1 november 2022 - Online scholing

Online congres - Externaliserend gedrag - eerste lustrum editie

Online congres - 30 dagen toegang - wat en hoe?

Dit congres heeft plaatsgevonden op 22 september 2022. Deelnemers aan de online versie van dit congres:

 • ontvangen op 1 november 2022 een inlogcode om het totale congres tot en met 30 november 2022 te bekijken in een digitale leeromgeving
 • Wat is een online congres? Klik hier
 • Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier

Online congres - Externaliserend gedrag - eerste lustrum editie


Startdatum 1 november 2022

Locatie Online scholing

Prijs € 249,00 ex. 21% BTW

Uiterste inschrijfdatum 1 november 2022

Het congres over externaliserend gedrag staat tijdens deze eerste lustrumeditie in het teken van het professioneel omgaan met externaliserende gedragsproblematiek.

Externaliserend gedrag, zoals schelden, schoppen en slaan is geen op zichzelf staand verschijnsel. Het komt ergens vandaan. Emotionele problemen liggen vrijwel altijd ten grondslag aan gedrag dat door de omgeving als hinderlijk of zelfs bedreigend wordt ervaren. Erkenning voor die onderliggende emoties is van enorm belang voor het helpen van kinderen, jongeren en volwassenen die gedragsproblemen laten zien. Tegelijkertijd is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de omgeving niet onnodig lijdt onder het acting-out gedrag van de persoon in kwestie. Je zult dus iets moeten met de emoties van de persoon die externaliserend gedrag laat zien, maar eveneens het gedrag zélf begrenzen. Te vaak wordt er echter alleen op het probleemgedrag gereageerd. Er wordt dan gedreigd, gestraft en gesanctioneerd. Door de daarmee gepaard gaande frustratie en de miskenning van de emoties die tot het probleemgedrag leidden, worden de problemen vaak (onbedoeld) verder aangewakkerd door ouders, maar ook door hulpverleners, begeleiders en leerkrachten.

Op dit congres delen vooraanstaande experts uit wetenschap en praktijk hun inzichten en praktische adviezen ten aanzien van het omgaan met de gedragingen én emoties van kinderen en volwassenen met externaliserend gedrag.

Je hebt 30 dagen de tijd om alle videopresentaties on demand te volgen.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor hbo- en academisch opgeleide professionals die werken met kinderen of jongvolwassenen die externaliserend gedrag laten zien.

Denk daarbij aan:

 • Psychologen / (ortho)pedagogen
 • Jeugdzorgwerkers
 • Jeugdverpleegkundigen
 • (Sociaal) psychiatrisch verpleegkundigen
 • Verpleegkundig specialisten
 • POH-GGZ
 • Maatschappelijk werkers
 • Cliëntondersteuners
 • Gezinshuisouders
 • GGz-agogen
 • Woon- / activiteiten- / persoonlijk begeleiders
 • Vaktherapeuten
 • Intern- / ambulant begeleiders
 • Zorgcoördinatoren

Wat leer je?

 • Inleiding in het brede begrip externaliserend gedrag vanuit wetenschappelijk perspectief
 • Externaliserende gedragsproblemen bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking
 • Externaliserend- en antisociaal gedrag bij meisjes als gevolg van psychotrauma
 • De invloed van sociale media in relatie tot ontwikkeling van externaliserende gedragsproblematiek
 • (Rand)crimineel gedrag, gewetensontwikkeling bij jeugdige en adolescente verdachten
 • Begeleiding van externaliserend gedrag vanuit de gezinscontext
 • Praktisch omgaan met externaliserend gedrag in de klas

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - moderator

Prof. Dr. Susan Branje [Universiteit Utrecht] - Externaliserend gedrag in context: ontwikkeling, oorzaken en implicaties

Prof. Dr. Bram Orobio De Castro [Universiteit van Amsterdam] - Externaliserende gedragsproblemen bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Dr. Helena Oldenhof [Levvel] - Externaliserend- en antisociaal gedrag bij meisjes als gevolg van psychotrauma

