17 juni 2020 - Online scholing

Online congres - In verbinding blijven met ouders

Verlengde inschrijving

Dit online congres is van start gegaan op 17 juni 2020 en eindigt op 17 juli 2020. Inschrijven is nog mogelijk tot 10 juli a.s.

Let op: ook wanneer je later inschrijft, eindigt het proces op 17 juli 2020 (dus let op je planning!). Je kunt gedurende deze periode zelf kiezen waar, wanneer en hoe vaak je de bijdragen wilt bestuderen. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname en schrijven wij indien van toepassing je registerpunten bij. 

Profiteer van 50 % voordeel 

We bieden je bij online congressen de mogelijkheid om een collega gratis te laten deelnemen. Deze collega dient zich wel in te schrijven en zal na deelname ook in aanmerking komen voor herregistratiepunten die door de accrediterende registers zijn toegekend aan dit online congres. Alle velden dienen te worden ingevuld, maar er zal voor de introducé geen factuur worden verstuurd.

Geen collega? Dan kun je in de plaats van een introducé gratis zelf inschrijven voor een ander online congres op de ECB agenda. Zie ook vraag en antwoord op deze website.


Online congres - In verbinding blijven met ouders


Locatie Online scholing

Prijs € 295,00 ex. 21% BTW

Beschikbaar tot 11 juli 2020

De relatie tussen hulpverlener en cliënt is het meest werkzame element in elk hulpverleningsrelatie. 

Dit geldt zeker voor de relatie tussen ouder(s) en hulpverlener. Het begeleiden van ouders is echter niet altijd gemakkelijk en kan soms ontaarden in wantrouwen.   

Hoe kun je ervoor zorgen in verbinding met ouders te blijven zonder het gezamenlijke  belang binnen hulpverlening, opvang en onderwijs uit het oog te verliezen? Ouderschapsdeskundige Alice van der Pas (1933-2017) bedacht hiervoor de term de ‘ouderbegeleidende positie’. Ouders hebben een onvoorwaardelijk besef dat zij verantwoordelijk zijn voor hun kind, stelde zij. Opvoeden is een zware klus en je hebt als ouder slechts deels in de hand wat er allemaal met je kind gebeurt. Dit maakt het ouderschap kwetsbaar. Tegelijkertijd wijst Van der Pas erop dat goed ouderschap het fundament van onze samenleving is. En dat vraagt om solidair te zijn met ouders. Hiertoe is gerichte aandacht vanuit de hulpverlening nodig. Werken vanuit een ouderbegeleidende positie biedt handvatten om steeds de verbinding te (her)vinden wanneer je weerstand ervaart of je machteloos voelt.

Tijdens dit online-congres zal het concept van de ouderbegeleidende positie vanuit verschillende invalshoeken worden besproken. Je krijgt vanaf 17 juni gedurende een maand toegang tot de digitale leeromgeving. Je hoeft dus niet een hele dag achter je computer te zitten, want je kunt je kijktijd spreiden over een maand.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit online-congres is gericht op HBO- en academisch opgeleide hulpverleners en docenten die in hun werk ondersteuning en behandeling bieden aan ouders rondom ouderschap en opvoeding. Te denken valt aan gedragsdeskundigen, jeugdzorgwerkers, (jeugd-)verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, persoonlijk begeleiders, onderwijsadviseurs, ouder- en gezinscoaches, (GZ-)psychologen, docenten, (school-) maatschappelijk werkers, jeugdartsen en para-medici.


Wat leer je?

 • De ouderbegeleidende positie als hulpmiddel voor professionals in de samenwerking met ouders
 • Het belang van een luisterende houding bij opvoedproblematiek
 • Omgaan met weerstand van ouders
 • Opvoeden als groeiproces en het belang van delen van verhalen voor ouders
 • Sensitief omgaan met de beleving van ouders van een zorgintensief kind
 • Competenties voor het voeren van de interculturele dialoog met ouders
 • Communicatieve vaardigheden bij moeilijke gesprekken met ouders

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

José Koster [Expertise in ouderschap] - Invulling geven aan de ouderbegeleidende positie

Drs. Edith Raap [Hogeschool Utrecht] - Luisteren: als oplossing voor opvoedproblemen 

Gerard Lohuis [Buurtzorg T-Groningen] - Omgaan met weerstand van ouders met psychiatrische problemen

Dr. Margreth Hoek [Bureau Hoek] -  Zoekende verhalen van ouders verrijken

Drs. Minke Verdonk [Praktijk Minke Verdonk] - Oog voor de ouder van een zorgintensief kind

André Stuut en Esther Grudelbach [PCML bureau] - Moeilijke gesprekken met ouders

Sohaila El Ouahabi [Rading Jeugdzorg] - Met beschermjassen kracht- en steunbronnen herstellen


Wie zijn de sprekers?

