1 maart 2024 - On demand

Online congres - Coping en Veerkracht - editie 2024

Online congres - verlenging inschrijving

Deelnemers aan de online uitvoering:

 • ontvangen na inschrijving de inloggegevens om alle presentaties tot en met 30 maart 2024 online / on demand te bekijken

Wat is een online congres? Klik hier

Hoe gaat het technisch in z'n werk? Klik hier


Online congres - Coping en Veerkracht - editie 2024


Locatie On demand

Prijs € 225,00 ex. 21% BTW

Inschrijven mogelijk tot 24 maart 2024

Het congres Coping en Veerkracht zal dit jaar weer vanuit verschillende perspectieven worden behandeld.

Coping en veerkracht zijn belangrijke concepten in de hulpverlening en het onderwijs omdat ze mensen helpen om beter om te gaan met stress, tegenslagen en trauma's.

In de hulpverlening kan het begrijpen van coping en veerkracht professionals helpen om effectievere interventies te ontwerpen en om cliënten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun eigen coping- en veerkrachtstrategieën. In het onderwijs kan het bevorderen van coping en veerkracht helpen om leerlingen te ondersteunen bij het omgaan met academische en sociale stressoren, wat kan leiden tot betere leerprestaties en een positieve leefomgeving op school.

Op de hoogte blijven van al onze scholingsactiviteiten? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!


Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor professionals en leerkrachten op HBO / Universitair werk- en denkniveau, die nieuwe kennis willen opdoen of hun algemene inzetbaarheid op de arbeidsmarkt willen vergroten en werkzaam zijn in de jeugd(gezondheids)zorg, de GGZ en (L)VB sector en het (speciaal) onderwijs. \

Denk daarbij aan psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, jeugdverpleegkundigen, cliëntbegeleiders, (school)maatschappelijk werkers, jeugdbeschermers, (sociaal-) psychiatrisch verpleegkundigen, woonbegeleiders, gezinshuisouders, GGz-agogen, vaktherapeuten, intern- / ambulant begeleiders, leerlingbegeleiders en docenten.


Wat leer je?

 • Emotieregulatie als veerkracht- of kwetsbaarheidsfactor in het verband tussen stress en depressieve symptomen
 • Coping en veerkracht vanuit het brein bekeken
 • De rol van narcisme in coping
 • Begrijpen en omgaan met stress en emoties bij mensen met autisme
 • Creatief werken met actieve- en sociale coping bij angst en piekeren
 • Mentale weerbaarheid en veerkracht in de omgang met ingrijpende gebeurtenissen en verlieservaringen
 • Coping, veerkracht en rouw

Programma

Dr. Guido van de Luitgaarden [Euregionaal Congresburo] - Moderator

Dr. Fabiënne Naber [Universitair Medisch Centrum Utrecht] - Coping en brein bij stress en burn-out

Prof. Dr. Caroliene Braet [Universiteit Gent] - Emotieregulatie als veerkracht- of kwetsbaarheidsfactor in het verband tussen stress en depressieve symptomen

Prof. Dr. Jan Derksen [Radboud Universiteit Nijmegen] - De rol van narcisme in coping

Deelsessie 1A Drs. Birgitta Kox [Autrinsiek] - Begrijpen en omgaan met stress en emoties bij mensen met autisme, zowel bij kinderen als volwassenen

Deelsessie 1B Dr. Carien Karsten [StroomQ] - Creatief werken met actieve- en sociale coping bij angst en piekeren

Deelsessie 2A Dr. Erik De Soir [De Weg Wijzer] - Mentale weerbaarheid en veerkracht in de omgang met ingrijpende gebeurtenissen en verlieservaringen

Deelsessie 2B Lies Scaut [De Weg Wijzer] - Coping, veerkracht en rouw


Wie zijn de sprekers?

Guido van de LuitgaardenEuregionaal Congresburo
Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido van de Luitgaarden is opgeleid als sociaal-pedagogisch hulpverlener en werkte in die hoedanigheid onder meer in het sociaal-cultureel werk. Hij was gedurende 16 jaar als senior onderzoeker en docent werkzaam bij Zuyd Hogeschool, lectoraat Sociale Integratie. Guido promoveerde aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming bij vermoedens van kindermishandeling. Sinds 2006 is hij verbonden aan het Euregionaal Congresburo en het Centrum voor Educatie en Supervisie. Daarnaast is hij echtgenoot en (pleeg)vader.