Deelsessie 1A Dr. Justine Pardoen [Bureau Jeugd en Media] - De invloed van sociale media in relatie tot (ontwikkeling van) externaliserende gedragsproblematiek

Deelsessie 1B Prof. Dr. Frans Schalkwijk [Universiteit van Amsterdam] - (Rand)crimineel gedrag, gewetensontwikkeling bij jeugdige en adolescente verdachten

Deelsessie 2A Giel Vaessen [Kinkindekabel] - Omgaan met externaliserend gedrag in het gezin

Deelsessie 2B Anton Horeweg M SEN [InHolland] - Agressie in de klas


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader. 

Susan BranjeUniversiteit Utrecht
Prof. Dr. Susan Branje
Bijdrage: Externaliserend gedrag in context: ontwikkeling, oorzaken en implicaties

Susan Branje is hoogleraar Ontwikkeling en socialisatie in de adolescentie aan de opleiding Pedagogische wetenschappen en de Onderzoeksgroep Jeugd en Gezin van de Universiteit Utrecht. Ze doet onderzoek naar ontwikkeling van persoonlijkheid, identiteit en relaties van jongeren met ouders en leeftijdgenoten en de samenhang daarvan met psychosociale aanpassing. Binnen het universitaire strategische thema Dynamics of Youth doet ze onderzoek naar het gevoel van erbij horen van kinderen met meer dan een thuissituatie.

In deze inleidende bijdrage wordt ingegaan op verschillende vormen van externaliserend gedrag en hun ontwikkeling. Wat kan beschouwd worden als “normaal” en behorend bij de leeftijd, kunnen we grenzen tussen gezond en problematisch gedrag vaststellen? Daarnaast wordt ingegaan op de rol die individuele kenmerken en relaties met ouders en leeftijdsgenoten spelen in externaliserend gedrag, de functies van externaliserend gedrag en wat dit betekent voor het omgaan met jongeren die veel externaliserend gedrag vertonen.

Bram Orobio De CastroUniversiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Bram Orobio De Castro
Bijdrage: Samenwerken aan Gedrag met Kinderen met een Licht Verstandelijke Beperking

Bram Orobio de Castro is sinds 2019 hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en was daarvoor sinds 2007 hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit Utrecht. Met zijn groepen onderzoekt hij ontwikkeling, preventie en effectieve behandeling van agressief en regelovertredend gedrag. Op basis van hun onderzoek naar sociale waarneming door kinderen met gedragsproblemen en sociale relaties in gezinnen en klassen werden effectief gebleken aanpakken voor kinderen, scholen en ouders ontwikkeld en geimplementeerd. Bram is tevens voorzitter van de erkenningscommissie psychosociale interventies van de databank jeugdinterventies (www.jeugdinterventies.nl), van het consortium ExtrAct voor effectieve behandeling van gedragsproblemen (ZonMW), hoofdonderzoeker van ‘Wat Werkt Tegen Pesten?’ (NRO) een nationale evaluatie van programma’s tegen pesten op school, en van een NWO VICI programma voor behandeling van gedragsproblemen met virtual reality exposure.

Kinderen met een licht verstandelijke beperking ontwikkelen vaker dan andere kinderen problemen in de sociale omgang, zoals conflicten, agressie, uitsluiting, pesten en gepest worden. Zulke sociale problemen zijn naar voor deze kinderen en hun omgeving, en kunnen grote lange termijn gevolgen voor hen hebben. Gelukkig leren we steeds beter wat helpt om deze problemen te voorkomen of verminderen. Daarbij lijkt de sleutel om samen met een kind goed na te gaan hoe hij of zij deze problemen ziet, en intensief te oefenen in sociale probleemoplossing. Ook is het natuurlijk heel belangrijk om niet alleen met kinderen, maar ook met hun omgevingen (thuis, school) samen te werken.
Een veelbelovende ontwikkeling is het samen oefenen in virtual reality, waarvan Bram voorbeelden zal laten zien.