José KosterExpertise in Ouderschap
José Koster
Bijdrage: Invulling geven aan de ouderbegeleidende positie

José doceert, traint en coacht (teams) beroepskrachten en studenten in het onderwijs, welzijn en zorg, in de omgang met ouders en leidt projecten op het gebied van werken met ouders en de (onderlinge-) communicatie. Zij heeft ruime ervaring en kennis over o.a. ouderschap & opvoedondersteuning; -migratie; -LVB; -detentie; en -(jeugd- ) zorg. 

De ouderbegeleidende positie is een hulpmiddel dat professionals helpt om hun samenwerking met ouders in lastige situaties effectiever, beter en bewuster vorm te geven. Juíst wanneer de emoties hoog oplopen, heb je iets nodig wat je helpt om naast in plaats van tegenover de ouder te staan. Dan voelt de ouder zich gezien en gesteund, waardoor er bereidheid is om open te staan voor een andere werkelijkheid. José Koster legt uit waarom juíst het werken met ouders zo veel emoties op kan roepen en geeft een kijkje in dit helpende instrument. 

Edith RaapHogeschool Utrecht
Drs. Edith Raap
Bijdrage: Het oplossen van opvoedproblemen door te luisteren

Edith studeerde ontwikkelingspsychologie en was onder andere werkzaam in de jeugdzorg, kinderopvang en opvoedingsondersteuning in praktijk, management, training en beleid. Sinds 2012 geeft zij les aan de Hogeschool Utrecht. Haar aandachtsgebied is werken met ouders. Daarnaast is zij gespreksleider moreel beraad van professionals in de jeugdzorg. Momenteel doet zij onderzoek naar ervaringen van ouders van zeer vroeg geboren kinderen.

Dagelijks worden hulpverleners benaderd door ouders voor advies bij opvoedingsproblemen. In plaats van een oplossing of een advies voor het probleem te geven, kan de hulpverlener ook besluiten samen met de ouder naar een antwoord op de opvoedingsvraag te zoeken. Op die manier worden de opvoedingsdeskundigheid en ervaringen van de ouder direct in het proces betrokken. Uitgangspunt hierbij is dat het pedagogisch advies meer over de ouder gaat dan over het kind. De hulpverlener helpt de ouder inzicht te krijgen in de eigen specifieke opvoedingssituatie. Maar hoe doe je dat? Wat zijn de stappen? Waar loop je tegenaan?

Gerard LohuisBuurtzorg T - Groningen
Gerard Lohuis
Bijdrage: Omgaan met weerstand van ouders

Gerard is werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij BuurtzorgT Groningen en richt zich vooral op de sociale psychiatrie, dubbele diagnoses en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is hij trainer, docent en opleider aan de Hanzehogeschool en redacteur van het tijdschrift Sociale Psychiatrie. Hij is nauw betrokken geweest bij het opzetten van een ambulant crisisteam in Groningen en het project Vangnet & Advies op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Als hulpverlener kom je in gezinnen waar vaste patronen hun bestaan gevormd hebben. Om een verandering in gang te zetten, maar ook om een zekere stabiliteit te creëren, staan deze patronen ter discussie. Zeker wanneer hulpverlening is opgedrongen of verplicht gesteld wordt. Hoe buig je weerstand om in samenwerking zodat je tot een werkbare relatie komt? Een presentatie over voetangels, maar nog meer over handvatten om hierin een weg te vinden. De weerbarstige praktijk te lijf!

Margreth HoekBureau Hoek
Dr. Margreth Hoek
Bijdrage: Zoekende verhalen van ouders verrijken

Margreth heeft zich na haar promotieonderzoek naar betekenissen van zorg en verantwoordelijkheid in het Nederlands gezinsbeleid gespecialiseerd in ouderschap. Daarmee draagt zij bij aan zowel theorievorming, beleidsadviezen en methodiekontwikkeling zoals: Het ouderschapsspel, Houvast voor ouder die steun nodig hebben, Jouw verhaal – Ons verhaal (een narratieve intervisiemethode voor ouders) Handelen en houding bij (vermoedens van) kindermishandeling, Wijkacademie opvoeden. 

Elke ouder wil een ‘goede ouder’ zijn, als zodanig worden gezien en ook zo worden bejegend. Vertellen over de moeilijke kanten van het ouderschap en een kind grootbrengen maakt ouders kwetsbaar. Tegelijkertijd is het vertellen van dergelijke zoekende verhalen belangrijk voor de identiteitsontwikkeling van ouders en het reflecteren op het grootbrengen. In haar bijdrage gaat Margreth Hoek in op opvoeden als groeiproces en het belang van het delen van verhalen voor ouders. Zij biedt inspiratie uit de narratieve hulpverlening en attendeert op verschillende soorten vragen die je kunt stellen om de verhalen van ouders te verrijken.  