Fabiënne Naber congres hechtingsproblematiek 2015Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. Fabiënne Naber
Bijdrage: Coping en veerkracht vanuit het brein bekeken

Fabiënne Naber is als wetenschapper aangesteld bij het UMC-Utrecht afdeling Psychiatrie en werkzaam bij Autimaat (gespecialiseerde GGZ voor ASS) en het Kleine Heldenhuis (gespecialiseerde GGZ voor prematuur- en dysmatuur geboren kinderen).

Welke copingstrategie ontwikkelt een persoon en waarop is dit gebaseerd? Hoe zit dit in het brein en hoe kan dit leiden tot veerkracht? In deze presentatie wordt gekeken hoe veerkracht ontstaat en hoe copingstrategieën ontwikkelen gedurende de eerste jaren van het leven.

Caroline BreatUniversiteit Gent
Prof. Dr. Caroline Braet
Bijdrage: Emotieregulatie als veerkracht- of kwetsbaarheidsfactor in het verband tussen stress en depressieve symptomen.

Caroline Braet is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Zij is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie. Naast onderwijsopdrachten op het gebied van de ontwikkelingspsychopathologie doet zij in het bijzonder onderzoek naar het ontstaan en de instandhouding van psychopathologie bij kinderen, alsook de assessment en de behandeling ervan. Momenteel leidt zij projecten op het vlak van eetgedrag, obesitas & eetstoornissen, hechting, en depressie bij kinderen. Een centraal nieuwe focus in al deze projecten is de rol van Emotieregulatie.

Tijdens de adolescentie ondergaan jongeren belangrijke ontwikkelingen die hen emotioneel kwetsbaar maken, waardoor hun emotionele reactiviteit voor negatieve emoties zijn hoogtepunt kent en depressieve gevoelens de kop opsteken. We kunnen en mogen hen niet vragen emotionele ervaringen uit de weg gaan, het lijkt daarom vooral belangrijk al op jonge leeftijd emoties bespreekbaar te maken en jongeren te leren met emotionele ervaringen goed om te gaan. Er zijn nog vele vragen : wat verstaan we precies onder emotieregulatie en hoe kunnen we jongeren sterker maken? Wij hebben hier onderzoek naar gedaan. We maken onderscheid tussen vaardigheden en strategieën, tussen gezonde en eerder ongezonde manieren van emotieregulatie. We hebben ook uitgezocht hoe emotieregulatie ontwikkelt, en wat de rol kan zijn van de ouders en andere volwassenen waar jongeren mee omgaan, waaronder leerkrachten. Vertrekkende vanuit recente modellen en na talrijke voorstudies zal Caroline Braet aantonen hoe het versterken in stappen wordt opgebouwd, om zo jongeren weerbaar te maken in het omgaan met hun emoties.

Jan DerksenRadboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Jan Derksen
Bijdrage: De rol van narcisme in coping

Jan Derksen is emeritus hoogleraar Klinische Psychologie en praktiserend klinisch psycholoog. Hij is opgeleid in de psychoanalyse en in de cognitieve gedragstherapie. Behalve psychologie studeerde hij sociologie, journalistiek, filosofie en rondde een master af in de psychofarmacologie. Hij was en is actief op het terrein van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen, van psychologische tests, van cognitieve en emotionele intelligentie. Jan is gespecialiseerd in kortdurende psychodynamische psychotherapie en werkt 41 jaar in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hij publiceerde een veertigtal boeken waaronder recentelijk een boek ter preventie van psychische aandoeningen en meer dan 200 artikelen.  

Coping en veerkracht kenmerken de persoonlijkheid. De persoonlijkheid is een belangrijke input voor ons gedrag. De laatste veertig jaar is het leven van mensen in ons deel van de wereld veel stressvoller geworden dan voorheen. We zijn in onze cultuur en zeker ook in samenhang met de sterke ontwikkeling van de sociale media, narcistischer geworden. De manier waarop narcisme bijdraagt aan de kwaliteit van coping en veerkracht wordt tijdens deze presentatie nader uitgelegd. Wat je hieraan zelf kunt doen komt eveneens aan de orde. Adequate coping en veerkracht dragen bij aan het voorkomen van psychische aandoeningen maar ook aan een gelukkiger bestaan.