Frans SchalkwijkWerkzaam bij: Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Frans Schalkwijk
Bijdrage: De invloed van mentaliseren en trauma op het geweten van delinquente jongeren

Frans Schalkwijk is opgeleid als psychotherapeut. Hij volgde de opleiding tot psycho-analyticus en promoveerde op muziektherapie. Tot voor kort was Frans Schalkwijk circa 20 jaar werkzaam als rapporteur pro Justitia. Zijn aandachtsgebieden zijn schuld & schaamte en narcisme. Momenteel doet hij onderzoek naar de beschrijvende diagnostiek van het geweten.

Het geweten is geen innerlijk opschrijfboekje met regels over goed en kwaad, maar een vloeibare psychische functie. De kwaliteit van het mentaliserend vermogen is een van de aspecten die het functioneren van het geweten bepaalt. Want wat je niet denkt en begrijpt, weegt ook niet mee in het geweten. Naast een uitleg over het geweten worden ook voorlopige uitkomsten van een onderzoek naar mentaliseren, traumatiserende ervaringen en de gewetensfunctie bij delinquente jongeren gepresenteerd.

Justine PardoenBureau Jeugd en Media
Dr. Justine Pardoen
Bijdrage: De invloed van sociale media

Justine is specialist mediaopvoeding bij Bureau Jeugd & Media. Ze vertaalt wetenschappelijke kennis over de invloed van media op kinderen en jongeren naar de dagelijkse praktijk. Ze geeft leiding aan een team experts die adviseren bij calamiteiten, maar ook ouderavonden verzorgen en lessen geven in de klas. Van sexting tot privacy. Van vloggen tot grooming. 

Justine Pardoen gaat in deze deelsessie in op de invloed van sociale media in relatie tot (ontwikkeling van) externaliserende gedragsproblematiek, zoals agressie, opstandig gedrag en aandacht- en hyperactiviteitsproblemen. Wat zijn uitingsvormen, wat weten we van groepsdruk en hoe hiermee om te gaan?

Giel VaessenKinkindekabel
Giel Vaessen
Bijdrage: Omgaan met externaliserend gedrag in het gezin

Giel Vaessen werkte decennialang als groepswerker, ambulant hulpverlener, behandelcoördinator, teamleider en gezinstherapeut in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als zorgcoördinator in het speciaal onderwijs. Daarnaast gaf en geeft Giel reeds vele jaren cursussen en trainingen rondom kinder- en jeugdproblematiek en schreef hieromtrent een tiental praktijkgerichte boeken, waaronder “gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen”.

Gedrag is in wezen de motorische uiting van hoe je brein informatie verwerkt, hoe je relaties ervaart, hoe je je voelt en wat je denkt, als reactie op de gebeurtenissen in je omgeving. Dus gedrag zegt eigenlijk heel weinig over een mens en zijn of haar omgeving. Er kunnen lichamelijke, emotionele, cognitieve of relationele problemen zijn in de jongere maar er kan net zo goed sprake zijn van minder florissante omgevingsfactoren. En meestal is er sprake van circulariteit. Desondanks is externaliserend gedrag één van de belangrijkste factoren in relatie tot het ontwikkelingsperspectief van de jongere en zijn gezin. Wat kom je als professional tegen en hoe het gezin te begeleiden? Giel Vaessen zal weer methodische en bewezen effectieve, doch vooral concrete inzichten en handvatten aanreiken voor hulpverleners en leerkrachten welke morgen te gebruiken zijn.

Anton HorewegInHolland
Anton Horeweg M SEN
Bijdrage: Agressie in de klas

Anton Horeweg is gedragsspecialist (M SEN) en was bijna veertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van diverse onderwijsboeken, waaronder Handboek Gedrag op school en De traumasensitieve school. Anton is ook auteur van de website www.gedragsproblemenindeklas.nl
Hij heeft zitting in Expertteams Project Leer-Kracht: (NCOJ) en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC-KJP), lid van de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag, was trainer en methodiekontwikkelaar voor het NCOJ en is veelgevraagd spreker op scholen en congressen.

