovation: The Role of Health Economic Evaluation in improving the efficiency of mental health care. Naast zijn positie als hoofd van het Centrum voor Economische Evaluatie werkt hij als post-doc bij het UMCG, waar hij onderzoek doet naar de doelmatigheid van de ggz in Noord-Nederland. Hij specialiseerde zich een jaar aan Harvard (Boston, US) en MIT in machine learning: het achterhalen welke behandeling het beste gegeven kan worden aan welke groep patiënten. Met deze kennis kan de effectiviteit, kwaliteit en betaalbaarheid van behandelingen voor mensen met angst en depressie in de GGZ worden vergroot.

Machine Learning is in korte tijd zeer populair geworden, waarbij enerzijds wordt gedacht dat het een enorme potentie heeft in het verbeteren van zorg, en anderzijds wordt gevreesd voor de ethische kwesties die eruit voort kunnen komen. Een constructieve discussie over de manieren waarop machine learning wel of niet gebruikt kan worden om de zorg te verbeteren, kan alleen gevoerd worden wanneer we goed begrijpen wat machine learning precies is. Maar dit begrip ontbreekt vaak. Deze deelsessie staat stil bij wat machine learning precies is, welke vraagstukken er mee worden opgelost, en op welke manieren het zou kunnen bijdragen aan meer persoonsgerichte, effectieve en doelmatige zorg.

Jennet AhboukPraktijk HSN
Jennet Ahbouk MSc.
Bijdrage: Westerse normen in de geestelijke gezondheidszorg

Jennet is forensisch gedragswetenschapper en werkzaam bij Praktijk HSN. Deze organisatie biedt specialistische hulpverlening aan jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen met een interculturele achtergrond, met aandacht voor identiteit. Daarnaast leidt HSN (jonge) professionals op om de doelgroep op een passende wijze te helpen.

Jennet gaat in deze deelsessie in op de hiaten in de GGZ-hulpverlening aan niet-westerse mensen met een GGZ-hulpvraag. Welke westerse normen gelden in de geestelijke gezondheidszorg en hoe kan een reguliere behandeling gericht op klachten- en problemenreductie de niet westerse doelgroep gestalte krijgen?

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Voorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen achteraf een bewijs van deelname


Accreditatie

NVvP
4 punten

FGzPt
7 punten

NIP K&J/NVO-OG
Herregistratie - 5 punten
Opleiding - behandeling - 1 punt
Opleiding - diagnostiek - 1 punt
Opleiding - overige taken - 0,5 punt

Kwalteitsregister V&V
5 punten
Consultatieve psychiatrie, GGZ, jeugdverpleegkunde, justitiële verpleegkunde, SPV

VSR
5 punten

Register vaktherapie
5 punten

Registerplein
5 punten
Cliëntondersteuners, GGZ agogen, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers

SKJ
5 punten
 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 270,00 ex. 21% BTW bij inschrijving vóór 17 april 2020 (daarna € 295,00 ex. 21% BTW) en inclusief:

 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 150,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.

Iedere deelnemer mag een collega naar keuze gratis laten deelnemen aan dit webinar. Je collega krijgt ook eventuele registerpunten en een bewijs van deelname. De gratis deelnemer dient zich in te schrijven. Hij/zij ontvangt weliswaar de standaard (geautomatiseerde) bevestiging, maar ontvangt geen factuur.


Alle voordelen op een rij

 • Zeer deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Vanaf 28 mei a.s. een maand lang toegang tot alle inhoud van het webinar
 • De mogelijkheid om alle deelsessies te volgen
 • Geaccrediteerd door relevante beroepsregisters
 • Achteraf: bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten
 • Gratis een collega mee laten doen

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!