Birgitta KoxAutrinsiek
Drs. Birgitta Kox
Bijdrage: Begrijpen en omgaan met stress en emoties bij mensen met autisme, zowel bij kinderen als volwassenen

Birgitta Kox is GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist. Zij is gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen en is jarenlang werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en als consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE).

Stress en een overvol brein lijken soms een symptom of life bij mensen met autisme. Als gevolg van onduidelijkheden en onvoorspelbaarheden, een te groot appel op kunnen (capaciteiten) in plaats van aankunnen (emotionele draagkracht) en of tekort schietende of kwetsbare coping strategieën. Gevolg zijn regelmatig voorkomende meltdowns of shutdowns. Of uiteindelijk een autistische burn-out.

Hoe kunnen we het overvolle brein en de ontregelingen bij autisme begrijpen: vanuit het ontwikkelingsdynamische model van emotionele ontwikkeling en vanuit de huidige cognitieve modellen voor autisme, de Predictive coding theorie en HIPPEA? En van daaruit een vertaling maken naar passende interventies, begeleidingsstijlen en coping strategieën. Waarbij de vraag is of de kenmerken van autisme, zoals beschreven in domein B van de DSM-5-TR (routines, rituelen, repetitief gedrag) niet eigenlijk effectieve coping strategieën zijn.

Carien KarstenStroomQ
Dr. Carien Karsten
Bijdrage: Creatief werken met actieve- en sociale coping bij angst en piekeren

Carien Karsten is psychotherapeut en coach en richt zich op preventie en behandeling van uitstelgedrag, paniekaanvallen, faalangst en piekeren. Zij studeerde Nederlands Recht en Klinische psychologie aan de Universiteit van Groningen en promoveerde op de wijze waarop heroïneprostituées zich door het leven slaan. Kern van het proefschrift is de invloed van trauma’s op hun leven en overlevingsgedrag. Traumatisering en de invloed ervan op ontwikkeling en psychisch lijden is een doorgaand thema in haar werk. Carien heeft verschillende boeken op haar naam staan, waaronder 'Uit je angst, in je kracht' en 'Minder druk'.

Jongeren zijn snel betrokken, maar ook snel afgeleid. Hoe zorg je dat je interventie aansluit bij de beeldcultuur en je cliënt helpt om binnen de window of tolerance te blijven? Je leert via de stop motion techniek (animatie) samen met de jongere een filmpje te maken over de bestrijding van hun angst en piekeren. Via de Flashtechniek kunnen ze ook een krachtig filmpje in hun hoofd afspelen. De techniek van stop motion is ook bruikbaar voor het imaginair rescripten van een nare gebeurtenis. Het doel is dan de betekenisverlening te bewerken. De presentatie is interactief, waarrbij deelnemers kunnen werken aan de hand van eigen voorbeelden.

Erik de SoirDe Weg Wijzer
Dr. Erik De Soir
Bijdrage: Mentale weerbaarheid en veerkracht in de omgang met ingrijpende gebeurtenissen en verlieservaringen

Erik de Soir is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij specialiseerde zich in de crisispsychologie en in de psychotraumatologie en verricht onderzoekswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering. In 1998 richtte hij Crisis & Conflict Counseling op en in 2010 De Weg Wijzer – Centrum voor Trauma- en Rouwbegeleiding (in Leopoldsburg). Hij is als operationeel brandweerpsycholoog verbonden aan de Brandweer- en Dringende Geneeskundige Hulpverleningszone Noord-Limburg en verleent al vele jaren psychologische crisisopvang en begeleiding aan getroffenen van verkeersongevallen, branden, collectieve noodsituaties en oorlogssituaties. Tevens doceert hij crisispsychologie, crisiscommunicatie en crisisbeheer aan universiteiten in binnen- en buitenland.