We hebben allemaal vaak hetzelfde beeld bij agressie. Een leerling die verbaal agressief wordt of zelfs fysiek agressief wordt. Er zijn echter ook minder zichtbare vormen van agressie. De oorzaken van de agressie kunnen heel verschillend zijn. We bekijken agressie uit frustratie, uit berekening en agressie als gevolg van stress, trauma en problematische hechting. Kun je agressie in de klas voorkomen? Niet altijd. We bekijken wat je kunt doen om agressie tegen te gaan. Ook bekijken we de agressiecurve en de momenten dat je (nog wel) kunt ingrijpen en agressie wellicht voorkomen.

Helena OldenhofLevvel
Dr. Helena Oldenhof
Bijdrage: Antisociaal gedrag bij meisjes

Helena studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende haar loopbaan combineerde ze wetenschappelijk onderzoek met klinisch werk. Ze werkte bij de GGD Amsterdam voor de Top600 aanpak en als onderzoeker bij het NSCR. Helena promoveerde binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Amsterdam UMC en werkte in JeugdzorgPlus instelling de Koppeling. Momenteel is Helena werkzaam bij Levvel als psycholoog in opleiding tot psychotherapeut. Daarnaast werkt zij als senior onderzoeker bij de Academische Werkplaats voor Risicojeugd (AWRJ), een landelijk samenwerkingsverband waarbij het Amsterdam UMC is aangesloten.

Onderzoek naar externaliserend gedrag richt zich vooral op jongens. Daardoor weten we nog weinig over meisjes die ernstig antisociaal gedrag vertonen. De laatste jaren zien we ernstig antisociaal gedrag vaker bij meisjes en zij lijken te kampen met een meer ernstige vorm. In deze bijdrage bespreekt Helena Oldenof hoe antisociaal of externaliserend gedrag zich kan uiten bij meisjes en wat onderzoek ons vertelt over de onderliggende oorzaken. Zij zal neurobiologisch onderzoek aanhalen en de relatie met trauma belichten. Tot slot zal stil gestaan worden bij de implicaties hiervan voor de behandeling van externaliserend gedrag bij meisjes.


Accreditatie

SKJ
7 punten voor hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie informeel leren - conferentie. Voor toegekende punten voor academisch opgeleide, SKJ-geregistreerde professionals: zie accreditatie NIP/NVO.

NIP K&J / NVO-OG
5 punten voor herregistratie
1,5 punten voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek

FGzPt
6 punten

Registerplein
7 punten voor:

- Cliëntondersteuners

- GGZ-agogen

- Gezinshuisouders

- Kinderwerkers / jongerenwerkers

- Maatschappelijk werkers

- Psychodiagnostisch werkers

- Sociaal agogen

- Sociaal werkers

Kwaliteitsregister V&V
6 punten voor:

- GGz-verpleegkundigen

- Jeugdverpleegkundigen

- Justitieel verpleegkundigen

- Kinderverpleegkundigen

- SPV-en

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

Register Vaktherapie
5 punten


Prijs, korting en STAP-subsidie

De prijs voor deelname aan deze dag is € 249,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 6,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Bovenstaande kortingen zijn niet mogelijk voor wie zich op basis van STAP-budget aanmeldt.
Alles over het aanvragen van STAP-budget en gelegenheid tot het stellen van vragen daarover, vind je hier: www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/


Alle voordelen op een rij

 • Landelijk congres over externaliserend gedrag
 • Deskundige sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Praktijkgericht en breed geaccrediteerd
 • Toegang tot alle deelsessies
 • Bewijs van deelname en het bijschrijven van accreditatiepunten (2 weken van afloop van het online congres)

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!