Minke VerdonkBureau Verdonk
Drs. Minke Verdonk
Bijdrage: Oog voor de ouder van een zorgintensief kind

Minke Verdonk heeft orthopedagogiek gestudeerd en is momenteel werkzaam als onderzoeker, adviseur, trainer en ouderbegeleider. Zij is een ervaringsdeskundige ouder en is onder meer auteur van ‘Oog voor jou’ en ontwikkelaar van UP-Cards.

Voor ouders van zorgintensieve kinderen kan het een uitdaging zijn om naast de zorg voor hun kind, voldoende ruimte te maken voor zichzelf en de rest van hun gezin. Zorgprofessionals zijn doorgaans gericht op het kind, wat is nodig om voldoende oog voor de ouder te houden? In haar bijdrage neemt Minke Verdonk deelnemers mee in het leven en de beleving van ouders van kinderen met extra zorg. Op een concrete manier geeft zij inzicht in wat belangrijk is voor ouders en hoe professionals hier in hun dagelijks werk bij kunnen aansluiten. 

Sohaila El OuahabiRading Jeugdzorg Utrecht
Sohaila El Ouahabi
Bijdrage: Met beschermjassen kracht- en steunbronnen herstellen

Sohaila El Ouahabi is coach, trainer Beschermjassen en multidimensionaal Familietherapeut. Vanaf 2007 is zij verbonden aan de Rading Jeugdzorg instantie in Utrecht. 

Hoe kun je de ouderbegeleidende positie innemen bij gezinnen vanuit een andere cultuur? In haar bijdrage gaat Sohaila in op het model ‘Beschermjassen’ dat is ontwikkeld door Kitlyn Tin A Djie. Dit model biedt een toegevoegd denkkader binnen de reguliere werkwijze door meer vanuit het perspectief van de cliënt te kijken en de migratiegeschiedenis in ogenschouw te nemen. Beschermjassen helpt om kracht- en steunbronnen te herstellen en aan te boren in de familie. Door cliënten te ‘beschermjassen’ in het vertrouwde van hun groep en cultuur, help je ze zich te hernemen, te herstellen en de toekomst weer aan te kunnen. Beschermjassen gaat uit van vijf competenties die nodig zijn voor die interculturele dialoog. Tijdens deze sessie komen ze aan bod.

André StuutPCML bureau
André Stuut en Esther Grudelbach
Bijdrage: Moeilijke gesprekken met ouders

André Stuut en Esther Grudelbach zijn trainers en coaches van PCML bureau voor onderwijs en oudercommunicatie.

Op het snijvlak van belangen, bijvoorbeeld van kind, ouder en instantie, kan het lastig zijn om de verhoudingen en de relatie met ouders goed te houden. Hoe communiceer je als professional op een effectieve manier? En hoe kun je rekening houden met alle belangen en toch in verbinding blijven met de ouder? Plus daarbij oog hebben voor enerzijds het kwetsbare in ouderschap en anderzijds het professionele belang? Een praktische deelsessie met veel aandacht voor communicatieve vaardigheden om toe te passen in moeilijke gesprekken met ouders. 

Guido van de LuitgaardenCentrum Educatie en Supervisie
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. Ook is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Steunpunt Mantelzorg Zuid.


Certificering

Deelnemers ontvangen achteraf een bewijs van deelname.


Accreditatie

SKJ
6,5 punt

Registerplein
7 punten
Cliëntondersteuners, gezinshuisouders, GGZ-agogen, maatschappelijk werkers, psychodiagnostisch werkenden, sociaal agogen, sociaal werkers

NIP K&J/NVO-OG
Afgewezen

AbSg
4 punten nascholing JGZ

VSR
7 punten alle specialismen

Kwaliteitsregister V&V
7 punten
Jeugdverpleegkunde, justitiële verpleegkunde, kinderverpleegkunde, SPV, VG-zorg

LV POH-GGZ
5 punten

Register Vaktherapie
7 punten

Dit online-congres staat voor 5 studieuren. 


Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Ouders Centraal, dan neem je deel voor € 245,00 (ex. 21% BTW).

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 200,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het tekst blok opmerkingen.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.

Iedere deelnemer mag een collega naar keuze gratis laten deelnemen aan dit online-congres. De gratis collega dient zich wel in te schrijven. Je collega krijgt ook eventuele registerpunten en een bewijs van deelname. De introducé ontvangt de standaard geautomatiseerde bevestiging, maar er zal geen factuur worden verstuurd. 


Alle voordelen op een rij

 • Kennis en praktische inzichten op het gebied van ouderschaps- en opvoedingsondersteuning
 • Zeer deskundige, hooggekwalificeerde en ervaren sprekers
 • Gevarieerd programma en toegang tot alle bijdragen
 • Een maand lang toegang tot de digitale omgeving
 • Geaccrediteerd voor verschillende beroepsregisters
 • Diverse kortingen mogelijk voor o.a. abonnees van Ouders Centraal
 • Gratis een collega laten deelnemen of gratis inschrijven voor een tweede online-congres
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!