In deze lezing spreekt Erik de Soir zowel vanuit zijn eigen ervaringen - als militair psycholoog en operationeel brandweerpsycholoog - over hoe mensen in extreme of uitzonderlijke situaties toch hun zelfredzaamheid en veerkracht (‘resilience’) kunnen behouden. Het vermogen om met de negatieve effecten van stress om te gaan is eigen aan de mens, maar op een bepaalde wijze in het leven staan en de verantwoordelijkheid opnemen om je eigen veerkracht te onderhouden en/of te verhogen, geeft ook een indicatie van iemands mogelijkheden tot adaptatie (assimilatie en accomodatie) bij ingrijpende gebeurtenissen en verlieservaringen. Uit deze deelsessie zal blijken dat veerkracht niet gaat alleen over het “terugveren naar de oorspronkelijke positie” maar ook over verder groeien na tegenslag, verlies, trauma of gevaar.

Lies ScautPraktijk De Weg Wijzer
Lies Scaut
Bijdrage: Coping, veerkracht en rouw

Lies is opgeleid tot relatie- en gezinstherapeute. Zij specialiseerde zich in rouwbegeleiding bij kinderen en jongeren door middel van jarenlange ervaring in acute opvang op scholen, begeleiden van kinderen en jongeren in haar praktijk en het volgen van nationale en internationale opleidingen. Als docent is zij verbonden aan Hogeschool PXL en coördineert zij het postgraduaat rouw-en verliesvercounselor. Tevens is zij als facultymember verbonden aan het Portland Institute for Loss and Transition (US). Binnen haar praktijk De Weg Wijzer richt zij zich als psychotherapeute hoofdzakelijk op de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen en ingrijpende gebeurtenissen met vooral aandacht voor kinderen en jongeren. Als auteur zijn er reeds verscheidene boeken van haar verschenen rond het thema rouw en trauma bij kinderen.

Mensen worden dagelijks geconfronteerd met uitdagingen en verlieservaringen. Tijdens deze bijdrage zal Lies Scaut diepgaande kennis en ervaring delen over het omgaan met verlies, het begrijpen van- en omgaan met verschillende rouwprocessen en het identificeren van effectieve interventies.


Accreditatie

SKJ
7 punten voor jeugd- en gezinsprofessionals in de categorie Informeel leren - conferentie

FGzPt
5 punten

NIP K&J / NVO-OG
6 punten voor herregistratie
1,5 punten voor opleiding - behandeling
1 punt voor opleiding - diagnostiek
0,5 punt voor opleiding - overige taken

Registerplein
7 punten voor:

 • Cliëntondersteuners
 • Ervaringsdeskundigen
 • GGZ-agogen
 • Gezinshuisouders
 • Kinderwerkers / jongerenwerkers
 • Maatschappelijk werkers
 • Mantelzorgmakelaars
 • Sociaal agogen
 • Sociaal werkers
 • Psychodiagnostisch werkers

LV POH-GGZ
7 punten

Kwaliteitsregister V&V
5 punten voor:

 • GGz-verpleegkundigen
 • Jeugdverpleegkundigen
 • Kinderverpleegkundigen
 • SPV-en

Verpleegkundig Specialisten Register
5 punten

Register Vaktherapie
7 punten


Prijs en korting


Prijs

De prijs voor deelname aan deze dag is € 225,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Bewijs van deelname (digitaal)
 • Bijschrijving van registerpunten na afloop van de online uitvoering van dit congres

Kortingen

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan neem je deel voor € 219,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Als je ervoor kiest om direct online te betalen, dan krijg je € 5,00 (extra) korting op je aanmelding.

Werk je als zelfstandige zonder personeel (zzp-er), dan geldt een prijs van € 180,00 (ex. 21% BTW). Vermeld bij inschrijving je KvK-nummer in het daarvoor bestemde vak. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen vast dienstverband en/of een eigen praktijk? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 20 studentenplaatsen te vergeven. Je kunt alleen gebruik maken van deze korting als je direct online betaalt.

Wil je deelnemen met een groep van 5 of meer personen, dan kun je gebruik maken van de groepskorting. Op die manier neemt elke vijfde deelnemer van de groep gratis deel. De hoofdaanmelder ontvangt na inschrijving de groepscode en stuurt deze door naar de 4 collega's. Elke collega moet daarna zelf inschrijven onder vermelding van deze code.


Alle voordelen op een rij

 • Jaarlijks multidisciplinair congres over veerkracht
 • Vooraanstaande sprekers uit wetenschap en praktijk
 • Breed geaccrediteerd scholingsaanbod
 • Diverse kortingsmogelijkheden

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!